Ɗak 9

1Sool wuri sekiyeen ki̶ lejeel nyemso ndang Jesu mo, ki̶ wurii tang ar mpee twa mo. Aasi ɓe, wuri so pe pris ɗiiɗes met jir ni. 2Ɓe Sool ɗang pu pris ɗiiɗes ni, mpeku wuri cín wasika mo ɗi nwuri so ki̶ mo nlu kì̵ Naan mo, ɗi mon nDamaskus, mpeku katɗang wuri kat nyem ɗi moo so ndang ar kì̵ Jesu, koo mish mo ki̶ mat mo, ɓe wuri yak mo j`i kì̵ mo nJerusalem. 3Kaaɗi wuri j`i wul kus ki̶ Damaskus, ɓe nɗin mman, ɓe mee peeɓang tong aɗeng sham ɓangpee ɗi wuri ɗi. 4Ɓe wuri taa nyil, ki̶ wuri ki̶ling mee ɗoo ki̶ sat nee, "Sool, Sool! A me le ɗang aa lejeel nwan ye?" 5Ɓe Sool tal nee, "A wugha weye Daa?" Ɗoo ni lap nee, "A wan Jesu, ɗi wugha nkaa lejeel nwan. 6A yaghal a ɗel ndi̶ghi̶n birni ni, ɓe mon nsat nwugha mbii ɗi ni a ting wughan nc`in." 7Nyem ɗi mon mmwaan ni ashak ki̶ wuri mo ɗar titik, ki̶ ba mo sat mee po kas, mo ki̶ling ɗoo ni, amma ba mo naa ngukatpo ni kas. 8Sool wuri yaghal ɗar a ting, ɓe wuri wang yit fi̶ri, amma, ba wuri mak naapee kas. Mpeemi̶ni ɓe mo yaakam nwuri, mo ɗel ki̶ wuri nDamaskus. 9Mpee teer mo kun, ɓe ba wuri mak naapee kas, ki̶ ba wuri se mee mbiise, koo shwaa mee mbii kas zak. 10Mee nguso ndang Jesu wuri ɗi nDamaskus, ɗi moo pet wuri a Ananiyas. Daa wuri sat Ananiyas ndi̶ghi̶n sughun nee, "Ananiyas!" Ɓe wuri lap nee, "An si Daa." 11Daa wuri sat nwuri nee, "A yaghal a so a ar ɗiisi, ɗi moo pet ni a Sham ndi̶re-ndi̶re, ɓe a tal mee gwar ɗi moo pet sum fi̶ri a Sool, wuri a ngu Tarsus. Wurin ntulu kì̵ Judas. Yaksi ɓe wuri nkaa c`in aduwa. 12Ndi̶ghi̶n sughun fi̶ri, ɓe wuri naa mee gwar ɗi moo pet sum fi̶ri a Ananiyas, wurii j`i ɗel, ki̶ wuri lesar fi̶ri nkaa wuri, mpeku yit fi̶ri mo baa naapee ɗi zak." 13Amma Ananiyas wuri lap nee, "Daa, gurum mo ɗes mo kì̵ satpo nwan, nkaa jeel ɗiinaat ɗi gwar ɗiisi wuri kì̵ le ni nyem fugha ɗi mon nJerusalem. 14Ki̶ wuri j`i mpesi nDamaskus, shi iiko ɗi pris ɗiinan mo cín nwuri, mpeku wuri yak nyem ɗi mo cínzeen ɗi ndi̶ghi̶n sum fugha jir." 15Amma Daa wuri lap nee, "A yaghal a so, mpeeɗi wan ki̶n bi̶lip wuri, mpeku wuri c`in ɗak ɗi nwan. Wurin nle ku nyem ɗi ba mo a nyem Yahudi mo kas, ki̶ mishkagham mo, ki̶ nyem Yahudi mo man sum fi̶na zak. 16Wan nkám jeel ɗi wurin nshwaa mo mpee sum fi̶na." 17Ananiyas wuri yaghal so ɗel ndi̶ghi̶n tulu kì̵ Judas ni. Wuri