1 Joon 3

1Kai! wu naa wal ɗi Naan puun funu wuri wal mmun, har wuri pet mun a jep kì̵ Naan mo. Azeen mun a jep kì̵ Naan mo. Mbii ɗi ni le, ɗangɓe ba yil ni man mun kas, a mpeeɗi ba yil ni kì̵ man Naan kas. 2Mun a jep kì̵ Naan mo yaksi. Ba mo kì̵ kám mmun yaksi, kaaɗi mun nyaghal mu ɗen ɗi si kas aku. Amma mu man nee, katɗang Kristi wurin mbaaj`i, ɓe mun nɗee a kaa wuri si, mpeeɗi parpuus mi̶ni, ɓe mun nnaa wuri ndi̶ghi̶n shin fi̶ri ki̶nɗing. 3Jir ngo ɗi leyit nkaa Kristi, ɓe ni a ting gwar mi̶ni ɗee a ɗiiɓang kaaɗi Kristi wuri a ɗiiɓang si. 4Jir ngo ɗi wuri c`in shikbish, ɓe gwar mi̶ni tep a Waar kì̵ Naan. Shikbish ni a tep Waar kì̵ Naan. 5Wu man nee, gyet Kristi wuri sham ndi̶ghi̶n yil ɗiisi, a mpeku wuri mang shikbish funu mo ɗi. Ba mee shikbish ndi̶ghi̶n wuri kas, koo diɓen. 6Jir ngo ɗi wuri tong ndi̶ghi̶n Kristi, ɓe ba wurin nki̶i̶ sat a nc`in shikbish kas. Ngo ɗi wurii sat a nc`in shikbish ɗak, ɓe ba gwar mi̶ni ki̶ kyam naa Kristi, koo man wuri kas. 7Jep fi̶na ɗiiɗween mo, taji wu le ku mee gurum num wun kas. Ngo ɗi wuri c`in mbii ɗiiret, ɓe gwar mi̶ni a ɗin ndi̶re, kaaɗi Kristi wuri a ngo ɗin ndi̶re si. 8Ngo ɗi wuri c`in shikbish, ɓe gwar mi̶ni a mu Shetan, mpeeɗi gyet Shetan wuri c`in shikbish, pugyet ɗin nshee har yaksi. Mbii ɗi ni le ɗang gyet Làa kì̵ Naan wuri j`i ndi̶ghi̶n yil ɗiisi, a mpeku wuri tu ɗak kì̵ Shetan mo ɗi jir. 9Ba mee ngo ɗi wuri a mu Naan, wurin mmak tong ndi̶ghi̶n shikbish vit kas, mpeeɗi wuri a mu Naan. 10Ni aasi zak, mu man nyem ɗi mo a jep kì̵ Naan mo agaak, ki̶ nyem ɗi mo a jep kì̵ Shetan mo zak. Jir ngo ɗi wuri c`in mbii ɗiibish, ɓe ba gwar mi̶ni a ngo kì̵ Naan kas, ki̶ zak, ngo ɗi wuri kwar ɗyemni̶ghi̶n fi̶ri, ɓe ba gwar mi̶ni a ngo kì̵ Naan kas. 11Po ɗi wu ki̶ling nshee ni nɗiisi, ne mu walnshak. 12Taji mu ɗee kaa Kein si kas, mpeeɗi gyet wuri a mu Shetan, har wuri tu ɗyemni̶ghi̶n fi̶ri. Gyet a me le ɗangɓe wuri tu ɗyemni̶ghi̶n fi̶ri ye? Mpeeɗi gyet pan fi̶ri ni mo a ɗiibish, amma gyet mu ɗyemni̶ghi̶n fi̶ri mo a ɗiiret. 13Taji ni ɗee nwun a mbii aapo kas ɗyemnaa mo, katɗang yil ɗiisi ni kwar wun. 14Mu man nee, muu yaghal mu yit peemúut, ku mo ɗel ɗi ndi̶ghi̶n seen ɗiiso ngaa-ngaa, mpeeɗi mu wal nɗyemni̶ghi̶n funu mo. Ngo ɗi ba wuri wal ngurum mo kas, ɓe wurii tong ɗi a ndi̶ghi̶n peemúut. 15A ngo ɗi wuri kwar ɗyemni̶ghi̶n fi̶ri, ɓe ngo mi̶ni a ngutukáa, ki̶ wu man nee, ba seen ɗiiso ngaa-ngaa nin ntong ndi̶ghi̶n nyemtukáa mo kas. 16Mu man wal ni aasi si, Jesu wuri cín seen fi̶ri mpee mun. Ni ret ku mu ɗak sun, mpeku mu cín seen funu ɗi mpee ɗyemni̶ghi̶n funu mo. 17Amma katɗang mee gwar ki̶ long mu yil ɗiisi, ɗangɓe gwar mi̶ni naa mee ɗyemni̶ghi̶n mɓut njeel, amma wuri kwar ɓam ngujeel ni. Ɓe c`in arang ɗang mun nsat nee, wal kì̵ Naan ki̶ tong ndi̶ghi̶n putughup kì̵ ngulong mi̶ni ye? 18Jep fi̶na ɗiiɗween mo, taji wu walnshak a shi mi̶shpoo kas, amma mu walnshak ndi̶ghi̶n ɗak ɗiiret mo, ki̶ ndi̶ghi̶n zeen zak. 19A ndi̶ghi̶n ar ɗiisi, ɗangɓe mu man nee, mun a mu zeen ni. Ni aasi, ɓe mun nɗar ntoghom kì̵ Naan, ba a shi yitluwaan kas. 20Katɗang putughup funu mo tokɗiyeel ɗiibish mun, ɓe mu man nee, Naan wuri ɗes met mputughup funu mo, ki̶ wuri man mbii mo jir. 21Wun ɗi wan wal nwun, katɗang ba putughup funu mo tokɗiyeel ɗiibish mmun kas, ɓe mun mmak ɗar pe Naan ɗi, nɗin naashoop. 22Ki̶ zak, koo meye ɗi mu ɗang pu Naan, ɓe wurin ncín mmun, a mpeeɗi muu kiyeer Waar fi̶ri mo, ki̶ mu c`in mbii ɗi mo ret wurin nyit zak. 23Mbii ɗi Naan wuri sat ne, mu c`in ni nɗiisi, nee; ni a ting ku mu cínzeen ndi̶ghi̶n sum kì̵ Làa fi̶ri Jesu Kristi, ki̶ zak, nee mu walnshak ntiit-ntiit ki̶ mbii ɗi wuri sat ne mu c`in mo. 24Jir nyem ɗi moo tap ki̶ Waar kì̵ Naan, ɓe moo tong a ndi̶ghi̶n wuri, ki̶ wuri ndi̶ghi̶n mo zak. Mpee Riin Ɗiiɓang ɗi Naan wuri cín mmun, ɓe yaksi mu man nee, Naan wurii tong ndi̶ghi̶n putughup funu mo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\