BAGALATIA 1

1Vae, dok e Pol, a aposel to mkor e Yesus Kristus ko en mruo tmur mon dok kam vle te, ka aposel mruo. Nang nong a gi vrong mhel tang to ta mon dok kam kol a ngaeha ta e. Va nong a gi vrong mhel tang to ta meng dok kmeha kat e. Nove, her e Yesus Kristus mruo arhe to tmur meng dok kam vle te, ka aposel. Ii, va teharom tok, her vgum Kteit E Nut to thover petgim ka nnak kat arhe. 2Ii, va koornopeik tgus ruk ngam kaum kaeha kar dok ngta vle mo kmok kat. Ko kaittiegom kua hor ta ngang nguk ruk e Yesus kakro ngaomevek ruk ko mnam a mhe to e Galesia. 3Kua ngarkie ngang Ngor Teit E Nut kar Ngoldaip e Yesus Kristus mang nguk, min kam ring ya mang nguk, va min kmeharom mularo vurkul kmongeik kat. 4Her e Yesus to tmur en En mruo kam yor mang ngor vgum nguaro kerkeknen arhe, he nang E Nut kam susulgim mor petgim o kerkeknen tgus ruk ngat ottek ekam o kerpapat ruk mo mmie tete. Ii, e Yesus tmur en En mruo tok, kmikkiem Ngor Teit E Nut ka mur svil mruo. 5He ekam tok, her E Nut to arhe o mia ngak hover ka munik kngorom kngorom. Lmien hak. 6Kho mi kut senkrip kim muk hak, ekam ko tlo vu hok mang tiok e, ko E Nut tring ya mang nguk orom e Kristus ka yor he kvaeng nguk vgum En, he nang muk kmor mnam muk mang. Vanangko tete, mut her kaelha he kam mrua ksir petgim e Yesus ko mut kaelha kam lol o gi vrong mia ngaro rhek akuruk yok, endruk la ppiagar mang a knovvur to yok mang e Yesus he le kaelha kmikkiem mar vat. 7Si o mia ruk endruk ngaro rhek akuruk yok, nangko o rhek ruk endruk nong E Nut karo rhek ruk lsir mang a mi knovvur to e. Nove. Ta nho te, endri ngat pis ko kmuk he kael moruo mnam muk kam kering mularo papat ruk mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen. Ii, ko ngam mi ktua soloum ngartakro mur rhek mruo mang E Nut karo rhek ruk mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen, he nang mar kam kle ho mi kut hos pum E Nut karo rhek ruk o minar orom ngartakor. 8- 9Ko her havaeng nguk tiok he, orom E Nut karo rhek ruk mang a knovvur ngola? Ii, va ko her havaeng nguk kat te, enangthe si mor ruk e Yesus tmur mon mor kmel mor kam vle te, karo mi aposel mruo, ngruak pis ngok kmuk he ksolom ngortakro mur rhek ruk yok mang E Nut karo rhek ruk mang a knovvur to endo, va mguak kael mor ko maktiegom E Nut, En kam re orom mor, mor kam kervavle kngorom kngorom. Ii, i o enangthe a engyel tang kat nak pis ngok kmuk he ksolom ktakro mur rhek ruk yok mang E Nut karo rhek ruk mang a knovvur to endo, va mguak kael en kat ko maktiegom E Nut, En kam re orom en tok kam kervavle kngorom kngorom tok kat. Kua mien! He ekam tok, ngor kta votam kuaro rhek ruk endruk ngang nguk tete kat te, o mia ruk kun pgegom muk tete, endruk ngama hos pum E Nut karo rhek ruk mut her lol tiok, va mguak kael o mia ruk endruk ko maktiegom E Nut kat, he nang En kam re orom mar kam kervavle tok kngorom kngorom tok kat. 10Mut him kuaro rhek ri he muta pat nngia mang ngar? Mu havaeng dok na! Nok muta pat re te, kua svil kmensireim o mia orom kuaro rhek ri? I o nok muta pat re te, koma vle pum a papat to kam svil mang o mia kam ngatkal mang dok kat? Ai, enangthe nguaka vle orom kua keknen to tesgun, endo kam vle pum a papat to kmensireim o mia vop, he nang ngar kam ngatkal mang dok, va ngua mur khenam dok mruo ma mmok tok te, dok nong e Kristus kalkayie msim tok e. Vanangko