LUKA 8

1Ha numa ya henaho, u Yesu uja akulomeelaga Nghulu ja butemi bo ng'wa Mulungu hose pye u mu mizengo i mitaale ni mido. Na a bahemba bakwe abo ikumi na babili wali hamo nabo. 2Baalimo na bakima balebe, bangi baali bingijiwa masamva na bangi bupijiwa busaatu; umo wa bakima benabo wali Malia uyo witanagwa Magadalena, u ng'wene gaali gang'winga masamva mpungati. 3Ungi wali Yoana nke wa ng'wa Kuza, uyo wali nanghani wa sabo ja ng'wa Helode. Walimo na Susana, na bangi bingi duhu, abo babagunaanaga kufuma mu sabo jabo benekili. 4Huna ibita itaale libilinga, banhu bingi kufuma mu buli nzengo bung'wikuunukila u Yesu. Wandya kubalomeela bo kutumamila shigemenghejo; uhaya giki, 5"Mibi akaja kubiba mbiyu jakwe. Aho alibiba jingi jugwila mu nzila, jupandagilwa na kulyiwa na noni ja kulala. 6Jingi jugwila mu si ya mawe-mawe; aho jazwa jucha nguno jikagayiwa u budoto. 7Jingi jugwila mu minghwa, a minghwa gukulanija najo gujishiteleja. 8Aliyo jimo jikagwila mu si yawiza, jukula jutwaja mbeke igana-igana." Aho wamala u kuhaya i mihayo yeniyi ubakomeleja; uhaya giki, "Uyo ali na matu gakigwaga ni igwage." 9A bahemba bakwe bumuja a makulu ga shigemenghejo shenisho. 10Nanghwe ubawila giki, "A bing'we ng'winhilwe bumani, mujimane i mbisila ja butemi bo ng'wa Mulungu, aliyo u ku bangi shili shigemenghejo duhu; ibize giki, 'u kulola balole, aliyo batizubona; nu kwigwa bigwe, aliyo batizitegeleja.' " 11"Huna luulu, a makulu ga shigemenghejo shenishi gali giki, i mbiyu guli mhayo go ng'wa Mulungu. 12Aliyo ijo jili mu nzila, bali abo bakagwigwaga u mhayo; kwike u Ng'wanishi wiza wagupula u mhayo wagwinja u mu ngholo jabo, batizuzunya bakapijiwa. 13Lelo ijo jili mu si ya mawe-mawe, a bene bali abo bakagwigwaga u mhayo bagwanukula mu buyegi, kwike gwabiza guti na miji. Bali ba kuzunya kwa kakanza duhu, aliyo u mu makanza ga kugeng'wa bakashokaga ku numa. 14Hama ijo jigwilile mu si ya minghwa, a bene bali abo bakagwigwaga u mhayo; kwike u mu shimizile yabo bakashitelejiagwa na myatila ya mu si, hamo na busabi wamo na kudoosela bupanga, nose bakalemeelagwa nuulu kutwaja matwajo mashikanu. 15Aliyo ijo jili mu si yawiza, a bene h'abo bakagwigwaga u mhayo mu ngholo yawiza na ya logohano, bagudima; bayutwaja matwajo mu wiyumilija." 16"Huna luulu managi giki atiho uyo akabachaga tala wikundikija itangwa, nuulu wibisa ng'wizungu lya buliili. I tala ikabachiagwa yatuulwa h'ikindikilo lyayo, giki pye abo bakwingilaga u mu kaya bayulibona i lisana lyayo. 17Nguno gutiho mhayo gwibisile nuulu gumo, uyo gutalafunijiwa ha ng'wape! Na hangi itiho mbisila iyo italitenda ikamanwa. 18Hu kuhaya ilanghanagi umo mukudegelekelaga; nguno buli ng'wene uyo ali na shikolo akwinhwa, lelo uyo ati na shikolo, akutaajiwa ni shisho akwiganikaga giki ali nasho." 19Huna u nina wiza hamo na a baana ba ng'wawe u Yesu, baali batogilwe kushika aho wali, aliyo bulemeelwa kulwa nguno y'ibita lya banhu. 20Uwilwa giki, "U noko ali hanze wimiilaga na a bazunayo; balitogwa kukubona." 21Aliyo u wei ubashokeja ubawila giki, "U nene u mayu na a bazuna bane, bali abo bakagwigwaga u mhayo go ng'wa Mulungu bagwita." 22Lushiku lungi u Yesu akingila mu lyato hamo nabo a bahemba bakwe; ubawila giki, "Tujagi ku nkilo gwa nyanza;" na nghana bubuga bajile. 23Aho balija, u Yesu ulaala tulo. Kuhayimanila gwabuuka nyaga ntaale bataali u mu nyanza. I lyato lyuyudaha minzi, bibona babiza mu nhabaala ya kuyagala. 24Bumisha balihaya giki, "Seeba, Seeba, twashila!" Aho wamisha, uguhama u nyaga na a mahuuli ga minzi, shulembeela, hubiza sele-sele. 25Huna ubawila, "A bing'we ni kuli hali u kuzunya kwing'we?" Bakogoha no, buyukumya duhu u kunu baliwila giki, "U munhu ng'wenuyu i gete ni nani okuyuhama na miyaga, buyaga na minzi pye shayung'wigwa!" 26Huna bubuga bajile, buukashika ku si ya Bagelasa, yali yilolile ni Galilaya. 27Aho wika ha si nyumu ushimiza ajile, munhu nebe wali na masamva umanhya nanghwe afumile ku nzengo. U munhu ng'wenuyo wali duuhu, na wali wakwija i shiku atikalaga mu kaya, wikalaga ku mashigila. 