Galati 4

1Mbii ɗi wan nkaa sat ni a nee, làa ɗi wurin nsekop, ba wuri met ki̶rom kas, naar ɗi wuri kuɗi a làa, koo ɗi a wurin nyaghal ɗyel long ni mo. 2Kaaɗi wuri kuɗi a làa, ɓe a gurum moo tap ki̶ wuri zak. A gurum moo naa mbii fi̶ri mo, har parpuus ɗi puun fi̶ri le ni wul. 3Ni ki̶ mumun aasi zak. Gyet yam, naar ɗi gyet ba mu manshii kì̵ zeen ki̶ mbii mo kas, ɓe gyet mun a ki̶rom mon nder kì̵ Waar kì̵ mbii ɗi gurum mo loghot ki̶ c`in mo, ɗi mu yil ɗiisi mo. 4Amma kaaɗi pee ni wul kyap, ɓe Naan wuri lop Làa fi̶ri sham ndi̶ghi̶n yil ɗiisi. Mo làa wuri a kaaɗi moo ki̶ làa gurum mo si, nder kì̵ Waar. 5Mpeku wuri ang nyem ɗi mon nder kì̵ Waar ni ɗi, ki̶ mpeku wuri le mun ɗee ɗi a jep kì̵ Naan mo. 6Mpeeɗi wun a jep fi̶ri mo. Yaksi, ɓe Naan wuri lop Riin kì̵ Làa fi̶ri sham ndi̶ghi̶n putughup funu mo. Riin ni wurii petpee shiɓal nee, Daa puun! 7Yaksi, ɓe ndi̶ghi̶n Naan, ba wu kuɗi a ki̶rom mo kas, amma wun a jeplu mo. Katɗang wu ɗee a jeplu mo, ɓe wunn nsekop kì̵ mbii ɗi Naan wurin nc`in ni jep fi̶ri mo. 8Gyet yam, ɓe baa wu man Naan kas, ɓe gyet wun a ki̶rom mo nder kì̵ riin ɗi ba mo a naan kas. 9Amma yaksi kaaɗi wu man Naan si, koo kaaɗi Naan kì̵ man wun si, ɓe cirang ɗang wu cighi̶r ki̶ ɓwoon nNaan, ku wu waa wu baa wu so ɗi ndang Waar kì̵ mbii ɗi gurum mo loghot kì̵ c`in ni. Mu riin ɗii mu yil ɗiisi mo, ɗi ba moo mee ɓal kas ye? Ɗyen nwun ku wu baa wu ɗee ɗi a ki̶rom ki̶ mo zak aa? 10Wuu tap kì̵ teer mo, ki̶ puus seriɓet mo, ki̶ tar mo, ki̶ pak teer mo ndi̶ghi̶n ɓit ni. 11Amma wu cín ki̶i̶rmuut nwan, taji ɗak ɗi gyet wan c`in pe wun, ni yaghal ɗee a ɗiibuu. 12Ɗyemnaa mo, wan ki̶n ɗang pe wun, ku wu ɗee kaa wan si. Kaaɗi wan ki̶n ɗee kaa wun si. Ba wu c`in mee mbii ɗiibish nwan kas. 13Wu man nee, gyet a wan shee j`i ki̶ po ɗiiret ni nwun. Mbii ɗi gyet ni le ɗang wan tong pe wun ɗi, a mpeeɗi ba gyet wan nkagham kas. 14Koo ɗi gyet shwal ni daampee nwan, ɓe ba gyet wu kwar wan kas, ki̶ zak, ba gyet wu ɓak wan kas. Amma gyet wu lap wan shi putughup mi̶ndong kaa gyet wuu lap a mee ngulop kì̵ Naan si. Azeen-nzeen gyet wu lap wan a kaa Kristi Jesu shikáa fi̶ri si. 15To, retnyit ɗi gyet wu c`in ashak ki̶ wan si, ni a neye? Mpeeɗi wan sat nwun azeen, katɗang ɗi a mbii ɗi nin mmak c`in, ɓe ɗi gyet wun shwat yit fuu mo wu c`in nwan. 16Cirang ɗangɓe wan ncighi̶r nɗee a shaarlek fuu ye? Mpeeɗi wan sat zeen ni nwun aa? 17Nyem ɗi mo nkaa c`in ɗung nwun si mo, moo gung a mpeku mo kat ɗiiret ɗi nyit fuu, amma mbii ɗi ni le ɗang mo riɓet c`in ki̶si ni, ba ni ret kas. Mo riɓet a ku wu ɓàkshak ɗi ki̶ wan, mpeku wu ki̶ling a mo ɗi ɓejee. 