Maak 12

1Jesu wuri ɗoghom satpo ngurum mo shi sumpo mo nee, "Gyet mee ngulu wuri kop anab mo mbong fi̶ri, ɓe wuri neer ni shi guu, ki̶ wuri ɓwan mee tughun mpee ɗwat làa kì̵ ting anab ni, ki̶ zak, wuri ɗik mee ɗengpee mpee naa anab ni. Ɗangɓe wuri lebong ni nsar kì̵ mee nyemnaa bong mo, mpeku mo naa bong ni ɗi nwuri. Aɓwoon mi̶ni, ɓe wuri yaghal so mmee yil. 2Kaaɗi tar nung kì̵ làa anab ni wul, ɓe wuri lop mee ki̶rom fi̶ri, so pe nyemnaa bong anab ni mo ɗi, mpeku wuri lap pak làa kì̵ anab ni so ki̶ ni ɗi nwuri. 3Amma nyemnaa bong anab ni mo yaa ki̶rom ni, mo ni̶ram wuri, ɓe mo ceen wuri baa shi sar ɗin nfii. 4Ngulu ni wuri waa baa lop mee ki̶rom so pe mo ɗi zak. Ɓe mo nas wurin nkáa, ki̶ mo cínjeel nki̶rom mi̶ni zak. 5Aɓwoon mi̶ni, ɓe ngulu ni wuri waa baa lop mee ki̶rom so pe nyemnaa bong ni mo zak, ɓe mo yaa ki̶rom mi̶ni tu, ki̶ moo naa nc`in mpak ki̶rom ni mo aasi zak, har mo ni̶ram pak mo, ki̶ mo twa pak mo. 6Ngulu ni wuri ɗee ɗi ki̶ memee mi̶ndong, ɗi mi̶ni a làa fi̶ri ɗi wuri wal nlàa ni zam. Ɓe wuri lop làa ni so pe nyemnaa bong ni mo ɗi, aɓwoon kì̵ ki̶rom ni mo jir. Ngulu ni wuri pan nee, 'Nyemnaa bong ni mon naa ɗiiɗes kì̵ làa fi̶ɗi.' 7Amma nyemnaa bong ni mo sat ki̶ shak nee, wu naa a làa ɗi mi̶nin nyaghal hi̶r kop kì̵ puun ni nɗiisi, wu j`i mmun, ku mu tu wuri, mpeku kop ni ɗee ɗi a munu. 8Ɗangɓe mo yaa làa ni tu, ɓe mo vwet kúm ni cighi̶r mɓwoon bong ni. 9Wu pan nee, ngubong ni wurin nc`in a me ki̶ nyemnaa bong ɗiisi ni mo ye? Wurin nj`i twa nyemnaa bong ɗiisi ni mo, mpeku wuri le mee nyemnaa bong ɗiici mo ɗi. 10Ba wuu kyam tang po ɗi mo kì̵ ten ran ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan si kas me? Ɗi ni sat nee: 'Jwak ɗi nyemɗiklu mo kwar ni. Ɓe a ni ɗee a ɗiiɗes ndi̶ghi̶n kwang kì̵ lu ni. 11Ɗiisi ni a ɗak ɗi Daa wuri kì̵ ten c`in. Ni a mbii aapo pee mun ɗi!' " 12Nyemnan mu nyem Yahudi mo tangpee mpee yaa Jesu, mpeeɗi mo man nee; wuri sat sumpo ɗiisi ni a nkaa mo, amma ba mo mak yaa wuri kas, mpeeɗi mo ki̶i̶r ɗuu kì̵ gurum ni mo. Mpeemi̶ni, ɓe mo yaghal yit wuri ɗi, ɓe mo so waa. 13Ɗangɓe nyem Farisi mo ki̶ nyem Herot mo lop pak nyem furu mo so pe Jesu ɗi, mpeku mo kat mee mbii ɗi mon nyaa wuri ɗi ndi̶ghi̶n po ɗi wurii sat mo. 14Kaaɗi mo j`i, ɓe mo sat nJesu nee, "Ngukám, mu man nee, wugha a nguzeen, ba wugha ki̶ kak mee gurum kas, ki̶ ba wugha ki̶ shangyit mmee gurum kas zak, amma wugha aa kám ar kì̵ Naan ngurum mo azeen-nzeen. Kyet nin ndi̶re ku mu kwatwap Siza, mishkagham ɗiiɗes mu nyem Rom mo aa, koo mu nook kwat ni ye?" 15Amma mpeeɗi Jesu wuri man pan ɗiibish mu putughup furu mo, ɓe wuri lap mmo