MATAYO 26

1U Yesu aho wakalicha u kusomboola i mihayo i yose iyi, ubawila a bahemba bakwe, 2"Mumanile giki jasaagaga shiku ibili ishike pasaka; na luulu itegelejagi giki, u Ng'wana wa Munhu akutuulwa mu makono ga babulagi akong'we ha nsalaba." 3I likanza lyenilo a bagabiji bataale na a banamhala baali batobanila ha ng'wa Kayafa, uyo wali ntaale wa bagabiji. 4Balomanaga balikooba nzila ya kundima u Yesu mu nyasala-sala bamulage. 5Kwike bakiwila giki, "Yaya u ng'wikanza lya shigukulu, batiziita nsambo a banhu." 6U Yesu aho ali Betania, ha ng'wa Simoni munhu wa mbiji, 7akigasha kulya shiliwa. Kuhayimanila nkima umo wang'wegeela, abuukije jubba ya alabasta, ya maguta ga mpango ntaale; ushika ung'witiila ku ntwe u Yesu a maguta genayo. 8A bahemba bakwe aho babona giko busaaya no; buhaya, "Al'u bukenaaguji ubu nabo bo mbika ki hangi? 9Iki a maguta genaya gaali gashikile kujinjiwa, shilonga shikolo shingi bugabanhyiwa bahabi!" 10Aliyo u Yesu aho wadeeba uhaya giki, "Nibuli mulinkoya u mayu ng'wenuyu? U nimo uyo wanibeegeja nene gwenuyu gwawiza. 11Nguno a bahabi a bene muli nabo gwa-gwa-gwa, aliyo u nene natubiza hamo ning'we shiku jose. 12Umo wanitiilila maguta giki, wagubila u mili gone kulw'ikanza lya kujikwa. 13Nalimuwila gwa nghana giki, hose-hose u mu si uko jikulomeelwa i Nghulu Jawiza jeniji, nu mhayo uyo wagwita gwenuyu gukuhayiwa kulwa kung'wizukwa." 14Huna umo wa babo ikumi na babili, lina lyakwe witanagwa Yuda Isikaliote, uja u ku bagabiji bataale. 15Uukababuja giki, "Mukuninha ki nalang'oolekeje u Yesu mundime?" Bunsoloogeja shilingi makumi adatu nuulu: shipande makumi adatu sha feza.'. 16Nghana kufuma ikanza lyenilo wandya kukooba ng'wanya gwa kunodeela u Yesu kubo! 17A ha lushiku lo kwandya lo migati iti na shibimbya, a bahemba bakang'wegeela u Yesu bumuja giki, "Utogilwe kwiliila hali i pasaka tuje tukakulonja-longeje?" 18Nanghwe ubawila, "Jagi u mu nzengo, alimo munhu nebe; mushike mung'wile, 'U Nangi alihaya giki: I likanza lyane lyegeelaga, nakwiza na a bahemba bane a ha ng'wako, tuliile henaho i pasaka.' " 19A bahemba buja buukiita git'umo akabalagiilila u Yesu; bilonja-lonja i pasaka. 20I mhindi wiza wigasha hamo nabo abo ikumi na babili. 21Aho balilya kwimanila obawila alihaya, "Nalimuwila go nghana giki, umo wing'we akunilodeela !" 22Bakapinihala no buyumuja; buli ng'wene wahaya, "Hamo nene Seeba?" 23Nanghwe ushosha uhaya giki, "U nodeeji one alikoja nanghwe i nhonge jakwe umo nalikoja u nene! 24Na nghana u Ng'wana wa Munhu ajile git'umo andikililwe, aliyo ali mu kwihiga kutaale no u munhu uyo alinodeela u Ng'wana wa Munhu. Yali hambu-hambu u munhu ng'wenuyo ulu ni oli atabyalilwe!" 25Nose nu Yuda, uyo oli nodeeji okwe, ubuja giki; "Nangi, hamo nene?" U Yesu ung'wila, "Bebe waguhaya!" 26Huna luulu aho balilya, u Yesu usola ngati. Ulumba huna ugumeganya, ubinha a bahemba kunu alihaya giki, "Anukulagi mulye; u gwenuyu mili gwane." 27Usola na shikombe hu kuhaya shikombe sha divai; (nu mu Mk 14: 23; Luk 22:17).'", wahayumala kulumba ubinha kunu alibawila, "Shing'welagi pye a bose. 28A genaya gali mininga gane g'ilagane, ayo galidika kulwa banhu bingi, nguno ya bulekejiwa bo shibi. 