Joon 13

1Akuɗang puus retnyit mu Canɗel ni wul, ɓe Jesu wuri kì̵ man nee, pee fi̶ri ni ki̶ wul, ɗi wurin nyaghal yit yil ɗiisi ni, mpeku wuri baa pe puun ɗi. Wuri wal nyem ɗi mo a mi̶ri mo ndi̶ghi̶n yil ni. Wuri fes kám wal fi̶ri mmo hakyeng ki̶n ndi̶ng-ndi̶ng. 2Kaaɗi mo nkaa se mbiise mu kansi̶ghi̶n, ɓe Shetan wuri kì̵ ten le ndi̶ghi̶n putughup mu Judas Iskariyot ɗyem kì̵ Simon, mpeku wuri so seet Jesu ɗi. 3Jesu man nee, puun wuri kì̵ le mbii mo jir nsar fi̶ri, ki̶ wuri man nee, wuɗi put a pe Naan ɗi, ki̶ ɗin nwaa baa a pe Naan ɗi zak. 4Mpeemi̶ni, ɓe wuri yaghal a peese mbiise ni, ɓe wuri shang nli̶r fi̶ri ɗiiɗes le nyil. Ɓe wuri mang mee tawul ɓwaghat cighi̶r mɓwoon fi̶ri. 5Ɓe wuri ɗoo am ndi̶ghi̶n mee ɗaa, wuri yaa vwang shii kì̵ jeplop fi̶ri mo ɗishik, ki̶ wuri pwos shii furu mo shi tawul ɗi wuri ɓwaghat cighi̶r mɓwoon fi̶ri ni. 6Kaaɗi wuri so wul pe Simon Pita ɗi, ɓe Pita sat nwuri nee, "Daa, a wugha nvwang shii fi̶na aa?" 7Jesu lap nwuri nee, "Ba wugha manshii kì̵ mbii ɗi wan nkaa c`in ni yaksi kas, amma aɓwoon ɓe a mmanshii kì̵ ni." 8Pita sat nee, "Ba wan riɓet ku a vwang shii fi̶na mo kas har vit." Jesu lap nwuri nee, "Katɗang ba wan vwang shii fugha kas, ɓe ba mee mbii nkuɗi ki̶ ɓàl wan ki̶ wugha kas." 9Simon Pita lap nee, "Daa, ba wughan nvwang a shii fi̶na mo ɓejee ɗak kas, amma wughan vwang sar fi̶na mo, ki̶ káa fi̶na zak." 10Jesu sat nee, "Ngo ɗi wuri kì̵ ten sughup, ɓe wuri a ɗiiɓang, ɓe see mon nvwang a shii fi̶ri mo ɓejee ɗak. Wun a ɗiiɓang, amma baa a wun jir kas." 11Mpeeɗi wuri man ngo ɗin nyaghal seet wuri, a ni le ɗangɓe wuri sat nee, "Ba wun a ɗiiɓang jir kas." 12Aɓwoon ɗi wuri kì̵ kyes vwang shii furu mo, ɓe wuri mang nli̶r fi̶ri ɗiiɗes lop, wuri baaso ɗi a peetong fi̶ri. Ɓe wuri tal pu mo nee, "Wu manshii kì̵ mbii ɗi wan c`in nwun ni aa? 13Wun shikáa fuu wuu pet wan a Ngukám, ki̶ Daa zak, wuu sat mi̶ni a ndi̶re, mpeeɗi wan a Ngukám, ki̶ Daa fuu. 14Katɗang wan, ɗi wan a Daa ki̶ Ngukám fuu, wan vwang shii fuu mo, ɓe ni ret ku wun wu vwang shii nshak zak. 15Mpeeɗi wan c`in a mee kám nwun mi̶ni, mpeku wu c`in ɗi kaaɗi wan c`in nwun si. 16Azeen-nzeen ki̶n sat nwun nee, ba ki̶rom mmak ɗee a ɗiiɗes nkaa ngulu fi̶ri kas, ki̶ zak, ba ngulop wurin mmak ɗes met ngo ɗi lop wuri kas. 17Kaaɗi wun wuu manshii kì̵ mbii ɗiisi mo, ki̶ katɗang wu c`in mo, ɓe wun nkat ɗiiret. 