LUKA 6

1Lushiku lumo lwa sabato u Yesu wabitilaga mu migunda ya busiga, a bahemba bakwe buyubinza mangala banuka masha na makono gabo balya i mbeke. 2Bamo ba Bafalisayo bubawila giki, "Nibuli mukwitaga mhayo uyo guli ngilo kwitwa ha sabato?" 3Aliyo u Yesu ubashokeja ubawila giki. "A bing'we mutaali u kusoma uyo akagwita u Daudi aho wali watuuba, hamo na a babo wali nabo? 4I giki akingila mu numba ya ng'wa Mulungu, usola migati ya kutuulwa ku butongi bo ng'wa Mulungu, wilya ubinha na a babo wali nabo; aliyo yali ngilo kulyiwa ulu iti na bagabiji duhu?" 5Huna ubawila, "U Ng'wana o Munhu ali Seeba wayo ni sabato." 6Ha sabato yingi hangi u Yesu akingila ng'wisinagogi kulanga. Walimo na munhu uyo nkono gwakwe gwa bulyo gwali guhaamalalile. 7A balangi ba shilagilo na a Bafalisayo buyunola mu kung'witega-tega, giki bamone ulu akupija ha sabato, bapandike nzila ya kunsola bubi. 8Aliyo akagamana a maganiko gabo, na ung'wila u munhu uyo wali na nkono guhaamalalile giki, "Bebe, alibuukaga wimiile a ha gati aho." Nanghwe ubuuka wimiila. 9Huna u Yesu ubawila giki, "Guyu mhayo namubuje, a ha sabato izuniligije kubeeja yawiza, nuulu kubeeja yabubi? Kupija bupanga, nuulu kubulaga?" 10Huna uyubalola-lola pye a bose umo baali bampindiligije; wanoga ung'wila u munhu ng'wenuyo giki, "Gugoloolage u nkono gwako." Nghana wita chene, haho na haho u nkono gakwe gupila. 11Aliyo a bene bupelana no, bandya kulomana umo balang'witile u Yesu. 12U mu shiku jenijo, likabiza ho ikanza ilebe, u Yesu uja mu lugulu uukakeyula akunombaga Mulungu. 13Aho wela ubitana abo banondeelaga, usolanhya ikumi na babili kwingiila mubo, ubitana batung'wa. 14Baali: Simoni, uyo akang'witana Petelo, na Andelea ng'wanong'wawe, Yakobo na Yohana, Filipo na Batolomayo; 15Matayo na Tomaso, Yakobo ng'wana Alifayo, na Simoni witanagwa Zelote. 16Na Yuda ng'wana Yakobo; hamo na Yuda Isikaliote, uyo akabiza nodeeji. 17Huna wika nabo uja ha mbuga halenganizu, uukimiila henaho hamo n'ibita itaale lya bahemba bakwe. Gibilingila ho na mabita mataale ga banhu kufuma hose-hose u mu Buyudaya, ni Yelusalemu; na bangi bafumaga mhandi ja ku nghilimva ya nyanza, mu si ja Tulo na Sidoni. 18Bizaga kundegeleka na kupijiwa busaatu wabo; na a babo bakoyiagwa masamva, bakayupila. 19Pye a bose bakoobaga kunkuumya, nguno bonfumaga budula bo kupija. 20Huna ubuucha a miso gakwe ubalola a bahemba bakwe, ubawila giki, "Muli na mbango a bing'we, abo muli bahabi, nguno u butemi bo ng'wa Mulungu buli wing'we. 21Muli na mbango abo mutuubile i haha, nguno mukwiguta. Muli na mbango abo mukulilaga i haha, nguno mukuyega. 22Muli na mbango a bing'we ulu bayumukolwa a banhu na kumukindika, nuulu kumusondagula na kulisukilija i lina ling'we giki lyabubi kulwa nguno ya Ng'wana wa Munhu. 23U mu lushiku lwa kwitilwa giko, yegagi na musangabale ; managi giki i mheela ying'we ili nhaale u ng'wigulu, nguno na a basaabo babiitilaga ili giko a bahangi." 24"Aliyo muli mu kwihiga, a bing'we a basabi, nguno muli nasho i sha kumulunguja. 25Muli mu kwihiga abo muli nasho i sha kung'wigela i haha, nguno mukutuuba. Muli mu kwihiga abo mukusekaga i haha, nguno mukupinihala na kulila! 26Muli mu kwihiga, ulu bayumuhaya chiza pye a banhu, nguno na a basaabo babiitilaga giko a bahangi a balomolomo." 27"Aliyo nalimuwila a bing'we abo muli bigwi, batogagwi a banishi bing'we; ng'ubiitila yawiza abo bamukolilwe. 28Abo bakumuzumaga ng'ubalombela mbango, na a babo bakumusondagulaga ng'ubalombela. 