nee, "A me le ɗangɓe wuu kyam wan ye? Wu j`i ki̶ mee shaghal zinariya ni nwan naa." 16Ɓe mo j`i ki̶ memee nwuri. Ɓe Jesu wuri tal pu mo nee, "A foto mukáa, ki̶ sum mu we, a riran nkaa shaghal ni ye?" Mo lap nee, "A mu Siza mishkagham nRom." 17Jesu wuri sat mmo nee, "Wu cín nSiza mbii ɗi mo a mu Siza, ki̶ wu cín Naan mbii ɗi mo a mu Naan zak." Ni aapo mmo zam mpee mbii ɗi wuri sat ni. 18Pak nyem Saddusi mo, nyem ɗi moo sat nee, ba mee yaghal a peemúut ɗi kas, mo j`i pe Jesu ɗi, ɓe mo tal pu wuri nee, 19"Ngukám, Mosis kì̵ ran mmun nee, katɗang mee gurum muut yaghal yit mat fi̶ri ɗi, ɗi ba wuraa làa-làa nwuri kas, ɓe ne mee ɗyemni̶ghi̶n fi̶ri lap matkáa ni, mpeku wuri làa-làa mo ɗi nɗyemni̶ghi̶n fi̶ri ɗi wuri kì̵ ten muut ni. 20Gyet mee ɗyemni̶ghi̶nshak mo ɗi povul. Gwar ɗin nshee ni wuri lapmat, ɓe wuri muut nɗin nlàa mee làa. 21Ɓe ɗyemni̶ghi̶n fi̶ri ɗiivul ni wuri lap matkáa ni, ɓe ba wuri làa mee làa kas, har wuri j`i muut. Gwar ɗiikun ni wuri waa lap matkáa ni wura zak. 22Har mo povul, mo lap mat ni wura, ki̶ mo j`i murap jir, ɓe ba memee yit mee làa ɗee ɗi kas. Kyes ki̶ni, ɓe mat ni wura yaghal muut aɓwoon kì̵ mo ni jir zak. 23To, katɗang parpuus yaghal a peemúut, ɓe wuran nɗee a mat kì̵ we ndi̶ghi̶n mo povul si ye? Mpeeɗi mo jir, mo kì̵ lap wuran mmat." 24Jesu wuri sat mmo nee, "Wun wuu ɗel ɗiki̶, mpeeɗi ba wu man mbii ɗi mo kì̵ ten ran ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan kas, ki̶ ba wu man ɗiiɗes kì̵ Naan kas zak. 25Mpeeɗi parpuus ɗi nyem ni mon nyaghal a peemúut, ɓe mon nɗee a kaa nyemlop kì̵ Naan ɗi aɗeng mo si. Ba mee lapmat, koo soɗik ɗi kas. 26Po nkaa yaghal a peemúut mu nyem ɗi mo kì̵ ten murap mo, ɓe ba wuu kyam tang po ɗi mo kì̵ ten ran ni ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Mosis kas aa? Mbii ɗi Naan sat nwuri ndi̶ghi̶n làa li̶ghi̶t ɗi ni lapwus sí nee, 'Wan a Naan kì̵ Abraham, kì̵ Naan ki̶ Aizik, ki̶ Naan kì̵ Jekop.' 27Ba wuri a Naan mu nyemmuut mo kas, amma a mu nyem ɗin mmeen mo. (Ɗiisi ni kám nee koo ɗi mo kì̵ ten murap ɓe mo ɗi ki̶ seen pe Naan.) Wun wu ɗel ɗiki̶ bish-bish hakyeng!" 28Mee gwar mɓut nyemkám Waar kì̵ Mosis mo, wuri j`i ki̶ling mo nkaa ɓeetshik ni, ɓe wuri ki̶ling Jesu tap lappo ni nyem Saddusi mo riret. Ɓe wuri tal pu Jesu nee, "A Waar ɗiiɗang a ɗiiɗes met jir ndi̶ghi̶n Waar ni mo ye?" 29Jesu lap nwuri nee, "A Waar ɗiiɗes met ni nɗiisi. 'Wun nyem Isreil mo, wu ki̶ling. Daa Naan funu, a wuri a Daa mi̶ndong ɓejee. 