Ɗak 23

1Pool wuri ti̶ghi̶r yit nkaa nyemɗiyeel ni mo, ɓe wuri sat mmo nee, "Ɗyemnaa mo, wan ki̶n c`in ɗak mu Naan a shi pan kì̵ putughup fi̶na ɗi ni a ɗin ndi̶re ntoghom kì̵ Naan har cicinsi." 2Kaaɗi Ananiyas, pris ɗiiɗes wuri ki̶lingpo mi̶ni, ɓe wuri sat nyem ɗi moo ɗar kus ki̶ Pool, ku mo shoor wuri mpo. 3Ɓe Pool sat nwuri nee, "Naan nshoor wugha zak, wugha a kaa shiɓutlu ɗi mo pwos ni a piyaa si. Wugha tong mpeku a tokɗiyeel ɗi nwan shi waar ni mo, amma a wugha waa cighi̶r a tep waar ni zak. Mpeeɗi wugha sat ne mo shoor wan." 4Nyem ɗi moo ɗar ɗi a pee ni, mo sat mPool nee, "Wugha aa fulup a pris ɗiiɗes mu Naan mi̶ni faa!" 5Pool sat nee, "Ɗyemnaa mo, ba wan man nee, wuri a pris ɗiiɗes mu Naan kas, mpeeɗi mo kì̵ ten ran ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan nee, 'Taji a sat mee po ɗiibish nkaa ngo ɗiiɗes ɗi wuri nkaa nyem fugha mo kas.' " 6Kaaɗi Pool man nee, pak mo ndi̶ghi̶n nyemɗiyeel ni mo a nyem Saddusi mo, ki̶ pak mo a nyem Farisi mo, ɓe wuri ɗiyeep ɗoo ndi̶ghi̶n luɗiyeel ni. Wuri sat nee, "Ɗyemnaa mo, wan a ngu Farisi, ki̶ a ngu Farisi làa wan zak. A mpee ɗi wan cínzeen nee, gurum mon nyaghal a peemúut, a ni le ɗang mon ndung tokɗiyeel nwan nɗiisi." 7Kaaɗi Pool wuri satpo mi̶ni, ɓe ɓi̶lep nyaghal nnaar ki̶ nyem Farisi mo, ki̶ nyem Saddusi mo, har kuur kì̵ gurum ni mo ɓàk sut vul. 8Nyem Saddusi moo sat nee; ba gurum mon nyaghal a peemúut kas, ki̶ ba mee nyemlop kì̵ Naan mo ɗi kas, ki̶ ba mee riin mo ɗi kas zak, amma nyem Farisi mo cínzeen nee; mbii ɗiisi mo ɗi jir. 9Ɗangɓe or ɗiiɗes yaghal ɗi ndi̶ghi̶n luɗiyeel ni. Pak nyemkám Waar kì̵ Mosis ɗi mo a nyem Farisi mo, mo yaghal ɗar ating, mo c`in ɓeetshik ɗes hakyeng. Mo sat nee, "Ba mu naa mee mbii ɗiibish ndi̶ghi̶n gwar ɗiisi kas, ngul a mee riin, koo a mee ngulop kì̵ Naan katpo ki̶ wuri." 10Kaaɗi ɓeetshik ni naat zam, ɓe komanda wuri ki̶i̶r ne, mon nyaghal tu Pool, ɓe wuri lop sooja mo so ɗul wuri shiɓal put aku ndi̶ghi̶n luɗiyeel ni, ku mo so ki̶ wuri a mbarak mu sooja ni mo. 11Parmi̶ni mpar, ɓe Daa wuri j`i kámshin mPool, ki̶ wuri sat nee, "Taji ki̶i̶rmuut yaa wugha kas, kaaɗi aa satpo ngurum mo nkaa wan ndi̶ghi̶n Jerusalem ki̶ kaaɗi a c`in langting nkaa wan si, ɓe ting wughan nso a satpo ngurum mo nkaa wan ndi̶ghi̶n Rom aasi zak." 12Daɗaar mɓít, ɓe pak nyem Yahudi mo ɓwaghatpo furu shi ɓal ashak, ki̶ mo ɓi̶lemcuk shi toghom ndi̶ghi̶n sum kì̵ Naan nee, ba wuɗun nse mee mbii, koo shwaa mee am kas, see wuɗun tu Pool akuɗang. 13Nyem ɗi mo ɓàlpo ashak mpee tu Pool ni, mo met nlaarfeer. 14Ɓe mo j`i pe pris ɗiinan mo, ki̶ nyemnan-nan mo, mo sat nee, "Mun kì̵ ɓwaghatpo funu shiɓal ashak, ki̶ mun kì̵ tuwoor ndi̶ghi̶n sum kì̵ Naan nee, ba mun nkyam mee mbiise kas, see mu tu Pool akuɗang. 15"Mpeemi̶ni yaksi, wun ki̶ nyemɗiyeel mo jir, wu sat nkomanda, ku wuri j`i ki̶ Pool pe wun ɗi, kaa wuu tang a baa naa po fi̶ri ni ɗi riret si. Mun muu ten mu ɗak sun, mpeku mu taa mu tu wuri ɗi ar, akuɗang wuri j`i wul pe wun ɗi." 16Amma kí̵n kì̵ Pool, wuri ki̶lingpo ɗi mo sat nkaa lagham nɗem furu pukom ar ni, ɓe wuri so ɗel ndi̶ghi̶n mBarak mu sooja ni mo, ɓe wuri woo po mi̶ni mPool. 