mgua sim pat na. I o muta pat re te, kua svil kmensireim E Nut orom kuaro rhek, ko koma vle pum a papat to E Nut kam ngatkal mang dok? Mare, koma vle pum her a papat to E Nut kam ngatkal mang dok he ksirei mang kuaro rhek ri arhe. 11Koornopeik, kua svil muk kam mnor mang E Nut karo rhek ruk mang a knovvur, endruk ko her havaeng nguk ormar ko o rhek ruk endruk ngat lo ottek ekam a gi vrong mhel tang e. 12Kua mien, ko klo lol o rhek ruk endruk vgum a mhel tang ko tlo en o rhek mnam dok ormar e. Va klo lol ko a mhel tang tlo patter dok orom mar kat e. Nove, ko lol o rhek ruk endruk her vgum e Yesus Kristus msim arhe ko her en mruo tmur engogong dok ormar kmelik mnam dok enang tok. 13Kua mien mang dok tok, ko mut her kol a re to mang dok orom kuaro keknen ruk tesgun ktar mang dok kam lol o rhek ri mang e Yesus, ko koma tagur pum mor o Yuda nguaro keknen. Ii, ko tesgun kom ho mi ktua sovet kam kol a regesal mang E Nut kakro ngaomevek, he kaegom kam rum kim mar ka ngmeang hak. 14Va muta mnor mang dok kat te, tesgun kom ho mi ktua sovet hak mang ngor ruk o Yuda nguaro pupnam ngaro keknen ruk ngam kaelkim mor orom mar. Va kom her lol mar kngae kir kim kolenar tgus ruk ngot kaum laut kngae mo kmor. 15Ii, tesgun kom pua vle tok, vanangko tennik ktar mang ko ko nan tlo kol dok vop, E Nut tmur mon dok kam vle ngang En mruo, to her kle kring ya mang dok kam vaeng dok kmor mnam dok mang En. To kua laut to E Nut ta sirei 16kmengogong dok kmen o rhek mnam dok orom karo rhek mruo ruk mang Khal, En kam polgerik ma mmok ngang dok tok. Tpolgerik ngang dok tok, he nang dok kam kle kngae ko kim o vrong rhek kam havae kngae mang Khal ngang ngar ormar kat. Ii, E Nut tmur kut khenam Khal ma mmok ngang dok tok. He ekam tok, klo vu marer klapsa kngae klol o mia ngaro papat akuruk yok mang Khal nngia nngia e. Nop hak! 17Va klo grap kat ngok mYerusalem kam vokom o aposel ruk ngata ktar klol ngaro reha ko maktiegom e Yesus ktar mang dok kat e. Nove, ko her kle klapsa ka grung ngok mArabia ha! To koknaik, yek ko kat kaeknik ngok mDamaskas kat. 18Vanang gi ko pekam o pnes ruk korlotge ko ngat nop, to endo yek, ko hera grap ngok mYerusalem kam pakvom ka ptang e Pita, dok kam mnor mang. Vanangko ko gi vrua vle ko kim e Pita kais mo gi kolkhek ruk loktiek hori orom aktiek e. 19Ko pu vokom e Pita, vanangko klo vokom o aposel akuruk kat e. Ko gi vokom e Yems tuk, endo Ngoldaip knopia msim. 20Vanang mu vokom na, kuaro rhek ri ko kaittiegom mar ngang nguk, ko kaittiegom mar ko pum E Nut kalo keik kmenserpagam mar te, klua ppiak ormar e. 21To ko pekam ko ko ptang e Pita ko tok, ko hera grap kaelha kngae ngok mnam alo mhe ruk e Siria va e Silisia. 22Vanangko kun mnam o kolkhek ruk endruk E Nut kakro ngaomevek ruk ko mYudea, endruk ngat kor mang mar mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen ngat lo vokom dok ka mnor mang dok vop. Nove, 23ngat gi lol o rhek mekam mekam mang dok te, “A mhel to tesgun nma kol a regesal mang ngor he kaegom kam kering E Nut karo rhek ruk kmor mnam mor mang e Yesus ormar, her a mhel to tete kat arhe, nam kle kaelha kngae khavaeng o mia kngae, mar kmor mnam mar mang E Nut karo rhek ruk endruk.” 24Ii, ngat kol a re to mang dok tok, to ngat kle khover E Nut ka munik mekam mekam ekam dok tok arhe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\