KUKUNDULILWA 1

1O rhek ruk mang o ngaelmir ruk ketasuo mar kam pis ma mmok tete, E Nut ther elik ko maktiegom e Yesus tennik he, Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen. Ii, telik ko maktiegom e Yesus tok, to kle kael a ngaeha langto ko maktiegom e Yesus kat, endo kam kle kpolger o ngaelmir ruk endruk ma mmok ngang kalngunes ruk ngam kaeha ngang. Ekam tok, mnam a kolkha langto, e Yesus tmeng ka engyel langto ngang kalkayie to e Yoanes kam polger o ngaelmir ruk endruk ngang ko e Yoanes tengogo ormar. Ii, a engyel tpolgerik ngang e Yoanes tok kam khenam mar ma mmok. 2E Yoanes tengogo orom mar knop, to kle sim kut kaelha kam rere lmien mang o ngaelmir ruk endruk tgus, gi enang ko tvokong ngar tok. Va o ngaelmir ruk Yoanes tengogo ormar, her o ngaelmir ruk E Nut ta ktar rere mang ngar ko ta ktar el karo rhek mang ngar ko maktiegom e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen arhe. Ko E Nut ta ktar elik ko maktiegom en tok, to e Yesus ta kle krere lmien ormar kam polgerik ngang e Yoanes vgum a engyel to endo enang tok. 3He ekam tok, ani mhel to nak him E Nut karo rhek ri ko ktar kpavap orom mar mo ko ko katittiegom mar kun mnam kua hor ta, va her a mhel to ta lgekol arhe. Va ani mhel to E Nut karo rhek ruk endri ngak kael rengmat kun mnam ka vrek ko tnganik, va her a mhel to kat arhe ta lgekol kat ge, ko ketasuo o ngaelmir ruk endri kam pagis ma mmok he. 4- 6Dok e Yoanes. Ko kaittiegom kua hor ta ngang nguk tgus ruk e Yesus kakro ngaomevek ruk aktiek hori orom alomin ko mnam a mhe to e Esia. Ko kaittiek ngang nguk te: E Nut, En a plong vleir tennik, tete va ngnik gi enang tok ge. Va E Nunu A Totur to nam kaeha ko kim E Nut to kuon mang ka ngorsang, en ka tavgo nma vle kuo mang e Yesus kakro ngaomevek ruk endruk ko mar aktiek hori orom alomin. Va e Yesus, en her Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen arhe. Va en aktarang kam hop petgim ka nnak mnam endruk tgus ruk ngara hop petgim ngaro nnak kat. Va karo rhek ri ta rere lmien ormar ko tpolgerik ngang dok tok, ngaro kleim kat, mor kam kpom mar te, nop, mar o mi rhek ruk o minar kat. Ii, va e Yesus, en a taven to ka tavgo ta vle kuo mang o taven tgus ruk ngma vle mo mmie. He ekam tok, kua ngarkie ngang ngar ruk korlotge tgus, mar kam ring ya mang nguk va mar kmeharom mularo vurkul kmongeik kat. Mor ruk o mia ngruak kanprim yindo e Yesus mang ila mmok va ila serppak mekam mekam. Ko her yindo arhe im kaelongtok mang ngor he khong ngor pum nguaro kerkeknen pet mar petgim mor orom ila gidiel ko ta ksuk mang ngor. Ii, ye eharom mor tok, he enang tok, E Nut tlo kat kais kam kta mon mor ormar kat e. Ii, va ye her eharom mor kam vle te, ilaro ngaomevek mruo ruk ngota vle ku meorom E Nut ka tavgo. Va yeharom mor tgus kat kam vle kat te, E Nut karo pris ruk mor, he nang mor kam totu pum E Nut to yin mruo ima totu pum En kat. lmien! 7Mu vokom na! Ner kat kaeknik orom o varhek he o mia tgus ngara vokom. Va si endruk ngat krong orom o ot, va mar kat ngara vokom kat. O mia tgus ruk mo mmie ngara vokom to ngar le kosnok to kvor pa ngaor he ktolpum o ngoven he kaee kvulhi ku mmie mang ngar mruo vgum En. Ii, ngara vle tok arhe. Mi lmien! 8Ngoldaip to E Nut ther havae mang En mruo te, “La Ho Mi Kut Ngaurar Hak to dok, dok to ngma mon dok te, E Alpa va E Omega, dok to Ko Ktar Vle va dok to Ngora Vle Knaek Hak. Ko dok A Plong Vleir tennik, tete va ngnik ngnik kat ge.” 9Dok mu nopia to e Yoanes. Kom mi ktua vle gi enang nguk, kam kaum kmatnge vgum o vnek, nang lua kaeloong mnam o vnek ruk endruk mor tgus ngoma lol, mar kam marer kam nop kat. Va koma vle ku meorom E Nut ka tavgo gi enang nguk tok kat. Ii, ngota kaum ka vle tok, ekam ko ngot kor mnam mor mang e Yesus he mokpom kar. Ii, her mu nopia to dok ta arhe, dok to o mia ngat likim dok kmenpasiker dok kun ma hengor mo mnam a nut to ngma mon te, e Patmos ekam ko koma hahavae lmien orom E Nut karo rhek ruk mang e Yesus. 