Ɗak 19

1Kaaɗi Apolos wuri ɗi ndi̶ghi̶n Koronti, ɓe Pool wuri nkaa mwaan ndi̶ghi̶n yil mo, har wuri j`i wul Afisus. Ɓe wuri j`i kat pak nyemso ndang Jesu mo ɗi mbirni mi̶ni. 2Ɓe wuri tal pu mo nee, "Kaaɗi jí wu cínzeen, ɓe wuu lap Riin Ɗiiɓang me?" Mo lap nwuri nee, "Waash, ba muu kyam ki̶ling mee po nkaa Riin Ɗiiɓang kas." 3Wuri tal pu mo nee, "Ɗangɓe jí mo c`in a baptisma ɗiiɗang nwun ye?" Mo lap nee, "A baptisma mu Joon." 4Pool wuri sat mmo nee, "Baptisma mu Joon ni a mpee nyem ɗi moo tuwap. Gyet Joon wuri sat nyem Yahudi mo cínzeen a ngo ɗi wurin ndung j`i mɓwoon fi̶ri. A Jesu mmi̶ni." 5Kaaɗi mo ki̶lingpo ɗiisi, ɓe mo c`in baptisma mo ndi̶ghi̶n sum kì̵ Daa Jesu. 6Pool lesar fi̶ri nkaa mo, ɓe Riin Ɗiiɓang sham nkaa mo, har mo katpo shi li̶po ɗiici mo, ki̶ mo satpo kì̵ Naan ngurum mo. 7Nyem ɗi mo lap baptisma ni, mo wul kaghapaat baavul. 8Pool wuri ɗel ndi̶ghi̶n lu kì̵ Naan, mpee tar mo kun, ɓe wurii satpo ni, ba ashak ki̶ ki̶i̶rmuut kas, ki̶ wurii c`in ɓeetshik ki̶ mo, ki̶ wurii gung mpeku wuri kám ɗi mmo agaak nkaa mulki kì̵ Naan. 9Amma pak mo cighi̶r ɓal mputughup, ki̶ mo kwar cínzeen, har mo satpo ɗiibuu nkaa po kì̵ Naan ntoghom kì̵ gurum mo jir. Aasi ɓe, Pool yit mo ɗi, ɓe wuri pi̶rep nyemcínzeen ni mo j`i ashak. Ɓe koo a puus ɗiiɗang ye, ɓe wurii yakshii kì̵ po mo ndi̶ghi̶n lu kam-kam ɗii mu Tairanus. 10Moo naa nc`in aasi har mpee ɓit vul. Aasi ɓe, nyem ɗi moo tong ndi̶ghi̶n yil nEshiya, nyem Yahudi mo, ki̶ nyem ɗi ba mo a nyem Yahudi mo kas, mo jir mo ki̶lingpo kì̵ Naan. 11Naan wuri le ku Pool c`in mbii lukshik mo ɗes, ɗi ba mo kì̵ kyam naa mo kas. 12Har mo lap fuwaat ɗi wurii pwos wun ɗishik, ki̶ nli̶r ɗi wurii lop mo, ku mo so tung nyemgok mo ɗishik, ɓe mo kat bar ndi̶ghi̶n shwal furu mo shini-shini, ki̶ riin ɗiibish mo pwat mɓut ngurum mo ɗes zak. 13Amma mee das mo ɗi mɓut nyem Yahudi mo, ɗi moo mwaan so shiyil-shiyil, ku moo ceen riin ɗiibish mo ɗi. Mo ɗoghom satpo nyem ɗi mo ki̶ riin ɗiibish mo ndi̶ghi̶n sum kì̵ Jesu, ɓe mo sat nee, "Ndi̶ghi̶n sum kì̵ Jesu ɗi Pool ki̶ satpo nkaa wuri si, ɓe wan sat nwugha, a put aku." 14Mee ɗyemni̶ghi̶nshak mo ɗi povul, ɗi mo a jep kì̵ mee pris ɗiiɗes mu nyem Yahudi mo, ɗi sum fi̶ri a Skiiva. A mo a nyem c`in mi̶ni. 15Riin ɗiibish ni lap mmo nee, "Wan man Jesu, ki̶ wan man Pool zak, amma wun a we mo ye?" 16Ɗangɓe gwar