Joon 19

1Ɗangɓe Pailet wuri le ku mo so fwo ngwam nJesu. 2Sooja mo ɗak mbiikáa hi̶r, mo lop nJesu nkáa, ki̶ mo lop mee nli̶r ɗiinaat jilau nwuri zak. 3Mo gyes so pe wuri ɗi, ɓe mo tok ki̶ wuri nee, "Muu tok ki̶ wugha, mishkagham mu nyem Yahudi mo." Mo ni̶ram wuri shi sar furu mo! 4Pailet wuri waa baa put zak, ɓe wuri sat nyem Yahudi mo nee, "Wu naa, wan ndung put ki̶ wuri nwun ati̶leng, mpeku wu man ɗi nee, ba wan kat mee mbii ɗiibish ndi̶ghi̶n wuri kas." 5Aasi ɓe Jesu wuri put a ti̶leng ki̶ mbiikáa hi̶r nkáa fi̶ri, ki̶ nli̶r ɗiinaat jilau si. Pailet wuri sat mmo nee, "Wu naa gwar ni si." 6Kaaɗi pris ɗiinan mo, ki̶ nyemtap kì̵ Lu kì̵ Naan ɗiiɗes ni, mo naa Jesu, ɓe mo le or nee, "A pwas wuri nkaa shiyeep! A pwas wuri nkaa shiyeep!" Pailet wuri sat mmo nee, "Wun wu mang wuri wu pwas nkaa shiyeep shikáa fuu, mpeeɗi ba wan kat mee mbii ɗiibish ndi̶ghi̶n wuri kas." 7Nyem Yahudi mo lap mPailet nee, "Mun ki̶ mee waar ɗi ni a ting ku wurin mmuut, mpeeɗi wuri leshin a Làa kì̵ Naan." 8Kaaɗi Pailet wuri ki̶ling po mi̶ni, ɓe ki̶i̶rmuut yaa wuri hakyeng. 9Pailet wuri baa ɗel ɗi a naar fur ni, ɓe wuri tal pu Jesu nee, "Wugha put a neye" Amma ba Jesu lap mee po nwuri kas. 10Mpeemi̶ni ɓe Pailet sat nJesu nee, "A me le ɗang ba a lappo nwan kas ye? Ba a man nee, wan ki̶ iiko ɗi wan mmak ɓwot wugha, ki̶ wan ki̶ iiko ɗi wan mmak pwas wugha nkaa shiyeepyoghom zak kas aa?" 11Jesu lap nwuri nee, "Ba wugha ki̶ mee iiko nkaa wan kas, katɗang ɗi ba mo kì̵ ten c`in wugha aɗeng kas. Mpeemi̶ni ngo ɗi wuri cín wan nsar fugha, ɓe wuri kì̵ c`in a shikbish ɗiiɗes hakyeng." 12Pailet wuri tangpee ɗi wurin mɓwot wuri ɗi, amma nyem Yahudi mo le or mo sat nee, "Katɗang ɓe a ɓwot gwar ɗiisi, ɓe ba wugha a shaar kì̵ Siza kas. Ngo ɗi wuri leshin a mishkagham, ɓe wuri a shaarlek kì̵ Siza." 13Kaaɗi Pailet ki̶lingpo ɗiisi mo, ɓe wuri put ki̶ Jesu ati̶leng, wuri tong nkaa mbiitong mu tokɗiyeel, ɗi moo pet ni shi po kì̵ nyem Yahudi mo a Gabbafa. 14Parpuus mi̶ni, a par ɗi mo ɗak mbii retnyit mu seriɓet mu Canɗel ɗi, ɓe kus ki̶ puus a naar, ɓe Pailet wuri sat nyem Yahudi mo nee, "Wu naa mishkagham fuu si!" 15Mo le or mo sat nee, "A so ki̶ wuri! A so ki̶ wuri! A pwas wuri nkaa shiyeepyoghom" Pailet wuri tal pu mo nee, "Wu riɓet ku wan pwas mishkagham fuu nkaa shiyeepyoghom aa?" Pris ɗiinan mo lap nwuri nee, "Ba mun ki̶ mee mishkagham kas, see a Siza ɓejee." 