10Ii, ngat likim dok mo mPatmos, to mnam a kolkha langto ko ngma totu pum Ngoldaip mnam, kua vle va E Nunu A Totur ta khenam o ngaelmir ngang dok ko ko kaengogo orom mar. Ii, o rhek ngat kaur kun mnam dok ko ko ngan a mhel ka ktui ko ta rere klik ko pekam dok. A mhel to endo ka ktui tkaeti klik enang a nglung ko tkaeti. 11Thavae te, “Ngiak kaittiegom a hor langto kam keknen mang o tgoluk tgus ruk ya re kvokong ngar. To ngiak meng a hor to endo ngang langto langto mnam kuakro ngaomevek ruk aktiek hori orom alomin, endruk endri te: endo ko mEpeses, endo ko mSmerna, endo ko mPegamam, endo ko mTaitaira, endo ko mSardis, endo ko mPiladelpia, va endo ko mLaodesia.” 12Kua ngan a mhel to endo ka ktui ko ta rere pekam dok tok, to ko re khortgi knaek kvokom va ko vokom o krie ruk aktiek hori orom alomin, endruk orom o mmok ruk aktiek hori orom alomin. O krie ruk endruk o mia ngat eharom mar orom a kre to a gol. 13Ii, va ko vokom kat ko a mhel to ta nho enang A Mhel To Nkong Man Ma Volkha ta ngongae kun pgegom o krie ruk endruk. A mhel to endo ta sring va karo sreng ngata hok kngae krarip is ku mang karo smigi ku mang kalo nhar. Va ta kleng ka vgon orom a yet ka kae ko vgum ka ngaengtek. Va a yet ka kae to endo, ngat eharom orom a kre to a gol kat. 14Karo ssil kuon malpgem ngat ngae gia kas hak enang a sipsip karo ir, i o enang o varhek ruk ngat vua kas hak. Va kalo keik msim nginta nho enang a paei to ta vurvur klik mnam min. 15Kalo nhar nginta nho enang a kre to ngma mon te, a bras, ko ngint kael enang a kre to a bras ko ngat kael kun mnam a paei kam mamat. Va karo rhek nga muktim tkaeti enang a ye ka maen ko tsovet kmottek. 16Ii, va a mhel to endo ta kpom o ketor ruk aktiek hori orom alomin kun mnam ka miktiek. Va a kom ka raen ta vle kun mnam ka gu, nang ka pun to orom kalo ngaiting ruk nginta kha tkottek ogu mnok. Va ka lo keik nginta nho enang a kolkha to ta nan klik he kvaller o tgoluk tgus. 17Ii, ko re khortgi kvokom a mhel to endo tok, to ko her gi harpeet kbut ku mmie ka vham orom kua vrek ku mmie, ku penharom. Kua vle gi enang a mhel to tyor he kharpeet kbut ku mmie tok. Kua vle ko tok, to a mhel to endo ta taat kngam ka miktiek kuon mang dok to hera re ngang dok te, “Ngior kam gor. Ko her dok to Ko Ktar Vle va dok to Ngora Vle Knaek hak. 18Ko dok, A Plong Vleir. Tennik ko her yor he. Vanang, vokom dok tete na, ko tete koma vle he, he ngora vle ngnik ngnik kat ge. Va her dok ta kat arhe, koma kpom a ngaegot to mkor a mhe to ogu mLol he kaikkiem kua svil mruo kmoregot kim o mia ruk ngat yor. 19Ekam tok, ngiak kaittiegom o rhek ruk mang o ngaelmir ruk ye her vokom mar tesgun he, va o tgoluk ruk ngta pis tete, va o tgoluk ruk ngara pis koknaik kat. 20Mare, ko tete, ye her vokom o tgoluk akuruk ngta tvok kim in tesgun ngola? Ii, ko ye her vokom dok ko ko kpom o ketor ruk aktiek hori orom alomin va o krie ruk aktiek hori orom alomin, endruk orom o mmok ruk aktiek hori orom alomin kat. Yu! Va tete ngora polger o ketor va o krie ngaro pneik ngang in ti te: O ketor ruk endruk, mar o engyel ruk ngat kol langto langto mnam kuaro ngaomevek ruk aktiek hori orom alomin ka gu. Va o krie ruk aktiek hori orom alomin, endruk orom o mmok ruk aktiek hori orom alomin, mar kuakro ngaomevek ruk aktiek hori orom alomin kat arhe.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\