Luk 10

1Aɓwoon ɗiisi, ɓe Daa wuri bi̶lip pak gurum mo laarpovul baavul zak, wuri lop mo vul-vul a ti̶leng nwuri, ku mo so ndi̶ghi̶n koo birni ɗiiɗang ye, ki̶ koo pee ɗiiɗang ye, ɗi wurin nyaghal so ɗi shikáa fi̶ri. 2Wuri sat mmo nee, "Ɗiɓen ɗii mu ɗiip ni ɗi ɗes-ɗes hakyeng, amma nyemɗiip ni mo a lee ɗak. Mpeemi̶ni, wu c`in aduwa mpee nguɗiɓen ni, ku wuri lop nyemɗak mo ɗi, mpeku mo j`i ɗiip ɗiɓen fi̶ri ni ɗi. 3Wu so, wu naa wan lop wun a kaa tum mo nnaar kì̵ ncuwe mo si. 4Taji wu mang mee daamshaghal, koo mee kuluk kas, koo kwaghazak mo kas. Taji wu ɗee ntok ki̶ mee gurum a ar kas. 5Koo tulu ɗiiɗang ye, ɗi wu ɗel ɗi zak, ɓe wu shee sat nee, riyang pe tulu ɗiisi. 6Katɗang mee ngo ɗi wurii riɓet tongriyang ɗi ntulu mi̶ni, ɓe riyang fuu ni ɗee ɗi nkaa gwar mi̶ni. Katɗang ba mee nguriɓet riyang ɗi kas, ɓe tokshik mu riyang ni baaj`i nwun. 7Wu tong ndi̶ghi̶n tulu mi̶ni. Wu se, ki̶ wu shwaa mbii ɗi mo cín nwun, mpee se jir, mpeeɗi ni a ndi̶re ku nguɗak wuri lap kwat mu ɗak fi̶ri. Taji wu ɗel shilu-shilu kas. 8Koo yil ɗiiɗang ye ɗi wu ɗel ndi̶ghi̶n ni, ɗangɓe mo lap wun, ɓe wu se mbiise ɗi mo ncín wun jir. 9Wu bar nyemgok ɗi mon ndi̶ghi̶n yil ni, ki̶ wu sat ngurum ni mo zak nee, 'Mulki kì̵ Naan ni j`i wul kus pe wun ɗi nɗiisi.' 10"Amma koo a yil ɗiiɗang ye, ɗi wu ɗel ndi̶ghi̶n ni, ɗang ba mo lap wun kas, ɓe wu pwat wu so a ar mo, ki̶ wu sat ɗi nee, 11'Koo a i̶rong kì̵ yil fuu ɗi mu hi̶r shi shii funu mo, ɓe mu ɓwap mbii fuu ɗee nwun.' Amma jir ki̶si, ɓe wu man ɗiisi nee, mulki kì̵ Naan ni j`i wul kus. 12Wan sat nwun, parpuus tokɗiyeel, ɓe Naan wurin nnaajeel kì̵ Sodom met nyil mi̶ni." 13"Jeel ntaa nkaa wii Korazin! Jeel ntaa nkaa wii Betseda! Mpeeɗi katɗang ɗi gyet mo c`in nɗak ɗiinan-nan ɗi mo c`in ndi̶ghi̶n wun si a ndi̶ghi̶n Taya ki̶ Sidon, ɓe ɗi pugyet mo kì̵ tuwap ɗi, ɓe ɗi gyet mon njwal goklee mo, kì̵ gyet mon mpuk fwat nkaa káa furu mo. 14Amma parpuus tokɗiyeel, ɓe Naan nnaajeel kì̵ Taya ki̶ Sidon met nwun. 15Wii Kaparnahum, wii yii riɓet ku mo ɗiyeep wii har kàa wul aɗeng me? Waash! Mon nsham ki̶ yi har haɗes." 