29U wa kukupaala ipi ku lusaya ngalukijage ni lipandi i lingi; nu yuyo ukutaaja nghanjo yako utizunemeja ni lishati. 30Buli ng'wene uyo ukulomba shikolo ng'winhage, nuulu munhu usola shikolo shako utizunomba akushokeje. 31Umo mutogelilwe bayung'witila a banhu, na a bing'we biitilagi giko. 32I gisi mukulumbilijiwa ginehe ulu muyugelela kubatogwa duhu abo bamutogilwe a bing'we? Nguno na a ba shibi nabo babatogilwe abo babatogilwe a boi duhu! 33Nuulu hangi ulu ng'ugelela kubiitila yawiza abo bakang'witilaga yawiza duhu a bing'we, numho mukulumbilijiwa ginehe? Nguno na a ba shibi nabo bakiitaga giko! 34Nuulu muyugelela kubinha a balandi abo muli na kwisagilwa giki bakumushokeja, numho mukulumbilijiwa ginehe? Iki na a ba shibi nabo bakinhaga bali mu kwisagilwa giki bakushokejiwa kulenganila nu mumo buli u winhi wabo! 35Aliyo a bing'we batogagwi a banishi bing'we, hangi ng'ubabeegeja yawiza. Na bizagi binhi abo bati ba kwikala bisagilagwa solobo, u mu giko i linongho ling'we likubiza itaale. Huna mukubiza baana bakwe uyo ali higulya no, nguno u wei ali na shigongo ku banhu bose; abo batalumbaga na a babubi." 36Bizagi na shigongo, git'umo Sing'we ali na shigongo. 37"Mutabalamulage a biching'wi, ning'we mutulamulwa, mutasolage banhu bubi, ning'we mutusolwa bubi; lekejagi ning'we mukulekejiwa. 38Inhagi, ning'we mukwinhwa; bakung'winha ngelekelo yawiza, yokalile yutindagilwa yidikila na kwandikila. Nguno i ngelekelo iyo mukutumamilaga kugelekela bangi, h'iyo ikutumamilwa kumugelekela na a bing'we." 39Ubawila hangi lusumo giki, "U mboku wadula kuntongeela ginehe u mboku ng'wiye? Angu, batugwila ng'wichongo pyi bubili wabo? 40U nghemba atudula kubiza higulya ya nangi, aliyo buli ng'wene ulu umala u bulangwa akalenganilaga nu nangi wakwe. 41Nibuli ukunojaga ng'wiyo kasasala ka kapalala ako kali mu liso lyakwe, aliyo u ngamba uyo gulimo u mu liso lyako u bebe utugulonjaga? 42Ukudula ginehe u kung'wila u nduguyo giki, 'Bebe ong'wise, alilembeelaga nakwingije kasasala ka kapalala, kalimo u mu liso lyako,' aliyo u mu liso lyako u bebe gulimo ngamba uyo utugubonaga? Bebe ng'wibeeleja, gwinjage tame u ngamba uyo gulimo u mu liso lyako, hu udule u kubona chiza, ung'wingije nu ng'wiyo a kasasala ka kapalala ako kali mu liso lyakwe!" 43"Nguno gutiho nti gwawiza uyo gukatwajaga matwajo gabubi; hangi gutiho nti gwabubi uyo gukatwajaga matwajo gawiza. 44Buli nti gukamanilagwa ku matwajo gago; nguno a banhu batayobaga shisuumo sha ntini kwingiila mu malula; nuulu batayobaga mizabibu kwingiila mu magwata! 45U munhu wawiza, akafunyaga shikolo shawiza kwinga u mu shikolo shawiza isho abikile mu moyo gokwe. Nu wa malofu akafunyaga sha malofu kwinga u mu sha malofu isho abikile; nguno u nomo go ng'wa munhu gukahayaga kwingiila mu yose iyo yokalile mu moyo gokwe." 46"Nibuli mukunitanaga Seeba, Seeba, aliyo mutitaga iyo nakwilangaga? 47Nakung'oolekeja umo ali buli ng'wene uyo akwizaga kuli nene wadegeleka iyo nakwilangaga, huna wishikilija. 48Ali giti nzengi o numba uyo akandya usimba tame ushimya, huna ugutuula u nsingi gwayo h'iwe. Na luulu nuulu aho yahumiilwa ihuuma i numba yeniyo, itatinginile. Nguno yali izengilwe chiza. 49Aliyo u wa kwigwa huna uleka u kwita, u ng'wene atikilile na munhu uyo akazenga numba yakwe ha si, ubiza atisimbilile nsingi gose-gose. Aho yahumiilwa na mihuumo ya minzi, yugwa haho na haho; a kagwile kayo i numba yeniyo kakabiza kabubi no!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\