LUKA 7

1Aho wamala kubasomboolela pyi i mihayo yakwe, wingila mu nzengo gwa Kafalanaumu. 2Walimo ntaale nebe wa bashilikale igana, wali na nsese wakwe antogilwe jigi; aliyo u nsese ng'wenuyo wali nsaatu hihi na kucha. 3Huna luulu u ntaale wa bashilikale igana ng'wenuyo aho wajiigwa i mhola ja ng'wa Yesu, utuma banamhala ba Bayudaya bampeeleele, bakang'wikumbilije ize ampije u nsese okwe. 4Aho bashika a hali Yesu bung'wikumbilija balihaya giki, "U munhu ng'wenuyo ikubeelela ung'witile u mhayo gwenuyu. 5Nguno alitogilwe no i lihanga lise; niyo watuzengela n'isinagogi." 6Nghana u Yesu ugumha ajile nabo, aliyo aho wegeela kushika a ha kaya, u ntaale wa bashilikale igana ng'wenuyo utuma banwani biye kuja kung'wila u Yesu giki, "Seeba, uti na nguno ya kwikoya; u nene natigeleelilwe u bebe ushike ha ng'wane. 7H'i nguno yene naali nabona giki u nene ng'wenekili natigeleelilwe nuulu u kwiza u kuli bebe; u bebe ng'wene hayaga mhayo duhu akupila u nsese wane. 8Nguno nane nali munhu uyo atuulilwe ha silili ya busugi; nali na bashilikale a ha silili yane. Nadugije kung'wila uyu giki, 'Jaga;' nghana akuja. Nuulu ungi giki, 'Nzugu;' nghana akwiza. Nuulu nsese wane nashikile kung'wila, 'Itaga giki;' na nghana akwita!" 9U Yesu aho wigwa giko akankumya u munhu ng'wenuyo, uligalukila i libita lya banhu ilo lyanondeelaga; ubawila giki, "Nalimuwila nataali kubona na hado yaya kuzunya kwa mbika iyi hose-hose u mu Isilaeli." 10Aho bashoka i kaya abo baali batung'wa busanga u nsese opilaga. 11A ha ntondo yaho, u Yesu uja nabo a bahemba bakwe, hamo n'ibita itaale, buukashika ku nzengo gumo gwitanagwa Naini. 12Ohayegeela a ha mita umanhya na banhu balifuma u mu nzengo, babuukije mimba. Wali wazumalika ndinha nebe, ng'witunja myalwa umo wike wa nkima uyo wali wamala kuchilwa ngoshi; n'ibita itaale kufuma u mu nzengo lyali hamo nanghwe. 13U Seeba aho wamona u nkima ng'wenuyo unsaatwa; ung'wila, "Utalilage!" 14Huna wegeela wikuumya i macheela, bimiila abo baali bibuukije; nanghwe uhaya giki, "Nsumba nalikuwila buukaga!" 15Uyo wali achile ugungumuka wigasha, wandya na kuyomba; huna u Yesu ung'winha kuli nina. 16Pye a bose bakogoha no, buyunkumilija Mulungu duhu balihaya, "Nghangi ntaale watwilongelile." Na giki, "U Mulungu wabagenihile a banhu bakwe." 17U lukumo lokwe lusambaala pye a hose u mu si ya Buyudaya, nu mu si ijo jibimbikanilwe nayo. 18A bahemba bakwe u Yohana bung'wila pyi i yose yeniyo. 19Huna ubitana babili ba bahemba bakwe, ubatuma kuja u kuli Seeba bakamuje giki, "U bebe hu uli ng'wene uyo izile, nuulu hamo tunindiile ungi?" 20A bahemba aho bashika u kuli Seeba buhaya, "U Yohana Matiija watutumaga twize tukubuje giki, 'U bebe, hu uli ng'wene uyo izile, nuulu hamo tunindiile ungi?' " 21U ng'wikanza lyenilo u Yesu wapijaga banhu bingi kufuma mu busaatu na bulemehazu; bangi wabingijaga masamva, na babboku bingi wabinhaga kubona. 22Huna ubashokeja ubawila, "Jagi mukang'wile u Yohana iyo muliyigwa na kwibona: a babboku balibona, na a balema balishimiza, a ba mbiji bakwelaga, a bagulu bakwigwaga; pye na a bafu balijuuka, na a bahabi balilomeelwa Nghulu Jawiza. 23Niyo ali na mbango buli ng'wene uyo ati na kwipama kulwa nguno yane." 24Aho binga abo baali batung'wa na Yohana, u Yesu wandya kubawila a banhu mihayo ya ng'wa Yohana. Uhaya giki, "Aho ng'wajaga ku matogolo, ng'wajaga kujulola ki? Kadete kakuyengejiagwa nyaga? 25Ng'wali mutogilwe kubona ki? Hamo munhu nkondooku azwalilile nyasabi? Managi giki abo bakazwalaga myenda ya nyasabi na kuyegela bupanga bo mili, bali mu kaya ja batemi. 26Numho luulu ng'wajaga kulola ki? Hamo nghangi? Alichene, niyo nalimuwila ali ntaale kutinda nghangi. 