16Jesu sat njeplop fi̶ri mo nee, "Ngo ɗi wuri ki̶ling wun, ɓe wuri ki̶ling a wan mmi̶ni. Ngo ɗi wuri kwar wun, ɓe wuri kwar a wan. Ngo ɗi wuri kwar wan, ɓe wuri kwar a ngo ɗi wuri lop wan j`i mmi̶ni." 17Nyem ɗii si mo baaj`i pu Jesu ɗi shi retnyit, ɓe mo sat nee, "Daa, har koo a riin ɗiibish mo, ɓe mo ki̶i̶r mun, kaaɗi mu satpo mmo ndi̶ghi̶n sum fugha." 18Wuri lap mmo nee, "Ɗi ki̶n naa Shetan wurii tong aɗeng sham táa nkaa yil ni kaa yindek si. 19Wu naa, wan ki̶n cín iiko nwun, mpeku wu ti̶reng nw`oo mo ki̶ ɗi̶ghi̶r mo, ki̶ ɓal nkaa shaarlek mo jir zak, ba mon mmak c`in mee mbii nwun, koo mo lejeel nwun kas, koo ɗiɓen. 20Amma taji wu c`in retnyit a mpeeɗi riin ɗiibish mo ki̶i̶r wun, kaaɗi wu satpo mmo si kas, amma wu c`in retnyit a mpeeɗi mo kì̵ ran sum fuu mo ndi̶ghi̶n ɗengnaan." 21Parmi̶ni, ɓe Jesu kat retnyit ndi̶ghi̶n Riin kì̵ Naan, ɓe wuri sat nee, "Wan pi̶lang wugha puun fi̶na. Ɗaa mu ɗengnaan ki̶ yil ni, mpeeɗi wugha kì̵ sok mbii ɗiisi mo pee nyemseen mo, ki̶ nyemman mbii mo, ki̶ wugha woo mo ɗi nlaanjuu mo. Ii, Daa, ɗiisi ni a ɗyen fugha ku ni ɗen aasi. 22"Puun fi̶na wuri cín mbii mo nwan jir. Ba mee gurum man Làa ni kas, see a puun ɓejee ɗak, ki̶ ba mee gurum man puun ni kas, see a Làa ni ɗak, ki̶ nyem ɗi Làa ni wuri riɓet kám puun ni mmo ɓejee ɗak." 23Wuri cighi̶r lyap jeplop fi̶ri mo, ɓe wuri sat mmo a si̶sok nee, "Ni ɓang nwun zam, mpeeɗi wu naa mbii ɗi wun nkaa naa ni yaksi. 24Wan sat nwun azeen-nzeen nee, gyet nyemsatpo kì̵ Naan mo, ki̶ mishkagham mo ɗes, moo riɓet naa mbii ɗi wun nkaa naa ni yaksi, amma ba mo mak naa ni kas. Gyet moo riɓet ki̶ling mbii ɗi wun nkaa ki̶ling ni yaksi, amma ba mo mak ki̶ling ni kas." 25Mee ngukám Waar kì̵ Mosis yaghal ɗar, mpeku wuri kyam Jesu ɗi. Ɓe wuri tal pu Jesu nee, "Ngukám, nwan nc`in a me, ku wan kat seen ɗiiso ngaa-ngaa ɗi ye?" 26Jesu lap nwuri nee, "Mo ran a me ndi̶ghi̶n Waar kì̵ Mosis ni ye? Wugha aa tang ni arang ye?" 27Gwar ni wuri lap nee, "A wal nDaa Naan fugha shi putughup fugha jir, kì̵ shi seen fugha jir, ki̶ shiɓal fugha jir, ki̶ shi pan fugha jir, ki̶ a wal ngi̶nang fugha kaa sak fugha si zak." 28Jesu lap nwuri nee, "Mbii ɗi a sat ni mo a ndi̶re. Katɗang a c`in mo, ɓe wughan nkat seen." 29Amma ngukám Waar kì̵ Mosis ni wurii riɓet leshin a ngo ɗin ndi̶re, ɓe wuri waa baa tal ɗi pu Jesu nee, "A we a gi̶ni̶ghi̶n