MATAYO 13

1U lushiku lwenulo, u Yesu aho wafuma u mu kaya akaja uukigasha ku ng'walo gwa nyanza. 2Banhu bung'okaliila koi, mabita na mabita; kushisha nose wingila mu lyato wigasha, a mabita ga banhu gimiila ha ng'walo. 3Wandya kubalomeela mihayo mingi mu shigemenghejo; uhaya giki, "Mibi akafuma, uja kubiba mbiyu. 4Aho alibiba, jingi jugwila mu nzila; jiza noni jujilya. 5Jingi jugwila mu si ya mawe-mawe, jugehelwa i si ya kujifukiila; ahene jikanguha u kuzwa iki jali jitafukiililwe chiza. 6Aliyo aho lyaseba i liimi, lyujoocha jujiga, nguno jali jiti na miji ya kwigela. 7Jingi jugwila mu minghwa, aho jilikula na a minghwa gukulanija najo, gujishiteleja. 8Aliyo jingi jikagwila mu si yawiza jutwaja matwajo: jimo igana, jingi makumi atandatu, na jingi makumi adatu. 9Uyo ali na matu ni igwage." 10Huna a bahemba bakwe biza bumuja giki, "Nibuli ukutumamilaga shigemenghejo duhu ulu ukubalangaga?" 11Nanghwe ubashokeja uhaya, "A bing'we ng'winhilwe bumani, mujimane i mbisila ja butemi bo ng'wigulu; aliyo a boi batinhilwe. 12Nguno buli ng'wene uyo ali na shikolo, akongejiwa na shingi; aliyo uyo ati na shikolo akutaajiwa ni shisho ali nasho. 13Nakutumamilaga shigemenghejo ulu nalibalanga, nguno: bakulolaga, aliyo u kubona yaya. Nu kudegeleka bakudegelekaga, aliyo u kwigwa yaya; nuulu kwitegeleja nduhu. 14Na luulu u buhangi bo ng'wa Isaya bukushikilijiagwa u mubo; ubo buhayile giki, 'U kwigwa mukwigwa, aliyo mutitegeleja; nu kulola mukulola, aliyo mutubona. 15Nguno i ngholo ja banhu benaba ngunu no, na a matu gabo ayo bakudegelekelaga gachibile; na a miso gabo gabbokulile. Ulu iti chene, ni balibona na miso gabo, nu kwigwa ni baliigwa na matu gabo, nu mu ngholo jabo ni bitegeleja, bugaluka, nubapija!' 16"Aliyo a bing'we muli na mbango iki a miso ging'we gakubonaga, na a matu ging'we gakwigwaga. 17Nguno nalimuwila gwa nghana giki, bahangi na batungilija bingi baali batogilwe kwibona iyo mukwibonaga aliyo batibonile; na kwiyigwa iyo mukwiyigwaga aliyo batiyigwile." 18"Huna luulu, degelekagi a makulu ga shigemenghejo sha mibi. 19Buli munhu ulu ugwigwa u mhayo gwa butemi bo ng'wa Mulungu aliyo uleka u kugwitegeleja, akizaga u Mi ogupula u mu ngholo yakwe umo gukahambagwa; u ng'wenuyo ali git'umo jili i mbiyu ijo jikagwila mu nzila. 20Aliyo i mbiyu ijo jikagwila mu si ya mawe-mawe, u ng'wene al'uyo akagwigwaga u mhayo wagwanukula wangu-wangu na buyegi. 21Kwike gwikala guti na miji u muli we. Gukangunaanaga ikanza iguhi duhu, aliyo ulu gilonga makoye nuulu buluhi kulwa nguno yago u mhayo, haho na haho akagwaga. 22Hama i mbiyu ijo jikagwila mu minghwa, u ng'wene ali uyo akagwigwaga u mhayo, kwike gwashitelejiwa na myatila ya buli lushiku, na bulemba-lembi bo sabo; gwagaiwa a matwajo! 23Aliyo i mbiyu ijo jikagwila mu si yawiza, u ng'wene h'uyo akagwigwaga u mhayo wagwitegeleja, watwaja matwajo: hamo igana, ungi makumi atandatu, ungi makumi adatu." 24Ubawila shigemenghejo hangi alihaya giki, "U butemi bo ng'wigulu bushikile kwikolanijiwa na munhu uyo akabiba mbiyu jawiza mu ngunda gokwe. 25Aliyo aho balaalile a banhu, wiza ng'wanishi wakwe utulagulila mo mbiyu ja pungu, huna winga! 26Jahayuzwa na kwandya kutwaja, jubonekana mo na pungu. 27Biza a batumami bakwe bung'wila giki, 'Baba, utabibile mbiyu jawiza u mu ngunda gwako? Hama jafumaga hali hangi i pungu?' 28Nanghwe ushosha alibawila giki, 'Ng'wanishi wagubeegije u gwenuyo.' A batumami bumuja, 'Hamo ulitogwa tukajidubbagule i pungu?' 29Ubashokeja alihaya, 'Yaya, mutizubuhubila nu busiga bone. Nguno u ng'wikanza lya kujidubbula i pungu, mudugije kuhubila ng'ubudubbula nabo. 30Jilekagi jikulanije duhu, likushika i likanza lya kugesa; u ng'wikanza lyenilo hu nakubawila a bagesi giki: Jikumingagi tame i pungu mujitunge maganda-maganda mujipembe mu moto. U busiga bugolanyagi chiza mubutuule ng'wiluuli lyane.' " 31Hangi ubinha shigemenghejo shingi alihaya giki, "U butemi bo ng'wigulu bubange giti kabiyu ka haladali, ako munhu akakasola uukakahamba ng'wilaale lyakwe. 