28Aho wamona u Yesu ulila n'ilaka itaale; ugwa ku butongi bokwe kunu alihaya giki, "Bebe Yesu Ng'wana wa ng'wa Mulungu uyo ali higulya no, uli na mhayo ki nu nene? Nalikwikumbilija utizuniluhya!" 29Akahaya giko nguno u Yesu akalilagila i lisamva linfume u munhu ng'wenuyo. Wikalaga abohiwe minyololo na nhendele, aliyo nghangala ningi i lisamva lyandimaga wagatinagula a mabohejo, lyampeeja kuja ku matogolo. 30U Yesu umuja u munhu ng'wenuyo giki, "I lina lyako uli nani?" Nanghwe ushosha, "Nali Mabita," nguno a masamva ayo gaali gang'wingiliila gaali mingi. 31Huna gundayiila giki atizugalagila gaje ng'wishimayenze. 32Likasangwa lyaliho idale lya ngulubi ningi jadiimaga mu lugulu, gundayiila giki agazunilije gaje gakingile mu jene; ugazunilija. 33A masamva aho ginga u muli munhu ng'wenuyo, gukingila u mu ngulubi jenijo; i lidale i lyose liyita nhambo kujiliila ku lugegu lo nyanza, jukagwila mu minzi, jung'wa nhuli, jucha! 34A badiimi bajo aho babona yabiza giko, bupeela nhambo, buja buukagukumucha u mhayo gwenuyo mu nzengo, nu ku magunguli. 35Banhu bufuma kuja kugulola uyo gukilonga, aho bashika a hali Yesu bunsanga u munhu uyo gakanfuma masamva igashije hihi na mhambala ja ng'wa Yesu azwalile shizwalo, niyo ali na masala madeekanu. Bakogoha no! 36Huna a bambona bubasomboolela umo akapigijiwa uyo wali na masamva. 37Pye a banhu ba mu si ya Gelasa bung'wikumbilija u Yesu abingile, nguno bakagwilwa booba butaale no; nghana wingila mu lyato ushoka. 38U munhu uyo akingijiwa masamva ung'wikumbilija giki nu ng'wene adimane nanghwe. Aliyo u Yesu unaga aje; ung'wila giki, 39"Shokaga kaya ukabawile iyo Mulungu wakwitilaga." Nghana uja hose pye u mu nzengo gwenuyo, akwikumuchaga iyo akiitilwa na Yesu. 40Huna u Yesu aho washoka, ibita lya banhu lyunsung'wanha, nguno pye baali banindiila. 41Kuhayimanila wiza ngosha umo, ntaale w'isinagogi; lina lyakwe Yailo. Aho washika ungwila mu magulu u Yesu, ung'wikumbilija ashike ha ng'wakwe. 42Nguno nshike wakwe, ng'waniki wa myaka giti ikumi n'ibili, wali nsaatu no; niyo hihi na kucha. Hama wali nanghwe umo ng'wenuyo duhu. U Yesu aho wabuuka ajile, na mabita ga banhu gunondeela, guja gang'wishitelegije. 43Waliho nkima nebe wakoyiagwa busaatu bo ngeji, nose umala myaka ikumi n'ibili A henaha shandikwa shingi shongegije na mihayo iyi: Kushisha wali wajimala pyi i sabo jakwe kulwa kujitumamila ku bafumu.'; aliyo wali atiho nuulu umo wa kudula kumpija. 44U nkima ng'wenuyo ung'wiziila u Yesu ku numa, ushika unkuumya kwipindo lya nghanjo yakwe; haho na haho a mininga gakwe goya u kuzwa. 45U Yesu ubuja, "Nani wanikuumya?" Aho bahuumula pye a banhu, u Petelo uhaya, "Seeba, a banhu balikukuumya nguno bakwishitelejaga!" 46Aliyo u Yesu uhaya, "Munhu nebe wanikuumya, nguno niyigwa nguzu janinga." 47U nkima ng'wenuyo aho wabona giki atudula u kwibisa, wiza a hali Yesu alidetema, ushika untugija mazwi unsomboolela hape-hape ku butongi wa banhu bose, i nguno iyo ikang'wenheleja kunkuumya, nu mumo akapilila haho na haho. 48Nanghwe u Yesu ung'wila, "Nshike wane, u kuzunya kwako kwakupijaga; jaga mu mhola." 49Aho ataali uyomba nabo giko, kuhayimanila wiza munhu afumile u ku ng'wa ntaale w'isinagogi; ushikila kuhaya giki, "U nshike wako wazumalika, nose itiho nguno ya kunkoya u Nangi!" 50Aliyo u Yesu aho wigwa ung'wila giki "Utogohage, bebe ng'wene sanyaga, akupila duhu." 51Aho washika a ha kaya, atanzuniligije ose-ose u kwingila, ulu ati Petelo na Yohana na Yakobo; hamo na ise nu nina wa ng'waniki. 52Pye a banhu balilaga, balinila u ng'waniki! U Yesu ubawila giki, "Mutalilage nguno atachile, alaalile duhu." 53Bunseka nyachilu-chilu kulwa kundalaha, nguno baali bamanile giki u ng'waniki wali wamala kucha. 54Aliyo u wei undima nkono; huna witana alihaya, "Ng'waniki, buukaga!" 55U moyo gokwe gunshokela, ubuuka haho na haho. U Seeba ubalagila bang'winhe shiliwa. 56A babyaji bakwe bakakumya no; aliyo u wei ubalemeja batizung'wila munhu nuulu umo uyo gukilonga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\