MALIKO 10

1Huna ubuuka winga a henaho, ukila mongo gwa Yolodani, wingila mu si ya Buyudaya. Mabita mataale gunondeela hangi, wandya kubalanga git'umo witilaga shiku jose. 2Bafalisayo balebe bung'wegeela kungema, bumuja giki; "Angu, u ngosha azuniligije u kumpeeja u nke okwe?" 3Nanghwe ushosha alibabuja giki, "U Musa amulagilile ginehe?" 4Nabo buhaya, "U Musa azuniligije kung'wandikila talaka na kuneka." 5Nanghwe u Yesu ubashokeja uhaya giki, "I shilagilo shenisho akang'winha kulwa nguno ya buganghanazu bo ngholo jing'we. 6Aliyo a ha wandijo wa kuseema, u Mulungu akabaseema ngosha na nkima. 7Nose hu kuhaya u munhu akuneka ise na nina adimane na nke okwe. 8U mu bubili wabo bakubiza mili gumo, bati babili hangi, bali mili gumo. 9Kulwa nguno yeniyo, abo badimanyiwe na Mulungu, atizigela munhu wa kubalekanya." 10Aho ali mu kaya, bumuja hangi a bahemba bakwe i mihayo yeniyo. 11Nanghwe ubawila uhaya giki, "Buli ng'wene ulu uneka nke wakwe utoola ungi akubiza alishihya. 12Nu nkima ulu uneka ngoshi uukatoolwa kungi, nanghwe akubiza alishihya." 13Bung'wenhela na banigini giki abakuumye, kwike a bahemba bubahama. 14Aliyo u Yesu aho wabona giko usaaya. Ubawila giki, "Bazunilijagi a baana bize a hali nene, mutabahangijage. Nguno u butemi bo ng'wa Mulungu buli wabo a ba mbika yeniyi. 15Nalimuwila gwa nghana giki, ose-ose uyo atuwanukula u butemi bo ng'wa Mulungu giti ng'wana, atiko u kwingila mo na hado yaya." 16Ubakumbatila na makono gakwe, hama ubatuulila makono, huna ubinha mbango. 17Ha numa ya yeniyo ubuuka ajile. Aho ali mu nzila, kuhayimanila munhu umo washika alimpeeleela, ushikila kuntugija mazwi. Umuja giki, "Nangi wawiza, niite mhayo ki nabize ng'wingiji u mu bupanga bo welelo na welelo?" 18Nanghwe u Yesu ung'wila, "Nibuli ulinitana wawiza? Atiho wawiza nuulu umo, ulu ati Mulungu wike! 19U bebe ushimanile i shilagilo umo shihayilile; i giki, 'Yaya u kubulaga, Yaya u kushihya, Yaya u kwiba, Yaya u kukaanila bulomolomo, Yaya u kunyeecha, Nkujage so na noko.' " 20Nanghwe ung'wila giki, "Nangi i yeniyi nidimile pyi kufuma ha buyanda bone." 21U Yesu unkalalila mu butogwa butaale, huna ung'wila giki, "Ulileba ho mhayo gumo, jaga ukashijinje i shikolo isho uli nasho ubinhe bahabi, ukubiza na wibikija wa sabo ng'wigulu, huna wize unilondeele." 22U wei aho wagwigwa u mhayo gwenuyo, ugwa-loolo u mili, winga ho onzololokaga, nguno wali na sabo ningi. 23Huna u Yesu wandya kubalola-lola pye a bahemba bakwe, hama ubawila giki, "Ili shilambu no abo bali na sabo u kwingila u mu butemi bo ng'wa Mulungu!" 24A bahemba bakakumya aho wahaya giko. Nanghwe u Yesu ushosha hangi ubawila giki, "Bing'we baana, ili shilambu no u kwingila u mu butemi bo ng'wa Mulungu. 25Niyo ili shinogu i ngamila u kubita mu kapundu ka lushinge, kutinda u nsabi kwingila mu butemi bo ng'wa Mulungu!" 26A henaho a kakumije kabo kakakilanija. Bandya kwiwila giki, "Yee! Aliyo luulu, nani uyo adugije u kupila?" 27U Yesu ubakalalila, huna ubawila giki, "U gwenuyu gutadulikanile u ku banhu, aliyo u kuli Mulungu iti giko, nguno u kuli Mulungu pyi i yose idulikanile." 28Huna u Petelo ung'wila, "I gisi angu ulibona giki a bise twaleka pyi i shose kulwa kukulondeela bebe!" 29Nanghwe u Yesu uhaya, "Nalimuwila gwa nghana giki, atiho nuulu umo uyo waleka numba nuulu baana ba ng'wawe bagosha na bakima, nuulu nina, nuulu ise, nuulu baana bakwe, nuulu malaale kulwa nguno yane na kulwa nguno ya Nghulu Jawiza, 30uyo atanukula numba nghangala igana i haha u ng'wikanza ili, na baana ba ng'wawe na balumbuye, na banina, na baana bakwe, na malaale, hamo na buluhi; hama u ng'wikanza ilo liliza akupandika bupanga bo welelo na welelo. 