MALIKO 14

1Aho jasaaga shiku ibili ishike pasaka na shigukulu sha migati iti na shibimbya, a bagabiji bataale na a balangi ba shilagilo, bandya kukooba nzila ya kundima u Yesu mu nyasala-sala bamulage. 2Aliyo bakiwila giki, "Yaya u ng'wikanza lya shigukulu, batiziita nsambo a banhu." 3Aho ali Betania akigasha kulya shiliwa mu numba ya ng'wa Simoni, munhu wa mbiji. Kuhayimanila wiza nkima abuukije jubba ya alabasta, yali na maguta ga mpango ntaale ga nalido. Ushika wibela, ung'witiila u Yesu ku ntwe a maguta genayo. 4Bamo busaaya no, bandya kung'ung'uula balihaya, "Al'u bukenaaguji bo maguta ubu nabo bofuma he hangi? 5Nguno a maguta genaya gaali gashikile kujinjiwa, jilonga denali ja kukila ha magana adatu, bugabanhyiwa bahabi!" Akabapelanya no u nkima ng'wenuyo. 6Aliyo u Yesu ubawila giki, "Nekagi u mayu ng'wenuyu, nibuli mulinkoya? U nimo uyo wanibeegeja nene gwenuyu gwawiza. 7Nguno a bahabi a bene muli nabo gwa-gwa-gwa, ikanza lyose-lyose mudugije kubiitila i yawiza ulu ng'utogwa, aliyo u nene natubiza hamo ning'we shiku jose. 8U wei wagwita uyo agudugije, wagubila maguta u mili gone kulwa ikanza lya kujikwa. 9Niyo nalimuwila gwa nghana giki, hose-hose u mu si uko jikulomeelwa i Nghulu Jawiza, nu mhayo uyo wagwita gwenuyu gukuhayiwa kulwa kung'wizukwa." 10Huna u Yuda Isikaliote, uyo wali umo wa babo ikumi na babili, uja ku bagabiji bataale, uukabawila umo alaboolekegeje bandime u Yesu. 11Aho bigwa buyega no, bung'wisagija kung'winha hela nuulu: shipande sha feza.'. Huna wandya kukooba ng'wanya gwa kuboolekeja balandime. 12A ha lushiku lo kwandya lo migati iti na shibimbya, ulo lwali lwa kusinzwa shitambo sha pasaka, a bahemba bakwe bakamuja giki, "Utogilwe kwiliila hali i pasaka tuje tukilonja-lonje?" 13Huna ubatuma babili ba bahemba bakwe; ubawila giki, "Jagi u mu nzengo, ulu mulashike mo mukumona ngosha aseselile shisaabo sha minzi, nondeelagi. 14Aho alakingile, mukushika mung'wile u ng'wenekili kaya, 'U Nangi alibuja giki: Shili hali i chumba shane umo nakuliila pasaka hamo na bahemba bane?' 15Akung'oolekeja ku golofa, shiliko chumba shitaale shigolanije nghana-nghana, tulonja-longejagi ng'wenumo." 16A bahemba benabo aho baja u mu nzengo busanga git'umo akabawilila, nghana bilonja-lonja i pasaka. 17Yahayubiza mhindi, wiza nabo abo ikumi na babili, 18ushika wigasha hamo nabo. Aho bandya kulya, u Yesu uhaya, "Nalimuwila go nghana giki, a bing'we abo mulilya hamo nane, umo wing'we akunilodeela !" 19Bakapinihala no buyumuja; buli ng'wene wahaya, "Hamo nene?" 20Nanghwe u Yesu uhaya, "Umo wing'we abo ikumi na babili, niyo alikoja nanghwe i nhonge jakwe umo nalikoja u nene! 21U Ng'wana wa Munhu ajile git'umo andikililwe, aliyo ali mu kwihiga kutaale no u munhu uyo alinodeela u Ng'wana wa Munhu. Yali hambu-hambu u munhu ng'wenuyo ulu ni oli atabyalilwe!" 22Huna luulu aho balilya, usola ngati. Ulumba huna ugumeganya, ubinha kunu alihaya giki, "Anukulagi mulye, u gwenuyu mili gwane." 