Luk 24

1Mɓít-mɓít parpuus, ɗin nshee mu teer ɗiipovul si mo, ɓe mat ni mo so ɗi a ki̶cir ni, ki̶ mbii ɗiiɗu shang-shang ni mo, ɗi mo kì̵ ten ɗak mo. 2Mo kat mo kì̵ bet jwak ɗiiɗes, ɗi ni ɗi mpoki̶cir ni baa ki̶ni. 3Mo ɗel ndi̶ghi̶n ki̶cir ni, ɓe ba mo kat kúm kì̵ Daa Jesu ni ɗi kas. 4Kaaɗi mbii nin nkaa aapo mmo, ɓe nɗin mman ɓe mee das mo vul, ɗi mo ki̶ nli̶r ɗiimi̶lep, mo ɗar kus ki̶ mat ni mo. 5Mpee ki̶i̶rmuut, ɓe mat ni mo zum ki̶ káa furu mo nyil. Das ni mo sat mmo nee, "A me le ɗang wuu tang ngo ɗiiseen mɓut nyem mumuut mo ye? [ 6Ba wuri ɗi mpesi kas, wuri ki̶ yaghal.] Wu panpo ɗi jí wuri kì̵ ten sat wun, kaaɗi wuri kuɗi ashak ki̶ wun nGalili. 7Jí wuri ki̶ sat nwun nee, 'Ting mon nseet Làa kì̵ Gurum ndi̶ghi̶n sar kì̵ nyemshikbish mo, ki̶ mon mpwas wuri nkaa shiyeepyoghom, ɗangɓe ndi̶ghi̶n shii ɗiikun ɓe wurin mbaa yaghal a peemúut zak.' " 8Ɗangɓe mat ni mo panpo kì̵ Jesu ni mo. 9Ɓe mo yaghal a peeki̶cir ni, mo baa waa, ɓe mo so yakshii ki̶ mbii ɗiisi mo jir nyemso ndang Jesu ɗiikaghapaat baami̶ndong si mo, ki̶ kaghar ni mo jir zak. 10Mat ni mo a Meeri Makdalin, ki̶ Joana, ki̶ Meeri ni̶ghi̶n kì̵ Jemis, ki̶ kaghar mat ɗi mo ashak ki̶ mo. A mo so sat mbii ɗiisi mo njeplop mo. 11Amma po ɗiisi mo ɗee pe jeplop kì̵ Jesu ni mo a kaa po ɗiibuu si, ba mo cínzeen po ni mo kas. [ 12Amma Pita yaghal su so ki̶lak-ki̶lak a peeki̶cir ni. Ɓe wuri zum, wuri lyap ndi̶ghi̶n ki̶cir ni, ɓe wuri naa fuwaatwum ni mo ki̶ wur mmee koghop ɓejee. Ɓe wuri yaghal baa ntulu. Mbii ɗiisi ni aapo nwuri zam.] 13Parpuus mi̶ni, ɓe memee mo vul mɓut nyemso ndang Jesu mo, mo a ar so nrep mee laayil ɗi moo pet ni a Immawus, yaghal nJerusalem mpee so nlaayil mi̶ni a meel povul. 14Mo nkaa po ki̶ shak nkaa mbii ɗi mo ki̶ c`in si jir. 15Kaaɗi mo ɗi nkaa po ni, ki̶ mo pu bi̶lip shii kì̵ mbii ɗiisi mo ki̶ shak, ɓe Jesu shikáa fi̶ri, wuri j`i wul kus ki̶ mo, ɓe wuri mwaan ashak ki̶ mo. 16Amma ba mo man ne, a Jesu kas. 17Jesu tal pu mo nee, "Wuu ɓeet a po ɗiiɗang ki̶ shak, ɓe wun mmwaan ye?" Ɓe mo ɗar rik, shi putughup ɗiiwuwat. 