Galati 3

1Kai! Wun nyem Galati mo, wu mwen zam. A soghot ɗiiɗang kì̵ se ɓut nwun ye? A yit fuu mo, ɓe mo sat nwun agaak kaaɗi mo pwas Kristi. 2Wu ɗar a kun c`in mee tal ɗi pe wun. Gyet wu lap Riin ni a mpee ɗak ɗi wu c`in ni ndi̶ghi̶n Waar ni aa koo a mpeeɗi gyet wu cínzeen ye? 3Wun wu mwen aasi wa? Gyet wu shee wu yaa a ndi̶ghi̶n Riin, amma yaksi, ɓe wuu riɓet kyes ni a ndi̶ghi̶n nan fuu mo aa? 4Ashee wu shwaajeel ki̶ mbii mo shini-shini a buu mmi̶ni aa? Taji wu yit ku ni ɗee a ɗiibuu kas. 5Wuri ɗi wuri cín Riin fi̶ri nwun, ki̶ wurii c`in mbii aapo mo ndi̶ghi̶n wun, ɓe wu pan nee, a mpeeɗi wuu tap ki̶ Waar ni mo aa koo a mpeeɗi wu ki̶ling, ki̶ wu cínzeen mpo ɗiiret ni ye? 6Wu c`in pan nkaa Abraham, kaaɗi po kì̵ Naan ni sat si nee, "Wuri cínzeen nNaan har mo tang mi̶ni nwuri a kaa ngo ɗin ndi̶re si." 7Mpeemi̶ni, ɓe yaksi, wu naa a nyemcínzeen mo a jep kì̵ Abraham ni mo. 8Ndi̶ghi̶n po kì̵ Naan, ɓe muu ten mu naa nee; Naan wuri le nyem ɗi ba mo a nyem Yahudi mo kas, ku mo ɗee a ɗiiɓang nyit fi̶ri a mpee cínzeen. Mo satpo ɗiiret ɗiisi ni mɓít kì̵ Abraham nee, "A ndi̶ghi̶n wugha ɓe gurum mo jir, ndi̶ghi̶n yil ni mon nkat ɗiiret." 9Ni aasi ɓe, nyem ɗi mo cínzeen, mon nkat ɗiiret ashak ki̶ Abraham, mpeeɗi gyet wuri kì̵ cínzeen. 10Nyem ɗi moo le putughup furu mo, a nkaa ɗak mu Waar ni, ɓe mo a nder kì̵ tughup kì̵ Naan. Mo ran ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan nee, "Koo a weye ɗi ba wuri gam Waar ɗi mo ran mo ndi̶ghi̶n takarda mu Waar ni kas, ɓe gwar mi̶ni a nder kì̵ tughup kì̵ Naan." 11Yaksi, ni ɗee agaak nee, ba mee gurum mak ɗee a ɗiiɓang nyit kì̵ Naan shi Waar mo kas. Mpeeɗi koo a weye, ɗi wuri ɗee a ɗin ndi̶re a mpee cínzeen fi̶ri, ɓe a wuri kat seen. 12Amma ba Waar ni ɗar a nkaa cínzeen kas. "Koo a weye ɗi wurin ngam Waar ni mo, ɓe gwar mi̶nin nkat seen a shi mo." 13Mun jir, mon ntokɗiyeel ɗiibish mun, mpeeɗi ba mu gam Waar ni mo jir kas, amma Kristi, wuri can mu ndi̶ghi̶n ɗiyeel ɗiibish ni. A mpee mun, ɓe wuri shwaajeel funu mo, har wuri mang ɗiyeel ɗiibish ni le nkaa shin. Ni a riran ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan nee: "Koo a weye, ɗi mo pwas wuri nkaa ting, ɓe wuri a nder tughup kì̵ Naan." 14Mpeku ndi̶ghi̶n Kristi Jesu, ɓe ɗiiret mu Abraham ni ɗee nkaa nyem ɗi ba mo a nyem Yahudi mo kas. Ki̶ zak, mpeku mumun mu lap Riin ɗi Naan wurii ten tuwoor ni ne, wuɗin ncín mmun mpee cínzeen funu mo. 15Ɗyemnaa mo, wan nc`in kám ki̶ mbii ɗi muu ten mu loghot ki̶ mo ndi̶ghi̶n tong funu mo shidaar-shidaar. Katɗang gurum mo vul moo ten ɓwaghatpo ashak nkaa mee mbii, ɓe nin nluk ku mee gurum ɗik teppo ɗi mo kì̵ ten ɓwaghat ni, ki̶ zak, ba mee gurum mak le mee mbii ɗiki̶ nkaa ni kas, mpeeɗi mo kì̵ ten ɓwaghat ni. 16Ni aasi, Naan wuri kì̵ ten tuwoorpo mo Abraham yam-yam ki̶ dang fi̶ri. Ba mo ran a nee ki̶ dang fi̶ri mo kas. Katɗang ɗi mo sat ne, a dang fi̶ri mo, ɓe ɗi ni kám ne, dang ni mo a ɗes, amma mo ran a nkaa dang fi̶ri mi̶ndong ɓejee. Dang fi̶ri ɗiimi̶ndong ɗiisi ni a Kristi. 