30A wal nDaa Naan fugha shi putughup fugha jir, ki̶ shi seen fugha jir, ki̶ shi pan fugha jir, ki̶ shiɓal fugha jir.' 31Ɗiivul ni a kaa mi̶ni si zak nee, 'A wal ngi̶nang fugha kaa sak fugha si.' Ba mee Waar ɗiiwaa ɗes met ɗiivul si mo kas." 32Ngukám Waar kì̵ Mosis ni wuri sat nJesu nee, "Azeen Ngukám, a sat a ndi̶re. Daa Naan wuri a mi̶ndong ɓejee ɗak, ba memee ɗi kas, see a wuri mmi̶shin. 33Ki̶ ni a ting ku gurum wal nwuri shi putughup fi̶ri jir, ki̶ shi pan fi̶ri jir, ki̶ shiɓal fi̶ri jir, ki̶ gurum wal ngi̶ni̶ghi̶n fi̶ri kaa shin fi̶ri si zak. Waar ɗiivul si mo ret met nlong ɗi gurum moo cín mpee wus mbiizughum, ki̶ kaghar mbiizughum ɗi gurum moo cín mon nNaan jir." 34Kaaɗi Jesu wuri ki̶ling gwar ni tap lappo ni riret, ɓe wuri sat ngwar ni nee, "Ba wugha jong ki̶ mulki kì̵ Naan kas." Aɓwoon ɗiisi ɓe ba mee gurum mak kat ɓal mputughup mpee ba tal mee po ɗi pu Jesu zak kas. 35Kaaɗi Jesu wuri nkaa kam-kam ngurum mo ndi̶ghi̶n Lu kì̵ Naan ɗiiɗes, ɓe wuri tal pu mo nee, "A me le ɗangɓe nyemkám Waar kì̵ Mosis moo sat nee, 'Kristi wuri a làa kì̵ Devid ye?' 36Mpeeɗi Riin kì̵ Naan ni le ku Devid shikáa fi̶ri wuri sat nee: 'Daa wuri sat nDaa fi̶na nee. A tong nsarse fi̶na. Har parɗi wan le shaarlek fugha mo tong nder shii fugha.' 37Devid wuri pet Kristi a Daa fi̶ri, ɓe cirang ɗang Kristi wuri waa cighi̶r ɗee a Làa ki̶ Devid zak ye?" Ɗuu kì̵ gurum ni mo ki̶ling wuri shi retnyit. 38Ndi̶ghi̶n kám kì̵ Jesu, ɓe wuri sat ngurum ni mo nee, "Wu tap ki̶ kám kì̵ nyemkám Waar kì̵ Mosis mo. Mo a nyem ɗi moo jwal nli̶r ɗiishwal-shwal mo, ki̶ moo mwaan mpeku gurum mo naa mo ɗi. Moo riɓet ku gurum mo tok ki̶ mo ndi̶ghi̶n kasuwa. 39Ki̶ moo riɓet peetong mu nyemnan-nan mo ndi̶ghi̶n lu kì̵ Naan mo, ki̶ moo riɓet peetong ɗiiret met jir mo a pee seriɓet mo. 40A moo yak matkáa mo ki̶ lee furu mo, ku mo se, ki̶ moo c`in aduwa ɗiishwal-shwal mo shi nyang zak, mpeku gurum mo kwoop mo ɗi. Mpee mbii ɗiibish ɗi moo c`in ɗiisi mo, ɓe Naan wurin ncín kwat ɗiishwal mo ɗes hakyeng." 41Kaaɗi Jesu wurii tong a kiyeen, kus ki̶ pee ɓwot shaghal mbiizughum mu Lu kì̵ Naan ɗiiɗes ni, ɓe wuri naa kaaɗi gurum moo ɓwot shaghal mbiizughum furu mo ɗi ndi̶ghi̶n ni. Pak nyemlong mo ɗes mo ɓwot shaghal ɗes ndi̶ghi̶n ni. 42Ɓe mee matkáa ɗi wura a matjeel wura j`i ɓwot rep anini mo vul ɗi ndi̶ghi̶n ni zak. 43Jesu wuri pi̶rep nyemso ndang wuri ni mo j`i ashak, ɓe wuri sat mmo nee, "Azeen-nzeen ki̶n sat nwun, mbii ɗi matkáa ɗiijeel ɗiisi wura ɓwot ndi̶ghi̶n kwati mu ɓwot mbiizughum ni, ni met mu kaghar gurum ni mo jir. 44Mpeeɗi nyem ɗiisi mo jir, mo ɓwot mbiizughum ni a mɓut nɗes mu long ɗi mo ki̶ni, amma wuraa ndi̶ghi̶n jeel fi̶ra, ɓe wura si̶ghi̶t ɓwot a kyes kì̵ mbii ɗi wura ki̶ ni."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\