Ɗak 7

1Pris ɗiiɗes met jir ni wuri tal pu Stivin nee, "Mbii ɗi moo sat nkaa wugha si, mo a zeen aa?" 2Ɓe Stivin wuri lap nee, "Ɗyemnaa mo, ki̶ puun mo, wu lekom, ku wu ki̶ling mbii ɗi wan nsat ɗi. Gyet Naan Ɗiihai wuri kámshin fi̶ri mpuun funu Abraham, ɓe wuri kuɗi nyil mMesopotamiya, akuɗang wurii so tong ndi̶ghi̶n yil nHaran. 3Naan sat nwuri nee, 'A yaghal a yit yil fugha, ki̶ dang fugha mo zak, ku a so ɗi mmee yil ɗi wan nkám wugha.' 4Abraham wuri yaghal yit yil kì̵ nyem Kaldiyan mo, ku wuri so tong ɗi ndi̶ghi̶n yil nHaran. Aɓwoon ɗi puun kì̵ Abraham muut nyil nHaran, ɓe Naan j`i ki̶ Abraham ndi̶ghi̶n yil ɗiisi, ɗi wuu tong ndi̶ghi̶n ni yaksi. 5Amma ba Naan cín rep pak yil ni Abraham, mpeku ni ɗee ɗi a mukáa fi̶ri, koo kaa mang shii mi̶ndong si kas. Jir ki̶si, ɓe Naan tuwoorpo Abraham nee, wurin ncín yil ni Abraham, ku ni ɗee a mbii sekop fi̶ri, har ki̶ dang fi̶ri ɗi mon nj`i mɓwoon fi̶ri zak. Koo ɗi gyet mɓít mi̶ni, ɓe ba Abraham wuri ki̶ mee làa kas aku. 6Gyet Naan wuri sat zak nee, 'Dang kì̵ Abraham mon nɗee a mi̶zep mo ndi̶ghi̶n mee yil ɗiici. Nyemyil mi̶ni mon nle ku mo c`in ɗak laatong zak, ki̶ mon nle mo ɗee a ki̶rom mo, har mpee ɓit mo ɗari feer.' 7Naan wuri sat ɗiki̶ zak nee, 'Wan ntokɗiyeel nyem ɗi mo le mo ɗee a ki̶rom, ki̶ aɓwoon mi̶ni, ɓe wan mpwat ki̶ mo aku mɓut yil mi̶ni, mpeku mo j`i seyil ɗi nwan ndi̶ghi̶n pee ɗiisi.' 8Naan sat Abraham can-can, ku ni ɗee a alama mu po ɗi Naan kì̵ ten tuwoor nAbraham shi toghom. Mpeemi̶ni kaaɗi Abraham làa Aizik, ɓe wuri can ɗyem fi̶ri ni nkaa puus ɗiipokun. Aizik wuri can làa fi̶ri Jekop aasi zak, ki̶ Jekop wuri can jep fi̶ri mo, ɗi mo a puun funu ɗiikaghapaat baavul si mo aasi zak. 9"Puun funu ɗiisi mo, mo c`in zughur kì̵ Josep, har mo seet wuri sham nyil Ijip kaa ki̶rom si. Ɓe Naan ɗi ashak ki̶ wuri. 10Naan ɓam Josep mɓut jeel ɗi mo taa nkaa wuri jir. Naan cín ɗiiret nJosep, ki̶ manshii ki̶ c`in mbii ntoghom kì̵ Feero, mishkagham Ijip, har wuri le Josep a ɗiiɗes nkaa yil Ijip, ki̶ nkaa tulu fi̶ri zak. 11Mee neen ɗiiɗes ni taa nyil Ijip jir, ki̶ yil nKenaan ɗi ni j`i ki̶ jeel ɗiiɗes hakyeng, ɗi har ba puun funu mo kat mbiise kas. 12Amma kaaɗi Jekop wuri ki̶ling nee, mbiise ɗi nyil Ijip, ɓe wuri shee lop puun funu mo sham nyil Ijip ni. 13A ndi̶ghi̶n sham furu ɗiivul nyil Ijip ni, ɗangɓe Josep wuri woo shin ɗyemni̶ghi̶n fi̶ri mo. A mpeemi̶ni, ɓe Feero wuri man dang ki̶ Josep mo jir. 14Aɓwoon mi̶ni, ɓe Josep wuri lop mo kàa pet puun fi̶ri Jekop ki̶ nyem fi̶ri mo jir. Nyem ɗi mo pet mo sham nyil Ijip ni jir, mo wul laarpovul baapaat. 