KUKUNDULILWA 9

1Nu malaika wa katano uling'ang'aaja i lipembe lyakwe; nubona Sonda yika kufuma ng'wigulu, yinhwa lufungulo lwa h'ishimayenze. 2Yulikundula i lishimayenze lyenilo, lyufuma mo lyochi lilidundumuka giti lilifuma h'ibibi itaale; pyi u ng'wilunde hubiluhija kulwa nguno ya lyochi ilo likafuma ng'wichongo lyenilo, ni liimi lyuhindihajiwa. 3Huna u mu lyochi lyenilo jufuma mo njige, jiza ha si; jali jinhwa budula giti budula bo nghomi ja ha si. 4Aliyo jali jalemejiwa u kugakuumya a maswa ga ha si, nuulu shikolo shose-shose i shidoto, yaya nuulu nti gose-gose, ulu iti banhu duhu, abo bati na lumengho lwa ng'wa Mulungu ku bushu wabo. 5Niyo hangi jali jalemejiwa u kubabulaga, aliyo jibaluhye duhu ikanza lya myeji itano. U busungu wajo wali giti busungu bo nghomi ulu yunuma munhu! 6Niyo u mu shiku jenijo a banhu bakuyulikooba i licha, aliyo batulipandika;, bakulwikumva no u lufu, aliyo lukuyubapeela. 7I njige jenijo jabonekanaga giti falasa jimaliilile kuja mu bulugu; u ku mitwe yajo jali jituulikijiwe shikolo sha kubiza giti ngikili ja zahabu, u bushu wajo wali giti bushu wa banhu. 8Jali na booya giti nzwili ja bakima, a mino gajo gaali giti ga shimba. 9A ha shikuba jali n'ibbapala lya kubiza giti lumuda lwa chuma . U nghuutumo gwa manana gajo gwali giti nundumo gwa magogoteni mingi ga falasa jilipeelanya kuja ku bulugu. 10Na hangi jali na mikila ya luboola giti lo nghomi; u budula bo kubaluhya a banhu u mu myeji iy'itano yeniyo boli ku mikila yajo. 11Jali na ntemi wajo uyo wali malaika wa ng'wishimayenze; i lina lyakwe u mu Shihebulania witanagwa Abadoni, u mu Shiyunani Apolioni makulu gaho nyagaja.'. 12Bubiza bobita buluhiwa bumo, aliyo a ha numa yaho boli butaali wiza bungi bubili. 13Nu malaika wa katandatu uling'ang'aaja i lipembe lyakwe; niigwa ilaka kufuma a ha mapembe ane ga ng'walilo gwa zahabu, uyo guli ku butongi bo ng'wa Mulungu. 14U malaika wa katandatu uyo wali n'ipembe lyung'wila i lilaka lyenilo giki, "Balekelage a bamalaika a bane, abo batungilwe ku limongo, i Lifulati." 15Na nghana bulekelwa a bamalaika benabo, abo baali batuulwa ho kushisha lishike i likanza nu lushiku, nu ng'weji nu ng'waka, giki babulage selusi imo ya banhu. 16U bukumi wa bashilikale ba kudamhila falasa wali shihumbi magana abili nghangala shihumbi, h'umo nakigwila. 17U kubonekana gwajo i falasa na a badamhiji bajo, umo nakabonela u mu koolekejiwa kwane, kwali giki; u ku shikuba baali na muda ja chuma ja buza bubalaluku giti bo moto na bo manjaano. I mitwe ya falasa jenijo yali giti ya shimba, u mu nomo jafuupaga moto na lyochi na bugota bo shibiliti. 18Selusi imo ya banhu yushila kubulagwa ni shikolo i shidatu shenisho: u moto ni lyochi nu bugota bo shibiliti, isho shafumaga u mu falasa jenijo. 19Nguno u budula wajo i falasa jenijo buli mu milomo na ku mikila yajo. I mikila yeniyo jikitumamilaga kuyagaja, nguno ili na mitwe giti ya nzoka. 20Aliyo a banhu abo bakasaaga ho, abo batabulagilwe ni shikolo shenisho, batagalukile na koya i milimo ya makono gabo. Batooyile u kugalamya a masamva ni shikolo i shingi i sha zahabu na feza na chuma, na mawe na manti; shikolo isho shitabonaga nuulu kwigwa, hangi shitiko nuulu kushimiza! 21Na hangi batagalukile giki balekane nu bubulagi wabo, pyi nu bulogi, nu bujingi, nu wibi wabo!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\