MATAYO 10

1Akiita ubitana a bahemba bakwe abo ikumi na babili, ubinha budula bo kuheeba myoyo misoso nuulu myoyo mibi iyo ikakoyaga banhu: giti masamva na mahugi.'; badule kwipeeja, na kupija buli mbika ja busaatu na bulemehazu. 2A mina ga batung'wa ikumi na babili benabo gaya: wa kwandya Simoni, uyo akinhwa lina lya Petelo, na Andelea ng'wanong'wawe. Na Yakobo ng'witunja wa ng'wa Zebedayo, hamo na Yohana ng'wanong'wawe. 3Filipo na Batolomayo; Tomaso na Matayo, uyo wali ntobisha wa goodi. Yakobo ng'wana Alifayo na Tadayo; 4Simoni muna Kanaani, na Yuda Isikaliote, uyo akabiza nodeeji wa ng'wa Yesu. 5Abo ikumi na babili benaba, u Yesu akabatuma, ubakomeleja alibawila giki, "Mutizuja ku banhu ba mahanga gangi, yaya nuulu kwingila mu nzengo gwa Basamalia. 6Aliyo i no-no-no jagi ku ngholo ja numba ya Isilaeli, ijo jijimiilile! 7Jagi ng'ulomeela mulihaya giki, 'U butemi bo ng'wigulu wegeelaga.' 8Ng'ubapija a basaatu, na a bafu ng'ubajuucha, pye na a ba mbiji ng'ubeeja, na a masamva ng'ugapeeja. Ng'wanukulaga dalali, ning'we inhagi dalali. 9Yaya u kuja na zahabu nuulu feza, nuulu hela mu mhinda jing'we. 10Nuulu ifulushi lya shikolo sha mu lugendo yaya u kubuucha. Yaya nuulu nghanjo ibili, nuulu shilatu; pyi nuulu nangha yaya. Nguno u ntumami shing'wigeleelilwe alanghanwe. 11Hama niyo ulu ng'wingila mu nzengo nebe, nuulu chalo shilebe, bugilijagi mo ulu alimo munhu ntengeke, ng'wikale ha ng'wakwe kushisha ng'winge i lipandi lyenilo. 12Buli ha kaya yene ulu ng'ushika bagishagi. 13I kaya yeniyo ulu yubiza ya longe, i mhola ying'we yikale hamo nabo, aliyo ulu iti chene, ikumushokela i mhola ying'we! 14Na hangi ulu atiho wa kung'wanukula, nuulu kwidegeleka i mihayo ying'we, ulu mulinga a ha kaya yeniyo, nuulu u mu nzengo gwenuyo, lukung'unhagi nu lubuubu ulo luli ku mhambala jing'we. 15Nalimuwila gwa nghana giki, a ha lushiku lo kulamulwa, u nsango gwa banhu ba mu nzengo gwenuyo gukubiza ntaale no, kutinda u gwa bana Sodoma na bana Gomola." 16"Managi giki nalimutuma giti ngholo kuja kwisanja ng'widale lya mhuge; bizagi bachaguku giti nzoka, aliyo balyehu giti nghuulu. 17Hangi bilanghanagi a banhu, nguno bakuyumutwala ku mabanza na ku masinagogi gabo kujumutula. 18Mukuyushishiwa na ku butongi bo basugi na batemi kulwa nguno yane, bubize ho bukaaniji kubo na ku mahanga. 19Aliyo ulu bumutwala giko, yaya u kwandya kwiganika-ganika, giki himba mukusomboola ki nuulu mukushosha ginehe. Nguno u ng'wikanza lyenilo mukwinhwa u gwa kuhaya. 20Mutubiza mukuyombaga bing'we benekili, Moyo wa ng'wa Sing'we h'uyo akubiza akuyombaga u mu bing'we. 21"Bukubiza ho wilodeeji bo kwenheleja banhu nuulu kucha; ikudulikana u munhu kunodeela nuulu ng'wanong'wawe giki abulagwe. Nuulu u myaji akung'witila giko u ng'wana wakwe; niyo a baana bakuyubatalukila a babyaji babo bababulaga! 22Hama buli kwene pye a banhu bakumukolwa, kulwa nguno ya lina lyane. Aliyo u wa kwiyumilija kushisha ku ngelelo akupila. 