17Ɓe Pool wuri pet memee mɓut ɗiinan mu sooja ni mo, ɓe wuri sat nee, "A so ki̶ làa zi̶lang ɗiisi pu komanda ɗi, mpeeɗi wuri ki̶ mee po ɗi wuri riɓet sat ni nkomanda." 18Mee ɗiiɗes nkaa sooja ni mo, wuri mang làa zi̶lang ni, wuri so ki̶ wuri pe komanda ɗi, ɓe wuri sat nee, "A Pool ɗi wuri a ɓuɓwaghat sí, a wuri pet wan, ki̶ wuri ɗang pu wan, ku wan j`i kì̵ làa zi̶lang ɗiisi pe wugha ɗi. Nee, làa ni wuri ki̶ mee po ɗi wuri riɓet sat ni nwugha." 19Ɗangɓe komanda ni wuri yaa sar kì̵ làa zi̶lang ni, wuri so ki̶ làa zi̶lang ni mmee koghop mmi̶shin. Ɓe wuri tal pu làa zi̶lang ni caghat nee, "Wugha aa mee po ɗiiɗang ɗi aa riɓet sat ni nwan ye?" 20Làa zi̶lang ni wuri sat nee, "A nyem Yahudi mo kì̵ ɓàlpo furu ashak nee, mon ndung j`i ɗang pu wugha, mpeku daar a so ɗi ki̶ Pool a pee ɓeetpo. Mon nc`in kaa mo a ndung baa naa po ni ɗi riret si. 21Taji a riɓet mmo kas, mpeeɗi gurum mo met nlaarfeer mɓut mmo, mo kì̵ sok sut a ar, mon ndung gong Pool, har mo kì̵ ɓi̶lemcuk shi toghom ndi̶ghi̶n sum kì̵ Naan ne, ba wuɗun nse, koo shwaa mee mbii kas, see wuɗun tu Pool akuɗang. Yaksi mo kì̵ ɗak sut, moo gong a ɗi wughan nlop Pool so ɓejee." 22Aɓwoon mi̶ni, ɓe komanda ni wuri sel làa zi̶lang ni so, ki̶ wuri sat làa zi̶lang ni nee, "Taji a sat mmee gurum ne aa satpo ɗiisi ni nwan kas." 23Aɓwoon mi̶ni, ɓe komanda wuri pet mee ɗiinan-nan mu sooja mo vul, ɗi moo tap ki̶ sooja mo ɗari-ɗari. Wuri sat mmo nee, "Wu le sooja mo ɗari vul, ki̶ sooja mu lang bi̶ring mo laarpovul, ki̶ sooja mu c`in lek shi kop mo ɗari vul zak. Mpeku mo so nSizariya, kaa karfe pofeer ɗii mu par cicinsi." 24Wuri sat ku mo le mee bi̶ring ɗi nin mmang Pool, mpeku mo so ki̶ wuri riyang pe gofna Feliks ɗi. 25Komanda ni wuri ran mee wasika so gofna Feliks, ɗi ni sat nee, 26"Tokshik nsar kì̵ komanda Lisiyas, so pe ngo ɗiiɗes gofna Feliks ɗi. 27Nyem Yahudi mo kì̵ yaa gwar ɗiisi, ki̶ jí mo tangpee ɗi mon ntu wuri, aasi ɓe, wan so ki̶ sooja mo, ɓe wan ɓam wuri, mpeeɗi wan ki̶ling nee, wuri a ngu nRom. 28Kaaɗi wan riɓet manshii kì̵ mbii ɗi ni le ɗang mo yaa wuri, ɓe wan so ki̶ wuri ndi̶ghi̶n luɗiyeel furu. 29Ɓe wan kat mo yaa wuri a mpee pak mbii ɗi mon ndi̶ghi̶n Waar furu mo, amma po ɗi mo sat nkaa wuri ni, ɓe ba ni mak muut nwuri, koo ni le ku mo shaghat wuri kas. 30Ɗangɓe kaaɗi wan ki̶ling nee; pak nyem Yahudi ni mo kì̵ ɓwaghatpo furu mpee tu gwar ni, ɓe wan lop wuri so pe wugha ɗi abet. Wan sat nyem ɗi mo ki̶ po nkaa wuri ni, ku mo so satpo ɗi mo ki̶ ni nkaa wuri ɗi ntoghom fugha." 31Aasi ɓe sooja ni mo mang Pool, kaaɗi mo kì̵ sat mmo si, mo so ki̶ wuri Antipatris mpar. 32Daɗaar ni, ɓe mo yit ku nyembi̶ring mo so ki̶ wuri, ku nyemshii mo waa baa ɗi a mbarak sooja ni mo. 33Kaaɗi nyembi̶ring ɗiisi ni mo so wul nSizariya, ɓe mo cín Pool ki̶ wasika ni ngofna. 34Kaaɗi gofna wuri tang wasika ni, ɓe wuri tal pu Pool nee, "Wugha put a nkoghop nyil ɗiiɗang ye" Ɓe kaaɗi wuri ki̶ling ne Pool wuri put a nkoghop nSilisiya. 35Ɓe gofna ni wuri sat nee, "Wan nki̶lingpo fugha ni, katɗang nyem ɗi mo c`in kaara fugha ni mo j`i wul." Wuri le ku mo shaghat Pool nkoghop ntulu kì̵ mishkagham Herot.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\