Luk 13

1Parpuus mi̶ni, ɓe pak nyem ɗi mo ɗi mɓut kuur kì̵ gurum ni mo, mo satpo nJesu nkaa pak nyem Galili mo, ɗi gyet Pailet le ku mo twa mo, har toghom kì̵ mo ni riyeep ki̶ mu long ɗi mo kì̵ fet mo, mpeku mo cín zughum ɗi nNaan. 2Jesu lap mmo nee, "Wu pan ne, gyet nyem Galili ɗiisi mo, a nyemshikbish mo met kaghar nyem Galili mo jir, a ni le ku mo shwaajeel mi̶ni aa? 3Waash, ba ni aasi kas. Amma katɗang ba wu tuwap kas, ɓe wun jir wun mmurap a kaa mo si zak. 4Koo kaa gurum ɗiikaghapaat baapokun ɗi gyet lu ɗiiɗes taa nkaa mo ndi̶ghi̶n Silowam, ɗi ni twa mo sí. Wu pan ne gyet mo a nyemshikbish mo met nyem ɗi moo tong nJerusalem jir aa? 5Waash, ba ni aasi kas, amma katɗang ba wu tuwap kas, ɓe wun jir wun mmurap a kaa mo si zak." 6Jesu sat sumpo ɗiisi mmo nee, "Mee gwar wuri kop tingkoon ndi̶ghi̶n bong anab fi̶ri. Aɓwoon kì̵ mi̶ni, ɓe wuri j`i mpee yak làa ni, ɓe ba wuri kat koon nii làa kas. 7Ɓe wuri sat ngutap ki̶ bong ni nee, 'A naa, a ɓit mo kun nɗiisi, ɗi wan ki̶n naa nj`i mpee yak làa ki̶ tingkoon ɗiisi ni, amma ɓe ba wan ki̶n kat làa ni kas. A can ni a vwet. A me le ɗang mun nyit ku nii paa maar ni ɗi buu ye?' 8Ɗangɓe ngutap ki̶ bong ni wuri lap nee, 'Daa, a yit ni hos ɗi taghamsi aku, ku wan lepee ɗi nni nder aku. 9Katɗang yaghalpee ɗang ni làa-làa ɓe ni ret, katɗang ba ni làa-làa kas, ɗangɓe a can.' " 10Kaaɗi Jesu nkaa kámpo Naan ngurum mo ndi̶ghi̶n mee lu kì̵ Naan parpuus Nookɗi, 11ɓe mee mat wura ɗi, ɗi wura ki̶ mee riin ɗiibish, ɗi ni le wura agok mpee ɓit mo kaghapaat baapokun. Shwal ɗiisi ni le ku wuraa mwaan a di̶dan, har ba wuraa mak ɗiyeep sat ndi̶re-ndi̶re kas. 12Kaaɗi Jesu naa wura, ɓe wuri pet wura, wuri sat nwura nee, "Mat, yii ɗee a ɗiibi̶bar mɓut nshwal fii ni." 13Wuri lesar fi̶ri nkaa wura, ɓe abet, wura ɗee a ɗiibi̶bar, ki̶ wura mak mwaan ndi̶re-ndi̶re. Mat ni wura kwoop Naan. 14Amma ngo ɗiiɗes ɗi wurii tap ki̶ lu kì̵ Naan ɗiisi ni, wuri langtughup, mpeeɗi Jesu bar matgok ni wura a parpuus Nookɗi. Wuri sat nkuur kì̵ gurum ni mo nee, "Shiiteer mo ɗi peemee, ɗi ni ret ku mu c`in ɗak funu mo. Mpeemi̶ni, ni ret ku wu j`i ndi̶ghi̶n teer mi̶ni mo, mpeku mo bar wun ɗi, amma ba a parpuus Nookɗi kas." 15Amma Daa wuri lap nee, "Wun nyemso ndang Naan shi putughup vul-vul mo, a we ndi̶ghi̶n wun ɗi ba wurii shang randong koo njaaki fi̶ri nkuut, ku wuri put so ki̶ni a peeshwaa am parpuus Nookɗi kas ye? 16Mat ɗiisi, ɗi wura a memee mɓut nreep mu dang kì̵ Abraham, ɗi Shetan kì̵ ɓwaghat wura mpee ɓit mo kaghapaat baapokun, ɓe ba ni ret ku mo bar wura mɓut nshwal ɗi ni ɓwaghat wura ni parpuus Nookɗi kas aa?" 17Kaaɗi Jesu satpo mi̶ni, ɓe yitluwaan yaa shaarlek fi̶ri mo jir, amma kuur kì̵ gurum ni mo jir, mo kat retnyit ɗes, mpee mbii aapo ɗi wuri c`in mo. 18Jesu