MATAYO 9

1Na nghana u Yesu wingila mu lyato, ukila ku nkilo uja ku nzengo go ng'wawe. 2Kuhayimanila bang'wenhela munhu wa busaatu wa mangwisha alaalile ha shilago. U Yesu aho wakubona u kuzunya kwabo ung'wila u nsaatu, "Bebe ng'wana, timbyaga ngholo, walekejiagwa i shibi shako." 3Bamo ba balangi ba shilagilo bandya kwiwila giki, "Bing'we, u munhu ng'wenuyu ngimu!" 4U Yesu ugadeeba a maganiko gabo, huna ubawila giki, "Nibuli muliganika mihayo mibi giko u mu ngholo jing'we? 5I gisi, u nogu ni guli ginehe? U gwa kuhaya giki, 'Walekejiagwa i shibi shako,' nuulu hamo u gwa kuhaya giki, 'Buukaga ushimize?' 6Ali luulu, shiigelile mumane giki u Ng'wana wa Munhu ali nabo u budula bo kulekeja shibi u mu si." Huna ung'wila u nsaatu giki, "Buukaga ushisole i shilago shako uje kaya." 7Nghana ubuuka, ugumha ajile kaya! 8A mabita ga banhu aho gabona giko gakogoha no, gunkuja Mulungu uyo akabinhaga banhu budula buli giko! 9U Yesu winga a henaho, aho ajile umona munhu umo, witanagwa Matayo; wali igashije ng'witobisijo lya goodi, ung'wila, "Nilondeelage." Nghana ubuuka unondeela. 10Bahayushika mu kaya, u Yesu wigasha kulya shiliwa. Na batobisha ba goodi hamo na banhu ba shibi bingi bakigasha kulya nanghwe, na a bahemba bakwe. 11Aliyo a Bafalisayo aho babona giko, bubawila a bahemba bakwe giki, "Nibuli u Nangi wing'we akulyaga na batobisha ba goodi, buyaga na banhu ba shibi?" 12U Yesu aho wigwa uhaya, "A bapanga bati na nguno na nfumu, aliyo a basaatu h'abo bakankoobaga. 13Na luulu, jagi mukilange a makulu ga mhayo uyu, giki: 'Natogilwe shigongo, iti shitambo;' nguno u nene natizile kwitana batungilija, aliyo ba shibi!" 14A bahemba ba ng'wa Yohana bakiita biza u kuli Yesu, bumuja balihaya giki, "Nibuli a bise na a bahemba ba Bafalisayo tukafungaga, aliyo a bahemba bako batafungaga?" 15Nanghwe u Yesu ubawila giki, "U ntooji ulu ataali hamo nabo a bageni ba ha bukwilima, bakupinihajiwa ki hangi? Jikushika i shiku ja kwingijiwa u ntooji; a henaho hu bakuyufunga. 16Atiho uyo akasumilijaga shilaka sha ng'wenda mpya ha ng'wenda nkulukulu; nguno ulu wita giko shikugutandula u ng'wenda u nkulukulu, gukenaaguke kutinda. 17Na hangi atiho uyo akabikaga divai mhya ng'wibikilo ikulukulu, ulu wita giko likutanduka i libikilo likenaaguke, ni divai yidike ha si! Aliyo i divai i mhya bakibikaga ng'wibikilo ipya; na luulu, u mu giko shikwikala mhola i shose." 18Aho ataali ubawila giko, kwimanila wiza ngosha umo nsugi; ushika untugija mazwi mu kwidohya, kunu aling'wila giki, "Kashike kane kazumalika i haha iyi, kwike nzugu ukatuulile nkono gwako kakupila duhu!" 19Nghana u Yesu na a bahemba bakwe bubuuka bunkuubija u munhu ng'wenuyo. 20Nkima nebe wakoyiagwa busaatu bo ngeji, nose umala myaka ikumi n'ibili; ung'wiziila u Yesu ku numa, ushika ukuumya h'ipindo lya nghanjo yakwe. 21Nguno wiwilaga giki, "Nuulu nukuumya shizwalo shakwe duhu nakupila!" 22U Yesu aho wagaluka ung'wila, "Injaga u booba nshike wane, u kuzunya kwako kwakupijaga." U nkima ng'wenuyo upila kufuma ikanza lyenilo. 23Huna u Yesu ushikiila a ha kaya ya nsugi ng'wenuyo, usanga ibita lya banhu bingi balifuutagila bakulijiagwa bupina; na bafuuji ba mhembe ja nghungu bakujifuulaga. 24Ubawila giki, "Ingagi a henaha, u ng'waniki atachile, alaalile duhu." Bunseka nyachilu-chilu kulwa kundalaha! 25Na luulu aho lyafunyiwa hanze i libita, u wei wingila uukandima nkono u ng'waniki, ubuuka! 26U mhayo gwenuyo gung'winha kukumuka u Yesu, pye a hose u mu si yeniyo. 27Ha numa ya yeniyo, u Yesu winga a henaho uja ipandi lingi. Babboku babili bunondeela, kunu balindayiila n'ilaka lya higulya balihaya giki, "Ng'wana wa ng'wa Daudi, tuchilage shigongo!" 28Uukingila mu numba, aliyo nu ng'wene bunondeela; nanghwe ubabuja, "Mulizunya giki nadugije kung'witila u mhayo gwenuyu?" Bunshokeja, "Alichene Seeba!" 29Huna ubakuumya u ku miso gabo; ubawila, "N'ibizage git'umo kuzunya kwing'we kuli." 30Na nghana a miso gabo guloleecha, bandya kubona. U Yesu ubahugula ubawila giki, "Ali luulu, langhanagi atizumana munhu ose-ose." 31Aliyo aho bafuma i hanze, haho na haho bandya kuja bakunkumuchaga u mu si yeniyo. 32Kwinga duhu a benabo, na bangi bung'wenhela u Yesu munhu umo shimuumu, niyo wali n'isamva! 33Aho wingijiwa i lisamva udula u kuyomba. A mabita ga banhu guyukumya galihaya giki, "U mhayo gwa mbika yeniyi gutaali kwilonga na hado yaya u mu Isilaeli!" 34Aliyo a Bafalisayo a bene buyuhaya, "U ng'wenuyu akugapeejaga a masamva mu budula w'itaale lya masamva!" 35Huna luulu u Yesu wandya kuja hose-hose u mu mizengo nu ku machalo. Wajaga akulangaga u mu masinagogi gabo na kulomeela Nghulu Jawiza ja butemi, hamo na kupija buli mbika ja busaatu nuulu bulemehazu. 36Aho wagabona a mabita ga banhu ubasaatwa, nguno baali bazongu-zongu, na basalanghanile giti ngholo jiti na ndiimi! 37Ubawila a bahemba bakwe giki, "U nimo gw'igesa guli ntaale no, aliyo a batumami bagehu. 38Nombagi u Seeba wa magesa atume batumami u ku nimo gokwe."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\