MALIKO 6

1Huna luulu u Yesu winga a henaho, uja ku nzengo go ng'wawe, na a bahemba bakwe bunondeela. 2Aho yashika sabato wingila ng'wisinagogi, wandya kulanga. Abo bakang'wigwa bingi buyukumya balihaya giki, "Bing'we u ng'wenuyu wifunije hali pyi i yeniyi? Winhilwe masala ki a genaya ga kubeeja na makono gakwe mihayo ya koolecha budula butaale giko? 3U ng'wenuyu ati ng'wene u selemala u ng'wana Malia, u nkuluye o ba Yakobo na Yosefu na Yuda na Simoni? Tuhaya hu ng'wene uyo na balumbuye tukwikalaga nabo ng'wenumu umu!" Yubatabanya i mihayo yakwe, bipama! 4Nanghwe u Yesu ubawila giki, "U nghangi atadalahagwa hose-hose ulu iti mu nzengo go ng'wawe na mu baduguye, na mu kaya ya ng'wawe!" 5Nose u ng'wenumo akaduuma u kwita nuulu mhayo gwa koolecha budula, ulu iti kubatuulila makono basaatu bagehu duhu na kubapija. 6Akakumya no kulwa nguno ya butuzunya wabo! Ha numa u Yesu wandya kuja hose pyi u mu machalo akulangaga. 7Wahayita nose ubitana abo ikumi na babili, ubatuma babili-babili, ubinha na budula bo kuheeba myoyo misoso. 8Hangi ubakomeleja, giki batizubuucha mbuukanwa jose-jose ja kuja najo mu nzila, ulu iti nangha duhu. Yaya nuulu shiliwa, nuulu ifulushi, nuulu mbogoshi ya hela. 9Aliyo i shilatu bazwale, kwike batizuzwala nghanjo ibili. 10Ubawila giki, "Ulu ng'ushikila ha kaya ndebe, ikalagi henaho kushisha ng'winge i lipandi lyenilo. 11Hangi ulu ng'ushika ipandi ilebe aliyo bulema u kung'wanukula nuulu kumudegeleka, ingagi. Ulu mulinga i lipandi lyenilo, lukung'unhagi nu lubuubu ulo luli ku mhambala jing'we, koolekeja giki bakugwilwa nsango." 12Na nghana bakaja balilomeela, giki a banhu bagaluke. 13Bupeeja na masamva mingi, na basaatu bingi bubabila maguta, bubapija. 14U ntemi Helode wiyigwa i mihayo yeniyo, nguno i lina lya ng'wa Yesu likakumuka. Bangi bahayaga giki, "Yohana Matiija wajuukile kufuma mu bafu, h'i nguno yene u budula u bose ubu bukutumamaga muli we." 15Kwike bangi banghayaga, "Eliya." Bangi giki, "Nghangi, git'umo baali a bahangi ba kale." 16Aliyo u Helode aho wigwa uhaya, "Tambala shilanga u Yohana uyo nakamuta ntwe wajuukile!" 17Nguno u Helode, hu wei uyo wali walagila uding'wa u Yohana uponyiwa mu jeela, kulwa nguno ya ng'wa Helodia uyo akantoola, aliyo wali nke o ng'wa Filipo ng'wanong'wawe. 18U Yohana akanghama u Helode ung'wila giki, "Iti yawiza u bebe u kunsola u nke o ng'wanong'wing'we!" 19U mhayo gwenuyo gukansaayicha no u Helodia, umpelanila u Yohana, untungila nhungi; ung'wikanwa kumulaga. Kwike wali waduuma umo iitile. 20Nguno u Helode oli ang'ogohile u Yohana, oli andeebile giki oli munhu ntungilija na ng'wela, na luulu oli amaladile. Ahene ozwanganaga ulu ong'wigwa, aliyo ondegelekaga na buyegi. 21Kwike nose likigela i likanza, nguno lukashika lushiku lwa kwizukwa kubyalwa kwakwe u Helode. Ubeeja shigukulu, ulaalika banamhala b'ibanza lyakwe na bataale ba bashilikale, hamo na banangwa ba mu Galilaya. 22Huna nshike wa ng'wa Helodia wingila kubabinila, unyeja no u Helode, pye na a bageni bakwe. U ntemi ung'wila u ng'waniki giki, "Nilombage shikolo shose-shose nakusambe!" 23Niyo ung'wilahilila na kung'wilahilila alihaya giki, "Udugije kunilomba shose-shose, nuulu ikabiza nusu ya butemi bone nakukwinha duhu!" 24U ng'waniki ufuma u mu chumba, uukamuja nina giki, "Nalombe ki?" Nanghwe unshokeja, "Ntwe go ng'wa Yohana Matiija!" 25Haho na haho u ng'waniki ushoka u kuli ntemi; wiza ung'wila, "Nalitogwa i haha yeniyi unisambe ntwe go ng'wa Yohana Matiija, guli ng'wilangahe!" 26U ntemi akazwangana kingi nasho, aliyo iki wali wamala kulahila, niyo hangi ku butongi wa babo wali wabalaalika kwiza ku shiliwa, ulemeelwa u kunemeja. 