KUKUNDULILWA 19

1To ko pekam tok, ko ngan a muktim to klalaut hak enang a mumu ko ngata vuvui klik kam kni pum E Nut te, “Aleluya, ngruak hover E Nut ka munik. Ngoma totu pum her Endo tkais kam susulgim o mia arhe. Va her En ta vle orom kla saen to kat arhe. Va her En tvua serppak kat. 2Ii, ngruak kanprim En ekam ko karo papat ruk nam kaelik kuon mang o mia, ngat ho mi kut sir va ho mi kut mien kat. Ii, ther monik kim a yor ngang a rengmat laut to ta vle enang a vlom to nam mur kaen en mruo ngang lurokol. Ko ta kering a mmie tgus orom ka kerkeknen to kam kpoot mang a lei kar o mia tgus. Ii, va E Nut ta srim a vnek to a rengmat to endo tel kuon mang ngar mruo ko ngat im kalngunes ruk ngam kaeha ngang kngam mar o yoror he ngaro gidiel ngta ksuk.” 3Ngta vui tok, to kle kta vui kat kam kni pum E Nut kat te, “Aleluya, ngruak hover E Nut ka munik ko a paei ka ngaus to ta pum ka grap ngpalmai kun mnam a rengmat to endo nera pum ka grap ngpalmai ko tok kngorom kngorom ge.” 4Ngat re tok, to endruk o hipun ruk a mhelom hori orom korlolo kar endruk korlolo E Nut tkueng ngar he ngta ktal, ngat mrua ngam mar ku mmie he ktotu pum E Nut ko tok ko tkorsang kuon mang ka ngorsang. Va ngta vui ngang kat kam kni pum te, “Aleluya, Lmien te, ngruak hover E Nut ka munik!” 5Ngat vui tok, to ko ngan a ktui langto ko tkottek kuon ma volkha ko ta re te, “Muk ruk mum kaeha ngang E Nut he kgorang, muk ruk orom mularo mnok ruk laol va muk ruk mularo mnok ruk nong laol, muk tgus mguak kaum kanprim E Nut.” 6Thavae tok, to ko ngan a muktim langto ko tkaeti enang a mumu to klalaut ko ngta rere. Ii, karo rhek nga muktim ngat kaeti enang a ye to klalaut ka muktim ko tkottek he ksap klik. Va karo rhek ngat kaeti kat enang a koot ko ta kullung klik kngae ko a mumu to endo ngat vuvui klik kam kni pum E Nut te, “Aleluya, ngruak hover Ngoldaip E Nut To La Ho Vu Ngaurar Hak ka munik ekam ko her Endo ka tavgo na re kam vle kuo mang o mia tgus kam vle ngnik ngnik arhe. 7- 8He ekam tok, ngruak sirei kam sirei hak he kanprim E Nut mang ka serppak, ko endo ta vle enang A Sipsip To A Sital kar kakro ngaomevek ngata vle enang alomevek ruk ngint re kam lei, ko ngat hera srim min mo kmin he kmen ol. Va a vlom to orom e Yesus kakro ngaomevek tsim pasrengem en mruo kam paneng katngokol ko a vlom tmur pasrengem en mruo orom o it ruk lyar hak, endruk ngat vua mmok orom nglaro saen. Ii, a vlom to orom e Yesus kakro ngaomevek tsim pasrengem en mruo orom o it ruk E Nut mruo tmur enik ngang, he nang en kam ktar pasrengem mar mruo ormar tok.” (A vlom karo it ruk ngat vua mmok orom nglaro saen ruk endruk, tkaelmir orom mar mang E Nut karo mia mruo ngaro keknen ruk ngat vua sir hak.) 9Ko vokom tok, to a engyel ta kta havaeng dok kat te, “Ngiak kaittiegom kuaro rhek ri na te, ‘Endruk E Nut tme mang ngar kam tuur mnam ka pnes to mang endo ta vle enang A Sipsip To A Sital ko tre kam lei, her mar ruk ngat lgekol arhe.’” Tre tok, to kle krum karo rhek kam havaeng dok te, “O rhek ruk endri, mar E Nut karo rhek ruk o minar.” 10Ko ngan o rhek ruk endruk ko mkor a engyel to endo to kle ktubulkek ku penharom kam totu pum. Vanang thavaeng dok te, “Or kam totu pum dok tok! Ko dok E Nut ka gi kalyie to kom kaeha ngang enang yin kar ingornopeik ruk ngat kor mnam mar mang o rhek ruk e Yesus ta rere lmien ormar kat. Ngiak kle va ktubulkek ko kim E gi Nut tuk kam totu pum En tuk ha! Ii, ko o rhek ruk mang e Yesus her o rhek ruk msim E Nunu A Totur tenrhek mnam o propet ormar arhe, mar kam ktar kpavap ormar.” 