1 Tasoloni 3

1Mpeemi̶ni, ɓe ba mu mak yaasun funu kas. Ni aasi, ɓe riɓet funu nee, mun kaghar ni mo, mun ntong Afens mmusun. 2Ku mu lop Timoti so pe wun ɗi. Timoti wuri a ɗyemni̶ghi̶n funu ndi̶ghi̶n ɗak kì̵ Naan, muu satpo ɗiiret nkaa Jesu Kristi. Mu lop wuri so pe wun ɗi, mpeku wuri caa putughup fuu mo ɗi, ki̶ wuri kám ɗi nwun, ku wu ɗar ɗi ɓal-ɓal ndi̶ghi̶n cínzeen fuu. 3Mpeku taji jeel ɗi wun nkaa shwaa ni le, ku memee fuu baa mɓwoon kas. Wun wu man nee, Naan wuri kì̵ ten le ne, mun nyem fi̶ri mo mun nshwaajeel. 4Kaaɗi gyet mun ɗi ashak ki̶ wun, ɓe muu sat nwun nee, ni a ting mun jir mun nshwaajeel. Yaksi wun nkaa naajeel ni, kaaɗi gyet muu ten mu sat nwun si. 5Gyet wan man ne, wun nkaa shwaajeel, a ni le ɗangɓe wan lop Timoti so pe wun, mpeku wan man ɗi. Kyet wuu ɗar ɓal-ɓal ndi̶ghi̶n cínzeen fuu ni wa? Ba jí wan kuɗi ki̶n mak yaasan kas mpeeɗi ki̶i̶rmuut ɗoghom yaa wan. Wan pan nee, meeɓe ngujwaanpee wuri ki̶ cighi̶r ki̶ wun, mpeku ɗak ɗi gyet mu c`in ni nnaar fuu, ɓe ni ɗee a buu. 6Yaksi Timoti wuri kì̵ j`i pe mun ɗi. Wuri satpo ɗi ni ret mmun nyit, kaaɗi wuu ɗar ɗi ɓal-ɓal ndi̶ghi̶n cínzeen fuu ndi̶ghi̶n Jesu Kristi, ki̶ wal fuu ni ɓal zak. Wuri sat mmun nee, wuu pan mun shidaar-shidaar shi retnyit, ki̶ ne ɗyen nwun nnaa mun kaaɗi ɗyen mmumun nnaa wun si zak. 7Ɗyemnaa mo, kaaɗi mu ki̶ling nee, cínzeen fuu nii sekiyeen, ɓe koo ɗi mun nkaa shwaajeel, ki̶ mbii mo ɗes moo daampee mmun, ɓe ɗiisi ni, fes ɓam putughup mmun zam. A cínzeen fuu ni ɓam putughup funu mo. 8Yaksi mun nkat ɓal, katɗang wu ɗar ɓal-ɓal ndi̶ghi̶n Daa Jesu. 9Mu pi̶lang Naan ɗiiɗes hakyeng mpee wun, ki̶ mu kat retnyit a kiyeen fi̶ri mpee wun. Mu pi̶lang wuri mpee retnyit ɗi mu kat ni ntoghom kì̵ Naan funu, mpee wun. 10Muu naa nc`in aduwa shidaar-shidaar, par ki̶ puus, mpeku, katɗang mu katpee, ɓe mun nj`i pe wun ɗi, ku mu naa wun ɗi shi yit funu. Ku mu ɓam wun ɗi, ndi̶ghi̶n mbii ɗi moo luk wun ndi̶ghi̶n cínzeen fuu ni. 11Muu c`in aduwa nee, Naan puun funu shikáa fi̶ri, ki̶ Daa funu Jesu Kristi wurin nwang ar ni mmun, ku mu so pe wun ɗi. 12Daa wuri le ku wu sekiyeen ki̶ wal ashak ki̶ kaghar gurum mo jir, kaaɗi muu wal nwun si. 13Mpeku wuri c`inɓal ɗi nwun ndi̶ghi̶n putughup fuu mo, mpeku mwaan fuu ni ɗee ɗi a ɗiiret, ki̶ ɗiiɓang nyit kì̵ Naan ɗi wuri a puun funu jir, parɗi Daa funu Jesu Kristi wurin mbaaj`i ndi̶ghi̶n yil ɗiisi ashak ki̶ nyem fi̶ri ɗiiɓang mo jir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\