MALIKO 7

1Huna Bafalisayo na balangi balebe ba shilagilo, ba kufuma Yelusalemu, bibilinga biza aho wali u Yesu. 2Bubabona bahemba bakwe bamo na bamo bakulyaga shiliwa na makono masoso, hu kuhaya baali batakalabile kulenganila na shimile isho shalekwa na bataale babo. 3(Nguno a Bafalisayo, na a Bayudaya pye a bose, batalyaga shiliwa ulu batakalabile chiza a makono gabo. Biitaga giko kulwa kudima shimile sha kulekwa na bataale babo. 4Nuulu benha shikolo shose-shose kufuma kwigulilu, baali batashilyaga aho bataali kushooja tame. Yaliho na mihayo yingi mingi iyo baali bidimile kulwa shimile shenisho: giti mbika ndebe ja koogeje ka shikombe na nungu na mafulila, buyaga na meza!) 5Huna luulu a Bafalisayo na a balangi ba shilagilo benabo, bumuja u Yesu giki, "Nibuli a bahemba bako bakulyaga shiliwa na makono masoso, batushimizilaga u mu shimile isho twalekelwa na bataale?" 6Nanghwe ubawila, "Bing'we bibeeleja, u Isaya akatungilija u kumuhangila, umo yandikililwe giki, 'A banhu aba banikugije bo ha nomo duhu, aliyo i ngholo jabo jili kule nu nene. 7Bakanilamyaga dalali, kunu bulanga malange ga kulagilwa na banhu.' 8A bing'we h'abo mushilekile i shilagilo sha ng'wa Mulungu kulwa kudima shimile sha banhu!" 9Ongeja kubawila hangi giki, "Niyo a bing'we h'umo muli, nguno mutogilwe kushisundila ha mhelo i shilagilo sha ng'wa Mulungu, giki mudimane na shimile shing'we. 10Nguno u Musa ahayile giki, 'Nkujage so na noko,' na giki, 'Uyo unduka ise nuulu nina shing'wigeleelilwe abulagwe!' 11Aliyo a bing'we muhayile giki, ulu ose-ose ulinda ung'wila ise nuulu nina giki, 'I shikolo shane ishi ni shakugunaana, kwike shili Kolibani (makulu gaho inongho kuli Mulungu);' 12huna nghana mutunzunilija gete ang'witile mhayo gose-gose u ise nuulu u nina! 13U mu giko mukagukenaagulaga u mhayo go ng'wa Mulungu kulwa kulondeela shimile shing'we, isho mukilekela-lekelaga, niyo iliho mingi i ya mbika jenijo iyo mukayitaga." 14Huna u Yesu ulitana hangi i libita lya banhu, ubawila giki, "Bing'we nidegelekagi pye a bose ng'witegeleje. 15Shitiho shose-shose isho shili hanze ya ng'wa munhu isho shidugije kunsosohaja ulu shung'wingila, aliyo isho shikanfumaga h'isho shikansosohajaga. [ 16Uyo ali na matu gakigwaga ni igwage.]" 17Aho wabingila a banhu wingila mu kaya, a bahemba bakwe bumuja a makulu ga lusumo lwenulo. 18Nanghwe ubawila, "Na a bing'we hu gumo duhu, mutaali u kwitegeleja? Mutamanile giki, buli shikolo isho shili hanze ya ng'wa munhu ulu shung'wingila shitudula u kunsosohaja? 19Mutamanile giki shikingilaga mu nda, iti mu moyo gokwe? Ni giki i nghalilo yaho ikabizaga kufuma hanze kwitogolo?" (U mu kuhaya giko akasheeja pyi i shiliwa). 20Ongeja kuhaya hangi giki, "Isho shikanfumaga u munhu, hu shene isho shikansosohajaga. 21Nguno u mu ngholo ya ng'wa munhu, gakafumaga mo maganiko mabi, bujingi, wibi, bubulagi, bushihani, 22kwikumva kwabubi, bubi, bulomolomo, kalolele ka malofu, wilu, busondaguji, wikumilija, buchilu-chilu. 23I yose i yabubi yeniyi ikafumaga mu gati ya ng'wa munhu yansosohaja." 24Huna ubuuka winga a henaho, uja mhandi ja Tulo. Wingila mu numba, nguno wali atatogilwe munhu ose-ose amane; kwike yali shilambu u kujimilika uko wali. 25Litabitile ikanza, nkima nebe wali na nshike wakwe wakoyiagwa isamva; ujiigwa i mhola jakwe, wiza ushikila kungwila mu magulu u Yesu. 26U nkima ng'wenuyo wali Nyunani, w'ihanga lya Basulofonisa. Wandya kung'wikumbilija ang'wingije u nshike wakwe i lisamva. 27U Yesu unshokeja aling'wila giki, "Lekaga balye tame a baana ba mu kaya bigeje, nguno iti chiza u kushisola i shiliwa shabo ushiponegeja tuwa." 28Nanghwe u nkima unshokeja ung'wila, "Na nghana guli chene baba, aliyo nahene nu tuwa nato tukasolelejaga a malagalikwa ayo gakagwaga kwingiila aho baliliila a baana." 29U Yesu ung'wila giki, "Kulwa nguno ya mhayo gwenuyo, jaga; lyanfumaga i lisamva u nshike wako." 30Aho washoka u ku kaya unsanga u ng'waniki olaalaga ha buliili, lyamalaga kunfuma i lisamva. 31Huna u Yesu winga hangi i mhandi ja Tulo, ubitila Sidoni, ushika ku nyanza ya Galilaya, mu si ya Dekapoli. 32Bung'wenhela munhu wa kata, hangi gulu. Bung'wikumbilija antuulile makono. 33Nanghwe ung'winja a ha banhu, uja nawe ha mhujo iyene. Unkuumya na nzwala u mu matu gakwe, ha numa uswa mate ulukuumya nu lulimi lokwe. 34Ulangamila ng'wigulu, ukiima n'ilaka lya koolecha kusaatwa, huna ung'wila u munhu ng'wenuyo giki, "Efata," makulu gaho, "Lugukaga!" 35Haho na haho a matu gakwe guluguka, na a kata kinga, wandya kuyomba chiza. 36Huna u Yesu ubakomeleja batizung'wila ose-ose. Aliyo nahene a boi bakagukumucha, nuulu iki akabakomeleja batiziita giko. 37Banhu bakakumya no; buyuhaya giki, "Akubeejaga chiza buli mhayo, a bagulu akubinhaga kwigwa, na a bashimuumu akubinhaga kuyomba!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\