Ɗak 17

1Pool ki̶ Silas mo yaa ar so put Amfipolis ki̶ Apoloniya, ɓe mo j`i wul nTasoloni, a peeɗi lu kì̵ Naan mu nyem Yahudi mo ɗi. 2Ɓe Pool ɗel nlu kì̵ Naan, kaaɗi wurii loghot ki̶ c`in ni si. Mpee puus Nookɗi mo yitkun, ɓe Pool wuri nkaa ɓeetpo ki̶ gurum ni mo ndi̶ghi̶n po Naan. 3Wuri nkaa kámshii kì̵ po Naan ni mmo, har ni ɗee agaak nee, ni a ting ku Kristi wurin nshwaajeel, ki̶ wurin nyaghal a peemúut zak. Wuri sat zak nee, "Jesu ɗi wan ki̶n satpo nwun nkaa wuri si, a wuri a Kristi." 4Pak nyem Yahudi ni mo cínzeen mpo ɗi Pool wuri sat ni, har mo so ndang Pool ki̶ Silas. Aasi zak, ɓe nyem Heleni mo ɗes ɗi moo ki̶i̶r Naan, mo cínzeen ashak ki̶ pak mat ɗiinan-nan mo. 5Amma nyem Yahudi mo gam ki̶ zughur, mpeeɗi gurum mo ɗes mo so ndang kám mu Pool ki̶ Silas, ɓe mo so pi̶rep pak nyemɗiibish mo, ki̶ jepkut ɗi moo tong mpokasuwa mo, mo kuur mo ashak. Ɓe mo yaghal ki̶ or ki̶ po ɗiibuu kaa mo ti̶tar si ndi̶ghi̶n birni ni. Ɓe mo swa so ntulu kì̵ Jesen, mo nkaa tang Pool ki̶ Silas, mpeku mo put ɗi ki̶ mo pe ɗuu kì̵ gurum ni mo. 6Amma kaaɗi ba mo kat mo kas, ɓe mo fee Jesen, ki̶ pak nyemso ndang Jesu mo pwat, ɓe mo j`i ki̶ mo ntoghom kì̵ nyem ɗiinan-nan mu birni ni mo. Mo nkaa le or nee, "Nyem ɗiisi mo, ɗi moo cighi̶r ki̶ yil ni shikáa nkutughum, mo kì̵ j`i mpesi zak. 7Har Jesen wuri kì̵ lap mo le ntulu fi̶ri! Moo tep a Waar mu Siza, mpeeɗi mon nkaa sat nee, mee mishkagham wuri ɗi, ɗi moo pet wuri a Jesu." 8Kaaɗi gurum ni mo ki̶ nyem ɗiinan-nan mu birni ni mo ki̶lingpo mi̶ni, ɓe ni daampee mmo, har tughup tu mo zam. 9Ɓe nyem ɗiinan-nan mu birni ni mo le Jesen ki̶ pak nyemso ndang Jesu ni mo kwat shaghal, akuɗang mo ɓwot mo. 10Kaaɗi par c`in, ɓe nyemso ndang Jesu mo sat mPool ki̶ Silas, ku mo so nyil mBeriya. Kaaɗi mo so wul mBeriya, ɓe mo ɗel ndi̶ghi̶n lu kì̵ Naan mu nyem Yahudi mo. 11Nyem Yahudi ɗi mon mBeriya, mo ki̶ ɗyen met nyem Yahudi ɗi mon nTasoloni, mpeeɗi mo lappo ni shi putughup mi̶ndong riret, ki̶ mo nkaa bi̶lip po kì̵ Naan, koo puus ɗiiɗang ye, mpeku mo naa ɗi nee, kyet po ɗi Pool wuri sat mo azeen wa? 12Nyem Yahudi mo ɗes mo cínzeen, ki̶ pak nyem Heleni mo ɗes mo cínzeen, mish mo ki̶ pak mat ɗiinan-nan mo zak. 13Amma kaaɗi nyem Yahudi ɗi mon nTasoloni, mo ki̶ling nee, Pool wuri nkaa satpo kì̵ Naan ndi̶ghi̶n yil mBeriya. Ɓe mo so kar ɗuu kì̵ gurum ɗi mon nyil mBeriya ni, mpeku mo yaghal lek ɗi nkaa Pool ki̶ Silas zak. 14Abet, ɓe nyemso ndang Jesu mo lop Pool so mpo am bahar, amma Silas ki̶ Timoti mo pan yém ɗi nyil mBeriya ni. 15Nyem ɗi mo so sel Pool, mo so ashak ki̶ wuri har mo so wul Afens. Ɗangɓe mo baa nyil mBeriya ashak ki̶ lop mu Pool pe Silas ki̶ Timoti nee, mo so kat wuɗi ki̶lak-ki̶lak. 16Kaaɗi Pool wuri nkaa gong j`i kì̵ Timoti mbirni Afens ni, ɓe ni daampee nwuri zam, mpeeɗi wuri naa birni ni gam ki̶ k`um mo koo a pee ɗiiɗang ye. 17Ɓe Pool wurii bi̶lip shii kì̵ po Naan ni ashak ki̶ nyem Yahudi mo, ki̶ nyem Heleni ɗi moo seyil nNaan, ndi̶ghi̶n lu kì̵ Naan mu nyem Yahudi ni mo, ki̶ wurii satpo Naan nin ngurum ɗi moo j`i ndi̶ghi̶n kasuwa zak. 18Ɓe