ɗi wuri ki̶ riin ɗiibish ni, wuri yaghal met taa nkaa mo, har wuri met mmo mɓal jir furu. Wuri nas mo, ki̶ wuri le láa mo, ki̶ wuri yilang nli̶r furu mo, har mo yaghal swa pwat ndi̶ghi̶n lu ni ngúm, ɓe toghom ki̶ sham mmo. 17Kaaɗi mbii ɗiisi ni ɗee a ɗiimi̶man pe nyem Yahudi mo, ki̶ nyem Heleni mo ɗi moo tong ndi̶ghi̶n yil Afisus, ɓe ki̶i̶rmuut yaa mo jir, har gurum mo le ɗiiɗes sum kì̵ Daa Jesu. 18Gurum mo ɗes mɓut nyem ɗi mo cínzeen, mo j`i woo shikbish furu mo, ki̶ ɗak furu ɗiiɓish mo agaak zak. 19Pak gurum mo ɗes mɓut nyem ɗi moo c`in yen ɗiibish mu numpee mo, mo kok takarda mu yen furu ni mo, ku mo j`i fwo mo nwus ntoghom kì̵ gurum ni mo jir. Kaaɗi mo tang shaghal kì̵ takarda ɗi mo fwo nwus ni mo, ɓe mo kat shaghal azurfa mo wul duɓu laarpaat. 20Aasi ɓe, po kì̵ Daa ni so shipee-shipee jir, har ni ɓal hakyeng. 21Aɓwoon ɗi mbii ɗiisi mo kì̵ c`in, ɓe Pool wuri naa ni ret ne, ku wuɗi so nJerusalem, ɓe wuɗin nyaa ar ni so put a mMasidoniya ki̶ Akaya. Ɓe wuri sat nee, "Aɓwoon ɗi wan so wul nJerusalem, ɓe ni ating wan nso nyil nRom zak." 22Pool wuri lop Timoti ki̶ Erastus ɗi mo a nyemɓam fi̶ri mo, ku mo so mMasidoniya akiyeen fi̶ri, amma wuri shikáa fi̶ri, wuri pan yém ɗiilee ndi̶ghi̶n yil nEshiya ni. 23Ntiit ki̶ mi̶ni, ɓe gurum mo yaghal ki̶ po ɗiibish ɗi ni daampee zam nkaa po kì̵ Naan ni. 24Mee nguki̶lom, ɗi wurii ɗak mbii mo shi azurfa, ɗi moo pet sum fi̶ri a Demetriyus. Wurii naa nki̶lom rep jep k`um mo, shi azurfa ɗi mo lapshak ki̶ wura k`um Artemis ɗiiɗes ni, har ɗak ɗiisi nii j`i ki̶ shaghal nyemki̶lom ni mo zam. 25Demetriyus wuri pi̶rep nyemki̶lom ni mo j`i ashak jir, ki̶ nyem ɗi ɗak furu ni mo, a kaa mu nyemki̶lom ni mo si zak. Ɓe wuri sat mo nee, "Daa mo! Wu man nee, mun muu kat shaghal ɗes a ndi̶ghi̶n ɗak funu ɗiisi. 26Yaksi wun shikáa fuu, ɓe wuu naa, ki̶ wuu ki̶ling mbii ɗi gwar ɗi moo pet wuri a Pool si wurii c`in. Wuri sat ne, naan ɗi gurum moo ɗak mo a shi sar, ɓe ba mo a naan kas koo diɓen, ki̶ wuri kì̵ cighi̶r kì̵ putughup kì̵ gurum mo ɗes ndi̶ghi̶n birni Afisus, ki̶ yil ɗi mon nkoghop nEshiya jir. Nee, taji mo seet k`um ni mo kas. 27Wu naa zak, yaksi ba ɗak funu ni kuɗi kì̵ mee sum ɗiiret kas. Ba a ɗak funu ni ɓejee ɗak kas, ki̶ Artemis ɗiiɗes, wuran nɗee a mbii shwar ngurum mo, ki̶ naan ni wura shikáa fi̶ra zak. Gurum ɗi mon nkoghop nyil nEshiya, ki̶ yil si jir, moo seyil a nwura." 