16Ɗangɓe Pailet wuri cín Jesu mmo, mpeku mo so pwas wuri ɗi nkaa shiyeepyoghom. 17Ɗangɓe sooja ni mo so ki̶ Jesu, ɓe mo le wuri mang shiyeepyoghom ni shikáa fi̶ri. Mo so ki̶ wuri a peeɗi moo pet ni a Ɗyeskáa, (ɗi moo pet ni shi li̶po kì̵ nyem Yahudi mo a Golgofa). 18Mo pwas Jesu nkaa shiyeepyoghom a peemi̶ni, ki̶ mo pwas mee das mo vul ashak ki̶ wuri zak, memee nsarse, ki̶ memee nsarkul fi̶ri. Jesu nnaar ki̶ mo. 19Pailet wuri le ku mo ran mee ran, ku mo pus ni nkaa shiyeepyoghom ni. A mbii ɗi wuri ran ni nɗiisi nee, "Jesu Ngu Nazaret, Mishkagham mu nyem Yahudi mo." 20Nyem Yahudi mo ɗes mo tang ran ɗiisi ni, mpeeɗi peeɗi mo pwas Jesu ɗi, ni kus ki̶ birni ni. Mo ran ni shi li̶po mu nyem Yahudi mo, ki̶ mu nyem Rom mo, ki̶ mu nyem Heleni mo zak. 21Pris ɗiinan-nan mu nyem Yahudi mo sat mPailet nee, "Taji a ran nee, 'Mishkagham ki̶ nyem Yahudi mo kas,' amma a ran a nee, 'Gwar ɗiisi wuri sat ne, wuɗi a mishkagham mu nyem Yahudi mo.' " 22Pailet wuri lap mmo nee, "Mbii ɗi wan ki̶n ran, ɓe wan ki̶n ran jee." 23Aɓwoon ɗi sooja ni mo ki̶ pwas Jesu nkaa shiyeepyoghom, ɓe mo hi̶r leelop fi̶ri mo, mo ɓàk peefeer, koo sooja ɗiiɗang ye, ɓe wuri lap memee. Mo mang nli̶r fi̶ri ɗiiɗes, ɗi ba ni ki̶ pee taan kas, ni a ɗiiriraa, yaghal nɗeng sham put ngween. 24Ɗangɓe sooja ni mo sat ki̶ shak nee, "Taji mu tee ni kas, amma mu koospaa nkaa ni, ku mu naa ngo ɗi wurin nɗyel ni ɗi." Mbii ɗiisi c`in a mpeku po ɗi mo kì̵ ten ran ni ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan ni gam ɗi nee: "Mo ɓàk nli̶r fi̶na mo nnaar furu. Mo koospaa nkaa nli̶r ɗiiɗes fi̶na zak." A mbii ɗi sooja mo c`in mmi̶ni. 25Nyem ɗi moo ɗar kus ki̶ shiyeep ɗi mo pwas Jesu ɗi ni, mo a ni̶ghi̶n fi̶ri, ki̶ ɗyemni̶ghi̶n kì̵ ni̶ghi̶n fi̶ri, ki̶ Meeri mat kì̵ Kilobas, ki̶ Meeri Makdalin. 26Kaaɗi Jesu naa ni̶ghi̶n fi̶ri, ki̶ nguso ndang wuri ɗi Jesu wal nwuri si, moo ɗar ɗi kus, ɓe wuri sat nni̶ghi̶n fi̶ri nee, "Naa, yi naa ɗyem fii!" 27Ki̶ wuri sat nguso ndang wuri si si nee, "A naa ni̶ghi̶n fugha si!" Yaghal mpuus mi̶ni, ɓe nguso ndang Jesu ni wuri so ki̶ ni̶ghi̶n kì̵ Jesu wura ntulu fi̶ri. 28Aɓwoon ɗiisi, ɓe Jesu wuri man nee, mbii mo kì̵ gam yaksi jir, mpeku po ɗi mo kì̵ ten ran mo ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan mo gam ɗi, ɓe wuri sat nee, "Am tu wan." 29Mo kì̵ le mee hi̶r ɗi ni gam ki̶ am anab ɗiiɗwang a pee ni, ɓe mo lop tuvuk