1 Pita 1

1Wan Pita, laalop kì̵ Daa Jesu Kristi, ki̶n ran po ɗiisi ni, so pe wun nyem ɗi Naan wuri kì̵ ten bi̶lip wun, ɗi wun a mi̶zep ndi̶ghi̶n yil ɗiisi, ki̶ zak, wun a ti̶tiit ndi̶ghi̶n yil mPontus, ki̶ Galati ki̶ Kapadosiya, ki̶ Eshiya ki̶ Bifiniya. 2Naan puun wuri kì̵ ten bi̶lip wun, mpeku wu ɗee a nyem fi̶ri mo ntiit-ntiit ki̶ pan fi̶ri. Riin fi̶ri Ɗiiɓang, ni le ku wu ɗee a nyem ɗiiɓang mo, ki̶ wu ki̶ling ɗoo kì̵ Daa Jesu Kristi, mpeku toghom fi̶ri vwang wun ɗee ɗi a ɗiiɓang. Yit naajeel kì̵ Naan ki̶ zughum fi̶ri mo wurang ndi̶ghi̶n wun. 3Mu kwoop Naan puun kì̵ Daa funu Jesu Kristi, mpeeɗi a mpee yit naajeel fi̶ri, ɗangɓe wuri cín seen ɗiipoo mmun ndi̶ghi̶n Làa fi̶ri, kaaɗi wuri yaghal ki̶ Jesu a peemúut si. Mu leyit nkaa seen ɗiipoo ɗiisi ni. 4Ki̶ zak, mu sekop ɗi ba nin nkyam wam, koo ɗee a ɗiibish kas. Naan wuri kì̵ tap ɗak mi̶ni le mpee mun ndi̶ghi̶n ɗengnaan. 5Wun ɗi Naan wurii fwang wun shiɓal fi̶ri, mpeeɗi wu cínzeen, parkyes kì̵ yil ɗiisi, ɓe wun nkat seen ɗi Naan wurin nwoo ni agaak parpuus mi̶ni. 6Mpeemi̶ni wu c`in retnyit ɗes, mpee mbii ɗi Naan wuri tap ɗak mo le mpee wun ndi̶ghi̶n ɗengnaan, koo ɗi yaksi ɓe wun ki̶ putughup ɗiiwuwat mpee jeel ɗi wuu shwaa mo. Wan man nee, jeel ɗi wuu shwaa mo yaksi, a mpee reppee lee ɓejee. 7Mbii ɗi ni le ɗang wuu naajeel ɗiisi mo, a mpeku gurum mo naa ɗi ne cínzeen fuu ni azeen-nzeen. Koo a zinariya, mbii ɗi ni a mu yil ɗiisi, ɓe gurum moo kyam ret ki̶ ni a shi wus. Ni aasi ntiit-ntiit ki̶ cínzeen funu ɗi ni met nzinariya. Mo nkaa kyam cínzeen fuu yaksi, mpeku parpuus ɗi Daa Jesu Kristi wurin mbaaj`i, ɓe gurum mo kwoop Naan, ki̶ mo cín ɗiiɗes nwuri mpee wun. 8Koo ɗi ba wu naa Jesu Kristi wuri ki̶ yit kas, amma wu wal nwuri, ki̶ wu cínzeen zak. Ni aasi, ɓe wun ki̶ retnyit hakyeng, ɗi ba mee gurum mak sat ni kas. 9Katɗang wu sat a ncínzeen ndi̶ghi̶n Jesu Kristi ɗak, ɓe wun a nkaa kat seen ɗiiso ngaa-ngaa. 10Gyet ɓe nyemsatpo kì̵ Naan mo satpo nkaa ɓam ɗiisi ɗi Naan wuri c`in mmun, ɗi wuri kì̵ ten ɗak ni mpee mun. Nyemsatpo kì̵ Naan ni mo tap bi̶lip shi ɗyen, mpeku mo man ar ɗi Naan wurin nyaghal ɓam gurum mo ɗi. 11Gyet Riin kì̵ Daa Jesu Kristi ndi̶ghi̶n putughup furu mo, gyet ni sat mmo jir nkaa jeel ɗi Jesu wurin nyaghal shwaa, akuɗang wurii ɗel ndi̶ghi̶n ɗiiɗes fi̶ri. Gyet moo leyit mpee parpuus ɗi mbii ɗiisi mon ngam ɗi. 12Naan wuri kám mmo nee, ba mon mmak naa gam kì̵ ni ndi̶ghi̶n teer furu mo kas, amma a wuwun naa gam ni. Yaksi nyem ɗi mo satpo ɗiiret ni nwun, mo kì̵ ten sat mbii mo nwun jir, kaaɗi Riin kì̵ Naan ɗi wuri tong aɗeng sham, wuri c`in ɓal mmo si. Nyemlop kì̵ Naan mo shikáa furu, mo riɓet naa mbii ɗiisi ni mo. 13Mpeemi̶ni