23Usola na shikombe, aho wamala kulumba ubinha bushing'wela pye a bose. 24Huna ubawila giki, "A genaya gene mininga gane g'ilagane, ayo galidika kulwa nguno ya banhu bingi. 25Nalimuwila gwa nghana giki, natalang'wa hangi sha kufuma mu matwajo ga nzabibu na hado yaya kushisha mu lushiku lo kung'wa shipya mu butemi bo ng'wa Mulungu." 26Aho bamala bimba lyimbo, huna bufuma hanze buja ku lugulu lo mizeituni. 27Huna u Yesu ubawila giki, "Pye a bose mukunipeela, nguno gwandikilwe giki, 'Nakuntula u ndiimi, jibbalasane i ngholo!' 28Kwike ulu najuuka, nakutonga kuja Galilaya, namutange u kushika ko." 29Aliyo u Petelo ung'wila giki, "Nuulu bakakuleka pye a bangi, u nene ng'wene ngilo !" 30U Yesu ung'wila, "Nalikuwila gwa nghana giki, u bujiku wenubu, aho nghungulume itaali kwishokeela kuhila, u bebe ukubiza onilemaga nghangala idatu!" 31Aliyo u Petelo ongeja kuhaya giki, "U nene nuulu yunigeleelwa kucha nangho, natiko u kukulema!" Na a bangi pye buhaya giko. 32Aho bashika h'ipandi litanagwa Getisemani, u Yesu ubawila a bahemba bakwe giki, "Igashagi aha, u nene nakalombe." 33Huna ubasola ba Petelo na Yakobo na Yohana, ugwilwa bupina budito buminya no. 34Ubawila giki, "I ngholo yane ili na bupina budito no bo kushisha mu kucha. Lembeelagi henaha ng'wikale miso." 35Uja ha butongi ho hado, uukiponeja ha si, ulomba giki ulu yudulika, i likanza lyenilo limitiile. 36Uhaya, "Aba, Baba, pyi i yose idulikanile u kuli bebe, ningijage i shikombe shenishi, kwike it'umo natogelilwe nene, aliyo umo utogelilwe bebe!" 37Wahayushoka aho baali, ubasanga balaalaga, ung'wila u Petelo giki, "Simoni, olaalaga? Olemeelwa u kwiyumilija kwikala miso nuulu ikanza lya sa imo duhu? 38Ikalagi miso mulombe mutizingila mu kugeng'wa, nguno u moyo gukalalilwe, aliyo u mili ng'winogolelwa!" 39Uja hangi uukalomba alihaya mihayo h'i yeniyo duhu. 40Aho washoka ni hangi ubasanga balaalile, nguno a miso gabo gaali gadidoha; bulemeelwa nu mumo bang'wilile. 41Wahayushoka hangi lukangala lo kadatu ubawila, "Ni haha mutaali mulaalile mukwigoloolaga duhu? Ng'wigejaga luulu. Lyashika i likanza, u Ng'wana wa Munhu atuulwe mu makono ga banhu ba shibi. 42Buukagi tuje, angu mulibona giki wegeela u nodeeji wane!" 43U Yesu aho ataali uyomba giko, kuhayimanila haho na haho washika u Yuda, uyo wali umo wa babo ikumi na babili. Wiza n'ibita lya banhu babuukije mapanga na milangha, bafumile ku bagabiji bataale na balangi ba shilagilo, na banamhala. 44U nodeeji oli obinha shimanikijo; ubawila giki, "Uyo nalambipe hu ng'wene, ndimagi muntwale munkalaganile!" 45U Yuda aho oshika, haho na haho ung'wegeela u Yesu kunu alihaya, "Nangi!" Huna umbipa. 46Na nghana bundima na makono gabo, bunghaja! 47Umo wa babo baali nu Yesu oli na lilushu, ulisopoola; ulihubenga lyubitila gutu go ntumami o ngabiji ntaale, gutinika! 48Huna u Yesu ubawila a banhu benabo giki, "Ng'wiza kunidima mubuukije mapanga na milangha giti nali nsambo? 49Iki ng'wali mutunidimaga a makanza ayo naludilaga nigashaga mu hekalu buli lushiku nakulangaga! Kwike leka shishikilijiwe i shandikwa!" 50Huna bumpeela pye a bahemba, buneka! 