1 Koronti 14

1Ni ret ku wu naa tong ndi̶ghi̶n wal, ki̶ zak, wu le putughup fuu mo nkaa zughum ɗi Riin wurii cín mo, met jir, ɓe a zughum mu satpo Naan nkaa mbii ɗi mon nc`in. 2Koo a weye ɗi wuri ki̶ katpo a shi mee li̶po ɗiici, ɓe wurii katpo aa Naan, ba wurii katpo aa gurum mo kas. Mpeeɗi ba mee gurum man mbii ɗi wuri sat ni kas, wuri sat a mbii ɗi mo a si̶sok ndi̶ghi̶n ɓal kì̵ Riin. 3Amma koo a weye, ɗi wurii sat a mbii ɗi Naan kì̵ cín nwuri, mpeku wuri sat ɗi ngurum mo, ɓe wurii katpo aa gurum mo jir mmi̶ni. Mpeku wuri ɓal kwak ɗi ngurum mo, ki̶ zak, mpeku wuri ɓam mo ɗi, ki̶ mpeku wuri caa mo ɗi. 4Ngo ɗi wurii katpo a shi mee li̶po ɗiici, wurii ɓam a káa fi̶ri ɓejee. Amma ngo ɗi wurii sat a po ɗi Naan kì̵ cín nwuri, mpeku wuri sat ɗi ngurum mo, ɓe wurii ɓam a Eki̶lisya ni jir. 5Wan riɓet ku wun jir, wu katpo shi li̶po mo shini-shini, amma ɗyen nwan nee, ɗi wun jir, wun nsat a po ɗi Naan kì̵ cín nwun, mpeku wu sat ɗi ngurum mo. Ngo ɗi wurii sat a po ɗi Naan kì̵ cín nwuri mpeku wuri sat ɗi ngurum mo, ɓe gwar mi̶ni met ngo ɗi wuri ki̶ katpo shii mee li̶po ɗiici, see koo katɗang ɓe mee gurum ɗi, ɗi wurin mmak pi̶ring ki̶ po ni akuɗang, mpeku ni ɓam Eki̶lisya ni ɗi. 6Yaksi ɗyemnaa mo, katɗang wan so pe wun ɗi, ɗangɓe wan katpo ki̶ wun a shi li̶po mo shini-shini, ɓe kyet wan ki̶ mee koghop ni pe wun ɗi wa? Katɗang ba wan so aa mee lop ɗiipoo nwun pe Naan ɗi, koo mee man, koo mee po ɗi Naan wuri kì̵ cín nwan, mpeku wan kám ɗi nwun kas, ɓe ba ni ki̶ mee koghop ni pe wun kas. 7Koo a mbii c`in kook ɗi ba mo ki̶ mee seen kas, kaa kuleet ki̶ nɗeng-nɗeng si, katɗang ba ngutaa ni, taa ɗoo ni riret kas, ɓe cirang ɗang gurum mmanshii kì̵ kook ɗi gwar nii taa ɗi ye? 8Ki̶ zak, katɗang ba ngutaa feer wuri taa ɗoo ni riret kas, ɓe cirang ɗang gurum mon ɗak sut mpee lek ye? 9Ni aasi zak ki̶ wun, katɗang wu sat mbii mo a shi li̶po ɗiici ɗi ba gurum mo manshii ni riret kas, ɓe cirang ɗang gurum mon mmanshii kì̵ mbii ɗi wuu sat ni ɗi ye? Katɗang ni aasi, ɓe po ɗi wuu sat ni, ɓe kut ki̶ mang ni ɗel so ki̶ ni si jaap. 10Azeen li̶po mo ɗi shini-shini ndi̶ghi̶n yil ɗiisi, ki̶ koo a ɗiiɗang ye, ɓe ni ki̶ shii kì̵ ni. 11Amma katɗang ba wan man li̶po ɗi mee gurum ki̶ sat kas, ɓe gwar mi̶ni a mi̶zep pe wan ɗi, ki̶ wan ɗee a mi̶zep pe gwar mi̶ni ɗi zak. 12Ni aasi zak ki̶ wuwun. Kaaɗi wun wuu fes wu kyaghar zughum mo ɗi Riin kì̵ Naan wuri kì̵ cín mo, ɓe wu gung ku wu c`in ɗak ɗi, a shi zughum ɗi mon nc`in mɓam mpee ɗik Eki̶lisya ni. 13Mpeemi̶ni, ngo ɗi wurii