lesar fi̶ri mo nkaa Sool, ki̶ wuri sat nee, "Ɗyemnaa Sool, Daa Jesu ɗi wuri kámshin fi̶ri nwugha, kaaɗi wugha a ar j`i mpesi, a wuri lop wan, mpeku wugha baa naapee ɗi zak. Ki̶ mon ngam wugha shi Riin Ɗiiɓang zak." 18Abet-abet ɓe rep mee mbii mo kaa feel kì̵ pupwap si, mo pwat nyit kì̵ Sool, mo sham ɗyong nyil, ɓe yit fi̶ri mo baa naapee. Ɓe wuri yaghal ɗar a ting, ɓe mo c`in baptisma nwuri. 19Aɓwoon ɗi wuri kì̵ se mbiise, ɓe wuri baa kat ɓal zak. Sool wuri tong ashak ki̶ nyemso ndang Jesu ɗi mon nDamaskus, mpee shiiteer mo kong. 20Abet-abet ɓe wuri so ndi̶ghi̶n lu kì̵ Naan furu mo, ki̶ wuri ɗoghom sat nee, Jesu wuri a Làa kì̵ Naan. 21Nyem ɗi mo ki̶ling wuri jir, ɓe ni aapo mmo, ki̶ mo tal nee, "Ba a gwar ɗi wurii twa nyem ɗi mo cínzeen ndi̶ghi̶n sum kì̵ Jesu, ndi̶ghi̶n Jerusalem sí nɗiisi kas aa? Wuri j`i mpesi a mpeku wuri yak mo so ki̶ mo a ɓuɓwaghat pe pris ɗiinan-nan mo ɗi zak kas aa?" 22Amma Sool wurii kat ɓal, ki̶ har wurii satpo ni shiɓal, ɗi ni kám agaak nee, Jesu wuri a Kristi azeen-nzeen. Po ɗi wurii sat ni mo, ni daampee nyem Yahudi ɗi moo tong nDamaskus. 23Aɓwoon kì̵ shiiteer mo ɗes, ɓe nyem Yahudi mo ɓeetpo ki̶ sut, mpeku mo tu wuri ɗi. 24Amma po ɗi mo ɓwaghat ni taa nkom kì̵ Sool. Mo tap polu ɗi mon mbirni ni mpar ki̶ puus, mpeku mo tu Sool ɗi. 25Amma nyemcínzeen ni mo, mo mang Sool ndi̶ghi̶n kacik mpar, ɓe mo ɓwot wuri sham mɓwoon birni ni ndi̶ghi̶n mee fung. 26Kaaɗi Sool wul nJerusalem, ɓe wuri tang ar ɗi wurin mɓàlkáa fi̶ri ɗi ashak ki̶ nyemso ndang Jesu mo. Amma mo jir, moo ki̶i̶r wuri, mpeeɗi ba mo cínzeen ne, wuri kì̵ ɗee a nguso ndang Jesu kas. 27Amma a Barnabas j`i kì̵ wuri pe jeplop ni mo ɗi, ki̶ wuri satpo ngurum ni mo, kaaɗi Sool wuri kì̵ naa Daa Jesu a ar, kì̵ nee, Daa Jesu wuri kì̵ katpo ki̶ Sool. Barnabas wuri satpo mmo nkaa satpo kì̵ Naan ndi̶ghi̶n Jesu agaak, ɗi Sool wuri c`in ni ndi̶ghi̶n Damaskus, ba ashak ki̶ mee ki̶i̶rmuut kas, koo diɓen. 28Aasi ɓe wuri tong ashak ki̶ mo. Ki̶ wuri mwaan so shipee-shipee ndi̶ghi̶n Jerusalem, ki̶ wurii satpo kì̵ Naan shiɓal ndi̶ghi̶n sum kì̵ Daa Jesu. 29Wurii naa nkatpo ni, ki̶ ɓeetshik ki̶ nyem Yahudi ɗi moo ki̶lingpo ki̶ nyem Heleni mo, har ni le ku mo tang ar ɗi mon ntu wuri ɗi. 30Amma kaaɗi nyemso ndang Jesu mo ki̶ling mi̶ni, ɓe mo so ki̶ Sool nSizariya, ki̶ mo lop wuri so nTarsus. 