wu ɗak pan fuu mo, mpeku wu ɗar ɗi ɓal-ɓal mpee c`in ɗak kì̵ Naan. Wu tap ki̶ káa fuu mo riret, ki̶ wu leyit ɗi a nkaa ɗiiret ɗi Naan wurin ncín nwun parpuus ɗi Daa Jesu wurin mbaaj`i zak. 14Wu sat a nki̶ling ɗoo kì̵ Naan, ki̶ wu c`in mbii ɗi wuri sat mo. Taji wu waa wu baa shiɓwoon mpee c`in mbii ɗiibish, ɗi gyet moo shwat nwun akuɗang wuu man po kì̵ Naan kas. 15Ni ret ku wu man nee, Naan ɗi wuri pi̶rep wun ku wu ɗee a nyem fi̶ri mo, wuri a Naan ɗiiɓang. Ni a ting, ɓe wu yit ku mwaan fuu mo ɗee a ɗiiɓang ndi̶ghi̶n mbii mo jir. 16Ni a ntiit-ntiit ki̶ mbii ɗi mo kì̵ ran ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan si nee, "Wu yit ku mwaan fuu mo ɗee a ɗiiɓang kaaɗi wan a ɗiiɓang si." 17Wuu pet Naan a puun fuu, mpeemi̶ni ɓe ni ret ku wu ki̶ling wuri, ki̶ wu cín ɗiiɗes nwuri, ki̶ wu mwaan ndi̶ghi̶n ɗyen ɗiiret ndi̶ghi̶n mbii ɗi wuu c`in mo jir. Kaaɗi wuu tong ɗi ndi̶ghi̶n yil ɗiisi, mpeeɗi Naan wurin ntokɗiyeel nkoo weye a ntiit-ntiit ki̶ mbii ɗi gurum c`in. 18Wu man nee, Daa Jesu wuri seet wun, a mpeku wuri put ɗi ki̶ wun ndi̶ghi̶n waar ɗiibuu mu gurum ɗi gyet puun fuu moo c`in. Ba Daa Jesu wuri seet wun a shi zinariya, koo azurfa ɗi moo wat si kas, 19amma wuri ang wun a shi toghom fi̶ri ɗi nii ki̶rim zam. Jesu wuri ɗee a kaa tum ɗi mo bi̶lip ni, mpeku mo can ni kaa mbiizughum si, wuri ɗi ba wuri ki̶ mee shikbish, koo mee rap kas koo diɓen. 20Naan wuri kì̵ ten sat mbii ɗiisi aasi, akuɗang wurii leyil ɗiisi, nee, Jesu wurin mɓam gurum mo a ndi̶ghi̶n ar ɗiisi. Yaksi, kaaɗi yil ni kus ki̶ kyes, ɓe Naan kám Jesu mmun agaak mpee wun. 21Ndi̶ghi̶n Jesu, ɓe wu cínzeen nNaan ɗi wuri yaghal ki̶ wuri a peemúut, ki̶ wuri cín ɗiiɗes nwuri zak. A mpeemi̶ni, ɓe wu cínzeen nNaan, ki̶ wu leyit fuu mo a nkaa wuri. 22Wuu ten wu le putughup fuu mo ɗee a ɗiiɓang, mpeeɗi wuu c`in mbii ɗi azeen, ɗi po Naan ni sat ne wu c`in mo, ki̶ azeen-nzeen, wuu wal nyemso ndang Kristi mo. Mpeemi̶ni wan nkaa sat nwun nee, wu walnshak shi putughup fuu mo, ki̶ ɓal fuu mo jir. 23Taji wu mander nee, moo baa làa wun ɗi mpoo a buu kas, amma mpee ɓal ɗi ni ndi̶ghi̶n po fi̶ri ɗi ni j`i ki̶ seen. Ba mee mbii mak wat po fi̶ri ni kas, nii tong ɗi har ngaa-ngaa. Ba a nyem ɗiimumurap mo làa wun yaksi kas, amma a Naan ɗi ba wurii muut kas, a wuri cín seen ɗiisi ni nwun. 24Gyet yam ɓe mo ran ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan nee: "Gurum mo jir mo a kaa shit ɗi nii fii si, men furu ni a kaa pel ɗi nii cighi̶r fii ki̶lak-ki̶lak si, mpee reppee lee, ɓe shit ki̶ pel moo fii." 25Amma po kì̵ Naan ni ɗi har ngaa-ngaa. Po ɗiisi ni a po ɗiiret ɗi muu sat ni nwun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\