29Aliyo nalimuwila giki, kufuma haha natung'wa hangi matwajo ga nzabibu kushisha mu lushiku lwa kung'wa mapya nali hamo ning'we mu butemi bo ng'wa Baba." 30Aho bamala bimba lyimbo, huna bufuma hanze buja ku lugulu lo mizeituni. 31Huna u Yesu ubawila giki, "U bujiku bo lelo iyi, pye a bose mukunipeela; nguno gwandikilwe giki, 'Nakuntula u ndiimi, jibbalasane i ngholo.' 32Kwike ulu najuuka nakutonga kuja Galilaya, namutange u kushika ko." 33Aliyo u Petelo ushosha aling'wila giki, "Nuulu bakakuleka pye a bangi, u nene ng'wene ngilo u kukuleka." 34Nanghwe u Yesu ung'wila, "Nalikuwila gwa nghana giki, u bujiku wenubu aho nghungulume itaali kuhila, u bebe ukubiza onilemaga nghangala idatu!" 35U Petelo ung'wila hangi giki, "U nene nuulu yunigeleelwa kucha nangho, natiko u kukulema!" Na a bahemba a bangi pye buhaya giko. 36Aho bashika h'ipandi litanagwa Getisemani, u Yesu ubawila a bahemba bakwe giki, "Igashagi henaha naje aho nakalombe." 37Huna unsola u Petelo na a bitunja ba ng'wa Zebedayo a babili; ugwilwa bupina budito buminya no. 38Ubawila giki, "I ngholo yane ili na bupina budito no, bo kushisha mu kucha. Lembeelagi henaha ng'wikale miso hamo nane." 39Uja ha butongi ho hado, uukiponeja ha si, winama kushisha ha si u bushu bokwe, ulomba alihaya giki, "Baba ulu ilidulikana, i shikombe ishi shinibitiile; kwike it'umo natogelilwe nene, aliyo umo utogelilwe bebe!" 40Wahayushoka aho baali a bahemba, ubasanga balaalaga, ung'wila u Petelo giki, "Ng'walemeelwa u kwiyumilija kwikala miso hamo nane nuulu ikanza lya sa imo duhu? 41Ikalagi miso mulombe mutizingila mu kugeng'wa; nguno u moyo gukalalilwe, aliyo u mili ng'winogolelwa!" 42Uja hangi lukangala lo kabili uukalomba alihaya, "Baba, ulu itadulikanile i shikombe shenishi shibite natashing'wile, ni ishikiilage iyo witogilwe bebe!" 43Aho washoka ni hangi ubasanga balaalile, nguno a miso gabo gaali gadidoha. 44Ubaleka, uja uukalomba hangi lukangala lo kadatu, uhaya mihayo h'i yene duhu. 45Wahayushoka hangi a ha bahemba ubawila, "Ni haha mutaali mulaalile mukwigoloolaga duhu? Managi giki lyegeela i likanza, u Ng'wana wa Munhu atuulwe mu makono ga banhu ba shibi. 46Buukagi tuje, angu mulibona giki wegeela u nodeeji wane!" 47Aho ataali uyomba giko, kuhayimanila washika u Yuda, uyo wali umo wa babo ikumi na babili. Wiza n'ibita itaale lya banhu babuukije mapanga na milangha, bafumile ku bagabiji bataale na banamhala. 48U nodeeji oli obinha shimanikijo; ubawila giki, "Uyo nalambipe U kumbipa munhu guli mhayo uyo gukatumamilagwa na banhu ba mahanga mingi, koolecha butogwa u kuli munhu uyo alibbipwa.' hu ng'wene, ndimagi!" 49Haho na haho ung'wegeela u Yesu; uhaya, "Mhola Nangi!" Huna umbipa. 50Nanghwe u Yesu ung'wila, "Ng'wichane, gwitage uyo gwakwenhaga!" A banhu benabo bunsanga hoi u Yesu, bundima na makono gabo bunghaja. 51Umo wa babo baali nu Yesu oli na lilushu, ulidima, huna ulisopoola; wahayulihubenga lyubitila gutu go ntumami o ngabiji ntaale, gutinika! 52U Yesu ung'wila, "Bebe, lushoshage mu shilalo u lushu lwako, nguno pye abo bakabuuchaga shu bakayagalaga bo shu. 53Nuulu hamo u bebe uliganika giki natadugije kunomba u Baba mabita ga bamalaika uninha ga kukila nuulu h'ikumi na abili i haha yeniyi? 