MATAYO 27

1Huna luulu aho wela i dilu, pye a bagabiji bataale na a banamhala bigasha, bizunilija giki u Yesu abulagwe. 2Huna buntunga, buntongeja bantwalile kuli Pilato, uyo wali nsugi w'ipandi lyenilo. 3U Yuda, u nodeeji o ng'wa Yesu, aho wabona giki walamulwa, ugalucha a maganiko. I shilingi ijo makumi adatu ujishosha u ku bagabiji bataale na a banamhala. 4Uukabawila giki, "Naahubile u kulodeela mininga gati na shilingo!" Nabo bung'wila, "Tuli na mhayo ki hangi a bise? Ukwilonja bebe ng'wenekili i yeniyo!" 5Ujiponeja mu hekalu i hela, u wei winga a henaho uja uukinija! 6Aliyo a bagabiji bataale aho bajisola i hela jenijo buhaya giki, "Iti yawiza u kujituula ng'wibikilo lya manongho, nguno i joi jili hela ja mininga." 7Lyaliho itongo lya mumbi, bizunilija kujitumamila kuligula, giki bayujikila mo bageni. 8I litongo lyenilo lyuyitanwa Itongo lya mininga, kushisha na lelo yene. 9Gubiza gwashikiila uyo guhayiwe na nghangi Yelemia; giki, "Bakajisola i shilingi iji makumi adatu, ijo jili mpango gokwe uyo Baisilaeli bakang'wisaabila, 10bujigula itongo lya mumbi git'umo Seeba akanilagiilila." 11Na nghana u Yesu wimiila u ku butongi bo nsugi; u nsugi umuja giki, "U bebe hu uli ntemi o Bayudaya?" U Yesu ushosha ung'wila, "H'umo ulihayila!" 12Aliyo aho bandya kumuula a bagabiji bataale na a banamhala, atashokije nuulu mhayo! 13Nose u Pilato ung'wila giki, "Bebe, utuyigwaga iyo balikubuula?" 14Nahene atanshokegije nuulu mhayo gumo; u nsugi ukumya no! 15U mu shiku ja shigukulu, u nsugi wali na shimile sha kubataligulila a banhu ntungwa uyo bung'wigongela boi. 16A makanza genayo waliho ntungwa nkumuku witanagwa Balaba. 17Huna luulu u Pilato ubabuja a banhu abo baali bibilinga; uhaya giki, "Mutogilwe namutaligulile nani? Balaba, nuulu u Yesu uyo akitanagwa Kilisto?" 18Nguno wali amanile giki baali bantuula u Yesu mu makono gakwe kulwa wilu. 19U Pilato aho ataali igashije u ng'wibanza, u nke okwe untumila nhung'wa kung'wila giki, "U munhu ng'wenuyo ntungilija nekage u bebe. Nguno u bujiku bo lelo nakoyaga hataale no mu shilooti kulwakwe." 20Kwike a bagabiji bataale na a banamhala, baali babasamilija a banhu giki banombe abataligulile Balaba, u Yesu ng'wene ache! 21Huna luulu u nsugi ushokeela hangi kuhaya giki, "U mu babili aba, mutogilwe namutaligulile ali?" Nabo buhaya, "Balaba!" 22Nanghwe u Pilato ubabuja, "Al'u Yesu uyo akitanagwa Kilisto, nang'wite ginehe u ng'wene?" Pye a bose buhoolanija kuhaya giki; "Nekage akong'we ha nsalaba!" 23Nanghwe uhaya, "Nibuli, witile bubi ki?" A boi bongeja kuhoolanija n'ilaka lya higulya balihaya giki, "Ni akomagwe ha nsalaba!" 24U Pilato aho wabona giki gutusobookaga mhayo ntengeke, ulu iti kongeja kukula nsambo duhu, usola minzi ukalaba a makono gakwe ku butongi wabo a banhu; uhaya giki, "Neela u nene, ninga u mu mininga gakwe u munhu ng'wenuyu, mukwilonja bing'we benekili i yeniyi!" 25Pye a banhu bunshokeja baling'wila giki, "A mininga gakwe ni gabizage ha mitwe yise na baana bise!" 26Na nghana ubataligulila u Balaba. Aho wamala kuntula mbooko u Yesu, untuula mu makono gabo akakong'we ha nsalaba. 27Huna a bashilikale ba nsugi bung'wingija u Yesu mu numba ya h'ikulu, bung'wihoolekela ibita igima. 28Bunzuuja i shizwalo isho wali azwalile, bunzwalikija nghanjo ya nzulunge. 29Hama bubeeja na ngikili ya minghwa, nayo bunzwalikija u ku ntwe gokwe, bulola bundimya na nangha u mu nkono gokwe u gwa bulyo; huna bandya kuyuntugija mazwi u ku butongi bokwe, kunu balingimba nyachilu; buyuhaya giki, "Kulaga uhangame ntemi o Bayudaya!" 30Buyunswila na mate; banoga bugusola u nangha buyuntulila u ku ntwe gokwe! 31Aho bamala u kungimba nyachilu giko, bunzuuja i nghanjo ya nzulunge, bunzwalikija i shizwalo shakwe. Huna buntwala kujunkoma ha nsalaba! 32Aho balija, bumona munhu umo muna Kilene, lina lyakwe Simoni. Bunghadikija amuukije u nsalaba gokwe. 33Huna bunshisha u Yesu h'ipandi likitanagwa Goligota, makulu gaho ipandi lya lupanga. 