KUKUNDULILWA 21

1Huna nubona igulu ipya na si mhya; nguno i ligulu lya kwandya ni si i ya kwandya shali shamala kubita, ni nyanza yali itiho hangi. 2Nu nzengo ng'wela u gwa Yelusalemu mhya nugubona gulika kufuma ng'wigulu kuli Mulungu, gubeegelejiwe giti ntoolwa wigolanyaga kulwa nguno ya ngoshi wakwe. 3Niigwa ilaka itaale kufuma a h'Isumbi lya butemi lilihaya giki, "Managa giki, u wikalo bo ng'wa Mulungu buli hamo na banhu, akwikala hamo nabo, babize banhu bakwe; nu wei ng'wenekili u Mulungu akubiza hamo nabo, abize Mulungu wabo. 4Akushipyagula i shisoji shinge pyi u mu miso gabo, na kutalabiza ho kucha hangi, nuulu bupina, nuulu nghungu; pye nuulu kuluha kutalabiza ho, nguno i ya kwandya ikubiza yamalaga kubita." 5Huna uyo wali igashije a h'Isumbi lya butemi uhaya giki, "Managa giki, buli shikolo nalishita shibize shipya!" Hangi uhaya, "Andikaga giki, 'I mihayo yeniyi ili ya kusanyiwa, na ya nghana.' " 6Hama hangi uniwila, "Yashila! U nene nali Alufa na Omega, Wandijo na Bukalikijo; uyo akolilwe nota nakung'winha ang'we dalali kufuma mu lwinzi lo minzi mapanga. 7U wa kupyena akubiza ng'wingiji wayo i yeniyi, hama u nene nakubiza Mulungu wakwe, nu wei akubiza ng'wana wane. 8Aliyo a booba na a bagomi, na a basoso, na a babulagi, na a bajingi, na a balogi, na a balamya ba shiikolile; pye na a balomolomo, a bene u ngabo gwabo guli mu nyanza ya kubaka moto na bugota bo shibiliti, hu kucha kwa kabili." 9Hama wiza umo wa bamalaika mpungati abo baali na nzweso jokalile sha kuluhya-luhya mpungati. Aho washika uniyombya; uniwila giki, "Nzugu nakoolekeje u Ntoolwa, u nke wa Ng'wana wa Ngholo." 10Huna unibuucha mu mbika ya shiimoyo, unitwala ku lugulu lutaale hangi lulihu, unoolekeja u nzengo ng'wela u gwa Yelusalemu, nugubona gulika kufuma ng'wigulu kuli Mulungu. 11Gwali n'ikujo lya ng'wa Mulungu, u bulabagizu wago wali giti w'iwe lya mpango ntaale, giti iwe lya yaspi, giti bupe w'ilole. 12Gwali gupindilijiwe ndugu nhaale hangi ndihu no; hama gwali na mibita ikumi n'ibili na bamalaika ikumi na babili baaliho a ha mibita yeniyo, na a mina ga ng'anda ikumi n'ibili ja Baisilaeli gaali gandikilwe ho. 13U ku lwandi lo kiya yaliko mibita idatu, nu lo sukuma mibita idatu, nu lo dakama mibita idatu, nu lo ng'weli mibita idatu. 14I ndugu ya nzengo yali na misingi ikumi n'ibili; na a mina ga batung'wa ikumi na babili ba Ng'wana wa Ngholo gaali gandikilwe ho. 15Uyo waniwilaga wali n'idete lya zahabu lya kupimila, agupime u nzengo ni mibita yago, ni ndugu yago. 16I mhandi ja nzengo bune wajo jali jilenganilile, u bulihu boli bulenganilile nu bugali-gali; aho wagupima ni lidete lyenilo gubiza na bulihu giti kilomita 2,400, pyi nu bugali-gali, nu bugunguhu u kuja u ng'wigulya. 17Aho wipima i ndugu u buginu wayo bubiza giti magulu makumi atandatu na atandatu, u kulenganila ni shipimo sha banhu, isho watumamilaga u malaika ng'wenuyo. 18I ndugu yenekili yali izengilwe na yaspi, aliyo u nzengo, u gwene gwali gwa zahabu yawiza ndabagizu giti ilole. 19Pye i misingi ya ndugu yali ituulililwe bulenji bo mawe ga mpango ntaale, u nsingi go kwandya yali yaspi, u go kabili safilo, u go kadatu kalikedoni, u go kane sumaladi. 20U go katano salidoniko, u go katandatu salidioni, u go mpungati kilisolito, u go kanaane belilo, u go kenda topazio, u gw'ikumi kilisopulaso, u gw'ikumi na gumo yakonto, u gw'ikumi n'ibili ametisto. 21I mibita iy'ikumi n'ibili yeniyo jali luulu ikumi n'ibili; buli mita luulu imo, hama i libbalabbala lya mu nzengo lyali lya zahabu yawiza ya kung'weka-ng'weka giti ilole. 22Natabonile mo hekalu, nguno u Seeba Mulungu wa budula bose, nu Ng'wana wa Ngholo hu ng'wene ali hekalu yamo. 23Na hangi u nzengo gwenuyo guti na nguno ya bupe bo liimi nuulu bo ng'weji, nguno i likujo lya ng'wa Mulungu hu lyene ilo likagwakiilaga, hama u Ng'wana wa Ngholo hu ng'wene uyo ali tala yamo. 24A mahanga gakubiza ga kushimizila ng'wisana lyago; na a batemi ba mu si bakwenha mo i likujo lyabo. 25I mibita ya nzengo gwenuyo itiko kulugalwa na hado yaya pyi i shiku, niyo butiho bujiku. 26Hama ikujo lya mahanga na bukumilija shikwenhwa mo. 27Buli shikolo sha malofu shitingila mo na hado yaya, na a babo bakiitaga ya busoso, pye na a balomolomo. Bakwingila mo duhu abo bandikilwe mu shitabo sha bupanga i sha Ng'wana wa Ngholo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\