fi̶na ye?" 30Jesu lap nwuri nee, "Mee gwar wuri yaghal nJerusalem, ɓe wuri yaa ar sham nJeriko, ɓe wuri taa kaat ki̶ nyemhi̶r pee mo. Mo ni̶ram wuri, ki̶ mo shwat lée fi̶ri mo, ɗangɓe mo yaghal yit wuri nnaar ki̶ seen ki̶ muut. 31Parpuus mi̶ni, ɓe mee pris wuri yaa ɗi a ar mi̶ni. Kaaɗi wuri j`i wul kus, ɓe wuri naa gwar ni, ɓe wuri mer ɗel so mmee koghop. 32Aɓwoon mi̶ni, ɓe mee ngu livai wuri yaa ɗi a ar mi̶ni zak, kaaɗi wuri jí wul kus, ɓe wuri naa gwar ni, ɓe wuri mer ɗel so mmee koghop. 33Amma mee ngu Sameriya, ɗi wurin mmwaan a ar mi̶ni, wuri j`i wul a peeɗi gwar ni ɗi. Kaaɗi wuri naa gwar ni, ɓe wuri naajeel kì̵ gwar ni. 34Wuri j`i zum pe gwar ni ɗi, ɓe wuri ɗoo mwoor, ki̶ am anab nkaa làa ni mo, wuri ɓwaghat mo shi fuwaat. Ɗangɓe wuri mang gwar ni le nkaa njaaki fi̶ri, ɓe wuri so ki̶ gwar ni mmee luteer kì̵ mi̶zep mo, wuri tap kì̵ gwar ni hakyeng. 35Daɗaar mɓít, ɓe wuri shang shaghal zinariya mo vul, wuri cín ngutap ki̶ luteer kì̵ mi̶zep ni mo, ki̶ wuri sat ngutap kì̵ lu mi̶zep ni mo nee, 'A tap kì̵ gwar ɗiisi ni riret, mbii ɗi a tu nkaa wuri jir, ɓe katɗang wan baaj`i, ɓe wan nkwat ni nwugha jir.' 36Mɓut das ɗiikun si mo, ɓe wugha le a we a gi̶ni̶ghi̶n kì̵ gwar ɗi wat mo taa nas wuri si ye?" 37Ngukám Waar kì̵ Mosis wuri lap nee, "A ngo ɗi wuri naajeel kì̵ ɓam gwar ni si." Jesu sat nwuri nee, "Wugha so a c`in aasi zak." 38Kaaɗi Jesu ki̶ jeplop fi̶ri mo ɗi nkaa mwaan furu, ɓe mo j`i ɗel ndi̶ghi̶n mee laayil, a peeɗi mee mat ɗi moo pet sum fi̶ra a Marta, wura lap mo le nlu fi̶ra. 39Wura ki̶ mee ɗyemnoghon ɗiimat ɗi moo pet sum fi̶ra a Meeri, ɗi wura j`i tong nder shii kì̵ Daa, ku wura ki̶ling kám fi̶ri mo ɗi. 40Amma ni làa Marta mɓut, mpeeɗi a wura nkaa c`in nɗak mbiise ni jir mmi̶sat. Mpeemi̶ni, ɓe wura j`i pe Jesu ɗi, wura sat nee, "Daa, ba wugha kak ɗi ɗyemni̶ghi̶n fi̶na wura yit ɗak c`in mbiise ni nwan c`in mmi̶san si kas aa? A sat nwura j`i ɓam wan." 41Amma Daa wuri lap nwura nee, "Marta! Yii daampee nshik, ki̶ yii wat putughup nshik nkaa mbii mo ɗes zam. 42Amma a mbii mi̶ndong ɗi ni ret ku yi kat. Meeri wura tap bi̶lip a mbii ɗiiret ni, ɗi ba mee gurum mak yaa wura ki̶ni kas."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\