15Ni le ɗangɓe Jekop sham nyil Ijip, har wuri sham muut a nyil mi̶ni, ki̶ har puun funu mo j`i murap a nyil Ijip zak. 16Ɓe mo hi̶r kúm furu mo kàa ki̶ mo nyil nShekem, mpeku mo wum mo ɗi ndi̶ghi̶n ki̶cir ɗi gyet Abraham wuri seet shi azurfa mo, nsar kì̵ jep kì̵ Hamor mo. 17"Amma kaaɗi pee ni wul kus, mpeku Naan wuri gam mbii ɗi gyet wuri kì̵ ten tuwoor nAbraham, ɓe nyem funu mo kì̵ ɓul ɗes ndi̶ghi̶n nyil Ijip ni hakyeng. 18Nyem Ijip mo le mee mishkagham ɗiipoo nyil Ijip, ɗi ba wuri man mee po nkaa Josep kas. 19Mishkagham ɗiisi wuri num puun funu mo, ki̶ wuri lejeel mpuun funu mo, har wuri le ku puun funu mo fwo jep furu mo, mpeku mo murap ɗi. 20A ndi̶ghi̶n ɓit mi̶ni, ɓe mo làa Mosis. Gyet Mosis wuri a mee làa ɗiiret naa zam. Puun fi̶ri mo kiyeer wuri ndi̶ghi̶n lu mpee tar kun. 21Amma kaaɗi mo put so le wuri a ti̶leng, ɓe reep kì̵ Feero wura mang Mosis ɗyel, ki̶ wura kiyeer wuri kaa làa fi̶ra si. 22Mo kám man mu nyem Ijip mon mMosis jir, har wuri yaghal ɗee a mee ngo ɗiiɗes ndi̶ghi̶n mbii ɗi wurii sat mo, ki̶ mbii ɗi wurii c`in mo zak. 23"Kaaɗi Mosis wuri wul ɓit mo laarfeer, ɓe wuri pan mputughup fi̶ri mpee so naa ɗyemni̶ghi̶n fi̶ri nyem Isreil mo. 24Ɓe wuri táa naa mee ngu Ijip nkaa lejeel mee ngu Isreil. Ɓe Mosis wuri so ɓam ngu Isreil ni, ki̶ wuri lap ɗi ngwar ni. Ɓe Mosis wuri cut ngu Ijip ni, har wuri muut. 25Mosis wuri pan nee, nyem fi̶ri mo mmanshii kì̵ ni nee, Naan wurin mɓam mo a shi sar fi̶ɗi. Amma ba mo manshii kì̵ ni kas. 26Daɗaar ni, ɓe Mosis wuri kat mee nyem Isreil mo vul, mon nlek ki̶shak. Ɓe wuri riɓet ɓen mo, ki̶ wuri sat mmo nee, 'Daa mo, wun a ɗyemni̶ghi̶nshak, a me le ɗang wuu lek ki̶shak ye?' 27Amma gwar ɗi wuri nkaa lejeel ngi̶ni̶ghi̶n ni, wuri bet Mosis baa aku, ki̶ wuri sat Mosis nee, 'A we le wugha a mishkagham ki̶ ngutokɗiyeel nkaa mun ye? 28Aa riɓet tu wan a kaaɗi doghon a tu ngu Ijip si me?' 29Kaaɗi Mosis ki̶lingpo mi̶ni, ɓe wuri su yit yil Ijip, ku wuri so tong ɗi nyil mMidiyan, kaa mi̶zep si. A ndi̶ghi̶n yil mMidiyan ni, ɓe Mosis wuri làa jep ɗiimish mo vul. 30"Aɓwoon kì̵ ɓit mo laarfeer, ɓe mee ngulop kì̵ Naan j`i kámshin fi̶ri mMosis, shi mbi̶lem wus nkaa mee laali̶ghi̶t a yil kus ki̶ jwak Sinai. 