katpo shi li̶po mo shini-shini, ɓe wuri c`in aduwa, mpeku Naan wuri cín zughum mu man pi̶ring shii kì̵ mbii ɗi wurin nsat ni mo ɗi zak. 14Mpeeɗi katɗang wan c`in aduwa nNaan shi mee li̶po ɗiiɗik, ɓe riin fi̶na nii c`in aduwa ni zak, amma ba pan fi̶na nii koghop ni kas. 15Katɗang ni aasi, ɓe wan nc`in a meye? Wan nc`in aduwa shi riin fi̶na, ki̶ wan nc`in aduwa shi pan fi̶na zak. Wan nc`in kook ndi̶ghi̶n riin fi̶na, ki̶ wan nc`in kook ni shi pan fi̶na zak. 16Katɗang wugha c`in aduwa mu pi̶lang Naan ndi̶ghi̶n kuur a shi riin fugha ɓejee, ɗi ba gurum mo ki̶ling mbii ɗi wugha sat ni kas, ɓe cirang mon nsat amin mpee aduwa mu pi̶lang ɗi wugha sat ni ye? Mpeeɗi ba gurum ni mo man mbii ɗi wugha sat ni kas. 17Koo ɗi aduwa fugha mu pi̶lang Naan ni ret nNaan nyit, ɓe ba ni ɓam gi̶nang kas. 18Wan pi̶lang Naan, mpeeɗi wan ki̶n katpo mo shi li̶po mo shini-shini met nwun jir. 19Amma ndi̶ghi̶n kuur mu Eki̶lisya, ɓe ngyal wan satpo mo a paat ɓejee, ɗi gurum mon nki̶ling, ki̶ ni kám mbii mo zak, met ɗi wan nsatpo mo duɓu kaghapaat shi li̶po mo shini-shini ɗi ba gurum mo manshii ni kas. 20Ɗyemnaa mo, taji wu c`in pan kaa jep mo si kas, wu ɗee kaa jep mo si ndi̶ghi̶n mbii ɗiibish mo, amma wu ɗee kaa nyemnan mo si ndi̶ghi̶n pan fuu mo. 21Mo kì̵ ten ran ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan nee: "A shi gurum ɗi moo katpo ɗiici mo, ki̶ a shi li̶po kì̵ mi̶zep mo, ɓe wan nkatpo nyem ɗiisi mo, a ɗishik amma jir ki̶si, ɓe ba mon nki̶ling wan kas, Daa wuri sat aasi." 22Katpo shi li̶po mo shini-shini, ni ɗee a alama mpee nyem ɗi ba mo cínzeen kas. Satpo ɗi Naan ki̶ cín mmee gurum, mpeku wuri sat mbii ɗi ngurum mo, mi̶ni a mpee nyem ɗi mo kì̵ ten cínzeen mo, ba mi̶ni a mpee nyem ɗi ba mo ki̶ cínzeen kas. 23Mpeemi̶ni katɗang nyem Eki̶lisya mo kaat ashak, ɗangɓe koo weye wuri ɗoghom katpo shi li̶po mo shini-shini, ɓe katɗang nyem ɗi ba mo man mee mbii kas, koo nyem ɗi ba mo kì̵ cínzeen kas, mo j`i ɗel ndi̶ghi̶n kuur fuu ni, ɓe wu pan ne, mon nsat nee wun a nyemtar mo kas aa? 24Amma katɗang ɓe koo weye wurii sat a po kì̵ Naan, ɓe katɗang mee gurum ɗi ba wuri kì̵ cínzeen kas, koo gwar ɗi ba wuri man mee mbii kas, wuri j`i ɗel ndi̶ghi̶n kuur fuu ni. Ɓe po Naan ɗi wuu sat ni, nin nle ku gwar mi̶ni man nee azeen-nzeen ɗi a ngushikbish, ɓe po ɗi wuri ki̶ling ni, nin mɓiyang putughup fi̶ri. 25Mbii ɗi gwar mi̶ni ki̶ pan mo a si̶sok ndi̶ghi̶n putughup fi̶ri, ɓe mon nkàa put agaak, ki̶ har wurin ntaa nyil, ku wuri seyil ɗi nNaan, ki̶ wurin nsat ɗi