18Ba wan sat a wun jir kas, wan man nyem ɗi wan ki̶n ten bi̶lip mo. Amma mpeku po ɗi mo kì̵ ten ran ni ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan ni gam ɗi nee, 'Ngo ɗi wurii se mbiise ashak ki̶ wan, wuri waa cighi̶r ɗee a shaarlek fi̶na.' 19Wan sat ɗiisi wun yaksi, akuɗang nii c`in, mpeku katɗang ni c`in, ɓe wu cínzeen ɗi nee, wan a wuri. 20Azeen-nzeen ki̶n sat nwun nee, koo a ngo ɗiiɗang ye, ɗi wuri lap ngo ɗi wan lop, ɓe ngo mi̶ni lap a wan mmi̶ni, ki̶ koo a ngo ɗiiɗang ye ɗi wuri lap wan, ɓe wuri lap a ngo ɗi wuri lop wan mmi̶ni zak." 21Aɓwoon ɗi Jesu wuri satpo ɗiisi aasi, ɓe putughup fi̶ri ni wat zam, ɓe wuri sat agaak nee, "Azeen-nzeen ki̶n sat nwun, memee ndi̶ghi̶n wun wurin nseet wan." 22Ni aapo nyemso ndang Jesu mo, har mo lyapshak, ki̶ mo ɗoghom ɓeet ni ne, kyet a we ndi̶ghi̶n mon nseet wuri ye? 23Memee ndi̶ghi̶n jeplop ki̶ Jesu mo, ɗi Jesu wal nwuri, wurii tong kus-kus pe Jesu ɗi. 24Ɓe Simon Pita zi̶kkáa ngwar ɗi Jesu wal nwuri si nee, "A tal pu Daa nee, kyet wurii sat a weye?" 25Wuri ɗi wurii tong kus-kus pu Jesu, wuri tal nee, "Daa, aa sat a weye?" 26Jesu lap nee, "A ngo ɗi wan nyal bred, kun lop mpuk, kun cín nwuri se, ɓe a wuri a gwar mi̶ni." Mpeemi̶ni ɓe Jesu yal bred lop mɓut mpuk, ɓe wuri cín Judas ɗyem kì̵ Simon Iskariyot. 27Aɓwoon ɗi Judas wuri ki̶ lap bred ni se, ɓe Shetan ɗel ndi̶ghi̶n putughup fi̶ri. Jesu sat nwuri nee, "Mbii ɗi aa riɓet c`in ni, ɓe a c`in ki̶lak-ki̶lak." 28Mɓut nyem ɗi moo tong ɗi a peese mbiise ni, ba mee gurum manshii kì̵ po ɗi Jesu sat nJudas kas. 29Pak mo pan nee, a mpeeɗi Judas wuri a nguɗyel daamshaghal mmo, ɓe Jesu wuri a nkaa sat nwuri nee, a so a seet mbii ɗi muu riɓet mpee retnyit ni, kas meeɓe, nee wuri so cín mee mbii nyemjeel mo. 30Kaaɗi Judas wuri lap bred ni se, ɓe wuri ɗel put abet-abet, ɓe pee ki̶ rap. 31Aɓwoon ɗi Judas ki̶ put, ɓe Jesu sat nee, "Yaksi gurum mon nnaa ɗiiɗes kì̵ Làa kì̵ Gurum, ki̶ mon naa ɗiiɗes kì̵ Naan ndi̶ghi̶n Làa ni zak. 32Katɗang ɓe gurum mo naa ɗiiɗes kì̵ Naan ndi̶ghi̶n Làa ni, ɓe Naan wurin nle ku gurum mo naa ɗiiɗes kì̵ Làa ni ndi̶ghi̶n shin fi̶ri zak, ki̶ wurin nki̶lak kì̵ le Làa ni a ɗiiɗes. 33Jep fi̶na mo, ɗee shiiteer mo ɗi a kong ɗak, ɗi wan ashak ki̶ wun. Wun nyaghal wu tang wan, kaaɗi jí wan sat nyem Yahudi mo si, ɓe wan ki̶n sat nwun aasi zak nee, 'Peeɗi wan ndung so ɗi, ɓe ba wun mmak so ɗi kas!' 34Wan cín Waar ɗiipoo nwun nee, wu walnshak, kaaɗi wan wal nwun si, ɓe wu walnshak aasi zak. 35Katɗang ɓe wu walnshak, ɓe gurum mo jir mon mman nee, wun a jeplop fi̶na mo." 36Simon Pita wuri tal nee, "Daa, aa so a neye?" Jesu lap nwuri nee, "Peeɗi wan ndung so ɗi, ɓe ba wugha mmak j`i ndang wan yaksi kas, amma aɓwoon ɓe wughan nyaghal a j`i ndang wan." 37Pita sat nee, "Daa, a me le ɗangɓe ba wan mmak so ndang wugha yaksi kas ye? Wan mmuut mpee wugha." 38Jesu lap nwuri nee, "Ashee, wughan mmuut mpee wan aa? Azeen-nzeen ki̶n sat nwugha, akuɗang deel ki̶ taa ɗoo, ɓe wughan nciipo yitkun nee, ba wugha man wan kas."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\