Joon 12

1Kaaɗi teer mo kuɗi pemee, akuɗang retnyit mu Canɗel nii wul, ɓe Jesu wuri baaj`i mBetani nyil ɗi Lazarus kì̵ tong ɗi. A Lazarus ngo ɗi jí Jesu yaghal ki̶ wuri a peemúut sí. 2Mo cet mbiise mu kansi̶ghi̶n nJesu a peemi̶ni. A Marta wura c`in mbiise ni mmo. Lazarus wuri a memee mɓut nyem ɗi moo tong a peesese ni, ki̶ mo nkaa se mbiise ni ashak ki̶ Jesu. 3Meeri wura mang mee been mwoor ɗi moo pet ni a nard, ɗiiɗu shang-shang, ki̶ ni ki̶rim zam, ɓe wura ɗoo mwoor ni nkaa shii kì̵ Jesu, ki̶ wura pwos shii fi̶ri mo shi shoopkáa fi̶ra zak. Lu ni gam ki̶ ɗu ki̶ mwoor ni. 4Amma Judas Iskariyot, memee ndi̶ghi̶n nyemso ndang Jesu mo, ɗi a wurin nyaghal seet Jesu si, wuri sat nee, 5"A me le ɗang ba mon nseet mwoor ɗiisi nkaa shaghal zinariya mo ɗari kun, ku mo cín shaghal ni ɗi nyemjeel mo kas ye?" 6Judas wuri satpo ɗiisi, ba a mpeeɗi wurii kak nyemjeel mo kas, amma mpeeɗi wuri a wat. A wurii ɗyel daamshaghal furu, ki̶ zak, wurii naa mang pak ndi̶ghi̶n shaghal ni se mmi̶shin. 7Jesu wuri sat nee, "Wu yit wura ɗi, wura pwos mwoor ni nwan a mpee puus wum fi̶na. 8Wun ɗi ashak ki̶ nyemjeel mo shidaar-shidaar, amma ba wan ntong pe wun ɗi shidaar-shidaar kas." 9Kaaɗi ɗuu kì̵ gurum mo ɗes mɓut nyem Yahudi mo, mo ki̶ling nee, Jesu wuri ɗi mBetani, ɓe mo j`i ɗi, ba a mpeku mo naa Jesu ɗi ɓejee kas, amma mpeku mo naa Lazarus, ngo ɗi Jesu kì̵ yaghal ki̶ wuri a peemúut si ɗi zak. 10Ɗangɓe pris ɗiinan mo ɓwaghatpo, mpeku mo tang ar ɗi mon ntu Lazarus ɗi zak. 11A mpee Lazarus, ɓe nyem Yahudi mo ɗes mo kwar ki̶lingpo ki̶ nyemnan-nan furu mo, ku mo cínzeen ɗi nJesu. 12Daɗaar ni, ɓe gurum mo ɗes ɗi mo ki̶ j`i nJerusalem mpee retnyit ni, mo ki̶ling nee, Jesu wurin ndung j`i nJerusalem. 13Ɓe mo pwat so saa kom ki̶kar mo, mpeku mo so kaat wuri ɗi. Mo nkaa kwoop wuri shi ɗoo ɗiiɗes nee: "Hosana! Naan le ɗiiret, nkaa ngo ɗi wurii j`i ndi̶ghi̶n sum kì̵ Daa. Naan le ɗiiret nkaa mishkagham mu nyem Isreil mo." 14Jesu wuri kat mee làa njaaki, ɓe wuri lang nkaa ni, kaaɗi mo kì̵ ten ran ndi̶ghi̶n takarda ki̶ Naan si nee: 15"Taji ki̶i̶rmuut yaa wun nyemyil nZayon kas. Yi naa Mishkagham fii wurii j`i pe yi ɗi, Wurii lang a nkaa làa njaaki." 