nee, azeen-nzeen Naan wuri ɗi nnaar fuu. 26A mbii ɗi wan ki̶n riɓet sat ni nɗiisi, ɗyemnaa mo. Katɗang wu kuur ashak mpee seyil nNaan, ɓe memee fuu ki̶ kook mu kwoop Naan, ki̶ memee ki̶ mbiikám, ki̶ memee ki̶ po ɗi Naan kì̵ woo nwuri, ki̶ memee ki̶ satpo ndi̶ghi̶n li̶po ɗiici mo, ki̶ zak, memee ki̶ pi̶ring mbii ɗi moo sat shi li̶po ɗiici ni mo. Wu yit ku mbii ɗiisi mo jir, mo ɗee a mbii ɗi mon c`in ɓal Eki̶lisya ni. 27Katɗang mee gurum mo man katpo shi li̶po ɗiici mo, ɓe gurum mo kaa vul koo kun si, mo katpo ni ndangshak-ndangshak, ɓe ni a ting mee gurum pi̶ring shii kì̵ mbii ɗi mo sat ni ngurum mo jir. 28Amma katɗang ba mee gurum ɗi, ɗi wurin mmak yakshii kì̵ mbii ɗi ngukatpo shi li̶po ɗiici ni wuri sat kas, ɓe gwar mi̶ni ɗok titik ndi̶ghi̶n kuur kì̵ Eki̶lisya ni, ɓe see wuri katpo mi̶ni a ndi̶ghi̶n putughup fi̶ri ki̶ Naan ɓejee ɗak. 29Gurum mo kaa vul koo kun si, mo katpo ɗi Naan wuri kì̵ cín mo, mpeku mo sat ni ɗi ngurum mo. Ni ret ku kaghar ni mo ɓeetshii ki̶ mbii ɗi mo sat ni. 30Amma katɗang Naan wuri cín mee po mee gurum ɗi wuri ɗi ndi̶ghi̶n kuur ni, mpeku wuri sat ɗi ngurum ni mo, ɓe ni ret ku gwar ɗi wuri nkaa katpo nshee si wuri ɗok titik. 31Wu mak satpo kì̵ Naan ni ngurum mo ndangshak-ndangshak, mpeku koo weye ɓe wuri kám mee mbii ɗi ku ni ɓam putughup ɗi nwuri zak. 32Zughum mu satpo kì̵ Naan, ni a nder ki̶ ngusatpo Naan ni. 33Ba Naan wuri a Naan ɗi wurii c`in mbii mo a ɓurish kas, amma wuri a Naan ɗi wurii tap c`in mbii mo ndangshak-ndangshak ndi̶ghi̶n riyang. Moo c`in aasi ndi̶ghi̶n Eki̶lisya mu nyem ɗiiɓang mo jir. 34Ni ret ku, mat mo ɗok titik ndi̶ghi̶n kuur mu Eki̶lisya mo. Ba mu riɓet mmo, ku mo katpo kas. Amma ni ret ku, mo sham ki̶ káa furu mo, kaaɗi Waar kì̵ nyem Yahudi mo sat si. 35Katɗang mo riɓet man mee mbii, ɓe mo tal pu mish furu mo ntulu. Mpeeɗi ni a mbii shooppee, mpeku mat katpo ndi̶ghi̶n kuur kì̵ Eki̶lisya mo. 36Mo shee po kì̵ Naan ni a shi wun aa? Koo a wun a nyem ɗi po kì̵ Naan ni wul pe wun ɗi ɓejee ɗak ye? 37Katɗang mee gurum ki̶ pan nee, wuɗi a ngusatpo kì̵ Naan, koo wuɗi ki̶ zughum ɗi ni a mu Riin, ɓe ni ret ku gwar mi̶ni man nee, mbii ɗi wan ki̶n ran nwun ni a Waar kì̵ Naan. 38Katɗang gwar mi̶ni kwar ki̶ling po ɗiisi ni mo, ɓe taji wu ki̶ling wuri kas. 39Mpeemi̶ni, ɗyemnaa mo, wu le putughup fuu mo a nkaa satpo kì̵ Naan, ki̶ taji wu cíi katpo ndi̶ghi̶n li̶po mo shini-shini kas. 40Amma wu c`in koo a meye ndi̶ghi̶n ɗyen, ki̶ ndangshak-ndangshak zak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\