Maak 11

1Kaaɗi mo j`i wul kus ki̶ Jerusalem, ɓe mo j`i wul mBetfaji, ki̶ Betani mu Jwakpaat. Ɓe Jesu wuri lop jeplop fi̶ri mo vul. 2Wuri sat mmo nee, "Wu so ndi̶ghi̶n laayil ɗi ni a kiyeen fuu si. Katɗang wu wul, ɓe abet, wun nkat mee làa jaaki ɗi a ɗiɗiin, ɗi ba mee gurum kì̵ kyam lang nkaa ni kas. Ɓe wu shang ni, wu j`i ki̶ ni mpesi. 3Katɗang mee gurum tal pu wun nee, 'A me le ɗang wuu shang jaaki ni ye?' Ɓe wu sat nee, 'a Daa wurii riɓet ni.' Aɓwoon ɓe wurin mbaa lop ni j`i abet." 4Mo so kat làa jaaki ni a ɗiɗiin mpolu kus ki̶ po ar. Kaaɗi mo ɗoghom shang ni, 5ɓe nyem ɗi moo ɗar ɗi a pee ni, mo sat nee, "A me le ɗang wuu shang làa jaaki ni ye?" 6Ɓe jeplop ni mo lap ntiit ki̶ mbii ɗi Jesu wuri sat mmo. Ɗangɓe nyemjaaki ni mo yit mmo so ɗi ki̶ ni. 7Kaaɗi jeplop ni mo j`i ki̶ làa jaaki nin nJesu, ɓe mo le nli̶r furu mo nkaa jaaki ni, ɓe Jesu wuri lang nkaa ni. 8Gurum mo ɗes mo paa ar ni shi nli̶r furu mo, ki̶ pak mo saa kom ki̶kar mɓut mmaar mo, mo paa ar ni ɗishik zak. 9Nyem ɗi mo ati̶leng, ki̶ ɗi mon mɓwoon kì̵ Jesu, mo ɗiyeep ɗoo furu mo ki̶ mo sat nee, "Hosana! Daa le ɗiiret nkaa ngo ɗi wurii j`i ndi̶ghi̶n sum kì̵ Daa! 10Naan le ɗiiret nkaa mulki ɗii mu puun funu Devid ni, nii j`i wul. Hosana Naan ndi̶ghi̶n Ɗiihai fi̶ri." 11Kaaɗi Jesu wuri ɗel ndi̶ghi̶n Jerusalem, ɓe wuri ɗel ndi̶ghi̶n Lu kì̵ Naan ɗiiɗes ni. Ɓe wuri naa mbii ɗi mo ɗi ndi̶ghi̶n Lu kì̵ Naan ni jir. Kaaɗi kansi̶ghi̶n c`in, ɓe wuri put so mBetani ashak ki̶ jeplop fi̶ri ɗiikaghapaat baavul si mo. 12Daɗaar ni, ɓe kaaɗi mo kì̵ yaghal yit Betani ni, ɓe neenláa nJesu. 13Kaaɗi wuri naa mee tingkoon ki̶ ɗee jong, ɗi ni li̶ghi̶t ki̶ kom zam, ɓe wuri so mpee naa tingkoon ni, kyet nii mee làa mo wa, amma wuri kat nii li̶ghi̶t aa kompee ɓejee ɗak, mpeeɗi ba a tar làa mu koon ni kas. 14Jesu wuri sat ntingkoon ni nee, "Taji mee gurum kuɗi ki̶ se làa koon mɓut wii zak kas." Jeplop fi̶ri mo ki̶lingpo ɗi wuri sat ntingkoon ni. 15Kaaɗi mo j`i wul nJerusalem. Ɓe Jesu wuri ɗel ndi̶ghi̶n Lu kì̵ Naan ɗiiɗes, wuri ɗoghom ceen nyemwor mo, ki̶ nyemseet mbii mo ndi̶ghi̶n Lu kì̵ Naan ɗiiɗes ni. Wuri bi̶rep teebul mu nyem pi̶ring shaghal mo, ki̶ mbiitong mu nyemsi̶rep mbul mo. 16Ba wuri yit ku mee gurum mang mee mbii yaa ɗel ki̶ni ndi̶ghi̶n lu kì̵ Naan ni kas zak. 17Wuri kám ngurum ni mo nee, "Ni a riran ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan nee, 'Mon mpet lu fi̶na a lu aduwa mpee gurum