31Aliyo baliho bingi abo bali ku butongi, bakubiza ku numa; na a babo bali ku numa, abo bakubiza ku butongi." 32Baali mu lugendo, mu nzila ya kulinha kuja Yelusalemu, u Yesu wali ku butongi wabo. Niyo baja balikumya no, hama abo balondeelaga baali bogoha kingi nasho! Huna ubasola abo ikumi na babili ubapunja ha mhujo, wandya kubawila iyo ilang'wilongele. 33Uhaya giki, "I haha tulilinha kuja Yelusalemu, u Ng'wana wa Munhu akujutuulwa mu makono ga bagabiji bataale na balangi ba shilagilo, banamule nsango gwa kubulagwa. Ha numa bakuntuula mu makono ga banhu ba mahanga, 34bangimbe nyachilu na kunswila mate na kuntula, hama bakumulaga. Aliyo akujuuka ha numa ya shiku idatu." 35Kuhayimanila bang'wegeela ba Yakobo na Yohana, a bitunja ba ng'wa Zebedayo, bushika bung'wila giki, "Nangi, tuli na mhayo tutogilwe utwitile." 36Nanghwe ubashokeja ubawila, "Mutogilwe nang'witile ki?" 37Bunshokeja balihaya, "Lagilaga giki, a bise bubili wise tuligashe nangho u ng'wikujo lyako; umo ku bulyo wako, ungi ku lumoso lwako!" 38Nanghwe u Yesu ubawila, "A bing'we angu mutagumanile uyo muligulomba! Mudugije kushing'wa i shikombe isho nalishing'wa u nene? Nuulu mudugije kubatiijiwa u bubatiijiwa ubo nalibatiijiwa u nene?" 39Bunshokeja giki, "Tudugije!" Nanghwe u Yesu ubawila, "I shikombe isho nalishing'wa u nene mukushing'wa, nu bubatiijiwa ubo nalibatiijiwa u nene mukubatiijiwa. 40Aliyo u gwa kwigasha ku nkono gwane gwa bulyo na gwa lumoso, guti gwa kumuzunilija nene, u gwenuyo guli gwa banhu abo balonja-longejiwe!" 41Abo ikumi aho bigwa bakabapelanila a ba Yakobo nu Yohana. 42Huna u Yesu ubitana pye a bose; ubawila, "Mumanile giki abo bakanukulagwa na banhu ba mahanga kubiza basugi h'abo bakabalomaga, na giki a bataale mubo h'abo bakabatumamyaga bo nguzu! 43U ku bing'we itigeleelilwe ibize giko, aliyo buli ng'wene uyo atogilwe kubiza ntaale u mu bing'we, shing'wigeleelilwe abize ntumami wing'we. 44Nu yuyo atogilwe kubiza ntongeeji u mu bing'we abize nsese wa bose. 45Nguno nu Ng'wana wa Munhu atizile kutumamilwa, aliyo kutumama na kufunya bupanga bokwe kubiza shikomoolelo kulwa nguno ya bingi." 46Nose bushika Yeliko, aho alinga u mu nzengo gwenuyo wali nabo na a bahemba bakwe, hamo n'ibita itaale. Waliho na munhu mboku akasangwa wigashaga haho na nzila alilombeleja; i lina lyakwe witanagwa Batimayo, ng'wana Timayo. 47Aho wigwa giki Yesu wa Nazaleti, wandya kuhamuka n'ilaka lya higulya alihaya, "Yesu Ng'wana wa ng'wa Daudi, nikulilagwe!" 48Bingi buyunghama giki ahuumule, aliyo u wei hu ongeja u kuhamuka alihaya, "Ka nikulilagwe Ng'wana wa ng'wa Daudi!" 49U Yesu wimiila ubawila, "Ng'witanagi." Bung'witana u mboku baling'wila giki, "Timbyaga ngholo, buukaga alikwitana." 50Wiponya i kabbuudi yakwe, wikindika ng'wigulya, huna ugangila ajile u kuli Yesu. 51U Yesu umuja alihaya, "Utogilwe nakwitile ki?" Nanghwe u mboku unshokeja aling'wila, "Nangi, ka nabone!" 52Huna u Yesu ung'wila, "Jaga, u kuzunya kwako kwakupijaga." Na nghana haho na haho, i likanza lyenilo wandya kubona, uja nanghwe u mu nzila alinondeela.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\