Joon 4

1Kaaɗi nyem Farisi mo ki̶ling nee, Jesu wurii kat nyemso ndang wuri mo ɗes, ki̶ wurii c`in baptisma mmo ɗes met nJoon. 2Ba a Jesu wurii c`in baptisma ni ngurum mo shikáa fi̶ri kas, amma a nyemso ndang Jesu moo c`in. 3Kaaɗi Jesu ki̶ling mi̶ni, ɓe wuri yaghal yit yil nJudiya ni, ku wuri baaso nkoghop nGalili. 4Wuri yaa ar ni ɗel a nSameriya. 5Jesu j`i wul mmee yil ɗi moo pet ni a Sikar, ni kus ki̶ rep mee yil ɗi gyet Jekop cín nɗyem fi̶ri Josep ɗi nin nSameriya. 6Mee tughun am mu Jekop ni ɗi mpee mi̶ni. Kaaɗi mwaan ni ɗughur nJesu, ɓe wuri tong ɗi mpo tughun am ni, kaa puus a naar si. 7Ɗangɓe mee mat Sameriya wura j`i mpee yak am, ɓe Jesu sat wura nee, "Yi cín pak am ni nwan shwaa." 8(Nyemso ndang Jesu mo kì̵ ɗee so ndi̶ghi̶n birni ni mpee seet mbiise.) 9Ɗangɓe mat Sameriya ni wura lap nwuri nee, "Cirang ɗang wugha ɗi wugha a ngu Yahudi aa tal am shwaa pu wan, ɗi wan a mat Sameriya ye?" (Mpeeɗi ba mee mbii ki̶ kaat nyem Yahudi mo ki̶ nyem Sameriya mo kas.) 10Jesu lap nwura nee, "Katɗang ɗi yi man zughum ɗi Naan wurii cín ngurum mo, ki̶ ngo ɗiisat nyi nee, yi cín pak am nwan shwaa si zak, ɓe ɗi yin nɗang pu wuri, mpeku wuri cín am mu seen ɗi nyi." 11Mat ni wura sat nwuri nee, "Daa ba wugha ki̶ mbii yak am kas, ki̶ zak, tughun am ni a ɗiijurung. Wugha kat am mu seen ni a neye? 12Wugha met mpuun funu Jekop ɗi gyet wuri sul tughun ɗiisi ni mmun me? Har gyet wuri shikáa fi̶ri, ashak ki̶ jep fi̶ri mo ki̶ long fi̶ri mo, moo shwaa am ɗi ni ndi̶ghi̶n tughun ɗiisi ni." 13Jesu lap nwura nee, "Koo weye ɗi wuri shwaa am ɗi ni ndi̶ghi̶n tughun ɗiisi, ɓe neen am mbaa tu wuri ɗi zak. 14Amma koo weye ɗi wuri shwaa am ɗi wan ncín nwuri, ɓe ba neen am mbaa tu wuri ɗi zak kas har ngaa-ngaa. Am ɗi wan ncín nwuri ni, nin nɗee a kaa am tuɓut ɗi nii kaa, nin ncín seen ɗiiso ngaa-ngaa ngwar ni." 15Mat ni wura sat nee, "Daa, a cín pak am mi̶ni nwan, mpeku taji neen am baa tu wan ɗi, kun naa mbaaj`i mpee yak am ɗi mpesi zak kas." 16Ɗangɓe Jesu sat nwura nee, "Yi so yi pet mish fii ku wu j`i ɗi." 17Mat ni wura lap nee, "Ba wan ki̶ mish kas." Jesu lap nwura nee, "Yi sat azeen, ba yi ki̶ mish kas. 18Yii c`in ɗik mmish mo paat, gwar ɗi yii tong ashak ki̶ wuri yaksi, ba wuri a mish fii kas." 19Mat ni wura sat nwuri nee, "Daa, wan