54Hama luulu numho gukushikilijiwa ginehe uyo gwandikilwe giki, 'Shiigelile ibize chene?' " 55A banhu abo baali biza kundima u Yesu baali ibita itaale; i likanza lyenilo ubayombya alibawila giki, "Ng'wiza u kunidima mubukije mapanga na milangha giti nali nsambo? Iki ng'wali mutunidimaga a makanza ayo naludilaga nigashaga mu hekalu buli lushiku nakulangaga! 56Kwike pyi i yose yajaga giko kulwa kushikilijiwa kwa shandikwa sha bahangi." Bumpeela pye a bahemba, buneka! 57Huna luulu aho bandima u Yesu, buntwala ku ng'wa Kayafa, uyo wali ntaale wa bagabiji; h'uko baali bibilingila a balangi ba shilagilo na a banamhala. 58Nu Petelo unkuubija ali ka kule ho, kushisha nanghwe ushika nose a ha ng'wa ntaale wa bagabiji. Wingila u mu gwalugwa, wigasha na batumami, giki ayibone i ngelelo ya mihayo. 59U ntaale wa bagabiji ni libanza i lyose buyukooba-kooba bukaaniji bo nyalomolomo, giki bapandike nzila ya kumulaga u Yesu. 60Aliyo batapandikile, nuulu iki bingi bakayimiila kufunya bukaaniji bo nyalomolomo. Nose bigela banhu babili; 61buhaya, "U ng'wing'wana ng'wenuyu walikalaga uhaya giki, 'Nadugije kwisambagula i hekalu ya ng'wa Mulungu, hama nizenga hangi ng'wikanza lya shiku idatu!' " 62Kwimanila wimiila u ntaale wa bagabiji; umuja giki, "Nibuli utushoshaga nuulu mhayo u mu yose iyo balikukaanila a benaba?" 63Aliyo u Yesu akikala ahuumulile sele duhu. Huna u ntaale wa bagabiji ung'wila giki, "I haha nalikwilahija mu lina lya ng'wa Mulungu mpanga, tuwilage ulu giki u bebe hu uli Kilisto, u Ng'wana wa ng'wa Mulungu!" 64Nanghwe u Yesu ung'wila, "Bebe ng'wenekili waguhaya, niyo nalimuwila giki, kufuma haha mukumona u Ng'wana wa Munhu igashije ku nkono gwa bulyo gwa budula, aliza na malunde ga ng'wigulu." 65Huna u ntaale wa bagabiji utandula nghanjo yakwe, kunu alihaya; "Ng'wabona, wagima! Numho tutaali na nguno ki hangi nabo a bakaaniji? Angu ng'wawigwa u bugimu wene! 66I gisi luulu muliganika ginehe?" Bushosha balihaya, "Wigeleelagwa kucha u ng'wenuyu!" 67Bandya na kunswila mate ku bushu, na kuntula mapi; 68kunu baling'wila, "Kilisto, nani wakutula? Alimanijaga!" 69Huna u Petelo aho igashije hanze u mu gwalugwa ng'wenumo, kwimanila ntumami umo nkima wang'wegeela. Ung'wila giki, "Nu bebe walikalaga nanghwe u Yesu, u muna Galilaya!" 70Ulema no, niyo ku butongi wa bose; kunu alihaya, "Bebe mayu, u nene natugumanaga uyo uliguhaya!" 71Winga a henaho uja ng'wibindo; nu ng'wenumo ntumami ungi nkima umona . Nanghwe ubawila abo baaliho a henaho giki, "Nu ng'wenuyu olikalaga nanghwe u Yesu u muna Nazaleti!" 72Ulema hangi; lelo wilahila na kwilahila alihaya, "U nene nataamanile u munhu ng'wenuyo!" 73Banhu balebe baali bimiila ha mhujo. Aho lyabita ikanza iguhi, nabo bung'wegeela ho u Petelo; bung'wila giki, "I gete nghana nu bebe ng'wing'wana uli umo wabo, iki na a kayombele kako kaloolecha chene!" 74A henaho luulu wandya kuzuma na kwitonga, kunu alihaya giki; "U nene nataamanile gete u munhu ng'wenuyo!" Haho na haho yuhila nghungulume! 75Nanghwe u Petelo ugwizukwa u mhayo go ng'wa Yesu uyo wali wang'wila giki, "Aho nghungulume itaali kuhila, u bebe ukubiza wanilemaga nghangala idatu." Gunchima no, ufuma hanze uukalila mu kusaatwa kutaale!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\