ɗi mo ndi̶ghi̶n yil ni jir', amma wun kì̵ cighi̶r ki̶ ni, ku ni ɗee a goghot mu wat mo." 18Kaaɗi pris ɗiinan mo, ki̶ nyemkám Waar kì̵ Mosis mo ki̶lingpo mi̶ni, ɓe mo tang ar ɗi mon ntu Jesu ɗi. Amma mo ki̶i̶r wuri, mpeeɗi kám fi̶ri ni aapo nɗuu kì̵ gurum ni mo jir. 19Kaaɗi kansi̶ghi̶n c`in, ɓe Jesu ki̶ jeplop fi̶ri mo, mo pwat yit birni ni. 20Daɗaar mɓít, ɓe kaaɗi mo a ar ɗel, ɓe mo taa naa tingkoon ni kì̵ fii sham put jir. 21Kaaɗi Pita panpo ɗi ɗoghon Jesu sat ntingkoon ni, ɓe wuri sat nJesu nee, "Ngukám, a naa tingkoon ɗi ɗoghon a fulup sí, ni ki̶ fii jee." 22Jesu wuri sat mmo nee, "Wu cínzeen nNaan. 23Ɓe azeen-nzeen ki̶n sat nwun nee, koo a ngo ɗiiɗang ye ɗi wuri sat njwak ɗiisi nee, 'A yaghal a sham a taa ndi̶ghi̶n am bahar si', katɗang ba ngo ni satpo mi̶ni a shi putughup vul kas, amma ngo ni cínzeen nee, mbii ɗi wuri sat nin nc`in, ɓe nin nc`in. 24A mpeemi̶ni, ɓe wan sat nwun nee, koo mbii ɗiiɗang ye ɗi wu c`in aduwa mpee ni, ki̶ wu cínzeen nee, wuu ten wu lap mbii ɗi wu ɗang ni, ɓe Naan wurin ncín nwun. 25Ki̶ koo a pi̶rang ye ɗi wu ɗoghom c`in aduwa, ɓe wu fwo shikbish ɗi gurum mo c`in nwun, mpeku Naan puun fuu ɗi aɗeng wuri fwo shikbish fuu mo ɗi nwun zak. [ 26Mpeeɗi katɗang ba wu fwo shikbish ɗi gurum mo c`in nwun kas, ɓe ba Naan puun fuu ɗi aɗeng wurin nfwo shikbish fuu mo wun kas zak.]" 27Mo baaj`i nJerusalem, ɓe kaaɗi Jesu wuri nkaa mwaan ndi̶ghi̶n Lu kì̵ Naan ɗiiɗes, ɓe pris ɗiinan mo, ki̶ nyemkám Waar kì̵ Mosis mo, ki̶ nyemnan-nan mo, mo j`i pe wuri ɗi. 28Ɓe mo tal pu wuri nee, "Wugha aa c`in mbii ɗiisi mo a shi iiko ɗiiɗang ye? A we cín iiko ɗiisi nwugha ye?" 29Jesu wuri lap mmo nee, "Wan ki̶n riɓet tal mee mbii pu wun ɗi zak. Katɗang wu lap wan, ɓe wan nsat nwun iiko ɗi wan ki̶n c`in mbii ɗiisi mo ɗishik zak. 30Kyet gyet a Naan lop Joon mpeku wuri j`i c`in baptisma ɗi ngurum mo wa? Aa koo gyet a gurum mo lop wuri ye? Wu lap nwan." 31Mo ɓeet ki̶ sut nee. "Katɗang mu sat nee. Gyet a Naan lop wuri j`i, ɓe wurin nsat nee, 'A me le ɗang ba gyet wu cínzeen nwuri kas ye?' 32Amma katɗang mu sat nee, gyet a gurum lop Joon j`i, ɓe gurum ni mon nlangtughup." Moo ki̶i̶r gurum mo, mpeeɗi gurum ni mo jir moo le Joon a ngusatpo kì̵ Naan. 33Ɗangɓe mo lap nJesu nee, "Ba mu man kas." Jesu sat mmo nee, "Katɗang ni aasi, ɓe ba wan nsat nwun ngo ɗi cín iiko nwan, mpee c`in mbii aapo ni mo kas zak."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\