1 Joon 2

1Jep fi̶na ɗiiɗween mo, wan ki̶n ran mbii ɗiisi mo nwun, a mpeku taji wu c`in shikbish kas, amma katɗang mee ngo c`in shikbish, ɓe mun ki̶ Nguɓam ɗi wurin nkatpo mpee mun pe Naan puun ɗi. Ngukatpo ɗiisi a Jesu Kristi ngo ɗin ndi̶re. 2A mpeeɗi Jesu Kristi wuri cín káa fi̶ri, ɗangɓe Naan fwo shikbish funu mo mmun. Ba a shikbish munu ɓejee kas, amma shikbish mu yil ni jir. 3Katɗang mu tap ki̶ waar kì̵ Naan mo, ɓe mu man Naan azeen. 4Ngo ɗi wuri sat ne, wuɗi man Naan, amma katɗang ba gwar mi̶ni tap ki̶ waar kì̵ Naan kas, ɓe gwar mi̶ni a nguɗung, ki̶ zak, ba zeen ni ndi̶ghi̶n gwar mi̶ni kas. 5Amma ngo ɗi wuri tap ki̶ po kì̵ Naan, ɓe a gwar mi̶ni gam ki̶ wal kì̵ Naan hakyeng. 6Koo a weye ɗi wuri sat nee, wuɗii tong a ndi̶ghi̶n Jesu, ɓe ni a ting ku gwar mi̶ni mwaan ndi̶ghi̶n shiimwaan kì̵ Jesu Kristi. 7Shaar fi̶na mo, waar ɗi wan nkaa ran ni nwun si, ba ni a ɗiipoo kas, ni a ɗiisi̶ghi̶r, ɗi wun ki̶ ni pugyet ɗin nshee. Waar ɗiisi̶ghi̶r ni a mbii ɗi wuu ten wu ki̶ling. 8Jir ki̶si, wan a nkaa ran waar ɗiipoo wun, mbii ɗi ni azeen ndi̶ghi̶n seen kì̵ Kristi, ki̶ ndi̶ghi̶n wun zak, mpeeɗi peenkoo ni nkaa ɗel so, peeɓang ɗi ni azeen-nzeen ni nkaa ɓangpee. 9Ngo ɗi wuri sat nee, wuɗi a ndi̶ghi̶n peeɓang ni, amma katɗang wurii kwar ɗyemni̶ghi̶n fi̶ri, ɓe gwar mi̶ni ɗi a ndi̶ghi̶n peenkoo har yaksi. 10Gwar ɗi wuri wal ɗyemni̶ghi̶n fi̶ri, ɓe gwar mi̶ni a ndi̶ghi̶n peeɓang. Ba mee mbii ɗi ndi̶ghi̶n gwar mi̶ni ɗi nin nle canshii nwuri kas. 11Amma ngo ɗi wuri kwar ɗyemni̶ghi̶n fi̶ri, ɓe gwar mi̶ni a ndi̶ghi̶n peenkoo, ki̶ gwar mi̶ni ki̶ mwaan a ndi̶ghi̶n peenkoo zak, ki̶ zak, ba wuri man peeɗi wurii so ɗi kas, mpeeɗi peenkoo ni kì̵ vum yit fi̶ri ni mo. 12Wan ran nwun, jep ɗiiɗween mo, mpeeɗi Naan wuri kì̵ fwo shikbish fuu mo nwun mpee sum kì̵ Jesu Kristi. 13Wan nkaa ran ni nwuwun puun mo, mpeeɗi wu man wuri, ɗi wuri ɗi pugyet ɗin nshee kì̵ yil ni. Wan nkaa ran nwun jepzi̶lang mo, mpeeɗi wun wuu se koghorong nkaa ngo ɗiibish ni. Wan nkaa ran ni wun njep mo, mpeeɗi wuu man puun ni. 14Wan ran nwun puun mo, mpeeɗi wu man wuri, ɗi wuri ɗi pugyet ɗin nshee kì̵ yil ni. Wan ran nwun jepzi̶lang mo, mpeeɗi wun a ɗiiɓal, ki̶ mpeeɗi po kì̵ Naan ni ndi̶ghi̶n putughup fuu mo, ki̶ wuu se koghorong nkaa ngo ɗiibish ni. 15Taji wu wal nyil ni kas, koo a mbii ɗi mo a mu yil ni. Katɗang mee gurum wal nyil ni, ɓe ba wal kì̵ Naan ni ndi̶ghi̶n gwar mi̶ni kas. 16Mpeeɗi mbii ɗi mo a mu nan jir ndi̶ghi̶n yil ni, kaa kyaghar mu yit, ki̶ roghop mu seen ɗiiyaksi, ba mo a mu Naan puun kas, amma mo jir mo a mu yil ɗiisi. 