2 Tasoloni 2

1Po nkaa baaj`i kì̵ Daa funu Jesu Kristi, ki̶ kuur funu pe wuri ɗi. Ɗyemnaa mo, mu ɗang pu wun, 2taji pan fuu mo ɗee a ɗiicicighi̶r koo ni daampee nwun kas. Mpeeɗi pak gurum moo sat nee, puus kì̵ Daa nii ten baaj`i. Koo ɗi gurum mo satpo mi̶ni a ndi̶ghi̶n Riin, ne puus nii ten ɗel, koo a shi liispo nee, mo aasi. Koo kaaɗi pak mo nkaa sat ni nee, jí mu ran po nwun, nkaa ni aasi ndi̶ghi̶n po ɗi jí mu ran nwun si. 3Taji wu le ku mee gurum num wun kas, koo diɓen. Ba puus ni kì̵ baaj`i kas, see nnaar ɗi gurum mon ncíi tuwap ki̶ mo kwar Naan, nin nshee j`i akuɗang, ki̶ ngo ɗiibish, ɗi wuri ɗee a ɗiili̶lagham, ɗi mon nvwet wuri ndi̶ghi̶n wus, wurin nj`i put agaak akuɗang zak. 4Wurin nc`in lek nkaa mbii ɗi gurum mo ki̶ seyil mmo jir, ki̶ wurin nlekáa fi̶ri a kaa Naan si. A wurin nsat nee, wuɗi met mmo jir, ki̶ zak wurin nɗel ndi̶ghi̶n Lu kì̵ Naan ɗiiɗes, ki̶ wurin ntong a peetong, ɗangɓe wurin leshin a Naan. 5Ba wu pan kas aa? Ɗyemnaa mo, kaaɗi gyet mun ashak ki̶ wun si, ɓe gyet wan ki̶n ten nsat nwun nee, mbii ɗiisi mo jir mon nɗen aasi. 6Yaksi ɓe, a mee mbii ki̶ yaa wuri baa ki̶ni. Wun shikáa fuu, wu man mbii mi̶ni. Katpee ni wul, ɓe ngo ɗiibish wurin nj`i put agaak. 7Jurung ki̶ ɓal ki̶ ngo ɗiibish ni nkaa c`in ɗak yaksi ndi̶ghi̶n yil ɗiisi ni. Amma mee ngo ki̶ yaa wuri baa ki̶ ni mpee reppee ɗiɓen ɗak. Katɗang mo mang ngo ɗi nii yaa wuri baa ki̶ni, 8ɓe ngo ɗiibish ni wurin nj`i put. Amma Daa Jesu wurin ntu ngo ɗiibish ni shi nook kì̵ po fi̶ri. Katɗang Daa Jesu wurin mbaaj`i ndi̶ghi̶n ɗiiɗes fi̶ri. 9Katɗang ngo ɗiibish wurin nj`i put, ɓe wurin nj`i a ndi̶ghi̶n ɓal mu Shetan. Wurin nnum gurum mo shi mbii aapo mo ɗes ɗi wurin nc`in mo. 10Wurin nc`in ɗak ki̶ koo mbii ɗiibish ɗiiɗang ye, mpeku wuri num nyem ɗi mon nlagham ɗi. Nyem ɗiisi mo ɗee a ɗiili̶lagham mpeeɗi jí mo kwar cínzeen, ki̶ mo kwar wal nzeen. Mpeemi̶ni, ɓe ba mo kat ɓam kas. 11Aasi ɓe, Naan cighi̶r ki̶ pan furu mo, mpeku mo cínzeen ɗi a mbii ɗi ni a ɗung ɓejee ɗak. 12Mpeemi̶ni, ɓe mon nɗee a ɗiili̶lagham, mpeeɗi mo kwar cínzeen see mo ki̶ling a shang mu c`in shikbish ɗak. 13Ɗyemnaa funu mo, Daa wuri wal nwun. Mpeemi̶ni ɓe ni ret ku mu pi̶lang Naan mpee wun. Naan wurii ten bi̶lip wun, pugyet ɗin nshee, mpeku wu kat ɓam ɗi ndi̶ghi̶n ɓal kì̵ Riin fi̶ri ɗiiɓang, ɗi wuri le wu ɗee a nyem fi̶ri ɗiiɓang mo shi cínzeen ndi̶ghi̶n mbii ɗi ni azeen-nzeen. 14Naan wuri pi̶rep wun, mpeku wu tong ɗi ashak ki̶ Daa Jesu ndi̶ghi̶n ɗiiɗes fi̶ri, mpee po ɗiiret ɗi mun kì̵ sat ni nwun. 15Mpeemi̶ni ɗyemnaa mo, wu ɗar ɓal-ɓal, ku wu yaa mbii ɗi gyet mu kám mo ɗi, koo ɗi gyet mu sat a shipo, ki̶ koo ɗi gyet mu sat a shi wasika ɗi gyet mu ran mo nwun zak. 16Daa funu Jesu Kristi shikáa fi̶ri, ki̶ Naan puun funu moo ɓam putughup fuu mo. 17Ki̶ wuri cínɓal nwun, mpeku wu c`in koo a ɗak ɗiiɗang ye, ki̶ po ɗiiret ɗi wuu sat zak. A wuri kám wal fi̶ri mmun, ki̶ a wuri cínɓal mmun, ɗi ba ni mak kyes kas. Ki̶ a wurin nle ku mu leyit funu, nkaa mbii ɗiiret mo, shi ɗiiret fi̶ri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\