MATAYO 1

1Uyu kuli kwihela kwa shibyalilwe sha ng'wa Yesu Kilisto wa luganda lwa ng'wa Daudi, mu bubyile wa ng'wa Abulahamu. 2U Abulahamu wali ise wa ng'wa Isaka, Isaka umyala Yakobo, Yakobo umyala Yuda na baana ba ng'wawe. 3Yuda umyala Falesi na Zala, kufuma muli Tamali. Falesi umyala Hezelomu, Hezelomu umyala Alamu. 4Alamu umyala Aminadabu, Aminadabu umyala Naasoni, Naasoni umyala Salimoni. 5Salimoni umyala Boazi kufuma muli Lahabu, Boazi umyala Obedi kufuma muli Luzi, Obedi umyala Yese. 6U Yese akamyala ntemi Daudi, Daudi umyala Solomoni kufuma muli nkima uyo wali nke wa ng'wa Ulia. 7U Solomoni umyala Lehoboamu, Lehoboamu umyala Abia, Abia umyala Asa. 8Asa umyala Yosafati, Yosafati umyala Yolamu, Yolamu umyala Uzia. 9Uzia umyala Yotamu, Yotamu umyala Ahazi, Ahazi umyala Hezekia. 10Hezekia umyala Manase, Manase umyala Amosi, Amosi umyala Yosia. 11Yosia umyala Yekonia na baana ba ng'wawe; u mu shiku jenijo a banhu busaamiwa, butwalwa Babuloni. 12Aho lyabita i likanza lya kusaamijiwa Babuloni, u Yekonia akamyala Salatieli, Salatieli umyala Zelubabeli. 13Zelubabeli umyala Abiudi, Abiudi umyala Eliakimu, Eliakimu umyala Azoli. 14Azoli umyala Akimu, Akimu umyala Eliudi. 15Eliudi umyala Eleazali, Eleazali umyala Matani, Matani umyala Yakobo. 16U Yakobo akamyala Yosefu u ngoshi wa ng'wa Malia, u nina wa ng'wa Yesu, uyo akitanagwa Kilisto. 17Huna luulu, u kufuma u kuli Abulahamu kushika hali Daudi, i shibyalilwe i shose shili ikumi na shine; nu kwinga a hali Daudi kushika ng'wikanza lya banhu kusaamijiwa Babuloni, shibyalilwe ikumi na shine. Hama nu kufuma u ng'wikanza lya banhu kusaamijiwa Babuloni kushika hali Kilisto, nasho ikumi na shine. 18Huna luulu, u kubyalwa kwa ng'wa Yesu Kilisto kukaja giki, u nina u Malia wali alunjiwe na Yosefu; aliyo aho bataali kwitoola, ubonwa ali nda kulwa budula bo ng'wa Moyo Ng'wela! 19U Yosefu aho wagudeeba u mhayo gwenuyo, ubona aneke. Aliyo iki wali munhu ntungilija, akandya kwiganika nzila ya kuneka chiza; atizungoola. 20Kwike aho ataali uyiganika i mihayo yeniyo, malaika wa ng'wa Seeba ung'wilongela mu shilooti; ung'wila giki, "Yosefu ng'wana wa ng'wa Daudi, utogohage u kunsola u nke wako u Malia; nguno u Ng'wana uyo ali u mu nda yakwe aliho kulwa budula bo ng'wa Moyo Ng'wela. 21Akubyala Ng'wana ngosha, u bebe ukung'wilika i lina lyakwe Yesu; nguno hu ng'wene uyo akubapija a banhu bakwe kufuma mu shibi shabo." 22I yose yeniyi ikaja giko kulwa kushikilijiwa kwa mhayo uyo Seeba wali waguhaya kufuma kale kubitila muli nghangi wakwe; giki, 23"Munhya ng'wilindu akubuucha nda, na akubyala ng'wana ngosha, uyo bakung'wilika i lina lyakwe Emmanueli." Makulu gaho, "Mulungu ali hamo na bise." 24U Yosefu aho wamisha kufuma u mu tulo, wita git'umo akawililwa nu malaika wa ng'wa Seeba; unsola u nke wakwe. 25Kwike atalaalile nanghwe kushisha umyala u Ng'wana, huna ung'wilika i lina lyakwe i lya Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\