Hiburu 9

1Yaksi, ɓi̶lemcuk shi toghom mu Naan ɗin nshee ni, ni ki̶ Waar mo mpee seyil, ki̶ peeɗi gurum mo ɗak shi sar mpee seyil ndi̶ghi̶n yil ɗiisi. 2Gyet mo le tent, ɓe lu ɗin nshee mu tent ni, moo pet ni a pee ɗiiɓang. Ndi̶ghi̶n lu ɗiisi, ɓe ni ki̶ peeɗar mu fitila, ki̶ teebul, ki̶ bred ɗi mo le mpee cín nNaan ɗi. 3Mɓwoon kì̵ fuwaat ɗiivul, ɗi ni paa ni, ɓe mee lu ɗi, ɗi moo pet ni a pee ɗiiɓang met jir. 4Ndi̶ghi̶n lu ɗiisi ni, ɓe peewus mbiizughum ɗi mo ɗak ni a shi zinariya ni ɗi, ki̶ Kwati mu ɓi̶lemcuk shi toghom ni ɗi, ɗi mo paa ni shi zinariya. Kwati ɗiisi ni ki̶ foghol ɗi gyet mo le manna ɗi. Mo ɗak foghol ɗiisi ni a shi zinariya. Kám kì̵ Eron, ɗi ni kì̵ ten pi̶rep song mo, ni ɗi ndi̶ghi̶n Kwati ni zak, ki̶ sulet mu jwak mo vul, ɗi gyet mo ran Waar nkaa mo si zak. 5Nkaa Kwati mu ɓi̶lemcuk shi toghom ni, ɓe cerubim mu ɗiiɗes kì̵ Naan mo ɗi. Moo le riin nkaa peeɗi moo fwo shikbish mo ɗi. Ba mu mak yakshii kì̵ mbii ɗiisi ni mo nder-nder yaksi kas. 6Katɗang mo kyes ɗak mbii ni mo shini-shini kaa ɗiisi si, ɓe pris moo ɗel shidaar-shidaar ndi̶ghi̶n lu ɗin nshee mu tent ni, mpeku mo c`in ɗak mo ɗi. 7Amma a pris ɗiiɗes met jir ni, wurii ɗel ndi̶ghi̶n lu ɗin ndi̶ghi̶n mu tent ni. Wurii ɗel ɗi a yit mi̶ndong mɓut mɓít ɓejee. Wurii ɗel ki̶ toghom ɗi ndi̶ghi̶n lu ni, mpeku wuri cín zughum ɗi nNaan, mpee káa fi̶ri, ki̶ mpee shikbish ɗi gurum moo c`in, ɗi ba mo man ne, wuɗun kì̵ c`in shikbish kas. 8Riin Ɗiiɓang kám agaak ndi̶ghi̶n mbii ɗiisi mo nee, katɗang tent ɗin nshee ni ɗar ɗi, ɓe ba mo wang ar ɗel ndi̶ghi̶n pee ɗiiɓang met jir ni kas. 9Ɗiisi ni ɗee a mbii kam-kam yaksi. Ni ɗee nee, ba cín zughum, ki̶ wus mbiizughum mon nNaan, mo mak vwang putughup kì̵ nyemseyil mo ndi̶re-ndi̶re kas. 10Mpeeɗi ɗiisi ni mo a po nkaa se ki̶ shwaa, ki̶ po nkaa vwang mbiizughum mo, mpee seyil Waar ɗiisi ni mo. A Waar ɗi mo j`i mɓwoon ni ɓejee, a mo ki̶ koghop ni har parɗi Naan ɗak mbii mo riret jir. 11Amma Kristi wuri ten j`i kaa Pris ɗiiɗes met jir si, ki̶ mbii ɗiiret mo ɗi mpesi. Tent ɗi Jesu kì̵ c`in ɗak ɗi, ni ret met, ki̶ ni ndi̶re-ndi̶re. Ba a gurum mo le ni kas, ki̶ ba ni a memee ndi̶ghi̶n mbii ɗi mo kì̵ ten le mo ndi̶ghi̶n yil si kas. 12Kaaɗi, gyet Kristi wuri ɗel ndi̶ghi̶n tent ni yit mi̶ndong ɓejee, mpee gurum mo jir, ɓe wuri ɗel ndi̶ghi̶n pee ɗiiɓang met jir ni a yit mi̶ndong ɓejee mmi̶ni. Ba gyet wuri pán toghom kì̵ hi̶i̶ mo, ki̶ mu randong mo, mpee wus mbiizughum kas. Amma gyet wuri ɗel a shi toghom fi̶ri, ɓe wuri ang mun har ngaa-ngaa. 13Katɗang toghom kì̵ hi̶i̶ mo, ki̶ mu randong mo, ki̶ fwat mu jep randong mo, ɗi mo wat nkaa nyem ɗi ba mo a ɗiiɓang kas, ɓe mo ɗee a nyem ɗiiɓang mo nyit kì̵ Naan. 14Katɗang ni aasi, ɓe toghom kì̵ Kristi ɗin ndi̶ghi̶n Riin ɗiiso ngaa-ngaa, ɗi gyet Kristi wuri cín shin fi̶ri kaa mbiizughum ɗin ndi̶re-ndi̶re si nNaan, ɓe toghom fi̶ri ni vwang mun ndi̶ghi̶n pan funu mu ɗak ɗi moo so ki̶ mun a peemúut, mpeku mu seyil ɗi nNaan ɗin mmeen. 