Hiburu 8

1Káa kì̵ po ni, ndi̶ghi̶n mbii ɗi mun nkaa sat ni nɗiisi. Mun ki̶ Pris ɗiiɗes, ɗi wurii tong nsarse kì̵ peetong mu mulki ɗiiɗes ni, ndi̶ghi̶n ɗengnaan. 2Wurii c`in ɗak ndi̶ghi̶n pee ɗiiɓang met ni jir, ndi̶ghi̶n tent ɗi a ni azeen-nzeen, ɗi a Naan wuri le ni, ba a gurum kas. 3Koo a pris ɗiiɗes ɗiiɗang ye, ɓe mo bi̶lip wuri a mpeku wuri cín mbiizughum, ki̶ wuri wus mbiizughum ɗi zak. Mpeemi̶ni, ni a ting mpeku pris ɗiisi wuri ɗyel mbii mpee cín zughum zak. 4Katɗang gyet wuri a ndi̶ghi̶n yil ɗiisi, ɓe ba gyet wurin nɗee a pris kas. Mpeeɗi gurum mo ɗi, ɗi mo kì̵ cín mbiizughum ntiit kì̵ po ɗi Waar ni sat ni. 5Ɗak ɗi mo kì̵ c`in ni kaa pris mo si ndi̶ghi̶n yil ɗiisi, ni a mbiikám, ki̶ ni a muriin kì̵ mbii ɗi moo c`in mo ndi̶ghi̶n ɗengnaan. Mpeeɗi, gyet kaaɗi Mosis ki̶ riɓet pwas tent ni, ɓe gyet Naan sat nwuri nee: "A tap ku a ɗak koo meye ɗi, ntiit ki̶ mbii ɗi mo kám nwugha nkaa jwak ni." 6Amma yaksi, ɓe Jesu yaa ɗak pris, ɗi ni fes ret met mumo ni, kaaɗi tuwoorpo shi toghom Naan ɗiipoo, ɗi Jesu wuri a nguar ni, ni fes ret met tuwoorpo shi toghom kì̵ Naan ɗiisi̶ghi̶r ni si. Tuwoorpo shi toghom ɗiipoo ni, ni ɗar a nkaa tuwoorpo ɗiiret met mo zak. 7Katɗang ɗi tuwoorpo shi toghom kì̵ Naan ɗin nshee ni ki̶ mee taakat kas, ɓe ɗi ba ni ki̶ mee koghop ni, mpee mee tuwoorpo mu Naan ɗiivul kas. 8Amma Naan wuri kat nyem fi̶ri mo taakat, mpeeɗi wuri sat mmo nee: "Teer nii j`i, Daa wuri sat aasi, ɓe wan ntuwoorpo shi toghom ɗiipoo, ki̶ lu kì̵ Isreil, ki̶ lu kì̵ Juda. 9Ba ni ɗen a kaa tuwoorpo shi toghom ɗi gyet wan c`in ki̶ puun furu mo si kas. Parpuus ɗi gyet wan mang mo shi sar fi̶na, kun pwat ki̶ mo aku ndi̶ghi̶n yil nIjip si kas. Ba gyet mo tap ki̶ tuwoorpo shi ntoghom ɗi gyet wan c`in ki̶ mo ni kas. Mpeemi̶ni ɓe gyet wan cighi̶r ki̶ ki̶ɓwoon mmo. Daa wuri sat aasi. 10A tuwoorpo shi toghom ɗi wan nc`in ki̶ Lu kì̵ Isreil ni nɗiisi, ndi̶ghi̶n teer ɗi mon ndung j`i. Daa wuri sat aasi. Wan nle Waar fi̶na mo ndi̶ghi̶n pan furu mo, ki̶ wan nran Waar fi̶na ni mo ndi̶ghi̶n putughup furu mo zak. Wan nɗee a Naan furu, ki̶ mon nɗee a nyem fi̶na mo. 11Ba mee gurum nkám po fi̶na ngi̶ni̶ghi̶n fi̶ri ndi̶ghi̶n yil furu kas, koo ɗyemni̶ghi̶n nsat nee, 'A man Daa.' Mpeeɗi mon mman wan jir, yaghal nɗiilee kì̵ mo ni, har ɗiiɗes met kì̵ mo zak. 12Wan nfwo ɗi mmo mbii ɗi mo c`in bish-bish mo, ki̶ ba wan nkuɗi ki̶n pan shikbish furu ni mo kas, har ngaa-ngaa." 13Mpeeɗi wuri ki̶ pet tuwoorpo shi toghom ɗiisi, a ɗin mpoo, ɓe ni kám nee, wuri ki̶ le ɗin nshee ni ɗee a ɗiisi̶ghi̶r. Mbii ɗi ni ɗoghom ɗee a ɗiisi̶ghi̶r, ɓe ni a nkaa kun, har yak nin nlagham!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\