Luk 14

1Mee parpuus Nookɗi, ɓe Jesu so ntulu kì̵ mee ngo ɗiiɗes mɓut nyem Farisi mo, mpee se mbiise ashak ki̶ wuri. Gurum mo leyit furu mo nkaa Jesu ndi̶re-ndi̶re. 2Mee gwar wuri ɗi, ɗi shin fi̶ri ni ap, gwar ni j`i ɗar akiyeen kì̵ Jesu. 3Jesu tal pu nyemkám Waar kì̵ Mosis mo ki̶ nyem Farisi mo nee, "Kyet Waar funu ni cínpee mpeku mo bar gurum ɗi parpuus Nookɗi wa? Koo ba ni ret kas ye?" 4Amma mo ɗok titik. Jesu so yaa gwar ni, ɓe wuri bar gwar ni. Jesu sat ngwar ni so ɗiɗi ɗak. 5Wuri sat mmo nee, "A we ndi̶ghi̶n wun, ɗi katɗang làa fi̶ri koo randong fi̶ri, ni taa ntughun parpuus Nookɗi, ɓe ba wurin nso shang ni put ki̶lak-ki̶lak kas ye?" 6Ba mo mak lap meepo nwuri nkaa mbii mi̶ni mo kas. 7Jesu naa pak nyem ɗi mo pi̶rep mo mpee se mbiise riɓet, moo tang peetong ɗiiɗes mo. Ɓe wuri sat sumpo ɗiisi nee, 8"Katɗang ɓe mee gurum pet wugha mpee so se gwommat, ɓe taji a so a tong a peetong ɗiiɗes kas. Mpeeɗi meeɓe, mo kì̵ pet mee ngo ɗiiɗes met nwugha. 9Kasɓe, ngo ɗi wuri pet wun weet ni, wuri j`i sat nwugha nee, 'A cín peetong ni ngwar ɗiisi tong ɗi', ɓe wugha nyaghal a so a tong a peetong ɗiilee shi yitluwaan. 10Amma katɗang mo pet wugha, ɓe a so a tong a peetong ɗiilee met jir, mpeku katɗang ngo ɗi wuri pet wun ni wuri j`i, ɗangɓe a wurin nsat nwugha nee, shaarfi̶na, a yaghal a kàa a tong a peetong ɗiiɗes si. Ɗangɓe wugha nkat ɗiiɗes nyit kì̵ mi̶zep ɗi mo j`i ɗi a pee ni. 11Mpeeɗi koo ngo ɗiiɗang ye ɗi wuri leshin a ɗiiɗes, ɓe mon nle wuri a ɗiilee. Ngo ɗi wuri leshin a ɗiilee, ɓe mon nle wuri a ɗiiɗes zak." 12Jesu satpo ngulu ɗi pet wuri ni nee, "Katɗang ɓe wugha cet mbiise, koo mpee mee seriɓet, ɓe taji a pi̶rep a shaar fugha mo, koo ɗyemni̶ghi̶n fugha mo, koo a nyem fugha mo, koo a shaartong fugha ɗi mo a nyemlong mo kas. Mpeku taji mo waa cighi̶r pet wugha, ku a so a se mumo ni ɗi. Ɓe moo waa cighi̶r kwat wugha mmi̶ni. 13Amma katɗang ɓe wugha cet mbiiseriɓet, ɓe a pet nyemjeel mo, ki̶ kiɓel mo, ki̶ kundung mo, ki̶ nyemvum mo. 14Ɓe wugha nkat ɗiiret, mpeeɗi ba mo ki̶ mee mbii ɗi mon mbaa kwat wugha ɗishik kas. Amma a Naan wurin mbaa kwat wugha parpuus ɗi nyem ɗin ndi̶re mon nyaghal ɗi a peemúut." 15Kaaɗi memee ndi̶ghi̶n nyem ɗi moo tong a peese mbiise ni, wuri ki̶lingpo mmi̶ni, ɓe wuri sat nJesu nee, "Ngo ɗi wurin nse mbiise ndi̶ghi̶n mulki kì̵ Naan, ɓe ngo mi̶nin nkat retnyit." 16Amma Jesu lap ngwar ni nee, "Gyet mee gwar ɗi, ɗi wuri pi̶rep gurum mo ɗes, mpee seriɓet ɗiiɗes ɗi wuri kì̵ ɗak ni le. 17Kaaɗi peese mbiiseriɓet ni wul, ɓe wuri lop ki̶rom fi̶ri mo, mpeku mo so sat ɗi nyem ɗi jí wuri kì̵ ten sat ni mmo, ne mo j`i ɗak, mpeeɗi mo kì̵ ɗak mbiise riɓet ni mo kyes jir. 18Ɗangɓe nyem ɗi jí wuri kì̵ ten sat mmo ni, mo ɗoghom j`i ki̶ mbii langkáa mo shini-shini. Gwar ɗin nshee ni wuri sat nki̶rom ni nee, 'Wan ki̶n seet mee maar, ɗi ni a ting ku wan so naa ni aku. Kussuk wan ɗang