34Bung'winha divai isangije ndulu giki ang'we; aliyo aho wiloja ating'wile. 35Bahayumala u kunkoma bushigabanha i shizwalo shakwe bo kushesela mbale. 36Huna bigasha henaho kunanghana. 37A ha nsalaba a higulya ya ntwe gokwe, butuulwa ho wandike bo kubuulwa kwakwe buhayile giki, "UYU NG'WENE YESU NTEMI O BAYUDAYA" 38Na basambo babili bakakong'wa hamo nanghwe, buli ng'wene ha nsalaba gokwe, umo ku bulyo bokwe, ungi ku lumoso. 39Abo babitilaga haho hihi buyunsondagula, kunu bakushingishaga mitwe yabo; 40balihaya, "Ni ginehe ng'wing'wana o kusambagula hekalu na kumala kwizenga mu shiku idatu. Alik'ipijage shi luulu ulu uli Ng'wana o ng'wa Mulungu, wike ho a ha nsalaba!" 41Na a bagabiji bataale bandya kwiyineenelegeja na balangi ba shilagilo, hamo na banamhala. Buyuhaya giki, 42"Walupijaga bangi duhu gashi niyo, u wei ng'wenekili walemeelagwa u kwipija. Angu nanghwe ntemi o Bayudaya i giko, ni ikage ho a ha nsalaba i haha, tukunzunya! 43Walihamba-hambaga kunsanya Mulungu, ni ampijage luulu i haha ulu nghana anghayile. Iki walikalaga utwilambagulila alihaya giki, 'Nali Ng'wana o ng'wa Mulungu!' " 44Na a basambo, abo baali bakong'wa hamo nanghwe, nabo buyumbyeedeleja! 45I liimi aho lyashika ntwe-gati, shubiza ho giiti; shikundikija pyi i si, kushisha sa kenda. 46Mu sa giti kenda giko, u Yesu ulila n'ilaka itaale alihaya, "Eli, Eli, lema sabaktani?" Hu kuhaya, "Mulungu wane, Mulungu wane, nibuli wanilekaga?" 47Bamo babo abo baali bimiila henaho aho bigwa buhaya giki, "U munhu uyu ong'witana Eliya!" 48Huna umo upeela haho na haho kujusola ibbupyo, ulilobya mu siki ulitunga kwidete, wiza ung'winha ang'we. 49Aliyo a bangi buhaya, "Lekaga tulole ulu akwiza u Eliya ampije !" 50Huna ulila hangi u Yesu n'ilaka itaale; ugufunya u moyo gokwe! 51Kuhayimanila i lisenge lya mu hekalu lyatanduka kufuma kwigulya kushisha ha si, lyulekana habili; nguno ikadinghima nyahinga nhaale kushisha na mawe gupaanaguka. 52Na shigila shukunduka, mibili ya beela bingi abo baali balaalile yujuuka. 53Bufuma u mu shigila, aho wajuuka kufuma mu bafu u Yesu, bingila u mu nzengo ng'wela biyoolecha ku banhu bingi. 54U ntaale o bashilikale igana uyo onanghanaga u Yesu, hamo na a babo baali bimiila nanghwe bakogoha no aho bibona i nyahinga pyi ni yingi iyo ikilonga. Biwila giki, "Bing'we, u munhu ng'wenuyu wali Ng'wana o ng'wa Mulungu nghana!" 55Ibita lya bakima bingi baali banondeela u Yesu kufuma Galilaya, kulwa kumanungunaana; nabo baaliho biloleelaga bali ka kule. 56U mu benabo baalimo ba Malia Magadalena, nu Malia u nina o ba Yakobo na Yosefu; hamo na nina o ba ng'wana Zebedayo. 57Aho yabiza mhindi, wiza munhu nebe nsabi, muna Alimataya, lina lyakwe Yosefu; nanghwe wali nghemba o ng'wa Yesu. 58U munhu ng'wenuyo uja u kuli Pilato uukagulomba u mili go ng'wa Yesu; u Pilato ulagija winhwa. 59Huna luulu u Yosefu ugusola u mili, ugulingiila ng'wenda gwawiza gwa kitaani. 60Hanuma uukagulaaja mu shigila shakwe shipya, wali wasimba ng'wiwe git'ihalo; a ha nyango upilingitija ho iwe itaale lyuchiba; huna winga ho. 61U Malia Magadalena nu Malia u ungi, baali bigasha balolelile u ku shigila. 62Aho lwabita u lushiku lwenulo, ulo lwali lwa kulonja-lonja, u ku ntondo yaho a bagabiji bataale na a Bafalisayo bikobya buja u kuli Pilato. 63Buukang'wila giki, "Baba, twizukwa umo walikalaga uhayila u ng'wing'wana u nomolomo uyo, aho wali ataali mpanga, angu giki, 'Ha numa ya shiku idatu nakujuuka!' 64Hambu-hambu ni walagija shilugalwe chiza i shigila shidaame, kushisha jishike i shiku ijo idatu. Batiziza a bahemba bakwe bang'wibe, huna bandye kubawila a banhu giki, wajuukile kufuma mu bafu. Ulu yuja giko u bulomolomo wene bukubiza butaale no, kutinda u bo kwandya!" 65Nanghwe u Pilato ubawila, "A balanghani a bene muli nabo, bing'we jagi mukalugale ho mudaamye git'umo mumanilile." 66Buja buukalizengeela i liwe, ilo lyali lichibigije a ha nyango gwa shigila, lyudaama. Bulituulila na lumengho, buleka ho na balanghani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\