18Memee ndi̶ghi̶n mo, ɗi sum fi̶ri a Kiliyopas, wuri lap nwuri nee, "A wugha mmi̶sak ndi̶ghi̶n Jerusalem, ɗi ba a man mbii ɗi mo ki̶ c`in ndi̶ghi̶n shiiteer ɗiisi mo kas aa?" 19Wuri tal nee, "A mbii ɗiiɗang mo kì̵ c`in ye?" Mo lap nwuri nee, "A po nkaa Jesu ngu Nazaret, ɗi jí wuri a mee ngusatpo kì̵ Naan, ɗi wuri ki̶ iiko mɓut nɗak ki̶ po jir, ntoghom kì̵ Naan ki̶ gurum mo jir. 20Amma pris ɗiinan mo, ki̶ nyemnan funu mo, mo seet wuri, har mo canɗiyeel muut nwuri, ɗi ni le ku mo pwas wuri nkaa shiyeepyoghom zak. 21Amma jí muu canciin nee, a wurin ang nyem Isreil mo. A shii ɗiikun nɗiisi, ɗi mbii ɗiisi mo kì̵ c`in. 22Ki̶ zak, pak mat mo ɗi, mɓut mmun, mo waa sat mbii aapo mmun nee, kaaɗi wuɗun so a peeki̶cir ni mɓít-mɓít, 23ɓe ba wuɗun kat kúm ki̶ wuri ni ɗi kas. Ɓe mo baaj`i sat mmun ne, wuɗun naa mee nyemlop kì̵ Naan mo, ɗi mo sat wuɗun nee, wuri ɗi ki̶ seen. 24Pak mo mɓut nyem ɗi mo ashak ki̶ mun zak, mo so ɗi a peeki̶cir ni, ɓe mo so kat ni aasi azeen, kaaɗi mat ni mo sat si, amma ba mo naa wuri shikáa fi̶ri kas." 25Ɗangɓe Jesu sat mmo nee, "Wun wu mwen zam, putughup fuu mo toghon mpee cínzeen mbii ɗi nyemsatpo kì̵ Naan mo kì̵ ten sat jir! 26Ni a ting ku Kristi wuri shwaajeel ki̶ mbii ɗiisi mo, mpeku wuri ɗel ɗi mɓut nƊiihai fi̶ri." 27Jesu shee yakshii ni mmo, nkaa mbii ɗi nyemsatpo kì̵ Naan mo kì̵ ten sat nee. Mon nc`in nwuri, yaghal mɓut takarda kì̵ Mosis ki̶ nyemsatpo kì̵ Naan mo, ki̶ mɓut takarda kì̵ Naan ni jir. 28Mo j`i wul kus ki̶ rep laayil ɗi mon ndung so ɗi ni, ɓe Jesu wuri c`in kaa wurin nɗi̶ɗel so. 29Amma mo ɗang pu wuri nee, "A táa pe mun ɗi. A naapee nii ɗoghom shaal." Jesu wuri taa tong ashak ki̶ mo. 30Kaaɗi wuri tong ki̶ mo mpee se mbiise, ɓe wuri mang bred, wuri le ɗiiret nkaa ni, wuri yilang ni, wuri cín mmo. 31Ɓe yit furu mo wang ki̶ mo man nee, a Jesu. Ɓe wuri lagham ɗiyaas aki̶ mo. 32Mo sat ki̶shak nee, "Kaaɗi wurin nkaa katpo ki̶ mun a ar si, ɓe ɗi putughup funu mo caan kaaɗi wurin nkaa yakshii kì̵ po ɗi mo ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan mo mun a ar si." 33Ɗangɓe mo yaghal abet, mo waa baaso nJerusalem. Mo kat jeplop kì̵ Jesu ɗiikaghapaat baami̶ndong si moo kuur ashak a pee mi̶ndong, ki̶ nyem ɗi mo ashak ki̶ mo. 34Jeplop ni mo nkaa sat nee, "Azeen-nzeen Daa wuri kì̵ yaghal a peemúut, har wuri kì̵ kámshin fi̶ri nSimon Pita." 35Ɓe nyemso ndang Jesu ɗi mo tong