sat mee sumpo mmo nee, "Mulki kì̵ Naan ni a kaa me si ye? Wan nkám ni a shi mbii ɗiiɗang ye? 19Ni a kaa àas ki̶ mustad si, ɗi mee gwar wuri mang ni so kop mɓut mbong fi̶ri. Ɓe ni kàa har ni wurang, ɓe ni ɗee a ting. Ny`er mo j`i letish furu mo ndi̶ghi̶n song ni mo." 20Jesu sat mee sumpo mmo zak nee, "Wan nkám mulki kì̵ Naan ni a shi meye? 21Ni a kaa yist, ɗi mee mat wura mang ni, riyeep ashak ki̶ áas ɗi ni gam muudu mo kun ndi̶ghi̶n mee ɗaa, har yist ni kaat áas ni jir si." 22Kaaɗi Jesu a ar kàa nJerusalem, ɓe wuri taa ɗee nkám po Naan ngurum mo ndi̶ghi̶n birni mo, ki̶ jepyil mo. 23Mee gwar taa tal pu wuri nee, "Daa, nyem ɗi mon nkat seen ni mo a lee-lee ɗak me?" Jesu lap mmo nee, 24"Wu gung ku wu ɗel ɗi mpolu ɗi ni a ɗiiɗwat. Mpeeɗi gurum mo ɗes mo riɓet ɗel ɗi, amma ba mo mak kas. 25Katɗang ɓe ngulu ni wurin nyaghal shaghat polu ni, ɓe wun nɗar aɓwoon, ki̶ wun nɗoghom ɓwap polu ni, ki̶ wun nsat nee, 'Daa, a wang polu ni mmun' Ɗangɓe wurin nlap nwun nee, 'Ba wan manpee ɗi wu pwat wu j`i ɗi kas.' 26Ɗangɓe wun nɗoghom lap nee, 'Gyet muu se mbiise ki̶ mu shwaa ashak ki̶ wugha, ki̶ gyet wugha kam-kam mmun ndi̶ghi̶n birni funu mo.' 27Ɓe wurin nsat mmo nee, 'Ba wan man peeɗi wu pwat ɗi kas. Wu baa aku pe wan ɗi, wun nyemshikbish mo jir.' 28Parpuus ɗi wun nnaa Abraham, ki̶ Aizik, ki̶ nyemsatpo kì̵ Naan mo jir, moo tong ndi̶ghi̶n mulki kì̵ Naan, amma mon nceen wun pwat so a peeɗi wun nwal ki̶ sum aghas ɗi mmi̶ni. 29Gurum mon mpwat nkoghop puuskàa, ki̶ nkoghop puusru, ki̶ nkoghop nɗeng, ki̶ nkoghop ngween, mon nj`i ɗel tong a peesese ndi̶ghi̶n mulki kì̵ Naan. 30Azeen, nyem ɗi mon mɓwoon, mon nyaghal ɗee a ɗin nshee, ki̶ nyem ɗi mon nshee, mon nyaghal ɗee a ɗin mɓwoon zak." 31Mpeemi̶ni, ɓe pak nyem Farisi mo j`i sat nJesu nee, "A yaghal a put aku mpesi, a so mmee pee, mpeeɗi Herot wuri riɓet tu wugha." 32Jesu lap mmo nee, "Wu so wu sat ngau ɗiisi nee, 'A naa, cicinsi, ki̶ daɗaar, wan nkaa ceen riin ɗiibish mo pwat, ki̶ wan nkaa bar nyemgok mo, amma ɓitsi ɓe wan nsi̶ghi̶t kyes ɗak fi̶na. 33Jir ki̶si, ɓe ting wan nsi̶ghi̶t nsekiyeen ki̶ mwaan fi̶na cicinsi ki̶ daɗaar, ki̶ ɓitsi, mpeeɗi ba nin mmak c`in ku mo tu mee ngusatpo kì̵ Naan mmee peeɗiici kas, see a ndi̶ghi̶n Jerusalem.' 34"Wun nyem Jerusalem mo! Wun nyem Jerusalem mo! Wuu twa nyemsatpo kì̵ Naan mo, ki̶ wuu car nyem ɗi Naan lop mo j`i pe wun ɗi! Yit mo ɗes, ɓe wan riɓet kok jep fuu mon nle nɗer cáap fi̶na, kaaɗi kwee wuraa kok jep fi̶ra mo le nɗer cáap fi̶ra si, amma wu kwar. 35Wu naa, mon nyit tulu fuu ni ɗee nwun nfii! Wan ki̶n sat wun nee, aɓwoon ɗiisi, ba wun kuɗi wuu naa wan kas, har parɗi wun nsat nee, 'Naan le ɗiiret nkaa gwar ɗi wurii j`i ndi̶ghi̶n sum kì̵ Daa.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\