51Sumba nebe unkuubija igumiilile kache-mbeho, bundima nanghwe. 52Kwike ubipuluka upeela; uja ali duuhu, wileka i kache-mbeho! 53Huna luulu buntwala u Yesu ku ng'wa ntaale wa bagabiji. Pye a bagabiji bataale, na a banamhala na a balangi ba shilagilo baali bibilingila henaho. 54Nu Petelo unkuubija ali ka kule ho, kushisha nanghwe ushika nose a ha ng'wa ntaale wa bagabiji. Wingila u mu gwalugwa, wigasha na batumami wandya koota moto, gwaligimaga! 55A bagabiji bataale ni libanza i lyose, buyukooba-kooba bukaaniji, giki bapandike nzila ya kumulaga u Yesu, aliyo batapandikile. 56Bakaaniji bingi balomolomo buyunkaanila, kwike u bukaaniji wabo walemaga u kulenganila. 57Nose bimiila banhu balebe, bunkaanila mu kunembekeja balihaya, 58"U ng'wing'wana ng'wenuyu twang'wigwile alihaya giki, 'I hekalu ya kubeejiwa na makono yeniyi nakwisambagula, ha numa ya shiku idatu nabize naazengile yingi, iyo iti ya kubeejiwa na makono!' " 59Aliyo na a bene hu gumo, u bukaaniji wabo butalenganilile. 60Kwimanila u ntaale wa bagabiji wimiila u ng'wibanza; umuja u Yesu, "Nibuli utushoshaga nuulu mhayo u mu yose iyo balikukaanila a benaba?" 61Aliyo u Yesu akikala ahuumulile sele duhu, atashokije nuulu hado. U ntaale wa bagabiji umuja hangi alihaya giki, "U bebe, h'uli Kilisto ng'wana wakwe u nkumilijiwa?" 62U Yesu uhaya, "Nali ng'wene, niyo nalimuwila giki, mukumona u Ng'wana wa Munhu igashije ku nkono gwa bulyo gwa budula, aliza na malunde ga ng'wigulu." 63U ntaale wa bagabiji utandula nghanjo yakwe kunu alihaya giki, "Tutaali na nguno ki hangi nabo a bakaaniji? 64Angu ng'wawigwa u bugimu bokwe! I gisi luulu mulibona ginehe?" Pye a bose bunamula giki, wigeleelagwa kucha. 65Bamo babo bandya na kunswila mate, na kuyunkundikija u ku miso, bantula kunu baling'wila giki, "Manijaga!" Huna a balanghani ba hekalu bunsola, bukalinhya kuntula mapi! 66U Petelo aho ali ha si u mu gwalugwa ng'wenumo, kwimanila nkima wiziila hoi; wali umo wa batumami ba ha ng'wa ntaale wa bagabiji. 67Wahayumona u Petelo aloota moto unkalalila, huna ung'wila giki, "Tuhaya nu bebe walikalaga nanghwe u Yesu, u muna Nazaleti!" 68Ulema no; kunu alihaya, "Bebe mayu, u nene natugumanaga uyo uliguhaya, niyo natugwitegelejaga nuulu hado!" Ufuma winga a henaho, uja ku gwalugwa ya ku butongi, (nghungulume yuhila). 69U ntumami nkima ng'wenuyo umona hangi; wandya kubawila abo baali bimiila hihi henaho giki, "Nu ng'wenuyu ali umo wabo!" 70Aliyo ni hangi ulema usheshanila! Aho kabita kakanza kado, nabo abo baali bimiila haho nanghwe, bung'wila giki, "I gete nghana nu bebe ng'wing'wana uli umo wabo, angu niyo nu bebe uli muna Galilaya!" 71A henaho luulu wandya kuzuma na kwilahila; akuhayaga giki, "U nene nataamanile gete u munhu uyo mulikala ng'unghaya ng'wenuyo!" 72Haho na haho yishokeela kuhila i nghungulume. Nanghwe u Petelo ugwizukwa u mhayo uyo Yesu wali wang'wila giki, "I nghungulume aho itaali kwishokeela kuhila, u bebe ukubiza wanilemaga nghangala idatu!" Wahayugwideedenghanya ulila!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\