MATAYO 25

1"Huna luulu, u butemi bo ng'wigulu bukwikolanijiwa na banhya ikumi, abo bakasola tala jabo buja kung'wima nzila ntooji. 2A batano babo baali babbuuli, aliyo a bangi a batano bubiza bachaguku. 3A babbuuli bakasola i tala jabo ahene, kwike a maguta a ga kongeja batasolile. 4Aliyo a bachaguku, aho basola i tala jabo busola na maguta mu shiseme sha helegeko. 5U ntooji akadila u kushika, nose butindwa tulo pye a bose, bulaala." 6"U bujiku aho bohuumulija, kuhayimanila yoge na mhundu jazilinghanya; banhu bandya kwiwila, 'Oshika u ntooji, nsung'wanhagi.' 7Huna luulu a banhya ikumi benabo bugulumuka wangu-wangu, bandya kugubeeja u moto gwa tala jabo jibake chiza. 8A babbuuli bubawila a bachaguku giki, 'I tala jise jililimalima jilihaya kujima, tongejagi nise a maguta ging'we.' 9Nabo a bachaguku bubashokeja balihaya giki, 'Gatutwigela a bise na a bing'we; jagi u ku bajinja mukagule ging'we ning'we.' 10Aho balija ushika u ntooji, abo baali bamaliilile bingila nanghwe u mu numba ya bugeni, gulugalwa u nyango! 11"Ha numa ya henaho bushika na a banhya a bangi balihaya, 'Tulugulilage nise baba!' 12Nanghwe ubashokeja alihaya giki, 'Nalimuwila gwa nghana natumumanaga u nene a bing'we!' 13Na luulu, ikalagi nzugulu-matu; nguno mutalumanile u lushiku nuulu i likanza." 14"Na hangi ikubiza giti munhu nebe uyo akahaya kwinga ha ng'wakwe, uleka ogabanhya basese bakwe sabo jakwe. 15Ung'winha buli ng'wene git'umo buli u budula bokwe; umo ung'winha talanta itano, ungi ibili, ungi imo; huna uja u wei. 16Uyo akasola talanta itano haho na haho uja uukandya kujitundanya i sabo jenijo, jibyalana, upandika talanta jingi itano. 17Nu yuyo akinhwa ibili wita giko, nanghwe upandika jingi ibili. 18Lelo uyo akasola imo, u ng'wene uja uukasimba ha si, wifukiila henaho i sabo ya ng'wa ise-bugonzo. 19"Aho jabita shiku ningi wiza u saabo-bugonzo; ushikila kubaloja a katumamile kabo. 20Uyo wali wasola talanta itano ushika; wenha jingi itano uhaya, 'Baba, ukaninha talanta itano, naapandikile jingi itano jiiji.' 21U ise-bugonzo ung'wila, 'Bugatu, u bebe uli nsese wawiza na ntungilija. Iki wabizile ng'wishigwa mu shigehu nakukutuula higulya ya shikolo shingi, ingilaga mu buyegi bo ng'wa so-bugonzo.' 22Ushika nu wa talanta ibili, nanghwe uhaya, 'Baba ukaninha talanta ibili, naapandikile jingi ibili jiiji.' 23Nu ng'wene ung'wila u ise-bugonzo giki, 'Bugatu; uli nsese wawiza na ntungilija. Iki wabizile ng'wishigwa mu shigehu, nakukutuula higulya ya shikolo shingi, ingilaga mu buyegi bo ng'wa so-bugonzo.' 24Wahayukiza uyo oli opandika talanta imo, u ng'wene ushikila kuhaya, 'Baba nakudeebile giki u bebe uli munhu ngugu, hangi ukagesaga nu kuko utabibile, hama ukakumingijaga nu kuko utahambile. 