1 Tasoloni 5

1Ɗyemnaa mo, ba nii mee koghop ni, ku mu ran mee mbii nwun nkaa parpuus ki̶ peeɗi Daa Jesu wurin mbaaj`i kas. 2Wuu ten wu man po nkaa ni. Wun shikáa fuu, wuu ten wu man nee, parpuus mi̶ni ɓe Daa wurin mbaaj`i a kaa wat ɗii j`i mpar si. 3Ntiit ki̶ mi̶ni, ɓe gurum mon mɓwot sut, ɗang mon nsat nee, "Koo meye, ɓe ni ɗi riyang, ki̶ mbii mo ɗi ndi̶re." Ɗangɓe, nɗin mman, mee jeel ki̶ shwal ntaa nkaa mo, kaa shwal ɗi mat moo ki̶ling ni, kaaɗi mon ndung làa-làa si. Parmi̶ni ɓe ba mee ngo mbar kas koo mi̶ndong. 4Amma wun ɗyemnaa fi̶na mo, ba wun a ndi̶ghi̶n peenkoo kas. Mpeemi̶ni taji parpuus mi̶ni ɗee nwun a mbii aapo, kaaɗi j`i kì̵ wat ki̶ aapo ngurum mo si kas. 5Wun jir, wun a nyem ɗi mo ndi̶ghi̶n peeɓang, ɗi wuu mwaan mpuus, ba wun a nyem ɗin ndi̶ghi̶n peenkoo mo kas, ɗi moo tong ndi̶ghi̶n peenkoo si kas. 6Mpeemi̶ni, taji wu saam kaaɗi kaghar gurum moo c`in si kas, amma mu yaasun, ku mu tong ɗi shi gongpee. 7Gurum moo saam a mpar, ki̶ gurum moo shwaayughur a mpar, 8amma mun, muu mwaan a mpuus. Mpeemi̶ni ɓe mu yaasun funu mo. Mu sat a nsekiyeen ndi̶ghi̶n cínzeen, ki̶ wal ndi̶ghi̶n Daa Jesu. Mpeeɗi ɗiisi mo a kaa nli̶r shaghal, ɗi sooja moo lop ni mpee fwang tughur kì̵ mo, mpeku taji mee mbii tuwaas mo kas si. Ki̶ zak, wu yit ku mu sat a nleyit nkaa Daa Jesu ɗi wurii ɓam mun. Mpeeɗi leyit ɗiisi ni ɗee a kaa mbiikáa shaghal ɗii fwang káa ngurum ndi̶ghi̶n lek si. 9Mu man nee, Naan wuri bi̶lip mun, ba a mpeku mu ɗel ɗi ndi̶ghi̶n jeel ki̶ ɗiyeel fi̶ri kas, amma wuri bi̶lip mun a mpeku mu kat ɓam ɗi ndi̶ghi̶n Daa Jesu Kristi. 10Wuri ɗi wuri muut, mpeku katɗang wurin mbaaj`i, ɓe koo ɗi mu kuɗi mmeen ndi̶ghi̶n yil ni, ki̶ koo ɗi muu ten mu murap, ɓe mun ntong ashak ki̶ wuri. 11Mpeemi̶ni wu cínɓal nshak, ki̶ wu ɓamshak kaaɗi wuu naa nc`in ni si. 12Ɗyemnaa mo, mu ɗang pu wun ku wu c`in ɗiiɗes nyem ɗi moo c`in ɗak pe wun ɗi. Muu sat a nyem ɗi moo fwang wun ndi̶ghi̶n ki̶i̶r kì̵ Daa. 13Wu c`in ɗiiɗes mmo hakyeng, ki̶ wu wal mmo zak, mpee ɗak ɗi moo c`in ni. Wu tongriyang ki̶ shak jir. 14Ɗyemnaa mo, muu ɗang pu wun, mpeku wu gwak nyemseer mo, ɗi sar furu mon nfii. Wuu gang putughup nyem ɗi moo ki̶i̶rmuut mo, ki̶ wu ɓam nyem ɗi ba moo ɓal kas, ki̶ wu gung ki̶ shak jir zak. 15Wu tap, mpeku taji mee ngo kwat ɗiibish shi ɗiibish kas, amma wu gung ku wu c`in ɗiiret ɗin shak ki̶ gurum mo jir, koo pi̶rang ye. 16Wu c`in retnyit koo pi̶rang ye. 17Wu c`in aduwa shidaar-shidaar. 18Ndi̶ghi̶n mbii mo jir, ɓe wu pi̶lang Naan, mpeeɗi nii ret nNaan mpee wun nyem ɗi mo kì̵ ɓal wun kì̵ Jesu Kristi, ku wun c`in zak. 19Taji wu cíi c`in ɗak nRiin kì̵ Naan ɗi wuri ndi̶ghi̶n wun kas. 20Taji wu ɓákpo ɗi mo put a pe Naan ɗi kas. 21Wu kyam mbii mo jir, mpeku wu man ɗi ni a zeen ɗi. Wu yaa mbii ɗi mo a ɗiiret. 22Taji wu c`in mee mbii ɗiibish kas koo diɓen. 23Wan c`in aduwa nee, Naan shikáa fi̶ri, wuri ɗi wuri c`in tongriyang nwun, wurin nle ku wu ɗee a ɗiiɓang ndi̶ghi̶n mbii mo jir. Ndi̶ghi̶n riin fuu mo, ki̶ seen fuu mo, ki̶ suk fuu mo, mpeku wu ɗak suk fuu mo ɗi, mpee puus j`i kì̵ Daa Jesu Kristi, ɓe ba wun nɗen ki̶ mee naashoop kas. 24Naan ɗi wuri pi̶rep wun ba wurin mmak vwet wun kas. 25Ɗyemnaa mo, wu c`in aduwa mpee mun. 26Wu tok ki̶ nyemcínzeen ni mo jir shi tokshik ɗiiɓang, [wu yaa sar nshak ndi̶ghi̶n wal ɗi ni a mu Naan.] 27Ndi̶ghi̶n sum kì̵ Daa, ɓe wan ki̶n satpo nwun shiɓal nee, ni a ting wu tang wasika ɗiisi ni nkom kì̵ nyemcínzeen ni mo jir. 28Ɗiiret kì̵ Daa funu Jesu Kristi ni tong ashak ki̶ wun. Amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\