31Aɓwoon mi̶ni, ɓe nyemso ndang Jesu ɗi mon nJudiya, ki̶ Galili, ki̶ Sameriya, mo tongriyang ndi̶ghi̶n shiiteer mi̶ni mo. Shi ɓam kì̵ Riin Ɗiiɓang, ɓe nyemso ndang Jesu ni mo kat ɓal, ki̶ mo ɓul zak. Moo mwaan ndi̶ghi̶n ki̶i̶r kì̵ Naan, ki̶ moo le ɗiiɗes nNaan zak. 32Pita wuri mwaan shipee-shipee jir, ɓe wuri j`i wul pe nyem kì̵ Naan mo, ɗi moo tong nLidda. 33Ɓe wuri kat mee gwar ɗi mbirni mi̶ni, ɗi moo pet sum fi̶ri a Aniyas, ɗi wuri ki̶ mee shwal ɗi ni fii shin fi̶ri, ɗi ba wuri mak yaghal a peesaam kas, har mpee ɓit mo pokun. 34Pita sat nwuri nee, "Aniyas, Jesu Kristi wuri bar wugha. A yaghal a ɗak mbiisaam fugha." Abet-abet, ɓe wuri yaghal. 35Kaaɗi nyem ɗi moo tong ndi̶ghi̶n Lidda ki̶ Sharon mo naa wuri bar, ɓe mo cighi̶r ki̶ putughup furu mo, har mo cínzeen nDaa. 36Mee mat so ndang Jesu wura ɗi ndi̶ghi̶n yil nJoppa, ɗi sum fi̶ra a Tapita, sum fi̶ra ni shi li̶po mu nyem Heleni mo a Dokas, ɗi shii ki̶ni a "Taap." Mat ɗiisi wuraa c`in ɗak ɗiiret mo, ki̶ wuraa ɓam nyemjeel mo zak. 37Ndi̶ghi̶n shiiteer mi̶ni mo, ɓe mee shwal yaa wura, har wura muut. Kaaɗi mo vwang kúm fi̶ra, ɓe mo le ni ndi̶ghi̶n mee luɗeng. 38Lidda ni kus ki̶ Joppa, ɓe kaaɗi nyemso ndang Jesu mo ki̶ling ne Pita wuri ɗi nJoppa, ɓe mo lop gurum mo vul so pe wuri ɗi, mpeku mo ɗang ɗi pu wuri, ku wuri j`i pe mo ɗi ki̶lak-ki̶lak, taji wuri ɗee ɓes kas. 39Pita wuri yaghal so ashak ki̶ mo, kaaɗi mo j`i wul, ɓe mo kàa ki̶ wuri ndi̶ghi̶n luɗeng ni. A peeɗi matkáa mo j`i ɗirang pu wuri ɗi. Mo nkaa wal, ki̶ mo kám nli̶r mo, ki̶ fuwaat mo, ɗi jí Tapita wura kì̵ ɗak mmatkáa ni mo, ɓe wura kuɗi mmeen. 40Amma Pita wuri le mo pwat a ti̶leng jir, ɓe wuri kurum nfurum, ki̶ wuri c`in aduwa. Ɓe wuri cighi̶r pe kúm ni ɗi, wuri sat nee, "Tapita yi yaghal." Ɓe wura wang yit fi̶ra. Kaaɗi wura naa Pita, ɓe wura yaghal tong ating. 41Ɓe wuri yaa sar nwura, ki̶ wuri ɗiyeep wura ɗar ating. Ɗangɓe wuri pi̶rep nyem kì̵ Naan ni mo, ki̶ matkáa ni mo, ɓe wuri cín Tapita wura mmatkáa ni mo mmeen. 42Mbii ɗiisi ni ɗee a ɗiimi̶man ndi̶ghi̶n yil nJoppa jir, ɓe gurum mo ɗes mo cínzeen nDaa. 43Pita wuri tong ashak ki̶ mee nguɗak shim, ɗi moo pet sum fi̶ri a Simon, mpee teer mo ɗes ɗi nJoppa ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\