ndi̶ghi̶n ni, ki̶ mo c`in kaa nJesu, nkaa rep mee yang mu hissop. Mo lop kaa nJesu mpo. 30Kaaɗi Jesu wuri kyam am anab ɗiiɗwang ni, ɓe wuri sat nee, "Nii kyes!" Ɓe wuri zum ki̶ káa fi̶ri, ɓe wuri shang nookmuut, wuri muut. 31Parmi̶ni, a puus ɗaksut mu nyem Yahudi mo, mpeeɗi daɗaar ni, ɓe a puus Nookɗi. Ba moo riɓet ku mee kúm gurum teer nkaa shiyeepyoghom har wul parpuus Nookɗi kas, mpeeɗi parpuus Nookɗi ni a ɗiiɓang mmo. Mpeemi̶ni ɓe nyem Yahudi mo ɗang pu Pailet, ku wuri cínpee mmo pyan ɓaas kì̵ nyem ɗi mo pwas mo ni ɗi. Ku mo ki̶lak ɗiimuut, mpeku mo sham ɗi kì̵ kúm ni mo, ku mo so wum mo ɗi. 32Ɓe sooja mo so pyan ɓaas kì̵ gwar ɗi mo pwas wuri nsarse kì̵ Jesu, ki̶ gwar ɗin nsarkul fi̶ri zak. 33Amma kaaɗi mo j`i pe Jesu ɗi, ɓe mo kat wuri kì̵ ten muut jee. Mpeemi̶ni, ɓe ba mo pyan ɓaas fi̶ri mo kas. 34Amma memee ndi̶ghi̶n sooja ni mo, wuri ɓyang Jesu nkoghop shi kop, ɓe abet, toghom ki̶ am sham put. 35Ngo ɗi wuri naa mbii ɗi ni c`in, ɓe wuri c`in langting ni ki̶ langting fi̶ri ni azeen-nzeen, wuri man zak nee, wuri sat azeen, mpeku wun wu cínzeen ɗi zak. 36Mbii ɗiisi mo c`in jir, a mpeku mbii ɗi mo kì̵ ten ran ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan mo gam ɗi nee, "Ba mo piin mee ɗyes fi̶ri mi̶ndong kas." 37Ki̶ mee po ɗi mo kì̵ ten ran ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan ni sat zak nee, "Gurum mon nnaa wuri ɗi mo ki̶ ɓyang wuri si." 38Aɓwoon ɗiisi, ɓe Josep ngu Arimafiya, ɗi wuri a mee nguso ndang Jesu, a si̶sok, mpeeɗi wurii ki̶i̶r nyem Yahudi mo, ɓe wuri so ɗang pu Pailet ku wuri mang kúm kì̵ Jesu so wum ɗi. Pailet cínpee nJosep so mang kúm kì̵ Jesu ni. 39Nikodimus ɗi jí wuri so pe Jesu ɗi mpar si, wuri so ndang Josep, wuri ki̶ mwoor ɗi moo pet ni a mar, ki̶ ɗi moo pet ni a alos, mo kì̵ riyeep mwoor ɗiisi mo ashak har toghon ki̶ mwoor ni wul kaa kilogram mo laarkun baa feer si (34). 40Mo mang kúm kì̵ Jesu ni, mo pwos mwoor ɗiiɗu shang-shang ni nkaa kúm ni, ki̶ mo ɓwaghat kúm ni shi fuwaat wum ntiit-ntiit ki̶ wum ɗi nyem Yahudi moo loghot kì̵ c`in ni. 41Mee bong ni ɗi kus ki̶ peeɗi mo pwas Jesu ɗi, ndi̶ghi̶n bong ni, ɓe mee ki̶cir ni ɗi, ɗi ba mo ki̶ kyam wum mee gurum ɗi kas. 42Mpeeɗi puus ɗiisi ni a puus ɗaksut mu nyem Yahudi mo, mpee daar puus Nookɗi, ki̶ mpeeɗi ki̶cir ni kus, ɓe mo ɗel le kúm kì̵ Jesu ɗi ndi̶ghi̶n ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\