28Kaaɗi mo ki̶lingpo mi̶ni, ɓe ni láa mmo mɓut zam, mo le or po mi̶ndong, mo sat nee, "Artemis mu Afisus wura a ɗiiɗes!" 29Gurum ɗi mon ndi̶ghi̶n birni ni, mo jir mo lap or ni zak. Gurum ni mo so yaa Gayus ki̶ Aristaakus ɗi mo a nyem Masidoniya mo, ki̶ ɗi mo a shaar mwaan kì̵ Pool, ɓe mo so ki̶ mo ki̶lak-ki̶lak a peekuur. 30Pool wurii riɓet so ɗar akiyeen kì̵ gurum ni mo, amma nyemso ndang Jesu mo cíi nwuri. 31Pak nyemnan-nan ɗin nyil Eshiya mo, ɗi mo a shaar kì̵ Pool. Mo lop so nwuri nee, taji wuri so ɗi a peekuur ni kas. 32Gurum ni mo le or ɗi a peekuur ni jir, mon nkaa sat mbii mo shini-shini, mpeeɗi ni̶ghi̶n kì̵ gurum ni mo, ba mo man mbii ɗi ni le ku mo kuur ashak kas. 33Nyem Yahudi mo le ku Alekzanda wuri so ɗar akiyeen kì̵ gurum ni mo, ɓe wuri ɗiyeep sar, mpeku gurum ni mo ɗok ɗi ti̶tik, mpeeɗi wurii riɓet satpo ngurum ni mo nee, ba wuɗi ki̶ nyem fi̶ɗi mo, wuɗun kì̵ c`in mee mbii ɗiibish kas. Mpeeɗi kaaɗi gurum ni mo naa Alekzanda wuri ɗar akiyeen, ɓe mo pan nee, a wuri ki̶ mbii ni. 34Ki̶ kaaɗi mo naa nee, wuri a ngu Yahudi, ɓe mo si̶ghi̶t le or po mi̶ndong jir, mpee awa vul. Mo nkaa sat nee, "Artemis, mu Afisus, wura a ɗiiɗes!" 35Kaaɗi nguran mu birni ni wuri le ku gurum mo ɗok titik, ɓe wuri sat mmo nee, "Wun nyem Afisus mo! A we nook man nee, a wun a nyem ɗi wuu tap ki̶ lu k`um mu Artemis ɗiiɗes ndi̶ghi̶n Afisus kas ye? Ki̶ nhi̶k ɗi gyet ni tong aɗeng sham taa mpesi kas ye? 36Ba mee gurum mak cíipo kì̵ mbii ɗiisi mo kas. Mpeemi̶ni ɓe ni ret ku wu tong caghat, ku taji wu c`in mee mbii ki̶lak-ki̶lak ki̶si kas. 37Wun kì̵ j`i ki̶ nyem ɗiisi mo mpesi, ɓe ba mo kì̵ c`in mee wat ndi̶ghi̶n lu k`um fuu ni mo kas, ki̶ ba mo sat mee po ɗiibish nkaa naan fuu ɗiiɗes wura kas zak. 38Katɗang ɓe ɗi Demetriyus wuri ashak ki̶ niyee fi̶ri mo, mo ki̶ mee po nkaa mee gurum, ɓe mo so ki̶ po ni nluɗiyeel, peeɗi nyemɗiyeel mo ɗi, mpeku mo ɓeetpo ni ɗi. 39Amma kat wuu tang a mee mbii ɗiici, ɓe wu ɓeetpo mi̶ni a peekuur ki̶ nyemyil ni mo. 40Azeen-nzeen mun nɗel nkun, katɗang mo so ki̶ mun nluɗiyeel mpee or ɗiicicinsi, mpeeɗi ba mu manshii kì̵ mbii ɗi wuu fwo or nkaa ni kas, ki̶ zak, ba kuur fuu ni ki̶ mee koghop ni kas." 41Aɓwoon ɗi wuri kì̵ satpo mi̶ni, ɓe wuri sat ngurum ni mo so ntulu furu mo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\