17Mbii ɗi wan nkaa sat ni a nee, gyet yam-yam, ɓe Naan wuri kì̵ ten ɓi̶lemcuk shi toghom. Amma see aɓwoon kì̵ ɓit mo ɗarifeer ki̶ laarkun, akuɗang Naan wurii cín Waar ni nyem Yahudi mo. Waar ɗi Naan wuri cín ɗiisi ni, ba ni mak teppo ɗi gyet wuri kì̵ ten tuwoor ni kas, ki̶ zak, ba Waar ni mo mak watpo ɗi Naan wuri kì̵ ten tuwoor mo kas. 18Katɗang ɗi Naan wurii cín zughum fi̶ri ngurum mo a mpeeɗi moo tap Waar ni, ɓe ɗi ba gurum mo kat zughum fi̶ri ni a mpee po ɗi Naan wuri kì̵ ten tuwoor ni kas. Amma mu man nee, a mpeeɗi gyet Naan kì̵ ten tuwoor ni, ɗangɓe wuri cín zughum ni Abraham. 19To, a mee koghop ki̶ Waar ni ye? Naan wuri cín Waar ni mo, a mpeku mu man mbii ɗiibish mo ɗi. Gyet Naan wuri cín Waar ni mo mun, a mpeku mo fwang mun ɗi, mpee reppee lee, har parɗi pee ni wul, mpeku dang kì̵ Abraham ni j`i ɗi. Mpeeɗi Naan wuri kì̵ ten tuwoorpo mi̶ni a nwuri. Naan wuri cín Waar ni a nyemlop fi̶ri mo, mpeku mo sham cín ɗi nsar kì̵ mee gurum ɗi gyet wuri a nguar naar kì̵ Naan ki̶ gurum mo. 20Katɗang nguar ɗi mɓut mee mbii, ɓe ni kám mun nee wuri ɗar a naar kì̵ gurum mo vul. Amma ndi̶ghi̶n po ɗi gyet Naan tuwoor ni Abraham, ɓe gyet a Naan wuri mi̶shin ɓejee, ɗi gyet wuri tuwoorpo ni. 21Kyet ɗiisi ni kám mmun nee, Waar ni a nkaa kaghan ki̶ po ɗi Naan wuri kì̵ ten tuwoor ni wa? Ba ni aasi kas koo diɓen. Katɗang gyet mee Waar ni ɗi, ɗi gyet nin mmak c`in seen ngurum mo, ɓe gyet ni mak le gurum mo ɗee a ɗin ndi̶re nyit kì̵ Naan. Amma ba mee kiyeet kì̵ Waar mi̶ni ɗi kas. 22Amma kaaɗi mo ran ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan si nee, mbii ɗi mo ndi̶ghi̶n yil ni jir, mo a nder ki̶ shikbish. A nyem ɗi mo cínzeen Jesu Kristi, mo lap mbii ɗi Naan wuri kì̵ ten tuwoor ni nee, wuɗin c`in nyem ɗi mo cínzeen Kristi ɓejee. 23Gyet akuɗang cínzeen ni j`i, ɓe mun a ɗii shishaghat nder kì̵ Waar ni, baaɗang Naan wuri wang ar ni mun, ku mu cínzeen ɗi nJesu Kristi. 24Mpeemi̶ni, ɓe gyet Waar ni a ngukám funu, akuɗang Jesu Kristi wurii j`i. Kaaɗi wuri j`i ɓe mu ɗee a ɗin ndi̶re nyit kì̵ Naan, mpeeɗi muu cínzeen nwuri. 25Amma yaksi, kaaɗi Naan kì̵ wang ar ni mun, mpeku mu cínzeen ɗi Jesu Kristi, ɓe ba mu kuɗi a nder kì̵ ngufwang mun kas. 26Mpeeɗi yaksi, ndi̶ghi̶n Jesu Kristi, ɓe wun a jep kì̵ Naan mo jir. 27Wun ɗi moo c`in baptisma nwun jir ndi̶ghi̶n Kristi, ɓe wuu ɗee a ɗiibi̶ɓal ki̶ Kristi mmi̶ni. Mpeemi̶ni mu mwaan ndi̶ghi̶n ɗyen mu Kristi. 28Yaksi, ba mee shwatyit kuɗi nnaar ki̶ nyem Yahudi mo ki̶ nyem ɗi ba mo a nyem Yahudi mo kas, koo naar ki̶ ki̶rom ki̶ jeplu mo kas, koo nnaar ki̶ mish mo ki̶ mat mo kas, mpeeɗi wun a ɗiimi̶ndong jir ndi̶ghi̶n Kristi. 29Katɗang wun a mu Kristi, ɓe wun a jep kì̵ Abraham mo. Wuu lap mbii mo jir, ɗi gyet Naan wuri kì̵ ten tuwoor ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\