SHITWA 6

1Va mnam o kolkhek ruk endruk, o mia vang ngta mokpom kre Yesus he ho gia ngamkhor kar ka ngaomevek. He ekam tok, a vnek langto tpis kun pgegom o Yuda ruk ngama rere lGrik kar o Yuda ruk ngma rere orom nga re mruo to e Hibru. Ko o Grik ngta rere porom mar pum o Hibru ko ngam kaelel ol he kaisis kim ngarlenar, vanang ngam lua pat mang o Grik ngaro tahek he kyor mar. 2To o aposel ruk loktiek hori orom alomin ngta vaeng e Yesus kalngunes tgus kam kaum to khavaeng ngar te, “Tlo vua sir ngang ngor kam gia tagur pum a ngaeha to kmelel ol he kaisis kim o mia, nang korim a ngaeha to kam havaeng o mia mang E Nut karo rhek e. 3He ekam tok, ngorlenar mguak momon o mia akor ko yok gi ko a ktiek hori orom alomin kun pgegom muk, endruk mut sim mnor mang ngar te, ngaro papat ruk lyar va endruk muta mnor te, E Nunu A Totur nam kaenkrovgem mar. Endruk endri ngruak kael a ngaeha to enda malpgem mar, 4nang mor ngruak kle her gia tagur pum alo ngaeha ruk kam ngarkie va kam havaeng o mia mang E Nut karo rhek.” 5O aposel ngat el a papat to endo tok, to a ngaomevek tgus ngaro vurkul ngat ongeik ekam, to ngat kle kmon endruk endri; e Stepan, endo E Nunu A Totur nam kaenkrovgem he tvua sovet kam mokpom kre Yesus, e Pilip, e Prokorus, e Naikena, e Timon, e Pamenas, va e Nikolas to a vrong rhek langto nkong mAntiok to thortgi kam le ka kpom o Yuda ngaro keknen kam totu pum E Nut ormar. 6Ngata momon mar knop, to her kael mar ko pum o aposel ngaro kerok, to o aposel ngata ngarkie mang ngar va kael ngaro singni kuo mang ngar kmenserpagam mar mang o reha. 7To kmikkiem enang ko ngat eharom tok, yek o aposel ngat le her kais kam senker E Nut karo rhek. To o mia nglakhor kun mYerusalem ngat lo kta hus hak kmor mnam mar mang e Yesus kam ngamkhor kar ka ngaomevek kat. Va si o pris ngarlavurgem kat ngata vongnek kim o aposel ngaro rhek to le kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar kat. 8To e Stepan to E Nut nam kaenserpagam he kpurong kam klang orom ka mamrung nam kaeharom o reha ruk ngma sor kmar va o ngaelmir ruk lserpgue kun pgegom o mia. 9Vanangko a valngan langto ngam mrua mon mar te, Endruk Ngat Mur El Ekmar ngat kaesik ngang e Stepan he le ksir malngaeng karo reha. Akuruk mnam a valngan to enda nkong ngar ko mnam alo rengmat laut ruk e Sairini kar e Aleksandria. Va akuruk nkong ngar ko mnam alo mhe ruk e Silisia va e Esia kat. Mar tgus ngata mus kre Stepan. 10Vanangko ngat lo is mang karo papat ruk lvu laol ekam ko E Nunu A Totur ngam kael o rhek mnam. 11To ekam tok, ngat le gi vrua ngae lvongnek ngok kim o mia akuruk yok he krere mnam mar te, mar kam le kenker e Stepan orom a re te, “Ngot ho mia ngan ko tmur kerrereng e Moses va E Nut.” 12Ngata kopom o rhek tok mang e Stepan he kaenpgam o vrong mia kar o hipun va o pattermia kmo pos mar kam vrek kiin ngang e Stepan. To ngta kleng singni mnam to ka ktong kam srim ko pum e Sanhendren ngaro kerok kun mnam E Nut ka maksien. 13E Stepan ta vle ko pum ngaro kerok to ngat kael o mia akuruk kam mas orom kam rere kim ko kim e Sanhendren te, “A mhel to, ka gu nam ngae lo kat kor kam rere pum E Nut ka maksien to a totur ta e, va nam lo kor kam rere pum o pos ruk mkor e Moses kat e. 14Ko ngot ho mi kut ngan ko ta havae mang e Yesus to nkong mNasaret te, nera lget E Nut ka maksien to enda va khortgem ngolmialaol ngaro keknen ruk e Moses tenik ngang ngor.” 15To o mia tgus ruk ngat korsang ko tok kun mnam E Nut ka maksien ka mhe to mkor e Sanhendren ngta ketar e Stepan va kvokong ko ka lo keik ngint mi kut mmok enang a engyel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\