Ɗak 28

1Aɓwoon ɗi mu wul ndi̶ghi̶n yil ni nkagham jir, ɓe mu ki̶ling nee, moo pet sum ki̶ yil ɗi am neer ni cighi̶rkaat a Malta. 2Nyemyil ni mo kaat mun jir, ki̶ mo ɓam mun zam, har mo káng wus mmun, mpeeɗi fwan nkaa j`i, ki̶ pee zughum zak. 3Amma kaaɗi Pool wuri hi̶r yoghom le nwus, ɓe mpee tal kì̵ wus ni, ɓe mee nw`oo ɗi sum ni a pang, ni at sar Pool, ki̶ ni ɗiin nkaa sar fi̶ri. 4Kaaɗi nyemyil ni mo naa nw`oo ɗiisi nii ɗiin mPool nkaa sar, ɓe mo sat nshak nee, "Azeen-nzeen gwar ɗiisi wuri a ngutukáa, koo ɗi wuri kì̵ put mɓut jeel mu am bahar ni, ɓe ba kwat mu shikbish ni mak yit wuri ɗi mmeen kas." 5Amma Pool wuri vwet nw`oo ni sham taa nwus. Mpeeɗi nw`oo ɗi ni at wuri ni, ɓe ba ni c`in mee mbii nwuri kas. 6Nyemyil ni mo pan nee, yak mon nnaa Pool wuri wup, koo mo naa wuri taa nyil muut. Amma kaaɗi mo tong naapee, ɓe ba mo naa mee mbii c`in Pool kas, ɓe mo waa sheepo ɗi, mo sat nee, "Gwar ɗiisi wuri a mee naan." 7Kus ki̶ peemi̶ni, ɓe mee maar kì̵ Pubiliyus ngo ɗiiɗes nkaa yil ɗi am neer ni cighi̶rkaat ni, wuri kaat mun le nlu fi̶ri mpee teer mo kun, ki̶ wuri tap ki̶ mun, wuri c`in ɗiiret mmun zam. 8Puun kì̵ Pubiliyus, ba wurin nkagham kas, wuri a peesaam ki̶ cilem, ki̶ ɗyestoghom zak. Pool ɗel pe ngunan ni ɗi, ɓe wuri c`in aduwa, ki̶ wuri lesar fi̶ri nkaa ngunan ni, ɓe ngunan ni bar. 9Kaaɗi Pool wuri c`in mi̶ni, ɓe kaghar nyemgok ɗi mon ndi̶ghi̶n yil ɗi am neer ni cighi̶rkaat ni, mo j`i jir, mpeku Pool wuri bar mo ɗi. 10Nyemyil ni mo cín zughum mo mmun ɗes, ki̶ kaaɗi mun ndung ɗel ndi̶ghi̶n jirgi am ni mpee so, ɓe mo cín mmun mbii ɗi mon mɓam mun a ar mwaan ni jir zak. 11Aɓwoon kì̵ tar mo kun, ɓe mu yaghal ndi̶ghi̶n mee jirgi am ɗi ni tong a Alekzandriya j`i, ɗi nii hos tarkut ndi̶ghi̶n yil ɗi am neer ni cighi̶rkaat si. Jirgi am ɗiisi ni ki̶ alama mu káa kì̵ Jan ɗiimish mo nkaa ni, ɗi mo a Kasto, ki̶ Pollukus, mee naan kì̵ mo, ni mo. 12Mu j`i mu wul nSirakus, ɓe mu c`in shiiteer mo kun ɗi, mpeemi̶ni. 13Kaaɗi mu yaghal mpee mi̶ni, ɓe mu j`i mu wul nRegiyum. Mu teer mpeemi̶ni, ɓe mee kut yaghal nkoghop ngween, ɓe daɗaar ni, ɓe mu so mu wul mPutiyoli. 14Mu kat nyemso ndang Jesu mo mpeemi̶ni, ɓe mo ɗang mun ku mu c`in teer mo povul ɗi ashak ki̶ mo. A mwaan funu ni mmi̶ni, har mu so mu wul nRom. 15Kaaɗi nyemso ndang Jesu ɗi mon mbirni nRom, mo ki̶lingpo nkaa mun, ɓe mo pwat j`i mpee kaat mun, har mo j`i wul nkasuwa Apiyus, ki̶ peeɗi lumi̶zep mo ɗi kun. Kaaɗi Pool wuri naa mo, ɓe wuri pi̶lang Naan, ki̶ putughup fi̶ri ni si̶ghi̶t kat ɓal. 16Kaaɗi mu j`i mu wul ndi̶ghi̶n birni nRom, ɓe mo cínpee mPool tong ɗi mmi̶shin mpee ɗi wuri riɓet, ashak ki̶ sooja ɗi wurii tap kì̵ Pool. 17Aɓwoon kì̵ shiiteer mo kun, ɓe Pool wuri pi̶rep nyemnan-nan mu nyem Yahudi mo. Kaaɗi mo kuur ashak, ɓe wuri sat mmo nee, "Ɗyemnaa mo, ba wan ki̶n c`in mee mbii ɗiibish nyem funu mo kas. Koo a nkaa mi̶se mu waar kì̵ puun funu mo, ɓe ba wan ki̶n c`in mee mbii ɗiibish kas, jir ki̶si, ɓe mo yaa wan cín nyem Rom mo a ɓuɓwaghat ndi̶ghi̶n yil nJerusalem. 