27U ng'wenuyu hu ng'wene uyo gwandikilwe kulwakwe giki, 'Managa giki nalintuma ntumijiwa wane ku butongi wako, akutonga kukubeeja-beegeja nzila.' 28Nalimuwila giki u mu bose abo babyalilwe na bakima, atiho nuulu umo uyo ali ntaale kuntinda Yohana. Aliyo uyo ali ndo wa bado u mu butemi bo ng'wa Mulungu ankilile u wei." 29(Pye a banhu abo bandegelekaga, hamo na a batobisha ba goodi bakazunya giki u Mulungu ntungilija; nguno baali babatiijiwa mu bubatiija bo ng'wa Yohana. 30Aliyo a Bafalisayo na a balangi ba shilagilo, bakabulema u buhuguji bo ng'wa Mulungu u kubo, iki baali batabatiijiwe nu Yohana.) 31"Himba nabikolanije na ki a banhu ba shibyalilwe ishi? Nabalenganije na ki? 32Batikilile na baana bigashaga ng'wigulilu bakwihamukilaga na bichabo; bakuhayaga giki, 'A bing'we, ni ginehe twalumufuulilaga mbiilulu aliyo ning'we u kubina yaya; hama hangi aho twandya kulila nghungu nahene mutapinihalile!' 33Nguno u Yohana Matiija akiza atulyaga shiliwa nuulu kung'wa divai yaya; muyuhaya, 'Ali n'isamva!' 34U Ng'wana wa Munhu aho wiza akulyaga na kung'wa hangi, nahene ng'wandije kuhaya giki, 'Nolagi u munhu uyu; naku na neevi, niyo anwanile na batobisha ba goodi, buyaga na banhu ba shibi!' 35Kwike a baana bago a masala, a bose bagisaabile giki gali butungilija." 36Huna umo wa Bafalisayo ung'wegeleja u Yesu ha ng'wakwe, giki ize kulya shiliwa hamo nanghwe; nghana wingila u mu numba ya Nfalisayo ng'wenuyo, wigasha kulya i shiliwa. 37U mu nzengo gwenuyo walimo nkima wa shibi; aho wadeeba giki u Yesu wali wigasha u mu ng'wa Nfalisayo ng'wenuyo, wiza na jubba ya alabasta yokalile maguta. 38Ohayushika wimiila ha numa ya ng'wa Yesu, hihi na mhambala jakwe, kunu akulilaga. Ujilobya shisoji i mhambala ja ng'wa Yesu, huna wandya kujipyagula na nzwili jakwe; wanoga uyujibbipa, hama ujibila maguta ayo wali nago. 39U Nfalisayo uyo wali wang'wegeleja aho wabona giko, wandya kwiwila u mu ngholo yakwe giki, "U munhu ng'wenuyu ulu ni nghangi, ni wandeebaga u nkima uyo alikala unkuumya-kuumya ng'wenuyu, pyi ni nhungwa jakwe; nguno wabubi no!" 40U Yesu unshokeja ung'wila giki, "Simoni, nali na mhayo gwa kukuwila." Nanghwe uhaya, "Yombaga Nangi." 41U Yesu uhaya, "Baaliho banhu babili, baali na bugasa na munhu nebe. Umo bugasa bo denali magana atano, ungi denali makumi atano. 42A bose bakagayiwa i sha kunshokeja u ng'wenekili sabo, wanoga nose ubalekeja pyi bubili wabo. U mu bubili wabo giko, ali kinehe uyo akubiza na buyegi kutinda?" 43U Simoni ushosha uhaya, "Naliganika uyo akalekejiwa bugasa butaale." Nanghwe u Yesu ushosha ung'wila, "Watungilija u mu kalamulile." 44Huna ungalukila u nkima ng'wenuyo, ung'wila u Simoni giki, "Ulimona u mayu ng'wenuyu? Aho nalingila u mu ng'wako, u bebe utaninhile nuulu minzi ga kooja mhambala jane, aliyo u ng'wene wajilobya i mhambala jane na shisoji shakwe, hama ujipyagula na nzwili jakwe. 45Na hangi u bebe utagemile kunibbipa nuulu hado. Aliyo u ng'wene, kufuma haho ningililaga, ataali u koya u kujibbipa i mhambala jane. 46Hama niyo u bebe utaali nuulu kunibila maguta ku ntwe, aliyo u ng'wene wajibila maguta i mhambala jane. 47Huna luulu nalikuwila giki, walekejiagwa i shibi shakwe nuulu iki shili shingi, h'i nguno yene aloolecha butogwa butaale, aliyo uyo alekejiwe shido, nu butogwa bokwe budo." 48Huna ung'wila u nkima ng'wenuyo giki, "Walekejiagwa i shibi shako!" 49Abo baali bigasha nanghwe a ha shiliwa bandya kuduguma kunu baliwila giki, "U ng'wenuyu ni nani i gete wa kuyulekeja na shibi u wei?" 50Aliyo u Yesu ung'wila u nkima ng'wenuyo giki, "Jaga mu mhola, u kuzunya kwako kwakupijaga."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\