27Nghana haho na haho u ntemi utuma mulagi, ulagila gwenhwe ng'wilangahe u ntwe go ng'wa Yohana; u mulagi uja u mu jeela uukamuta u ntwe. 28Ugutuula ng'wilangahe wiza ung'winha u ng'waniki, u ng'waniki nanghwe uukang'winha nina! 29Aho bigwa a bahemba ba ng'wa Yohana biza bugusola u mili, buukagujika! 30A batung'wa bushoka u kuli Yesu, bibilinga bunsomboolela pyi iyo bakiita, ni yiyo bakalanga. 31Huna ubawila, "ubingilagi a banhu tuje kuunu kulembeezu mukifuule ho hado." Nguno a banhu baali bingi no, bizaga lwisi-lwisi; ulu balinga aba bashika bangi haho na haho. Nose yali shilambu nuulu kupandika ng'wanya gwa kulya. 32Nghana bingila mu lyato buja kwipandi ilembeezu, uko baali batiko banhu. 33Aliyo bamo aho bababona budeeba uko bajaga, bandya kufuma hose-hose u mu mizengo buyupeela lo magulu bajile koi, bubatanga u kushika ko. 34Ohayika u Yesu u mu lyato, aho olibona i libita umo lyali u butaale, ubasaatwa. Nguno baali giti ngholo jiti na ndiimi, wandya kubalanga mihayo mingi. 35Aho lyandya kubiza lya mhindi bung'wegeela a bahemba bakwe, bung'wila giki, "U ng'wenumu tuli ng'witogolo duhu, niyo ni likanza lyaja. 36Hambu-hambu ni wabalaga a banhu baje ku migunda hihi-hihi mu chalo umu bakigulile na shiliwa!" 37Aliyo u wei ubashokeja ubawila, "Binhagi a bing'we i shiliwa." Nabo bunshokeja buhaya, "Kolaga hamo shi tuje tukagule migati ya denali magana abili hu twize tubinhe balye?" 38Ubabuja, "Muli na migati yinga? Alijagi mukalole!" Aho badeeba bung'wila, "Itano na ndilo ibili." 39Huna ubalagila babawile a banhu bigashe mu magele-magele ha si ha maswa, nguno gaali manilizu. 40Na nghana bigasha pyi chiza-chiza, mu magele-magele ga kubiza aho bigasha banhu igana, aho makumi atano. 41Wisola i migati iyo itano yeniyo, ni ndilo bubili wajo. Ulangamila ng'wigulu ulumba, wimeganya i migati iyo itano yeniyo, ubinha a bahemba bakwe bubagabanhya a banhu. Ni ndilo ijo ibili najo giko, ubagabanhya pye a bose. 42Bulya bigeja pye a bose. 43Huna bugasoleela a mamenyagulwa, pye na a ga ndilo, bokaja matangwa ikumi na abili. 44I lisaabu lya bagosha abo bakalya i migati yeniyo baali shihumbi shitano. 45Haho na haho u Yesu ubakomeleja a bahemba bakwe kwingila mu lyato batonge ku nkilo, baje Betisaida; u wei amalije kulilaga i libita lya banhu. 46Wahayumala u kubalaga, ulinha mu lugulu kujulomba. 47Aho bulingila u bujiku, i lyato lyusangwa lili ku gati-gati ya nyanza, u wei ali iyene ku si nyumu. 48Ubabona balikoya u kubuga nguno u nyaga gwabafumiilaga ku butongi. Huna mu madilu mataale ga ngoko ja kwandya, ubasanga ko alishimiza higulya ya nyanza. Wita giti alihaya kubabitiila; 49aho bamona alishimiza higulya ya nyanza, bakiganika linghangi buyoganya balilila. 50Nguno pye bakamona bogoha kingi nasho! Aliyo u wei ubayombya haho na haho alibawila, "Timbyagi ngholo, mutogohage nali nene." 51Huna ulinha nanghwe u mu lyato, goya na koya u kuhuuyemba u nyaga. Bakakumya no bujinjimala, 52nguno baali bataali u kuyitegeleja i mihayo ya migati. I myoyo yabo yali itaali midito. 53Huna bushika ha ng'walo gwa ku si ya Genesaleti, bukola henaho. 54Aho bika u mu lyato haho na haho a banhu bundeeba. 55Bandya kupeela kuja hose-hose u mu mapandi genayo; buyubenha a basaatu, abo baali batadugije kushimiza, buyubatuula ha buliili bababuucha babatwala buli kwene uko bang'wigwilaga. 56Nguno wajaga hose-hose: ku magunguli, mu mizengo, pyi nu ku matogolo. Akaja na kwigulilu, nu kwene bung'wenhela bingi abo baali na makoye, buyung'wikumbilija bakuumye nuulu ha neno ya shizwalo shakwe duhu. Na nghana buli bene abo bankuumyaga bapilaga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\