18Katɗang gurum mo tap ki̶ shak a mpee mbii ɗiiret, ɓe ni ret zam. Ɗiisi ni azeen-nzeen, koo a pi̶rang ye. Koo ɗi wan ashak ki̶ wun, koo ɗi ba wan ashak ki̶ wun kas, ɓe wan ki̶n pan wun. 19Jep fi̶na ɗi wan wal nwun si mo, wan a kaa mat ɗi wura nkaa shwaajeel mpee làa-làa si. Wan nsat a nshwaajeel ni ɗak, har parɗi mi̶se fuu mo ɗee ntiit-ntiit ki̶ mu Kristi. 20Ɗyen nwan nso pe wun ɗi zam, mpeku wan man ar ɗi wan nsat mbii ɗiisi mo ɗi nwun. Yaksi, ba wan man mbii ɗi wan nsat nwun kas. Mbii nii daampee nwan nkaa wun zam. 21Wun nyem ɗi wu sat nee, wun a nder kì̵ Waar ni mo. Wu sat nwan yaksi, wu ki̶ling mbii ɗi Waar ɗiisi ni mo nkaa sat ni aa? 22Mo ran ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan nee "Gyet Abraham ki̶ jep ɗiimish mo vul. Gyet ni̶ghi̶n kì̵ memee wura a ki̶rom, ki̶ gyet ni̶ghi̶n kì̵ ɗiivul ni, ba wura a ki̶rom kas." 23Mo làa-làa kì̵ mat ɗi gyet wura a ki̶rom si, ndi̶ghi̶n nan, amma làa kì̵ mat ɗi gyet ba wura a ki̶rom kas si, mo làa wuri a ntiit-ntiit ki̶ po ɗi gyet Naan wurii ten tuwoor ni Abraham. 24Po ɗiisi nii mee mbiikám ɗiijurung ɗi ɓut. Mat ɗiivul ɗiisi ni mo, mo ɗee a kaa tuwoorpo shi toghom mo vul shi, ɗi gyet Naan wuri sat ni mo. Hagar a mat ɗi gyet wura a ki̶rom si, wura ɗee a sumpo kì̵ po ɗi gyet Naan wurii tuwoor ni mMosis nkaa jwak Sinai. A wura ɗi wura làa-làa mo ɓe mo ɗee a ki̶rom mo. 25Hagar wura ɗee a sumpo kì̵ jwak Sinai ɗi ni nyil Arebiya. Wura ɗee a kaa Jerusalem si, ɗi wura ki̶ jep fi̶ra mo, mo ɗi nkaa c`in ɗak ki̶rom har cicinsi. 26Amma Jerusalem ɗi ni ndi̶ghi̶n ɗengnaan, ba wura a ki̶rom kas, wura a ni̶ghi̶n funu. 27Mo ki̶ ran ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan nee: "Wii jeer, yi c`in retnyit. Wii ɗi ba yii kyam shwaajeel mu làa-làa kas mpeeɗi mat ɗi mish ceen wura, wura kat jep mo ɗes met mat ɗi wura tong ashak ki̶ mish fi̶ra." 28Yaksi, ɗyemnaa, mumun a jep ɗi mo ki̶ tuwoorpo nkaa wun kaa Aizik si. 29Gyet yam ni, ɓe làa ɗi gyet mo làa wuri a ndi̶ghi̶n nan si, wuri cínjeel nlàa ɗi gyet mo làa wuri a ndi̶ghi̶n Riin. Ni aasi yaksi. 30Amma, mbii ɗi mo ran ni ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan ni sat a meye? Ni sat nee, "A ceen ki̶rom ni wura ki̶ làa fi̶ra ni, mpeeɗi ba làa kì̵ ki̶rom nin mmak sekop ashak ki̶ laalu ni kas." 31Ɗyemnaa mo, ba mumun a ki̶rom mo kas, amma mun a jeplu mo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\