23Na luulu ulu bumuluhya mu nzengo uyu, peelelagi mu gungi; nguno nalimuwila gwa nghana giki, mutudula u kwitang'anhya pyi i mizengo ya Baisilaeli aho ataali kwiza u Ng'wana wa Munhu! 24U nghemba atudula kunkila u nangi wakwe; pyi nu nsese atudula kubiza higulya ya ng'wa ise-bugonzo. 25U nghemba ulu ulenganila nu nangi wakwe wigejaga; pyi nuulu u nsese ulu ulenganila nu ise-bugonzo. Ulu baligima kung'witana Belizebuli u ng'wenekili kaya, a ba mu kaya yakwe pye a bose bakubiitila yabubi na kutinda ho!" 26"Mutabogohage a banhu, nguno gutiho mhayo gukundikigije, uyo gutukundulilwa; nuulu gwibisile, uyo gututendwa ha ng'wape. 27Ali luulu, iyo nakumuwilaga mu mbisila, a bing'we ihayagi bo hape-hape; ni yiyo nakumuhwehwetelaga, a bing'we linhagi kwigulya ya numba ng'wihamuke, biyigwe pye a banhu. 28Hangi mutabogohage abo bakabulagaga mili, aliyo bati na budula bo kugubulaga u moyo. Aliyo i no-no-no ng'ogohagi uyo ali na budula bo kugubulaga u mili nu moyo, ha numa ushiponya mu nsango gwa moto! 29Angu, i tuju ij'ibili, jitudula kujinjiwa nuulu shilingi imo duhu? Aliyo nalimuwila giki, itiko kugwa ha si nuulu imo yajo aho atamanile u Sing'we. 30Lelo a bing'we, ni nzwili jing'we i ja mu ntwe pyi i jose jibalilwe. 31Nose hu kuhaya mutogohage, nguno a bing'we mujiheebile kule i tuju, nuulu jikakwila na ginehe!" 32"Huna luulu, uyo unizunya na unikaanila ku butongi bo banhu, nu nene nakunkaanila u ku butongi bo ng'wa Baba uyo ali ng'wigulu. 33Aliyo uyo unilema ku butongi bo banhu, nu nene nakunema u ku butongi bo ng'wa Baba uyo ali ng'wigulu." 34"Lekagi u kwiganika giki nenhile mhola u mu si; yaya natenhile mhola, nenhile lilushu. 35Nguno nenhile wilemeelwa: ng'witunja kwilemeelwa na ise, nu nshike kwilemeelwa na nina, u ng'winga nanghwe kwilemeelwa na nina-bukwi. 36Niyo a banishi ba ng'wa munhu bakubiza ba mu kaya, umo akwikalaga. 37Uyo antogilwe ise nuulu nina kutinda kunitogwa nene, u ng'wenuyo atanigeleelilwe. Nu wa kuntogwa ng'witunja nuulu nshike wakwe kutinda nene, nanghwe atanigeleelilwe. 38Hama nu yuyo atibuukija nsalaba gokwe na kunilondeela, nu ng'wene atanigeleelilwe. 39Niyo uyo wipandikila bupanga bokwe, akubujimiija; aliyo uyo ubujimiija u bupanga bokwe kulwa nguno yane, u ng'wenuyo akubupandika." 40"Ulu munhu ose-ose ung'wanukula a bing'we, u ng'wenuyo wananukulaga nene. Hama uyo unanukula nene, numho wang'wanukulaga uyo anitumile. 41Uyo ung'wanukula nghangi mu lina lya giki ali nghangi, nanghwe akwinhwa mheela ya nghangi. Nu yuyo ung'wegeleja ntungilija mu lina lya giki ntungilija, nanghwe akwinhwa mheela ya ntungilija. 42Na hangi ulu munhu ung'winha shikombe sha minzi ga kung'wa, nuulu umo wa bahemba bane a bado-bado aba, iki ali nghemba wane, nalimuwila gwa nghana u munhu ng'wenuyo atugayiwa mheela na hado yaya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\