pak nyem Ipikuriyan mo, ki̶ nyem Stowik mo, das ɗiisi mo a nyemman mo. Mo kaat ki̶ Pool, ɓe mo ɗoghom ɓeetshik ki̶ wuri. Ɓe pak mo sat nee, "Ngukatpo buu kaa mwen si, wurii riɓet sat a meye?" Amma pak mo sat nee, "Muu ki̶ling kaa wurii satpo a nkaa mee Naan ɗiici mo si." Mo satpo ɗiisi, a mpeeɗi Pool wuri nkaa satpo ɗiiret nkaa Jesu, ki̶ yaghal a peemúut zak. 19Mo yaa Pool, ɓe mo kàa ki̶ wuri a peekuur ɗi moo pet ni a Ariyopagus, ɓe mo sat nwuri nee, "Muu riɓet manshii kì̵ kám ɗiipoo ɗi wugha nkaa satpo nkaa ni si. 20Mpeeɗi pak mbii ɗi wugha sat ni mo a ɗiipoo pe mun ɗi, ki̶ muu riɓet manshii kì̵ mo ni." 21(Nyem birni Afens mo jir, ki̶ mi̶zep ɗi mo j`i tong ɗi, moo fes riɓet ki̶ling, ki̶ satpo nkaa mbii ɗiipoo mo, har mo le ni ɗee a kaa ɗak si.) 22Pool wuri yaghal ɗar a peekuur ɗi moo pet ni a Ariyopagus ni, ɓe wuri sat mmo nee, "Wun nyem Afens mo! Wan naa wun a nyem ɗi wuu seyil naan mo ɗes hakyeng. 23Mpeeɗi kaaɗi wan mmwaan ndi̶ghi̶n birni fuu ni, ɓe wan naa mbii ɗi wuu seyil mmo shini-shini. Har wan kat mee peewus mbiizughum, ɗi mo ran-ran nkaa ni nee, 'Mpee Naan ɗii ba mu man wuri kas.' Naan ɗi ba wu man wuri kas, ɗi wuu seyil nwuri si, wan ki̶n satpo nwun a nkaa wuri. 24"Naan ɗi wuri leyil ɗiisi, ki̶ mbii ɗi mo ndi̶ghi̶n yil ni jir. Wuri a Daa mu ɗeng ki̶ yil ɗiisi, ki̶ ba wurii tong a ndi̶ghi̶n lu ɗi gurum moo ɗik shi sar mpee seyil nwuri kas. 25Ba wurii tang mee ɓam pu gurum ɗi kas koo diɓen, mpeeɗi a wuri shikáa fi̶ri, wurii cín seen ki̶ nook ngurum mo, ki̶ mbii mo jir zak. 26A ndi̶ghi̶n gurum mi̶ndong, ɓe Naan wuri le peeput kì̵ gurum ɗi mo ndi̶ghi̶n yil ni mo shini-shini jir. Wuri le ku mo tong nkaa yil ni jir. Wuri kì̵ tap leɓit ni mo, ki̶ peeɗar kì̵ yil furu ni mo shini-shini zak. 27Naan wuri c`in ki̶si, a mpeku gurum mo tang wuri ɗi, meeɓe, mon ntang wuri kat, mpeeɗi ba wuri jong ki̶ mun gurum kas. 28A mpee iiko kì̵ Naan, ɓe muu kat seen, ki̶ muu mwaan, ki̶ mun ɗi zak. Kaaɗi pak nyemkook fuu moo sat si nee, 'Mun zak, a jep fi̶ri mo.' 29Kaaɗi mun a jep kì̵ Naan mo si, ɓe ba ni ret ku mu pan nee, mi̶se kì̵ Naan ni a kaa mbii ɗi gurum moo ɗak a shi zinariya, koo azurfa, koo jwak, koo mee mbii ɗi gurum mo am ni shi seen furu kas. 30Gyet yam ɓe ba Naan wuri kak ki̶ mwen mu gurum ni mo kas, amma yaksi, ɓe wurii sat ngurum mo tuwap jir, koo a ndi̶ghi̶n yil ɗiiɗang ye. 31Mpeeɗi Naan wuri kì̵ lepuus ɗi wurin ntokɗiyeel ngurum ɗin ndi̶ghi̶n nyil ni jir, shi gwar ɗi wuri kì̵ ten bi̶lip. Naan wuri kì̵ kám langting mi̶ni ngurum mo agaak jir, mpeeɗi wuri kì̵ yaghal ki̶ gwar mi̶ni a peemúut." 32Kaaɗi mo ki̶ling Pool satpo nkaa yaghal a peemúut, ɓe pak mo shwar wuri shi shwar mu ɓákpee, amma pak mo nee. Muu riɓet ku wugha baa satpo ɗi nkaa mbii ɗiisi zak. 33Aasi ɓe Pool wuri yaghal yit peekuur ni. 34Pak gurum ni mo so ndang wuri, ki̶ mo cínzeen. Mɓut nyem ɗi mo cínzeen ni, a Diyonisiyus ɗi wuri a memee mɓut nyemnan mu peekuur ɗi moo pet ni a Ariyopagus, ki̶ mee mat ɗi moo petsum fi̶ra a Namaris, ki̶ pak gurum mo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\