17Yil ɗiisi ni, ki̶ mbii ɗi gurum moo kyaghar ndi̶ghi̶n ni jir, ni nkaa ɗel so sí, amma jir ngo ɗi wuri c`in ɗyen kì̵ Naan, ɓe a gwar mi̶nin nkat seen ɗiiso ngaa-ngaa. 18Jep fi̶na mo, pee ni kus ki̶ kyes kì̵ yil ni, kaaɗi wuu ki̶ling nee, ngo ɗi wuri kwar Kristi wurii j`i, koo ni a yaksi, ɓe nyem ɗi mo kwar Kristi mo kì̵ ten j`i. Mpeemi̶ni ɓe mu man nee, kyes kì̵ yil ni kus. 19Mon nyaghal pwat a ndi̶ghi̶n mun, mpeeɗi ba jí tong ashak furu ki̶ mun ni azeen-nzeen kas. Mpeeɗi katɗang ɗi jí mo a ndi̶ghi̶n mun azeen-nzeen, ɓe ɗi mon nsat a nsekiyeen ndi̶ghi̶n tong ashak ki̶ mun vit ɗak. Amma mo pwat so, a mpeku gurum mo naa ɗi agaak nee, ba jí mo a munu kas. 20Amma wuwun, ɓe Kristi wuri kì̵ ten ɗoo Riin fi̶ri Ɗiiɓang nkaa wun, mpeemi̶ni ɓe wun, wu man mbii ɗi mo azeen jir. 21Wan ki̶n ran nwun, ba nee, wu nook a man zeen ni kas, amma a mpeeɗi wu man zeen ni. Wu man zak nee, ba mee ɗung kì̵ kyam put ndi̶ghi̶n zeen kas. 22A we a nguɗung ye? Nguɗung ni a, jir ngo ɗi wuri cíipo nee, ba Jesu wuri a Kristi ɗi Naan lop kas. Ngo mi̶ni a shaarlek kì̵ Jesu, ki̶ a ngo mi̶ni kwar, ki̶ cíipo kì̵ Naan puun ki̶ Làa fi̶ri Jesu. 23Jir ngo ɗi wuri kwar Làa ni, ɓe ba gwar mi̶ni wuri ki̶ Naan puun ndi̶ghi̶n putughup fi̶ri kas. Jir ngo ɗi wuri lap Làa ni, ɓe gwar mi̶ni kì̵ lap Naan puun ndi̶ghi̶n putughup fi̶ri mi̶ni zak. 24Wu yit ku mbii ɗi gyet wu ki̶ling nin nshee, ni tong ndi̶ghi̶n wun. Katɗang mbii ɗi gyet wu ki̶ling nin nshee, ni tong ndi̶ghi̶n wun, ɓe wun wu tong ndi̶ghi̶n Jesu ki̶ ndi̶ghi̶n Naan puun fi̶ri zak. 25Naan wuri c`in seen ɗiiso ngaa-ngaa mmun, a ni a mbii ɗi Jesu wuri kì̵ ten sat nee, wuɗin ncín mmun. 26Wan ki̶n ran ɗiisi nwun, a nkaa nyem ɗi moo riɓet num wun. 27Amma mpeeɗi Kristi wuri kì̵ ten ɗoo Riin Ɗiiɓang nkaa wun, ki̶ zak, katɗang Riin fi̶ri ni tong ndi̶ghi̶n wun, ɓe ba ni ki̶ mee koghop ni ku mee ngo kám mee mbii nwun kas. Mpeeɗi Riin fi̶ri ni kì̵ kám mbii mo nwun jir, ki̶ zak, mbii ɗi Riin ni kám nwun, ɓe ni azeen-nzeen, ba a ɗung kas. Wu mwaan ndi̶ghi̶n kám kì̵ Riin ni, ki̶ wu tong ndi̶ghi̶n Kristi zak. 28Yaksi jep fi̶na mo, wu tong ndi̶ghi̶n wuri, mpeku parpuus ɗi wurin nj`i put ɗi agaak, ɓe taji mee yitluwaan koo ki̶i̶rmuut yaa mun parpuus ɗi wurin mbaaj`i kas. 29Katɗang wu man nee, Kristi wuri a ngo ɗin ndi̶re, ɓe wu man azeen-nzeen nee, jir ngo ɗi wuri c`in mbii ɗiiret, ɓe gwar mi̶ni a làa kì̵ Naan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\