11To ko kaengogo orom a volkha ko tkommenik he kael kalo kae alomin, va vgum a hos to ka vok ta kas ko tpis kim dok. Va endo tkorsang kuon mang ka sai, kalo munik alomin te, La Minar va Endo Nam Sim Ktua Rere Lmien Orom Karo Mur Rhek Mruo. Nma momngan kar o mia va kaus kar o mia orom karo papat ruk ngta sir hak. 12Kalo keik nginta nho enang alo paei ruk nginta vurvur klik hak mnam min. Va thim karo msasaen kavurgem kuon palpgem ka lpek. Va E Nut tittiegom ka munik langto kuon mang ka vok. Vanang nong a mhel tang to ta mnor mang ka munik to endo e. Gi en tuk to ta mnor mang. 13Va tkaegenkar ka yet to thum va gidiel. Va ka munik langto kat ngata mon orom te, “E Nut Ka Re.” 14Ta sap orom a hos to endo, va o ngaomevek ruk kuon ma volkha ngta sap pekam orom o hos ruk ngta kas tok kat. Va ngat sim pasrengem mar mruo orom o it ruk lyar hak, endruk ngat vua mmok orom ngla mmok. 15En kar mar ngat kaum ksap kngae va a kom to tvua kha tkottek kun mnam ka gu, he nang en kmim o vrong rhek orom, kmikkiem gi enang ko E Nut karo rhek ngat havae te, “He her Endo nera kir kim o mia tgus he ktoot mang ngar orom ka kop to tvua serppak, endo nma kpom kam khenam ma mmok te, ka tavgo na komor kim o mia tgus lserppak hak.” Ko her endo arhe nma melesem o grep ngaro praen ruk o mia orom E Nut To La Vu Ngaurar ka ho ngaesik hak. 16Va E Nut tittiegom kalo munik ruk yok ko mang ka knau va kuon mang ka yet te: O TAVEN NGA TAVEN va NGALMIALAOL NGALDAIP. 17To ko vokom a engyel langto kat ko ta sir kuon mang a kolkha he kvui klik ngang o iningol ruk ngma vo kuo kia gan kam me mang ngar ko thavaeng ngar te, “Mu aol na. Mguak kaum kpis kam tuur mnam a ngaemik laut to mkor E Nut, 18he nang muk kmem o taven ngaro vothol, o ngaomevek ngalmialaol ngaro vothol, o mia ruk lserpgar ngaro vothol, o hos ngaro vothol, o hos ngalmialaol ngaro vothol, va o vothol ruk mkor o mia ngo mamten tgus. Ii, va endruk tgus ngalmialaol ngam kaenen mar kmeha lkapnes ngang ngar, endruk nong ngalmialaol ngang ngar kmenen mar kmeha ngang ngar, va endruk orom ngaro mnok ruk laol va endruk ngaro mnok nong laol kat va mguer kaem ngaro vothol kat.” 19To ko kaengogo orom a ngaenkuo to tottek kun mnam a mou va o taven ruk mkor a mmie kar ngaro ngaomevek ko ngata kaum kngae kaus kar Endo ta sap orom a hos to ta kas kar kakro ngaomevek. 20Ngat kaus, vanang Endo ta sap orom a hos to ta kas kar kakro ngaomevek ngat kapom a ngaenkuo to endo kar a propet to la ppiagar, endo a ngaenkuo to endo tenserpagam kmeharom o ngaelmir ruk lserpgue ngang. Ii, a propet to la ppiagar to endo, her endo ther vraik orom o mia ngaro papat orom o ngaelmir ruk lserpgue petgim E Nut, he ka ktong ngar kam totu pum a ngaenkuo to endo ka matpil arhe. Ii, o mia ruk endruk, her endruk ngat kol a ngaelmir to mkor a ngaenkuo to endo kuon mang ngaro pkor kat arhe. Ii, ekam tok, a ngaenkuo kar a propet to la ppiagar to endo, E Nut tngam min tgus alo katlar oguo ma ngaenker to orom a sulpa, endo a paei nma vurvur klik hak mnam. 21To Endo ta sap orom a hos to ta kas tim enngindi nginalo ngaomevek tgus orom ka kom to tottek kun mnam ka gu kngam mar tgus o yoror. To o iningol tgus ngat pis kaem ngaro vothol kngae ho mi kut vi kmar hak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\