15A mpeemi̶ni, ɓe Kristi wuri a nguar mu ɓi̶lemcuk shi toghom kì̵ Naan, mpeku nyem ɗi Naan kì̵ ten pi̶rep mo, ɓe mo sekop ɗi ni so ngaa-ngaa ɗi Naan wuri kì̵ ten tuwoor ni. Ɗi yaksi ɓe Kristi wuri kì̵ ten muut mpee can gurum mo ndi̶ghi̶n shikbish, ɗi gyet mo c`in nder kì̵ ɓi̶lemcuk shi toghom ɗin nshee ni. 16Katɗang mee gurum ki̶ takarda mu sekop kì̵ mee ngo, ɓe ting see mo mak man zeen nee, gwar ni kì̵ muut, ɗangɓe takarda mi̶ni kì̵ koghop ni. 17Mpeeɗi takarda mu sekop nii koghop ni, aɓwoon ɗi gwar ɗi wuri ran takarda ni wuri kì̵ ten muut. Ki̶ zak, ba takarda ni ki̶ mee koghop ni kas, katɗang nguran ni wuri kuɗi mmeen. 18A mpeemi̶ni, ɓe gyet Naan ɓwaghat ɓi̶lemcuk shi toghom ɗin nshee ni ki̶ Mosis a shi toghom. 19Aɓwoon ɗi gyet Mosis kì̵ ten sat ngurum mo, mbii ɗi Naan ki̶ riɓet ku mo c`in, ɓe gyet wuri shee sat mmo agaak Waar ni mo jir. Ɗangɓe wuri hi̶r toghom kì̵ randong mo, ki̶ toghom ki̶ hi̶i̶ mo, ki̶ am shi shuu ɗiinaat, ki̶ shi kompee, ki̶ mee shit ɗi moo pet ni a hissop. Shi shuu ɗiinaat ɗiisi, ki̶ shi kom hissop si, ɓe wuri wat toghom ni ki̶ am ni, nkaa takarda ni, ki̶ nkaa gurum ni mo zak. 20Ɓe wuri sat nee: "Ɗiisi ni a toghom mu ɓi̶lemcuk shi toghom ɗi Naan wuri kì̵ ten sat nee, ni ret ku wu tap ki̶ni." 21Ni aasi zak, ɓe gyet Mosis mang toghom ni wat nkaa tent nni, ki̶ nkaa lee ɗi moo c`in ɗak ki̶ mo mpee seyil Naan. 22Azeen-nzeen, nder kì̵ Waar ni, ɓe koo a meye, ɓe nii ɗee a ɗiiɓang a shi toghom. Katɗang ba a mpee ɓeer toghom kas, ɓe ba mee fwo shikbish ɗi kas. 23Gyet nii koghop ni, mpeku mbii ɗi mo a muriin kì̵ mbii ɗi mo ndi̶ghi̶n ɗengnaan, ɓe moo le mo ɗee a ɗiiɓang a shi mbiizughum ɗiiret met mu yil ɗiisi. 24Mpeeɗi Kristi wuri kì̵ ten ɗel ndi̶ghi̶n pee ɗiiɓang, ɗi ba a gurum ɗak ni kas, amma pee ɗiiɓang ɗi gurum ki̶ ɗak ni, ɓe ni a muriin mu peeɓang ɗi ni azeen-nzeen. Amma Kristi wuri ɗel a ndi̶ghi̶n ɗengnaan ni hakyeng. Yaksi, wurii ɗar ntoghom kì̵ Naan a koppee funu. 25Ba wuri ɗel ndi̶ghi̶n ɗengnaan, a mpeku wuri baa cín shin ɗi, kaa mbiizughum ɗi zak kas, kaaɗi gyet pris ɗiiɗes met mu nyem Yahudi mo, wurii ɗel ndi̶ghi̶n pee ɗiiɓang koo a ɓit ɗiiɗang ye, ki̶ toghom kì̵ long mo si. 26Katɗang ɗi ni aasi, ɓe ɗi Kristi wurin nshwaajeel yit ɗes mmi̶ni. Pugyet ɗin nshee, ɗi Naan lee mbii mo jir. Amma yaksi, ɓe wuri kì̵ j`i put yit mi̶ndong ɓejee, ntiit ki̶ kyes kì̵ pee mu ɓit ni mo, mpeku wuri mang shikbish ɗi, shi cín shin fi̶ri, kaa mbii wus mbiizughum si. 27Ni a kaaɗi mo kì̵ ten le nee, gurum mo jir, mon mmuut yit mi̶ndong, amma aɓwoon kì̵ muut mi̶ni, ɓe mon ntokɗiyeel mmo jir si. 28Ni aasi zak, ɓe Kristi, wuri j`i cín shin fi̶ri kaa mbiizughum si, yit mi̶ndong, mpeku wuri mang shikbish kì̵ gurum mo ɗi ɗes. Wurin mbaaj`i put zak, shii kì̵ mi̶ni, a baaj`i fi̶ri ɗiivul mmi̶ni, ɓe ba a mpeku wuri mang shikbish ɗi kas, amma wurin mbaaj`i, a mpeku wuri ɓam nyem ɗi moo leyit gong wuri ɗi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\