25Huna luulu nakogoha, nuja nukisimbila ha si i talanta yako nibisa; yiyi uliyibona i sabo yako!' 26"U ise-bugonzo unshokeja aling'wila giki, 'U bebe uli nsese wabubi, niyo uli ng'oolo; gashinaga umanile giki nakagesaga ni shisho natashibibile, na giki nakakumingijaga kwingiila nu kuko natahambile! 27Ulu chene yali ikwigeleelilwe kwibika ku basuluja i sabo yane, a ha kushoka ni nayanukula i sabo yane ni mbyalanwa jaho. 28Ntaajagi i talanta yeniyo mung'winhe uyo ali najo ikumi. 29Nguno uyo ali nasho shingi akongejiwa na kutinda ho, aliyo uyo ati na shikolo akutaajiwa ni shisho ali nasho! 30U nsese uyo ati na ngofyoolo mponyagi ku giiti sha hanze u ng'wene, uko kukubiza kulila na kushelanya mino.' " 31"Huna luulu, a ha kushoka kwakwe u Ng'wana wa Munhu, akwiza ng'wikujo lyakwe hamo na bamalaika bakwe. Ulu ushika akwigasha h'isumbi lyakwe lya butemi. 32Huna a banhu ba mahanga gose, bakwimiila ku butongi bokwe. Nanghwe akubakomanya git'umo ndiimi akakomanijaga ngholo na mbuli. 33I ngholo akujituula ku nkono gwakwe gwa bulyo, i mbuli ku lumoso lokwe. 34Ha numa ya yeniyo, u Ntemi akubawila abo bali ku nkono gwakwe gwa bulyo giki, 'Nzugi a bing'we, abo muli na mbango ja ng'wa Baba. Ingilagi u mu butemi ubo mulonja-longejiwe kufuma ha kuseeng'wa kwa si. 35Nguno naali natuubile ng'uninha shiliwa, na naali nakolilwe nota ng'uninha minzi nung'wa, na hangi naali ngeni ng'unanukula. 36Hama naali duuhu ng'uninha shizwalo, naali nsaatu ng'wiza kunigisha, hangi naali mu jeela, nu ng'wene ng'wiza kunilola.' 37"Nabo a batungilija bakunshokeja balihaya giki, 'Seeba, nanali aho tukakubona utuubile tukwinha shiliwa, nuulu ukolilwe nota tukwinha minzi ga kung'wa? 38Na hangi tukakubona nanali uli ngeni tukwanukula, nuulu uli duuhu tukwinha shizwalo? 39Hangi yali nanali aho tukakubona uli nsaatu, nuulu uli mu jeela twiza kukulola?' 40Nanghwe u Ntemi akubashokeja alihaya, 'Nalimuwila gwa nghana giki, i yose iyo ng'wabiitilaga a badugu bane a bado-bado aba, ng'waniitilaga nene.' 41"Hama na a babo bali ku nkono gwakwe gwa lumoso akubawila giki, 'Ingagi a henaha a bing'we nguno muzumilwe, jagi ku moto uyo gupembilwe kulwa ng'wa Shetani na bamalaika bakwe. 42Nguno aho naali natuubile na nakolilwe nota, mutaninhile shiliwa nuulu minzi ga kung'wa. 43Naali ngeni, nahene mutananukulile, hangi naali duuhu mutaninhile shizwalo; naali nsaatu, hangi naali mu jeela, aliyo mutizile nuulu kunilola!' 44Nabo bakunshokeja balihaya giki, 'Seeba nanali tukakubona utuubile nuulu ukolilwe nota, nuulu uli ngeni, nuulu uli duuhu, nuulu uli nsaatu, nuulu uli mu jeela; nise tuleka u kukugunaana?' 45A henaho nanghwe akubashokeja alihaya; 'Nalimuwila gwa nghana giki, umo ng'wali mutang'witilile mhayo nuulu umo wa bado-bado aba, mutaniitilile nene!' 46Huna luulu a benabo bakuja mu nsango gwa buja na buja; a batungilija nabo bakuja mu bupanga bo welelo na welelo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\