31Kaaɗi Mosis wuri naa wus ni, ɓe ni aapo nwuri, ɓe wuri gyes so ɗi kus kì̵ rep laali̶ghi̶t ni, mpeku wuri naa ɗi riret, ɓe wuri ki̶ling ɗoo kì̵ Daa, nee, 32'A wan a Naan kì̵ puun fugha mo, Naan mu Abraham, ki̶ mu Aizik, ki̶ mu Jekop.' Ɓe Mosis wuri ɗaar, mpeeɗi ki̶i̶rmuut fes yaa wuri zam, ba wuri kat ɓal ɗi wurin mmak naa wus ni kas. 33Daa Naan wuri sat Mosis nee, 'A shwat kwaghazak ɗi mon nshii fugha, mpeeɗi peeɗi wugha ki̶ ɗar ɗi yaksi, ni a pee ɗiiɓang. 34Azeen-nzeen, wan ki̶n naajeel kì̵ nyem fi̶na ɗi mon nyil Ijip, wan ki̶n ki̶ling gwan furu mo. Yaksi wan ki̶n sham, mpeku wan ɓam mo ɗi zak. Mpeemi̶ni, a j`i ku wan lop wugha so ɗi nyil Ijip.' 35"Gyet nyem Isreil mo kwar Mosis, har gyet mo sat nee, 'A we le wugha a mishkagham ki̶ ngutokɗiyeel nkaa mun ye?' A Mosis wuri a ngo ɗi gyet Naan lop wuri, mpeku wuri ɗee a nguti̶leng ki̶ nguɓam mu nyem Isreil mo shi ɓam kì̵ ngulop kì̵ Naan ɗi gyet wuri kámshin fi̶ri mMosis ndi̶ghi̶n rep laali̶ghi̶t a yil sí. 36A Mosis wuri pwat ki̶ nyem Isreil mo ndi̶ghi̶n yil Ijip, ki̶ gyet wuri c`in mbii lukshik mo, ki̶ mbii aapo mo ndi̶ghi̶n yil Ijip ni, ki̶ ndi̶ghi̶n am Bahar Ɗiinaat, ki̶ a naar yil, har mpee ɓit mo laarfeer zak. 37"Gyet a Mosis wuri sat nyem Isreil mo nee, 'Naan wurin nyaghal lop mee ngusatpo Naan nwun, kaa wan si, mɓut nyem fuu mo'. 38Gyet Mosis wuri ɗi ashak ki̶ kuur kì̵ nyem Isreil mo a naar yil, ashak ki̶ puun funu mo, ki̶ ngulop kì̵ Naan ɗi gyet wuri katpo ki̶ Mosis a jwak nSinai. A mpeeɗi gyet Mosis wuri lappo mu seen pu Naan ɗi cín mmun. 39Amma gyet puun funu mo kwar c`in mbii ɗi Mosis sat, ki̶ mo toklong mMosis, ku mo le putughup furu mo mpee waa baaso Ijip. 40Mo sat Eron nee, 'A ɗak pak naan mo mmun, ɗi mon ntaa mmun akiyeen. Mpeeɗi ba mu man mbii ɗi ni c`in Mosis ɗi gyet wuri put ki̶ mun ndi̶ghi̶n nyil Ijip kas.' 41A ndi̶ghi̶n shiiteer mi̶ni mo, ɓe mo ki̶lom mee laaning ku ni ɗee mmo, kaa mee naan si. Mo j`i ki̶ mbiizughum mo nlaaning ni, har mo seriɓet mu retnyit mpee naan ɗi mo ɗak shi sar furu mo. 42Mpeemi̶ni ɓe Naan wuri cighi̶r ki̶ɓwoon mmo, ki̶ wuri le ku mo seyil ɗi nzar mo, ki̶ mbii ɗi aɗeng mo. Kaaɗi mo kì̵ ten ran ndi̶ghi̶n takarda mu nyemsatpo kì̵ Naan mo nee: 'Wun nyem Isreil mo, ndi̶ghi̶n ɓit ɗiilaarfeer si mo a naar yil, ɓe ba gyet wu fet long mo, ki̶ wus mbiizughum mo, a mpee wan kas. 43Amma gyet wuu mang a tent mu k`um Molek, wu mwaan ki̶ ni, ki̶ zar mu k`um fuu Refan. Wu ki̶lom mbii ɗiisi mo, mpeku wu seyil ɗi mmo. Mpeemi̶ni, ɓe wan le ku mo so ki̶ wun jong-jong, har so ɗel nyil ɗi aɓwoon kì̵ Babilon.' 