18Kaaɗi nyem Rom mo tokɗiyeel nwan, ɓe mo riɓet ɓwot wan, mpeeɗi ba wan ki̶n c`in mee mbii ɗiibish ɗi ni mak ku mo tu wan kas. 19Amma ba nyem Yahudi mo riɓet ku mo ɓwot wan kas, ɓe ni ɗee nwan a ting ku wan ɗang nee, mo j`i ki̶ ɗiyeel fi̶na ni pu Siza ɗi. Ba ne, wan ki̶n riɓet c`in a kaara kì̵ nyem funu mo kas. 20A mpee po ɗiisi, ɓe wan tangpee ɗi wan nnaa wun ɗi, mpeku wan katpo ɗi ki̶ wun, mpeeɗi a mpee canciin ɗi nyem Isreil mo ki̶ ni, ɗangɓe wan ɗi a ɓuɓwaghat shi ti̶sek ɗiisi." 21Mo sat nwuri nee, "Ba mun muu kat mee wasika nyil Yahudi nkaa wugha kas. Ki̶ ba mee ɗyemni̶ghi̶n funu mo kì̵ j`i mpesi, ku mo satpo ɗi mmun nkaa wugha, koo mo sat mee po mmun nkaa mbii ɗiibish ɗi wugha kì̵ c`in ni mmo kas zak. 22Amma mu riɓet ki̶ling ni mpo fugha mbii ɗi wugha naa ni ret, mpeeɗi katɗang a po nkaa Ar ɗiisi ni, ɓe mu man nee, koo a neye, ɓe mo nkaa satpo ɗiibish nkaa ni." 23Aɓwoon mi̶ni, ɓe mo lepuus. Ɓe kaaɗi puus ni wul, ɓe gurum mo ɗes mo j`i pe Pool ɗi a peeɗi wuri tong ɗi. Yaghal mɓít, har nkansi̶ghi̶n, ɓe Pool wuri kámshii kì̵ mulki kì̵ Naan ni ngurum mo, ki̶ wuri c`in langting nkaa ni zak. Wuri riɓet dul mo j`i pe Jesu ɗi, shi kám mu Waar kì̵ Mosis, ki̶ shi kám mu nyemsatpo kì̵ Naan mo zak. 24Pak gurum ni mo cínzeen mpo ɗi wuri sat ni, amma ba pak mo cínzeen kas. 25Kaaɗi ba mo lappo ni ashak jir kas, ɓe akuɗang moo rangkáa, ɓe Pool wuri sat mee po mmo mi̶ndong, nee, "Azeen-nzeen po ɗi gyet Riin Ɗiiɓang wuri kì̵ sat mpuun fuu mo nsar kì̵ ngusatpo kì̵ Naan Aizaya nee: 26'A so pe nyem ɗiisi mo ɗi, ku a sat mmo nee, Wun nsat a ki̶lingpee, amma ba wun mmanshii kì̵ mbii ɗi wuu ki̶ling ni kas koo diɓen. Wun nsat a naapee ɗak, amma ba wun mmanshii ki̶ mbii ɗi wuu naa ni kas koo diɓen. 27Mpeeɗi putughup kì̵ nyem ɗiisi ni mo fii ɗee kaghatang. Mo kì̵ dwaghar kom furu mo, ki̶ mo kì̵ kup yit furu mo zak. Mpeku taji mo naapee shi yit furu mo, ku taji mo ki̶lingpee shi kom furu mo zak, ki̶ zak, mpeku taji mo manshii ki̶ ni ndi̶ghi̶n putughup furu mo. Ku mo cighi̶r pe wan ɗi, ɓe ɗi wan mɓam mo.' 28"Mpeemi̶ni, ɓe wan riɓet ku wu man nee, mo kì̵ loppo nkaa ɓam mu Naan ni so nyem ɗi ba mo a nyem Yahudi mo kas. Ɓe mon nlekom mpee po ni, har mon nki̶ling." [ 29Kaaɗi Pool wuri satpo ɗiisi mo, ɓe nyem Yahudi mo rangkáa, ki̶ mon nkaa ɓeetpo ni ki̶ sut.] 30Pool wuri tong ndi̶ghi̶n lu ɗi a wurii kwat shikáa fi̶ri, har mpee ɓit mo vul. Wurii kaat nyem ɗi mo j`i pe wuri ɗi jir. 31Wuri satpo ngurum mo nkaa mulki kì̵ Naan ni, ba ashak ki̶ mee ki̶i̶rmuut kas, ki̶ ba mee ngo cíi nwuri kas, ki̶ zak, wuri kámpo ngurum mo nkaa Daa Jesu Kristi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\