1 Pita 2

1Kaaɗi Naan wuri kì̵ ten cín seen ɗiipoo ɗiisi nwun, ɓe ni ret ku wu pwat ki̶ mbii ɗiibish mo ndi̶ghi̶n seen fuu mo jir. Taji wu baa wu c`in ɗung ɗi kas. Taji wu ɗee a nyem ɗi moo satpo, ɗangɓe mo waa cighi̶r c`in mee mbii ɗiiɗik kas. Taji wu leyit nkaa mbii kì̵ mee gurum kas. Taji wu katpo ɗiibuu nkaa gurum mo kas. 2Amma ni ret ku mwaan fuu ni ɗee a kaa mu jep ɗi mo làa mo mpoo, ɗi moo tang a wur pe ni̶ghi̶n furu mo shidaar-shidaar si. Ni ret ku neen am tu wun mpee wur ɗi ni azeen-nzeen. (Shii kì̵ mi̶ni, a po kì̵ Naan ɗi nin ncín ɓál nwun shidaar-shidaar, har parpuus ɗi Naan wurin mɓam wun.) 3Ni ret ku wu sat a tang po kì̵ Naan shidaar-shidaar, mpeeɗi wuwun shikáa fuu wu man nee, Daa funu Jesu Kristi wuri wal mmun zam. 4Mpeemi̶ni, wu j`i kus kì̵ Daa Jesu Kristi, ɗi wurii cín seen ngurum mo. A wuri a jwak ɗi nii seen ɗiiso ngaa-ngaa, ɗi gurum mo kwar ni kaa mbii ɗi ba nii koghop ni kas si. Amma Naan bi̶lip wuri, mpeeɗi pu Naan ɗi, ɓe wuri ki̶ koghop ni hakyeng. 5Wun shikáa fuu wun ki̶ seen, mpeemi̶ni ni ret ku wu ɗee a kaa jwak ɗi Naan wuri ɗiklu ɗishik si, mpeeɗi Riin fi̶ri ɗiiɓang wuri ndi̶ghi̶n wun. Wun a nyem ɗi Naan wuri kì̵ ten bi̶lip wun, mpeku wu ɗee ɗi a pris fi̶ri mo, mpeku wu c`in ɗak fi̶ri ɗi shi putughup mi̶ndong ndi̶ghi̶n ar ɗi ni shang nwuri, mpee sum kì̵ Jesu Kristi. 6Gyet mo kì̵ ten ran ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan, ɗi Naan sat nee: "Wu naa wan nkaa le mee nhì̵ k ndi̶ghi̶n Zayon, mpeku lu fi̶na ɗar ɗi hakyeng. Koo a weye ɗi cínzeen nwuri, ɓe ba ngo mi̶ni nki̶ling yitluwaan kas." 7Wun nyem ɗi wuu cínzeen ndi̶ghi̶n wuri, ɓe wuri ki̶ koghop ni pe wun ɗi hakyeng. Amma nyem ɗi ba mo cínzeen nwuri kas ɓe nee: "Nhi̶k ɗi gyet nyem ɗiklu mu kwar, a ni yaghal ɗee a nhi̶k ɗi lu nii ɗar nkaa ni." 8Mo waa baa ran ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan ni nee, "Ɗiisi ni a nhi̶k ɗi ni le gurum mo canshii har mo pal." Mbii ɗi ni le ɗang gurum mo canshii har mo pal, ni a mpeeɗi mo kwar c`in mbii ɗi po kì̵ Naan sat ne mo c`in. Naan wuri kì̵ ten sat yam-yam ne nin nɗen aasi. 9Amma pe wuwun, ɓe wun a dang ɗi Naan wuri kì̵ ten bi̶lip. Ki̶ wu ɗee a pris ɗi moo c`in ɗak mishkagham ɗiiɗes. Wun a dang ɗi Naan wuri tap bi̶lip wun le nshin. Wun a nyem ɗi Naan wuri kì̵ ten kyak wun mpee sum fi̶ri. Naan wuri bi̶lip wun, a mpeku wu sat ɗi agaak mbii ɗiiɗes ɗiiret, ɗi wuri kì̵ ten c`in mo nwun, kaaɗi wuri put ki̶ wun ndi̶ghi̶n peenkoo, ki̶ wuri j`i ki̶ wun mpeku wu mwaan ɗi ndi̶ghi̶n peeɓang fi̶ri, ɗiisi ni aapo ngurum mo zam. 10Gyet yam ɓe ba wun a nyem kì̵ Naan mo kas, amma yaksi, wun a nyem fi̶ri mo. Gyet yam ɓe ba wu man yit naajeel kì̵ Naan kas, amma yaksi wu man yit naajeel fi̶ri. Ni ret ku nyem kì̵ Naan mo cín ɗiiɗes mmishkagham mo, ki̶ nyem ɗi moo c`in mulki nkaa mo jir. 11Wun ɗi wan wal nwun mo, taji wu mander nee wun a mi̶zep mo, ɗi ba wuu tong a vit ndi̶ghi̶n yil ɗiisi kas, mpeemi̶ni ɓe wan ki̶n ɗang pu wun, taji wu lesuk fuu mo ndi̶ghi̶n shikbish, ɗi putughup fuu moo riɓet c`in ni kas. Mpeeɗi kyeet kì̵ mbii