2 Koronti 1

1Wasika ɗiisi ni put a nsar kì̵ Pool laalop mu Kristi Jesu, shi riɓet kì̵ Naan, ki̶ nsar kì̵ ɗyemni̶ghi̶n funu Timoti. Wan ki̶n lop wasika ɗiisi ni so pee Eki̶lisya kì̵ Naan ɗi mon nKoronti, ki̶ nyemso ndang Jesu ɗi mon ndi̶ghi̶n yil Akaya jir. 2Ɗiiret, ki̶ riyang mu Naan puun funu, ki̶ mu Daa funu Jesu Kristi mo tong ashak ki̶ wun. 3Wan ki̶n pi̶lang Naan puun kì̵ Daa funu Jesu Kristi. Puun ɗi wuri gam ki̶ kussuk mu naajeel. Naan ɗi wuri a nguɓam mun jir. 4A wurii ɓam mun mɓut njeel funu mo jir, mpeku mu katpee ɓam nyem ɗi moo shwaajeel mo shini-shini shi ɓam ɗi mun mu kat ni pe Naan ɗi si zak. 5Katɗang ɓe mu shwaajeel ɗes, kaaɗi Kristi wuri shwaajeel si, ɓe Naan wurin mɓam mun ɗes ndi̶ghi̶n Kristi zak. 6Katɗang mu shwaajeel, ɓe ni a mpee gang putughup fuu mo, ki̶ ni a mpee ɓam fuu zak. Katɗang Naan wuri ɓam mun, ɓe ni a mpee ɓam wun zak, ɗi nin nle ku wu gung kiyeet kì̵ jeel ɗi wuu shwaa ni mo, kaa mun si zak. 7Mpeemi̶ni ɓe canciin funu ɗi ni ndi̶ghi̶n wun, ba ni mak yoghon kas, koo diɓen. Mpeeɗi mu man nee, kaaɗi wuu shwaajeel ashak ki̶ mun si, ɓe wun nkat ɓam ashak ki̶ mun aasi zak. 8Ɗyemnaa mo, muu riɓet ku mu lepan nwun, nkaa jeel ɗi mu shwaa ni ndi̶ghi̶n yil Eshiya. Gyet jeel ni fes ten mun toghon-toghon hakyeng, har gyet ni met mmun mɓal, ki̶ har gyet muu pwat ki̶ putughup funu mo nee, baa mun mbar kas. 9Ki̶ gyet mu naa kaa mo kì̵ can a ɗiyeel tukáa mmun si, amma ni c`in aasi, a mpeku taji mu gangkáa funu a nkaa sun funu mo kas, amma see mu gangkáa funu mo a nkaa Naan ɓejee ɗak. Naan ɗi wurii yaghal ki̶ gurum mo a peemúut. 10Naan wuri kì̵ ten put ki̶ mun ndi̶ghi̶n muut ni, ki̶ wurin ndung put ki̶ mun ndi̶ghi̶n muut ni zak. Mun mu cínzeen nee, wurin mbaa put ki̶ mun ndi̶ghi̶n muut ni riyang zak. 11Wu ɓam mun shi aduwa fuu mo, mpeku gurum mo ɗes mo pi̶lang Naan ɗi mpee mun, mpee ɓam ɗi Naan wuri kì̵ c`in ni mmun. Mpeeɗi Naan wurin nlap aduwa ɗi gurum mo ɗes moo c`in ni mpee mun. 12A mbii ɗi muu canjagham ɗiki̶ nɗiisi, pan ɗi ndi̶ghi̶n putughup funu mo ki̶ c`in langting nee, tong funu ndi̶ghi̶n yil ɗiisi ni a shi putughup mi̶ndong, mpee Naan, ki̶ pe wun ɗi zak. Ba a shi mee seen ɗi ni a mu gurum mo kas, amma a shi ɗiiret mu Naan. 13Ba mu ran a mee po ɗiiluk nwun ndi̶ghi̶n wasika ni kas, amma a po nkaa mbii ɗi wun mmak tang ni, ɓe wun mmanshii kì̵ ni zak. Wan canciin nee, wun mmanshii kì̵ ni riret. 14Kaaɗi wuu ten wu manshii kì̵ ni lee si nee, wun mmak canjagham shi mun, kaaɗi mumun ncanjagham shi wun si zak, parɗi Daa funu Jesu wurin nj`i ndi̶ghi̶n yil ɗiisi zak. 15A mpeeɗi gyet wan naa ni ret aasi, a ni le ɗang gyet wan ki̶ riɓet so pe wun ɗi nshee, mpeku wu kat ɗiiret ɗi kaa yit vul si. 16Wan ki̶n riɓet taa pe wun ɗi, a ar so mMasidoniya, ki̶ katɗang wan so mMasidoniya ni, ɓe wan nj`i taa pe wun ɗi zak, mpeku wu sel wan ɗi a ar so nyil nJudiya. 17Ashee! kaaɗi jí wan riɓet c`in ki̶si, ɓe wan c`in a mbii ɗin nkan mmi̶ni aa? Aa koo, wu pan ne wan ki̶n c`in mbii a buu-buu, kaaɗi gurum mu yil ni moo c`in si ye? Ɗi wan nsat nee, "Ii" ɗangɓe aɓwoon, ɓe wan waa baa sat ne, "waash" zak aa? 18Kaaɗi Naan wuri a nguzeen si, ɓe po ɗi muu sat nwun, ba ni a "Ii" ki̶ "waash" kas. 19Po ɗi gyet Silas ki̶ Timoti ki̶ wan, mu sat nwun nkaa Jesu Kristi làa kì̵ Naan, ɓe ba po mi̶ni a Ii, koo waash kas. Amma ndi̶ghi̶n Naan, ɓe koo a pi̶rang ye, ɓe po mi̶ni a "Ii" 20Mpeeɗi po ɗi Naan wuri tuwoorpo mo jir, ɓe mo gampo mi̶ni mo a ndi̶ghi̶n Jesu, ki̶ a mpee Jesu ɗangɓe muu sat nee, "Amin" zak mpeku mo le Naan ɗi a ɗiiɗes. 21A Naan ɗi wuri bi̶lip mun leɗik, a wuri le mun ashak ki̶ wun ndi̶ghi̶n Kristi. 22Wuri las alama fi̶ri nkaa mun, nee mun a mi̶ri mo. Wuri cín Riin fi̶ri ɗiiɓang mmun ndi̶ghi̶n putughup funu mo, mpeku Riin ni kám ɗi mmun mbii ɗi wuri kì̵ le ni mmun akiyeen. 23Amma wan pet Naan a langting fi̶na nee, mbii ɗi jí ni le ku wan nook so nKoronti ni, a mpeku taji wan lejeel nwun kas. 24Ba muu gung a mpeku mu leting ɗi nwun nkaa mbii ɗi wu cínzeen nni kas koo diɓen, mpeeɗi wuu ɗar ɓal-ɓal ndi̶ghi̶n cínzeen ni. Amma muu c`in ɗak ashak ki̶ wun, mpeku wu kat retnyit ɗi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\