32A koyi kali kado ka bado u mu mbiyu pyi i jose, aliyo ulu kuuzwa na kukula, likabizaga isaka itaale kutinda pye i miti ya masaka. Gukabizaga nti ntaale no, na noni ja kulala jikapandikaga wikalo u mu matambi galyo." 33Hangi ubawila shigemenghejo shingi alihaya giki, "U butemi bo ng'wigulu wikolile na shibimbya, isho nkima akasola ugulanya mu ngele idatu ja busu, shubududumya pyi u bose." 34I yose yeniyi u Yesu wabasomboolelaga a banhu mu shigemenghejo; atabasomboolelile mhayo nuulu gumo, ulu iti mu nzila ya shigemenghejo. 35U mu giko gushikilijiwa uyo guhayiwe kubitila muli nghangi giki, "Nakulungalunga sumo na nomo gwane, nakufubola mbisila ja kufuma ku shiku ja wandijo." 36Huna u Yesu ubalaga a banhu, u wei ushoka kaya, wiza wingila mu numba. A bahemba bakwe bunsanga mo; bung'wila, "Tuwilage a makulu ga shigemenghejo sha pungu mu ngunda." 37Nanghwe ushosha alihaya giki, "U mibi wa mbiyu jawiza ali Ng'wana wa Munhu. 38U ngunda gwene si, i mbiyu i jawiza bene baana ba mu butemi, i pungu jene baana ba Ng'wanishi. 39U ng'wanishi, u nghambi wa pungu ng'wene Shetani. A magesa buli bukalikijo w'ikanza, a bagesi bamalaika. 40Ali luulu, umo pungu jikakumingilagwa japemva mu moto, h'umo ikubizila nu ku bukalikijo w'ikanza. 41U Ng'wana wa Munhu, akubatuma a bamalaika bakwe hose-hose u mu butemi bokwe, baje balikuminga buli shikolo isho shikenhelejaga kwipama; pye na a bagomi a bose. 42Huna bakubaponya ng'wichongo lya moto, umo kukubiza kulila na kushelanya mino. 43Aliyo a batungilija, bakubiza ba kung'weka-ng'weka giti liimi u mu butemi bo ng'wa Saabo. Uyo ali na matu ni igwage." 44"U butemi bo ng'wigulu bubizile giti sabo, iyo yali yifumbikile ng'wilaale limo, wahayibona munhu nebe ongeja u kwibisa. Huna kulwa buyegi bokwe, uja uukajinja pyi i shikolo isho wali nasho, uukaligula i lilaale lyenilo. 45Na hangi u butemi bo ng'wigulu bubizile giti nsuluja, nchooji wa mawe ga mpango. 46Aho wabona iwe lya mpango ntaale, uja uukajinja pyi isho wali nasho, uligula i liwe lyenilo." 47Uhaya na giki, "U butemi bo ng'wigulu bubange giti igokoolo, ilo likaponejiagwa mu nyanza lyagobanija shikolo sha buli mbika. 48Lyakuhayudutwa, ulu lyashishiwa a ha ng'walo, bakigashaga kusolanhya. I shawiza batuula mu shiseme, lelo a ga sagala-sagala bagaponanja! 49H'umo ikubizila nu ku bukalikijo w'ikanza; a bamalaika bakuja balibasolanhya a babubi kubinja u mu batungilija. 50Bakubaponya ng'wichongo lya moto, umo kukubiza kulila na kushelanya mino!" 51Hanuma u Yesu ubabuja, "Ahene muliyitegeleja pyi i yeniyi?" Nabo bushosha, "Alichene." 52Ubawila hangi giki, "Huna luulu, buli ng'wene uyo alangilwe mihayo ya butemi bo ng'wigulu, abizile giti namugi ha ng'wakwe, uyo akafunyaga shikolo shipya na shikulukulu, kwingiila mu wibikija bokwe." 53U Yesu aho washikalicha i shigemenghejo shenisho, winga a henaho. 54Wahayushika u mu nzengo go ng'wawe wingila ng'wisinagogi lyabo, wandya kubalanga. Buyukumya baliwila giki; "Bing'we, u ng'wenuyu wafunije hali pye a masala genaya, nu budula wenubu? 55Tuhaya hu ng'wene u ng'witunja wa ng'wa selemala, niyo nu nina akitanagwa Malia? Angu na a bazunaye ba Yakobo na Yosefu na Simoni na Yuda! 56Ati hu ng'wene uyo na balumbuye tukwikalaga nabo ng'wenumu umu? Hama u wei wifunije hali pyi i yeniyi?" 57Yubatabanya i mihayo yakwe, bipama! Nanghwe U Yesu ubawila giki, "U nghangi atadalahagwa hose-hose, ulu iti mu nzengo go ng'wawe na mu kaya ya ng'wawe." 58Na luulu atabeegije mingi i ya koolecha budula, kulwa nguno ya butuzunya wabo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\