man yaksi nee, wugha a ngusatpo kì̵ Naan. 20Gyet puun funu nyem Sameriya moo seyil nNaan a nkaa jwak ɗiisi. Amma, wun nyem Yahudi mo, wu sat ne, ni ret ku mo seyil nNaan a nJerusalem ɓejee ɗak." 21Ɓe Jesu sat nwura nee, "Mat, yi cínzeen nwan. Pee nii j`i, ɗi ba gurum mon nseyil nDaa nkaa jwak ɗiisi, koo a nJerusalem kas. 22Wun nyem Sameriya mo, wuu seyil a mbii ɗi ba wu man kas, amma mun nyem Yahudi mo, mu man ngo ɗi muu seyil nwuri. Mpeeɗi ɓam ni put a pe nyem Yahudi mo ɗi. 23Amma pee nii j`i, har ni kì̵ ten j`i wul, ɗi nyem ɗi moo seyil nNaan shi zeen, mon nseyil nDaa a ndi̶ghi̶n Riin, ki̶ shi zeen zak. Daa wurii tang a nyem ɗi moo seyil nwuri shi zeen mo. 24Naan wuri a Riin, mpeemi̶ni, ɓe nyem ɗi moo seyil nwuri, ɓe ni a ting ku mo seyil nwuri ndi̶ghi̶n Riin, ki̶ shi zeen zak." 25Mat ni wura sat nwuri nee, "Wan man ne Nguɓam ɗi moo pet wuri a Kristi wurin ndung j`i, katɗang wuri j`i, ɓe wurin nkám mbii mo mmun jir." 26Jesu lap nwura nee, "Wan ɗi ki̶n katpo ki̶ yi si, a wan a Kristi ni." 27Ntiit ki̶ mi̶ni, ɓe nyemso ndang Jesu mo baaj`i wul. Ni aapo mmo zam, mpeeɗi mo j`i kat wuri nkaa katpo ki̶ mat. Amma ba memee furu tal ne, yii tang a meye? Koo ne, aa katpo ki̶ wura a mpee meye kas. 28Ɗangɓe mat ni wura yaghal yit tughul am fi̶ra ɗi, ɓe wura baaso ndi̶ghi̶n birni ni, wura so sat ngurum mo nee, 29"Wu j`i wu naa gwar ɗi wuri sat mbii ɗi wan ki̶n kyam c`in mo jir! Koo kyet a wuri a Kristi ni wa?" 30Ɗangɓe gurum mo pwat ɗi mbirni ni, ku mo so pe Jesu ɗi. 31Kaaɗi mat ni wura ki̶ so, ɓe nyemso ndang Jesu mo ɗang pu wuri, mo sat nee, "Daa, a se mbiise." 32Amma Jesu wuri lap mmo nee, "Wan ki̶ mbiise ɗi ba wu man kas." 33Nyemso ndang Jesu ni mo sat ki̶ shak nee, "Kyet mee gurum ki̶ j`i ki̶ mbiise nwuri wa?" 34Jesu wuri sat mmo nee, "Mbiise fi̶na ni a ɗi wan cín ɗyen ki̶ ngo ɗi wuri lop wan, mpeku wan gam ɗak fi̶ri ɗi zak. 35Wun wuu sat nee, 'ɗee tar mo ɗi feer ɓe waap mang.' Wan sat nwun, wu naa maar mo, ɓe wun nnaa ɗiɓen mo ki̶ nung mak ɗiip. 36Moo kwat nguɗiip ni wuri, ki̶ wuri kyak ɗiɓen ni j`i ki̶ ni pee seen ɗiiso ngaa-ngaa, mpeku ngukop ni, ki̶ nguɗiip ni, mo kat retnyit ɗi ashak. 