Kolosi 3

1Mpeeɗi mo kì̵ yaghal ki̶ wun ndi̶ghi̶n seen ashak ki̶ Kristi, mpeemi̶ni, ɓe wu le putughup fuu mo nkaa mbii ɗi mo ndi̶ghi̶n ɗengnaan, a peeɗi Kristi wurii tong ɗi, nsarse kì̵ Naan. 2Wu lepan fuu mo a nkaa mbii ɗi mo aɗeng. Taji wu lepan fuu mo a nkaa mbii ɗi mo ndi̶ghi̶n yil ɗiisi kas. 3Mpeeɗi wuu murap, amma seen fuu ɗiipoo ni mo a si̶sok pe Kristi ɗi ndi̶ghi̶n Naan. 4Katɗang Kristi ɗi wuri a seen fuu, wuri j`i put, ɓe wuwun zak, wun mput ashak ki̶ wuri ndi̶ghi̶n ɗiihai fi̶ri. 5Wu twa mbii ɗi mo a mu yil ɗiisi, ɗi moo tong ndi̶ghi̶n seen fuu mo jir. Mbii kaa c`in ngaa mo si, ki̶ mwaan ɗiibish mo, ki̶ kyaghar mbii mu nan mo, ki̶ riɓet mbii ɗiibish mo, riɓet mbii mo met nNaan. 6A mpee mbii ɗiibish kaa ɗiisi mo si, ɓe Naan wurii woo tughup fi̶ri nkaa nyem ɗi mo kwar ki̶ling ɗoo fi̶ri. 7Gyet wun, shikáa fuu, wuu c`in mbii ɗiisi mo, har gyet wuu mwaan a ndi̶ghi̶n mo. 8Amma yaksi, kaaɗi wun ki̶ seen ɗiipoo si, ɓe ni ret ku wu shwat sar fuu mo aku, ndi̶ghi̶n mbii ɗiibish ɗiisi ni mo jir. Mbii mo kaa langtughup, pan ɗiibish nkaa shak, po ɗiibuu nkaa shak, ki̶ jir po ɗii ba mo ki̶ mee koghop ni kas. Taji wu ba wu c`in mo ɗi zak kas koo diɓen. 9Taji wu c`in ɗung nshak kas, mpeeɗi wuu ten wu yit shiimwaan fuu ɗi gyet yam ni mo. Gyet yam, ɓe wuu c`in mbii ɗiisi mo, amma yaksi taji, wu baa wu c`in mo ɗi kas. 10Amma wu shee shiimwaan ɗiipoo ɗi Naan wuri le ndi̶ghi̶n putughup fuu mo, ɗi nin nɗak shiimwaan fuu mo, ku wu ɗee ɗi kaa wuri si, mpeku wu man wuri ɗiki̶-ɗiki̶. 11Yaksi, ba mee shwatnyit ɗi nnaar kì̵ ngu Heleni kì̵ ngu Yahudi kas, koo nnaar kì̵ ngo ɗi moo can wuri ki̶ ngo ɗin nsuluk kas. Nnaar kì̵ nyemseen mo, ki̶ nyem ɗi ba moo seen kas, nnaar kì̵ mi̶zep mo, ki̶ nyemyil mo, nnaar kì̵ ki̶rom mo, ki̶ jeplu mo. Yaksi ɓe gurum mo ɗee a ntiit-ntiit, ndi̶ghi̶n Kristi, mpeeɗi wuri met mbii mo jir. 12Taji wu mander nee, Naan wuri wal nwun zam, har wuri bi̶lip wun, mpeku wu ɗee ɗi a nyem fi̶ri mo. Ni a ting ku shiimwaan fuu mo ret, kaa jep kì̵ Naan mo si. Wu naajeel mu shak. Wu c`in mbii ɗiiret nshak. Wu sham ki̶ kaa fuu mo. Wu c`in mbii mo ndi̶ghi̶n ɗyen, ki̶ zak, wu gung ndi̶ghi̶n mbii mo jir. 13Taji wu ki̶lak ki̶ langtughup ki̶ shak kas. Kat mee gurum c`in shikbish ngi̶ni̶ghi̶n, ɓe gwar ɗi mo c`in shikbish ni nwuri, wuri fwo ɗi nguc`in shikbish ni. Daa Naan wuri kì̵ fwo shikbish fuu mo, mpeemi̶ni, ɓe ni ret ku wuwun, wu fwo ɗi nshak zak. 14Mbii ɗi nii koghop ni met jir, wu walnshak, mpeeɗi wal ni ki̶ ɓàl gurum mo ashak ndi̶ghi̶n tong ɗi mbii mo a ɗiigi̶gam jir. 15Wu yit ku tongriyang mu Kristi, ni se mishkagham ndi̶ghi̶n putughup fuu mo. A mpeemi̶ni ɓe Naan wuri pi̶rep wun, mpeku wu tong ndi̶ghi̶n tongriyang mi̶ni. Wu pi̶lang Naan shidaar-shidaar. 16Wu yit ku po kì̵ Kristi ni tong ndi̶ghi̶n wun hakyeng, kaaɗi wu c`in kám, ki̶ ɓamshak ndi̶ghi̶n seen ɗi Naan wuri c`in nwun si. Wu kwoop Naan shi kook mo, ki̶ kook ɗi mo a mu Riin, ɗi mo put ndi̶ghi̶n putughup fuu, ɗi Riin kì̵ Naan wuri c`in wun. Kaaɗi wuu kwoop Naan shi kook mo si, ɓe ni ret ku wu pi̶lang wuri ndi̶ghi̶n putughup fuu mo. 17Ndi̶ghi̶n mbii ɗi wuu c`in mo jir, koo ɗi a ndi̶ghi̶n ɗak, ɓe wu c`in mo jir a ndi̶ghi̶n sum kì̵ Daa funu Jesu. Wu pi̶lang Naan puun ndi̶ghi̶n sum fi̶ri. 18Wun mat mo, wu sham ki̶ káa fuu mo nder kì̵ mish fuu mo, kaaɗi ni ret ku nyem kì̵ Naan mo c`in si. 19Wun mish mo, wu wal mmat fuu mo. Taji wu tong ki̶ mo a shi lek kas. 20Wun jep mo, wu ki̶lingpo kì̵ puun fuu mo, mpeeɗi mi̶ni ret nNaan nyit zam. 21Wun puun mo, taji wu le ku jep mo langtughup kas, mpeeɗi kat wu le ku mo langtughup, ɓe nin nroghop kwak mmo. 22Wun ki̶rom mo, wu c`in mbii ɗi nyemlu fuu mo sat ne wu c`in. Taji wu c`in mbii mo a mpeeɗi moo naa wun kas, mpeku wu kat ɗiiret ɗi pe mo ɓejee kas, amma wu c`in mbii mo a shi putughup ɗiimi̶ndong, ki̶ cín ɗiiɗes nNaan. 23Koo ɗi ɗak fuu ni a meye, ɓe wu c`in ni shi putughup mi̶ndong, kaaɗi wuu c`in a nNaan si, ba a mpee gurum mo kas. 24A Daa Jesu Kristi wuri a Daa fuu. Wun nlap kwat fuu mo a pu wuri ɗi. Kwat ɗi wurin ncín nwun ni, a sekop ɗi wuri ɗak ni le mpee nyem fi̶ri mo ndi̶ghi̶n ɗengnaan, mpeeɗi ɗak ɗi wuu c`in ni, ɓe wuu a seyil nDaa Jesu Kristi. 25Ngo ɗi wuri c`in mbii ɗiibish, ɓe Daa wurin nkwat ngo mi̶ni a shi mbii ɗiibish, ntiit-ntiit ki̶ mbii ɗiibish ɗi gwar mi̶ni c`in. Ba mee shwatyit ɗi kas koo diɓen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\