16Ba jeplop fi̶ri mo manshii kì̵ mbii ɗiisi mon nshee kas, amma aɓwoon ɗi mo kì̵ yaghal ki̶ Jesu ndi̶ghi̶n ɗiiɗes fi̶ri, ɗangɓe mo pan nee, mbii ɗiisi mo a riran nkaa wuri ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan, har mo kì̵ c`in mbii ɗiisi mo nwuri zak. 17Ɗuu kì̵ gurum ɗi j`i mo ashak ki̶ Jesu parpuus ɗi wuri pet Lazarus yaghal a peemúut, har wuri j`i put ndi̶ghi̶n ki̶cir ni, mo satpo mmo nkaa yaghal kì̵ Lazarus a peemúut ni. 18A ni le ɗangɓe ɗuu kì̵ gurum ni mo pwat, mpeku mo so kaat Jesu ɗi, mpeeɗi mo ki̶lingpo nkaa mbii aapo ɗi wurii c`in ni. 19Nyem Farisi mo sat nshak nee, "Wu naa! Ba wu mak se koghorong kas koo ɗiɓen. Mpeeɗi yil ni jir ni ki̶ so a ndang wuri." 20Pak nyem Heleni mo ɗi ndi̶ghi̶n nyem ɗi mo kì̵ so nJerusalem mpee seyil nNaan ntiit ki̶ retnyit ni. 21Mo j`i pe Filip ɗi, ɗi wuri a nguyil mBetseda mu yil nGalili, mo sat nwuri nee, "Daa Filip, mu riɓet naa Jesu." 22Filip wuri so sat Andru, ɗangɓe mo weet mo so sat nJesu. 23Jesu wuri lap mmo nee, "Pee ni wul, mpeku mo le Làa kì̵ Gurum a ɗiiɗes. 24A zeen-zeen, ki̶n sat nwun nee, kat ba àas mu alkama ni taa nyil, ku ni muut ɗi kas, ɓe ni ɗi a àas mu alkama ni mmi̶sat ɗak. Amma katɗang ni muut, ɓe nin nkàa làa-làa mo ɗes. 25Ngo ɗi wuri wal nseen fi̶ri, ndi̶ghi̶n yil ɗiisi, ɓe nin nlagham a wuri. Amma ngo ɗi wuri kwar seen fi̶ri ndi̶ghi̶n yil ɗiisi, ɓe a wurin ntap seen fi̶ri ni, mpee seen ɗiiso ngaa-ngaa. 26Koo weye ɗi wuri riɓet c`in ɗak nwan, ɓe ting wuri j`i ndang wan. Peeɗi wan ɗi, ɓe ki̶rom fi̶na wuri ɗi a peemi̶ni zak. Ngo ɗi wuri c`in ɗak nwan, ɓe puun fi̶na wurin ncín ɗiiɗes nwuri." 27"Yaksi ɓe putughup fi̶na ni wat zam. Wan nsat a me ɗak ye? Wan nsat nee, Daa a baa ki̶ jeel ɗiisi aku nkaa wan aa? Waash, ba wan mmak ɗang ni aasi kas, mpeeɗi wan j`i a mpee shwaajeel mi̶ni. 28Daa, a lesum fugha a ɗiiɗes." Ɗangɓe mo ki̶ling mee ɗoo put aɗeng sham nee, "Wan ki̶n ten nle ni a ɗiiɗes, ki̶ wan mbaa le ni a ɗiiɗes zak." 29Kaaɗi ɗuu gurum ɗi moo ɗar ɗi a pee ni, mo ki̶ling ɗoo mi̶ni, ɓe pak mo sat nee, "A nluu k`oot." Amma pak mo sat nee, "A ngulop kì̵ Naan katpo ki̶ wuri." 30Jesu wuri sat mmo nee, "Ba ɗoo ɗiisi ni sham a mpee wan kas, amma ni sham a mpee wun. 31A yaksi, ɓe Naan ntokɗiyeel nyil ni, ki̶ a yaksi, ɓe Naan wurin mmang Shetan ɗi a wurii se mulki nkaa yil ɗiisi baa ki̶ wuri aku. 32Aɓwoon ɗi mo kì̵ ɗiyeep wan nkaa shiyeepyoghom ndi̶ghi̶n yil ni, ɓe wan nɗul gurum mo j`i pe wan ɗi jir." 33Jesu wuri satpo ɗiisi a mpeku wuri kámshii kì̵ kiyeet ki̶ muut ɗi wurin nyaghal muut ni ɗi mmo. 34Ɗuu kì̵ gurum ni mo lap wuri nee, "Muu tang ndi̶ghi̶n takarda Waar funu nee, Kristi wurin ntong ɗi har ngaa-ngaa, ɓe cirang ɗang wugha aa sat nee, ni a ting