pu wugha ba wan nkatpee j`i kas.' 19Gwar ɗiivul ni wuri sat nee, 'Wan ki̶n seet randong maar mo kaghapaat, mpeemi̶ni ɓe wan ndung so kyam maar shi mo, kun naa ɗi. Kussuk wan ɗang pu wugha, ba wan nkatpee j`i kas.' 20Gwar ɗiikun ni wuri sat nee, 'Wan ki̶n lap matpoo, mpeemi̶ni ɓe ba wan nkatpee j`i kas.' 21Ki̶rom ni wuri waa baaj`i satpo ɗiisi mo ngulu fi̶ri ni. Po ɗiisi ni mo fes wat putughup ngulu ni zam. Ɓe wuri sat nki̶rom fi̶ri nee, 'A put kyen. A so a l`oot ar ɗin mbirni ni, ki̶ jep ar ɗiiɗwat-ɗwat mo, ku a pi̶rep nyemjeel mo, ki̶ vum mo, ki̶ kundung mo, ku mo j`i ɗi mpee se mbiise riɓet ni.' 22Ki̶rom ni wuri sat nee, 'Daa, mbii ɗi a sat ni, ɓe muu c`in jee, amma har yaksi, ɓe ba lu ni gam kas.' 23Ngulu ni wuri sat ki̶rom fi̶ri ni nee, 'A put a so a ar ɗiiɗes mo, ki̶ ar ɗiilee mo, ku a le ku gurum mo j`i gam lu fi̶na ni ɗi.' 24Azeen-nzeen wan sat nwun nee, ba memee mɓut nyem ɗi jí mo kì̵ ten pi̶rep mo ni, wurin mmak kyam mbiiseriɓet fi̶na ni kas." 25Kaaɗi kuur kì̵ gurum mo ɗes, mo so ndang Jesu, ɓe wuri cighi̶r sat mmo nee, 26"Katɗang mee gurum wuri riɓet j`i ndang wan, ɗangɓe ba gwar ni wal nwan met mpuun fi̶ri, koo ni̶ghi̶n fi̶ri, koo mat fi̶ri, koo jep fi̶ri mo, koo ɗyemni̶ghi̶n fi̶ri ɗiimish mo, ki̶ ɗiimat mo, har ki̶ shin fi̶ri kas, ɓe ba wuri mak ɗee a nguso ndang wan kas. 27Ngo ɗi ba wuri mak mang shiyeepmúut mu káa fi̶ri, ku wuri j`i ɗi ndang wan kas, ɓe ba wuri mak ɗee a nguso ndang wan kas. 28"A we ndi̶ghi̶n wun ye, ɗi katɗang wurii riɓet ɗik mee lu ɗiiɗes, ɓe ba wurin nshee tong nyil, ku wuri tang ɗes ki̶ shaghal ɗi wurin ntu ni ɗi akuɗang kas ye? Ngul ba wuri ki̶ shaghal ɗi nin mmak yaghal si̶ghi̶t kyes ɗiklu ni kas ee? 29Mpeeɗi katɗang aɓwoon ɗi wuri kì̵ shee ɓwot kuk ni, ɗangɓe ba wuri mak yaghal kì̵ ɓi̶t lu ni kas, ɓe gurum mon nshwar wuri. 30Mon nsat nee. Wu naa, jí gwar ɗiisi wuri ɗoghom ɗiklu, amma ba wuri mak kì̵ ɓi̶t ni kas. 31"Koo a mee mishkagham ɗiiɗang, ɗi wuri ki̶ gurum mo duɓu kaghapaat, wurii riɓet so nlek ki̶ mee mishkagham ɗiici, ɗi wuri ki̶ gurum mo duɓu laarvul, ɓe ba wurin nshee tong nyil, ku wuri ɓeet ɗi akuɗang kas aa? Kyet wurin mmak so nlek ni aki̶ mishkagham ɗi wuri ki̶ gurum mo ɗubu laarvul ni wa? 32Katɗang ba wurin mmak kas, ɓe kaaɗi mishkagham ɗi wuri ki̶ gurum mo duɓu laarvul ni wuri kuɗi jong, ɓe wurin nlop nyemlop mo, ku mo so ɗang tongriyang ɗi. 33Ni aasi pe wun ɗi zak, koo weye ndi̶ghi̶n wun, ɗi ba wurin mɓàkshak ki̶ mbii ɗi wuri ki̶ ni jir kas, ɓe ba wuri mak ɗee a nguso ndang wan kas." 34"Ki̶i̶n ni a mbii ɗiiret, amma katɗang ba ki̶i̶n ni kuɗii shang kas, ɓe mon mbaa ɗak ni a shi me ku ni shang ɗi ye? 35Ba ni kuɗii mee koghop ni, koo mpee maar, koo ɗi mo ɗoo ni nkaa giri̶ng kas, amma see mo ɓeer ni a ti̶leng buu ɗak. Ngo ɗi wuri ki̶ kom mu ki̶lingpee, ɓe ni ret ku wuri ki̶ling."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\