37Po ɗi moo sat ni azeen nee, 'Mee gurum ki̶ kop, ɓe mee gurum nyaghal ɗiip.' 38Wan lop wun mpee ɗiip mbii ɗi ba jí wu shwaajeel mpee kop ni kas. Jí a mee gurum mo shwaajeel mpee kop ni, amma wun wu se a wun ki̶ mee das mo." 39Nyem Sameriya mo ɗes mo cínzeen nJesu mpee po ɗi mat ni wura sat nee, "Wuri sat mbii ɗi wura ki̶ kyam c`in mo nwura jir." 40Kaaɗi nyem Sameriya mo j`i pe Jesu ɗi, ɓe mo ɗang pu wuri, ku wuri tong pe mo ɗi, ɓe Jesu wuri c`in teer vul ɗi nyil ki̶ mo ni. 41Pak gurum mo ɗiki̶ ɗes, mo cínzeen mpee po fi̶ri ni. 42Ɗangɓe mo sat mmat ni wura nee, "Yaksi mun, mu cínzeen, ba a mpee po ɗi wii sat ni ɓejee kas, amma a mpee po fi̶ri ɗi mun mu ki̶ling shikáa funu, ki̶ mu man azeen nee, a wuri a Nguɓam mu yil ni." 43Aɓwoon kì̵ teer mo vul ni, ɓe Jesu wuri yaghal yit yil nSameriya, ɓe wuri so nyil nGalili. 44(Mpeeɗi Jesu shikáa fi̶ri wuri kì̵ ten sat nee, ba mee ngusatpo kì̵ Naan wurin nkat ɗiiɗes nyil fi̶ri kas.) 45Kaaɗi wuri so wul nGalili, ɓe nyem Galili ni mo kaat wuri, mpeeɗi mo ki̶ naa mbii ɗi wuri kì̵ c`in nJerusalem a pee retnyit mu Canɗel, mpeeɗi jí mumo ki̶ kàa ɗi nJerusalem a pee retnyit mu Canɗel ni zak. 46Jesu wuri waa baaj`i nKana, nyil nGalili, a peeɗi jí wuri cighi̶r ki̶ am ku ni ɗee a am anab sí. Ndi̶ghi̶n yil nKaparnahum, ɓe mee ngo ɗiiɗes ɗi, ɗi làa fi̶ri a gok. 47Kaaɗi ngo ɗiiɗes ni wuri ki̶ling ne Jesu wuri ki̶ yaghal nJudiya ki̶ wurii baaj`i nyil nGalili, ɓe wuri so ɗang Jesu, mpeku wuri so bar làa fi̶ri ɗi wurin ndung muut ɗi. 48Jesu sat nwuri nee, "Katɗang ba wu naa a mbii aapo mo, ki̶ mbii lukshik mo kas, ɓe ba wu mak cínzeen kas." 49Ngo ɗiiɗes ni wuri sat nee, "Daa a j`i mmun mu so, kasɓe làa fi̶na nin mmuut." 50Jesu sat nwuri nee, "A so, làa fugha ni wurin mbar." Gwar ni wuri cínzeen po ɗi Jesu sat nwuri, ɓe wuri yaa ar waa. 51Kaaɗi wuri a ar so waa ni, ɓe ki̶rom fi̶ri mo j`i kaat wuri, mo sat nwuri nee, "Làa fugha wuri ki̶ bar." 52Ɓe wuri tal pu mo nee, "Làa ni bar a pi̶rang ye?" Mo lap nwuri nee, "A doghon-doghon kaa karfe mi̶ndong mu puus, ɓe cilem ni ɓwot wuri." 53Ɗangɓe puun ni wuri pan nee, doghon a ntiit ki̶ peemi̶ni, ɗi Jesu sat nwuri nee, "Làa fugha wurin mbar." Mpeemi̶ni, ɓe wuri shikáa fi̶ri, ki̶ nyemtulu fi̶ri mo cínzeen jir. 54A mbii lukshik ɗiivul ɗi Jesu c`in aɓwoon ɗi wuri yaghal yit nJudiya, ku wuri j`i ɗi nGalili mmi̶ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\