mon nɗiyeep Làa kì̵ Gurum nkaa shiyeepyoghom ye? A we a Làa kì̵ Gurum ni ye?" 35Jesu wuri lap mmo nee, "Peeɓang ni kuɗi pe wun ɗi mpee rep pee lee. Wu mwaan mpeeɗi peeɓang ni kuɗi ashak ki̶ wun, mpeku taji peenkoo j`i kat wun kas. Ngo ɗi wuri mwaan ndi̶ghi̶n peenkoo, ɓe ba wurin mmanpee ɗi wurii so ɗi kas. 36Wu cínzeen peeɓang ni, kaaɗi peeɓang ni kuɗi ashak ki̶ wun si, mpeku wu ɗee ɗi a jep kì̵ peeɓang." Aɓwoon ɗi Jesu wuri satpo ɗiisi mmo, ɓe wuri so lagham mee pee ɗik. 37Koo ɗi wurii naa nc`in mbii aapo mo ɗes a yit ki̶ mo, jir ki̶si, ɓe ba mo cínzeen nwuri kas. 38Mpeku po ɗi gyet ngusatpo kì̵ Naan Aizaya wuri kì̵ ten sat ni gam ɗi nee: "Daa a we ncínzeen mpo funu ye? Daa wuri kì̵ kám iiko fi̶ri a weye? 39Mpeemi̶ni ba mo ki̶ cínzeen kas." Mpeeɗi Aizaya wuri waa baa sat zak nee, 40"Naan wuri ki̶ vum yit furu mo, wuri kì̵ shaghat pan kì̵ putughup furu mo, mpeku taji mo naapee shi yit furu mo kas, koo mo manshii kì̵ mbii shi pan kì̵ putughup furu mo kas, har ɗi mon ncighi̶r j`i pe wan ɗi, mpeku wan bar mo ɗi." 41Gyet Aizaya wuri satpo mmo nkaa Jesu, a mpeeɗi gyet wuri ki̶ naa ɗiiɗes ki̶ Jesu. 42Amma jir aasi, ɓe pak mo ɗes ndi̶ghi̶n nyem ɗiinan-nan mo, mo cínzeen nJesu, amma mpee ki̶i̶r ki̶ nyem Farisi mo, ɓe ba mo riɓet sat ni agaak kas, mpeku taji mo ceen mo ndi̶ghi̶n lu kì̵ Naan. 43Mpeeɗi moo riɓet ku gurum mo kwoop mo met ɗi a Naan nkwoop mo. 44Jesu wuri ɗiyeep ɗoo shiɓal, ɓe wuri sat nee, "Ngo ɗi wuri cínzeen nwan, ɓe ba wuri cínzeen a nwan kas, amma wuri cínzeen ni a ngo ɗi wuri lop wan. 45Ngo ɗi wuri naa wan, ɓe wuri naa a ngo ɗi wuri lop wan mmi̶ni zak. 46Wan j`i a kaa peeɓang ndi̶ghi̶n yil ni, mpeku koo weye ɗi wuri cínzeen nwan, ɓe taji wuri tong ndi̶ghi̶n peenkoo kas. 47Koo weye ɗi wurii ki̶lingpo fi̶na, ɗangɓe ba wuri c`in mo kas, ɓe ba a wan ntokɗiyeel nwuri kas. Mpeeɗi ba wan j`i a mpee tokɗiyeel nyil ni kas, amma a mpeku wan ɓam yil ni ɗi. 48Ngo ɗi wuri kwar wan, ki̶ ba wuri lappo fi̶na mo kas, ɓe wuri ɗi ki̶ mee ngo ɗin ntokɗiyeel nwuri. Po ɗi wan ki̶n sat si mo, a mon ntokɗiyeel ngo mi̶ni parkyes kì̵ yil ni. 49Ba wan ki̶n satpo ɗiisi mo a shi iiko fi̶na kas, amma a puun fi̶na ɗi wuri lop wan, a wuri shikáa fi̶ri wuri kì̵ ten cín po ɗi wan sat ni mo. 50Wan man zak nee, po fi̶ri ni a seen ɗiiso ngaa-ngaa. A mpeemi̶ni, ɓe po ɗi wan ki̶n sat ni, ni a ntiit ki̶ po ɗi puun fi̶na wuri kì̵ ten sat nwan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\