Immawus j`i, mo sat mmo mbii ɗi ni taakat mo a ar so Immawus, ki̶ kaaɗi mo j`i man ne, a Jesu, kaaɗi wuri yilang bred cín mmo. 36Kaaɗi mo nkaa sat mbii ɗiisi mo, ɓe Jesu shikáa fi̶ri wuri baaj`i ɗar nnaar furu. [Ɓe wuri sat mmo nee, "Riyang pe wun ɗi!]" 37Amma ki̶i̶rmuut yaa mo, har mo ɗaar, mpeeɗi mo pan ne, ɗuu naa a mee riin. 38Jesu sat mmo nee, "A me le ɗang ki̶i̶rmuut yaa wun ye? A me le ɗang pan mo j`i ndi̶ghi̶n putughup fuu mo shini-shini ye? 39Wu naa sar fi̶na mo, ki̶ shii fi̶na mo. A wan shikáa fi̶na nɗiisi. Wu kyam san fi̶na ku wu naa ɗi. Ba riin ki̶ mee nan koo ɗyes mo, kaaɗi wu naa wan ki̶ mo si kas." [ 40Kaaɗi Jesu satpo mi̶ni, ɓe wuri kám sar fi̶ri ki̶ shii fi̶ri mmo.] 41Mpee retnyit ɗi mo ki̶ni, ki̶ mpeeɗi ni aapo mmo, ɓe ba mo cínzeen ki̶lak kas. Ɓe Jesu tal pu mo nee, "Wun ki̶ mee mbiise mpesi me?" 42Ɓe mo cín rep pupwap ɗiiwuwus nwuri. 43Ɓe wuri lapse a yit furu jir. 44Wuri sat mmo zak nee, mbii ɗiisi mo a po ɗi jí wan ki̶n ten sat mo nwun, ɓe wan kuɗi ashak ki̶ wun nee, "Mbii ɗi mo kì̵ ten ran mo nkaa wan jir, mɓut Waar kì̵ Mosis, ki̶ nyemsatpo kì̵ Naan mo, ki̶ Zabura zak, ɓe ting mo gam mo." 45Ɗangɓe wuri wang pan furu mo, ku mo manshii kì̵ mbii ɗi mo kì̵ ten ran mo jir ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan mo ɗi. 46Wuri sat mmo zak nee, "Mo kì̵ ten ran aasi nee, ting Kristi wurin nshwaajeel, ki̶ wurin nyaghal a peemúut a parpuus ɗiikun zak. 47Ki̶ mon nsatpo Naan ɗiiret, mpeku gurum mo tuwap, ku Naan fwo shikbish furu mo ɗi a ndi̶ghi̶n sum fi̶ri. Mon nsatpo ɗiiret ɗiisi ngurum mo nyil ni mo jir, ki̶ mon nshee satpo ni a nJerusalem. 48Wun a langting kì̵ mbii ɗiisi mo jir. 49Wan nlop mbii ɗi puun fi̶na wuri kì̵ ten tuwoor ni nwun. Wu tong ɗi ndi̶ghi̶n birni ni akuɗang, har parɗi Naan wurin lop iiko aɗeng sham nkaa wun." 50Jesu wuri so ki̶ mo a ti̶leng har wul mBetani. Jesu ɗiyeep sar fi̶ri kàa aɗeng, ɓe wuri le ɗiiret nkaa mo. 51Kaaɗi wuri nkaa le ɗiiret nkaa jeplop fi̶ri mo, ɓe wuri ɗoghom ɓàkshak ki̶ mo. [Mo mang wuri kàa aɗeng.] 52Mo seyil nwuri, ɓe mo baaj`i nJerusalem shi retnyit zam. 53Moo tong Lu kì̵ Naan ɗiiɗes shidaar-shidaar, ki̶ mo nkaa kwoop Naan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\