mi̶ni moo riɓet wat seen fuu mo. 12Wu sat a mwaan-mwaan ɗi ni ret nyit kì̵ nyem ɗi ba mo a nyem kì̵ Naan mo kas, mpeku koo ɗi gurum moo satpo ɗiibuu nkaa wun, ɓe mo naa mbii ɗiiret ɗi wuu c`in mo, mpeku mo cighi̶r, ku mo kwoop Naan ɗi parpuus ɗi wurin nj`i naa mun. 13Mpee sum kì̵ Daa funu Jesu Kristi, ɓe wu sham ki̶ káa fuu mo nder kì̵ nyem ɗi Naan cín iiko mmo ndi̶ghi̶n yil ɗiisi. Wu cín ɗiiɗes mmishkagham ɗi wurii naa gurum mo jir. 14Ki̶ wu ki̶ling gofna mo, ɗi mo kì̵ ten bi̶lip mo, mpeku mo kar nyem ɗi moo c`in mbii ɗiibish mo ɗi. 15Nin nret nNaan nyit, kat mwaan funu mon ndi̶re, mpeeɗi katɗang mwaan fuu mo a ndi̶re, ɓe wun nle ku nyemɗiimwen ɗi ba mo man mee mbii kas, nyem ɗi moo satpo ɗiibuu nkaa wun, mon nɗok ti̶tik. 16Wun a nyem ɗi ba wun a shishaghat kas, amma koo ɗi ba wun a shishaghat kas, ɓe taji wu sat nee, katpee fuu ni cínpee nwun mpee c`in shikbish kas. Amma ni ret ku wu mwaan-mwaan ɗiiret mu ki̶rom kì̵ Naan mo. 17Wu cín ɗiiɗes ngurum mo jir. Wu wal nɗyemni̶ghi̶n fuu ɗi mo a nyemso ndang Kristi mo jir, ki̶ wu sat a nki̶i̶r Naan. Wu cín ɗiiɗes mmishkagham ɗi wurin mpee fuu. 18Wun ɗi wun a ki̶rom mo, wu sham ki̶ káa fuu mo nder kì̵ nyemlu fuu mo, ki̶ zak, wu cín ɗiiɗes mmo ndi̶ghi̶n mbii mo jir. Ni a ting ku wu cín ɗiiɗes mmo, koo ɗi moo ɓiyaal, koo ɗi ba moo naa wun nyit kas, ɓe ni ret ku wu ki̶ling mo. 19Ngo ɗi wuri gung ndi̶ghi̶n shwaajeel, ɓe ngo mi̶ni man nee, gung ndi̶ghi̶n jeel nii ret nNaan nyit. Koo ɗi gwar nii shwaa jeel ni, katɗang ba a mpee mee mbii ɗiibish ɗi wuri c`in kas. Ni ret ku a ngo mi̶ni kat pi̶lang pe gurum mo ɗi. 20Amma gwar ɗi wuri gung ndi̶ghi̶n shwaajeel a mpee mbii ɗiibish ɗi wuri c`in, ɓe cirang ɗang wu naa mi̶ni a kaa mee mbii ɗiiret pi̶lang wuri si ye? Gwar mi̶ni lap a kwat kì̵ mbii ɗi wuri kì̵ ten c`in. Amma gwar ɗi mo cín jeel nwuri a mpee mbii ɗiiret ɗi wuri c`in, ɗangɓe wuri gung ndi̶ghi̶n jeel si, ni ret ku a gwar mi̶ni kat pi̶lang pe Naan ɗi. 21Naan ɗi wuri pi̶rep wun, ku wu ɗee a nyem fi̶ri mo, a wuri le, mpeku wu shwaajeel ɗiisi mo, koo ɗi wuu c`in mbii mo ndi̶re-ndi̶re, mpeeɗi Daa Jesu Kristi shikáa fi̶ri wuri shwaajeel mpee wun. Ni ret ku wu mwaan a ndi̶ghi̶n shiimwaan fi̶ri. 22Ba gyet Jesu wuri c`in mee shikbish kas koo diɓen. Ba wuri num mee gurum kas. 23Koo ɗi gyet gurum mo fulup wuri, ɓe ba wuri lap mmo shi fulup zak kas. Koo ɗi gyet wuri shwaajeel nsar kì̵ gurum mo, ɓe ba wuri sat ne wuɗin nkwat mo shi jeel zak kas. Amma gyet wuri lekáa fi̶ri a ndi̶ghi̶n sar kì̵ Naan ɗi wurin ntokɗiyeel ngurum mo ndi̶re-ndi̶re. 24Jesu shikáa fi̶ri, wuri mang shikbish funu mo le nkaa shin, kaaɗi gyet mo pwas wuri nkaa shiyeepyoghom, mpeku mu ɗee ɗi a nyem ɗi ba mu kuɗi muu mwaan ndi̶ghi̶n shikbish kas, amma muu mwaan a ndi̶ghi̶n ar seen, mpeku mu c`in mbii ɗiiret ɗi. Mpee láa ɗi Jesu wuri kat, ɓe mu ɗee a ɗiibi̶bar. 25Gyet yam ɓe wuu ɗee a ɗiili̶lagham kaa tum ɗi mo so lagham si, amma yaksi wuu baa wu j`i. Wu mwaan a ndang ngukiyeer fuu, wuri ɗi wurii tap ki̶ wun zak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\