44"Gyet puun funu mo kì̵ tent mu langting nee, Naan ɗi ashak ki̶ mo a naar yil. Mo ɗak tent mi̶ni a ntiit-ntiit ki̶ ɗi Naan kì̵ cín Mosis naa. Mosis wuri sat mmo tap ɗak ni aasi zak. 45Aɓwoon mi̶ni, ɓe puunkaam funu mo lap tent mi̶ni pu puun furu mo, ki̶ mo mang tent ni pan kaaɗi mo ɗel ashak ki̶ Joshuwa ndi̶ghi̶n yil ɗi Naan cín mmo. Naan wuri ceen nyemyil mi̶ni mo, ɗi ba mo a nyem Yahudi mo kas, a yit kì̵ puun funu mo. Tent mi̶ni wura ɗi har j`i wul mɓít kì̵ Devid. 46Devid wuri kat ɗiiret ntoghom kì̵ Naan, har wuri ɗang, mpeku wuri ɗik mee peetong ɗi nNaan mu Jekop. 47Amma a Solomon yaghal ɗiklu kì̵ Naan ni. 48Amma jir ki̶si, ɓe ba Daa Naan Ɗiihai wurii tong a ndi̶ghi̶n lu ɗi gurum moo ɗik kas. Po ɗiisi ni ntiit ki̶ po ɗi gyet ngusatpo kì̵ Naan wuri kì̵ ten sat nee: 49'Naan wuri sat ne, ɗengnaan ni a peetong fi̶na, ki̶ yil ɗiisi ni a pee leshii fi̶na zak. Wun nɗik a mee lu ɗiiɗang nwan ye? Peeɗi wan nnookɗi a neye? 50Ba a sar fi̶na le mbii ɗiisi mo jir kas aa?' 51"Wun nyemciishik mo, ɗi putughup fuu mo ɗee a kaa mu nyemk`um mo si. Wuu ɗee a komɗwaghar mo mpee cíiki̶lingpo kì̵ Naan, ki̶ wu kwar Riin Ɗiiɓang shidaar-shidaar, kaaɗi gyet puun fuu mo kì̵ c`in si. Yaksi wun a kaa gyet puun fuu mo si zak. 52Gyet puun fuu mo cínjeel nyemsatpo kì̵ Naan mo jir. Gyet mo twa nyem ɗi moo satpo nkaa j`i kì̵ Ngo ɗin ndi̶re si, ɗi yaksi ɓe a wun kì̵ seet wuri, ki̶ a wun, wu tu wuri zak. 53A wun a nyem ɗi wu lap Waar kì̵ Naan ɗi wuri cín ni nwun nsar kì̵ nyemlop kì̵ Naan mo, amma ba wu c`in mbii ɗi Waar ni mo sat kas." 54Kaaɗi nyemɓeetpo ni mo ki̶lingpo ɗi Stivin sat mmo, ɓe ni láa mmo mɓut ɗes hakyeng, har mo i̶rap sar furu mo mpee tughup. 55Mpeeɗi Stivin wuri gam ki̶ Riin Ɗiiɓang, ɓe wuri naapee kàa aɗeng, ɓe wuri naa Ɗiihai mu Naan, ki̶ Daa Jesu wurii ɗar nsarse kì̵ Naan zak. 56Ɓe Stivin wuri sat nee, "Wu naa mo wang ɗengnaan, ki̶ Làa kì̵ Gurum wurii ɗar nsarse kì̵ Naan." 57Amma gurum ni mo le or shi ɗoo ɗiiɗes, ki̶ mo ɗwaghar kom furu mo shi sar furu mo, ɓe mo yaghal swa j`i taa nkaa Stivin. 58Mo dul wuri put mɓwoon birni ni, ɓe mo car wuri shi ndi̶ng har wuri muut. Nyem ɗi mo car Stivin ni mo, mo shwat nli̶r furu mo, mo le pu mee zi̶lang ɗi moo pet sum fi̶ri a Sool. 59Kaaɗi mon nkaa car Stivin, ɓe wuri nkaa c`in aduwa nee, "Daa Jesu, a lap seen fi̶na." 60Ɓe wuri kurum nfurum, ɓe wuri petpee shi ɗoo ɗiiɗes nee, "Daa Naan, a fwo shikbish ɗiisi ni mmo." Kaaɗi wuri satpo mi̶ni, ɓe wuri muut.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\